งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4

2 สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์ เช่น การวาง Sleeve ท่อชักโครก อ่างล้างหน้า สายฉีดชำระ ฝักบัว ฯลฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลก่อน ส่งมอบถึงมือลูกค้า 2. รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ " TQM " คือ วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล

3 สำรวจสภาพ ( ข้อมูล ) ก่อนแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง เดือนก่อนโอนหลังโอน Total ม. ค ก. พ มี. ค เม. ย พ. ค มิ. ย ก. ค ส. ค ก. ย ต. ค พ. ย ธ. ค รวมปี

4 นำเสนอข้อมูล ( ก่อนแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง ) ด้วยกราฟ ค่าเฉลี่ย ทั้งปี ม. ค.53 – ธ. ค. 53 ความถี่ ( จำนวนครั้ง )

5 1. ลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลเฉลี่ยต่อ เดือน ≤ 1 ครั้ง / เดือน ( ซึ่งก็คือการลดปัญหา ลง 80 %) 2. ระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ก่อนโอน (WIP) หลังโอน กำหนดเป้าหมาย

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา / เดือน แผน การปฏิบัติ 1พ.ค.1พ.ค. 2 มิ. ย. 3ก.ค.3ก.ค. 4ส.ค.4ส.ค. 5ก.ย.5ก.ย. 6ต.ค.6ต.ค. 7พ.ย.7พ.ย. 8ธ.ค.8ธ.ค. วางแผน (Plan) ลงมือแก้ไขปัญหา (Do) ตรวจสอบผล (Check) แก้ไขปรับปรุง (Action) และตั้งมาตรฐาน การทำงาน

7 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา / ปรับปรุง แผนภูมิก้างปลา วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล วิธีการทำงานไม่ถูกต้องบุคลากรขาดความพร้อม เครื่องมือและวัสดุ ไม่ได้มาตราฐาน ไม่มีวิธีการ ทำงานที่เป็น รูปธรรม ( ต่างคนต่างทำ ) ขาดการ ประสานงาน ใช้ความเคยชินไม่ดูแบบ ขาดความรู้ความชำนาญ ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ใช้เครื่องมือผิดประเภท อุปกรณ์ไม่ได้มาตราฐาน ข้อต่อแตกง่าย เปลี่ยนชุดช่างบ่อย ขาดการสอนงาน การแก้ไขงาน ใช้วิธีการที่ ไม่ถูกต้อง ใช้วัสดุผิดประเภท

8 สรุปขั้นตอน PDCA ในการแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง จากแผนภูมิก้างปลา ด้วยทีมคุณภาพ (PDSM4) วางกรอบและแนวทางการทำงาน (P) จัดอบรมทีมงานตามกรอบและแนวทาง ที่วางไว้ (D) ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ (D) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (C) ปรับปรุงแก้ไขงาน (A) ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง (C) วางกรอบการทำงานตามที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว P AC D

9 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง ปัญหาสาเหตุ วิธีการ แก้ไข ปัญหา / ปรับปรุ ง ผู้รับ ผิด ชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด วิธีการ ทำง าน ไม่ ถูกต้ อง ไม่มี วิธีการ ทำงานที่ เป็น รูปธรรม ( ต่างคน ต่างทำ ) จัดการ อบรม ขั้นตอน ในการ ทำงาน และแบบ เป็น Shop แต่ละ แบบบ้าน PDSM4 1 พ. ค พ. ค.5 4 การแก้ไข งาน ใช้วิธีการ ที่ ไม่ ถูกต้อง จัดการ อบรม ขั้นตอน ในการ ทำงาน PDSM4 1 พ. ค พ. ค.5 4

10 ปัญหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด บุคลากรขาด ความพร้อม ขาดความรู้ ความชำนาญ จัดการอบรม ขั้นตอนในการ ทำงาน PDSM4 1 พ. ค พ. ค.54 ขาดความเอาใจ ใส่ในการทำงาน ชี้ให้เห็นถึงผลที่ จะตามมาของ งานที่ไม่ได้ คุณภาพ PDSM4 1 พ. ค พ. ค.54 เปลี่ยนชุดช่าง บ่อย จัดการอบรม ขั้นตอนในการ ทำงาน สำหรับชุดช่างที่ เข้ามาใหม่ PDSM4 1 พ. ค พ. ค.54 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง

11 ปัญหาสาเหตุ วิธีการ แก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด เครื่องมือ และวัสดุ ไม่ได้ มาตราฐาน อุปกรณ์ ไม่ได้ มาตราฐาน ตรวจสอบ อุปกรณ์และ แจ้งฝ่าย ก่อสร้างเพื่อ เปลี่ยน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ใช้เครื่องมือ ผิดประเภท จัดการ อบรม วิธีการใน การทำงาน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ใช้วัสดุผิด ประเภท จัดการ อบรม วิธีการใน การทำงาน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง

12 สรุปขั้นตอนการดำเนินโครงการ TQM ด้วยทีมคุณภาพ (PDSM4) สำรวจสภาพปัญหา / ข้อมูลก่อนแก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง นำผลการสำรวจไปจัดลำดับ ความสำคัญ ( ในที่นี้ใช้หัวข้อที่ทุกๆคน สนใจทำร่วมกัน ) และลงกราฟพาเรโต จัดทำ PDCA สำรวจสภาพปัญหาหลังทำ นำผลการสำรวจไปลงกราฟพาเรโต ทำตารางเปรียบเทียบกราฟพาเรโต ก่อนทำและหลังทำ กำหนดมาตรฐานใหม่


ดาวน์โหลด ppt แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google