งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4

2 สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์ เช่น การวาง Sleeve ท่อชักโครก อ่างล้างหน้า สายฉีดชำระ ฝักบัว ฯลฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 1. เพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลก่อน ส่งมอบถึงมือลูกค้า 2. รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีการแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ " TQM " คือ วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล

3 สำรวจสภาพ ( ข้อมูล ) ก่อนแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง เดือนก่อนโอนหลังโอน Total ม. ค.53 101 ก. พ.53 235 มี. ค.53 235 เม. ย.53 4812 พ. ค.53 235 มิ. ย.53 325 ก. ค.53 123 ส. ค.53 044 ก. ย.53 257 ต. ค.53 145 พ. ย.53 224 ธ. ค.53 101 รวมปี 53 213657

4 นำเสนอข้อมูล ( ก่อนแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง ) ด้วยกราฟ ค่าเฉลี่ย ทั้งปี ม. ค.53 – ธ. ค. 53 ความถี่ ( จำนวนครั้ง )

5 1. ลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลเฉลี่ยต่อ เดือน ≤ 1 ครั้ง / เดือน ( ซึ่งก็คือการลดปัญหา ลง 80 %) 2. ระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ก่อนโอน (WIP) หลังโอน กำหนดเป้าหมาย

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา / เดือน แผน การปฏิบัติ 1พ.ค.1พ.ค. 2 มิ. ย. 3ก.ค.3ก.ค. 4ส.ค.4ส.ค. 5ก.ย.5ก.ย. 6ต.ค.6ต.ค. 7พ.ย.7พ.ย. 8ธ.ค.8ธ.ค. วางแผน (Plan) ลงมือแก้ไขปัญหา (Do) ตรวจสอบผล (Check) แก้ไขปรับปรุง (Action) และตั้งมาตรฐาน การทำงาน

7 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา / ปรับปรุง แผนภูมิก้างปลา วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล วิธีการทำงานไม่ถูกต้องบุคลากรขาดความพร้อม เครื่องมือและวัสดุ ไม่ได้มาตราฐาน ไม่มีวิธีการ ทำงานที่เป็น รูปธรรม ( ต่างคนต่างทำ ) ขาดการ ประสานงาน ใช้ความเคยชินไม่ดูแบบ ขาดความรู้ความชำนาญ ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ใช้เครื่องมือผิดประเภท อุปกรณ์ไม่ได้มาตราฐาน ข้อต่อแตกง่าย เปลี่ยนชุดช่างบ่อย ขาดการสอนงาน การแก้ไขงาน ใช้วิธีการที่ ไม่ถูกต้อง ใช้วัสดุผิดประเภท

8 สรุปขั้นตอน PDCA ในการแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง จากแผนภูมิก้างปลา ด้วยทีมคุณภาพ (PDSM4) วางกรอบและแนวทางการทำงาน (P) จัดอบรมทีมงานตามกรอบและแนวทาง ที่วางไว้ (D) ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ (D) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (C) ปรับปรุงแก้ไขงาน (A) ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง (C) วางกรอบการทำงานตามที่ได้ปรับปรุง แก้ไขแล้ว P AC D

9 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง ปัญหาสาเหตุ วิธีการ แก้ไข ปัญหา / ปรับปรุ ง ผู้รับ ผิด ชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด วิธีการ ทำง าน ไม่ ถูกต้ อง ไม่มี วิธีการ ทำงานที่ เป็น รูปธรรม ( ต่างคน ต่างทำ ) จัดการ อบรม ขั้นตอน ในการ ทำงาน และแบบ เป็น Shop แต่ละ แบบบ้าน PDSM4 1 พ. ค.5 4 31 พ. ค.5 4 การแก้ไข งาน ใช้วิธีการ ที่ ไม่ ถูกต้อง จัดการ อบรม ขั้นตอน ในการ ทำงาน PDSM4 1 พ. ค.5 4 31 พ. ค.5 4

10 ปัญหาสาเหตุ วิธีการแก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด บุคลากรขาด ความพร้อม ขาดความรู้ ความชำนาญ จัดการอบรม ขั้นตอนในการ ทำงาน PDSM4 1 พ. ค.54 31 พ. ค.54 ขาดความเอาใจ ใส่ในการทำงาน ชี้ให้เห็นถึงผลที่ จะตามมาของ งานที่ไม่ได้ คุณภาพ PDSM4 1 พ. ค.54 31 พ. ค.54 เปลี่ยนชุดช่าง บ่อย จัดการอบรม ขั้นตอนในการ ทำงาน สำหรับชุดช่างที่ เข้ามาใหม่ PDSM4 1 พ. ค.54 31 พ. ค.54 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง

11 ปัญหาสาเหตุ วิธีการ แก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน / เดือน / ปี ผล เริ่มต้นสิ้นสุด เครื่องมือ และวัสดุ ไม่ได้ มาตราฐาน อุปกรณ์ ไม่ได้ มาตราฐาน ตรวจสอบ อุปกรณ์และ แจ้งฝ่าย ก่อสร้างเพื่อ เปลี่ยน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ใช้เครื่องมือ ผิดประเภท จัดการ อบรม วิธีการใน การทำงาน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ใช้วัสดุผิด ประเภท จัดการ อบรม วิธีการใน การทำงาน PDSM4 1 มิ. ย.5430 มิ. ย.54 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา / ปรับปรุง

12 สรุปขั้นตอนการดำเนินโครงการ TQM ด้วยทีมคุณภาพ (PDSM4) สำรวจสภาพปัญหา / ข้อมูลก่อนแก้ไข ปัญหา / ปรับปรุง นำผลการสำรวจไปจัดลำดับ ความสำคัญ ( ในที่นี้ใช้หัวข้อที่ทุกๆคน สนใจทำร่วมกัน ) และลงกราฟพาเรโต จัดทำ PDCA สำรวจสภาพปัญหาหลังทำ นำผลการสำรวจไปลงกราฟพาเรโต ทำตารางเปรียบเทียบกราฟพาเรโต ก่อนทำและหลังทำ กำหนดมาตรฐานใหม่


ดาวน์โหลด ppt แจ้งวัฒนะ - ราช พฤกษ์ TQM M 4. สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นใน กระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบ น้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google