งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

TQM M4 แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "TQM M4 แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 TQM M4 แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์

2 " TQM " คือ วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล
สำรวจสภาพปัจจุบัน ปัจจุบันพบว่า มีข้อบกพร่องเกิดขึ้นในกระบวนการทำงานระบบสุขาภิบาลไม่ว่าจะเป็นระบบน้ำดีหรือน้ำเสีย และการติดตั้งสุขภัณฑ์ เช่น การวาง Sleeve ท่อชักโครก อ่างล้างหน้า สายฉีดชำระ ฝักบัว ฯลฯ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลก่อนส่งมอบถึงมือลูกค้า รู้จักการทำงานเป็นทีมและมีการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

3 สำรวจสภาพ(ข้อมูล)ก่อนแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง
เดือน ก่อนโอน หลังโอน Total ม.ค.53 1 ก.พ.53 2 3 5 มี.ค.53 เม.ย.53 4 8 12 พ.ค.53 มิ.ย.53 ก.ค.53 ส.ค.53 ก.ย.53 7 ต.ค.53 พ.ย.53 ธ.ค.53 รวมปี 53 21 36 57

4 นำเสนอข้อมูล(ก่อนแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง)ด้วยกราฟ
ความถี่ (จำนวนครั้ง) ม.ค.53 – ธ.ค. 53 ค่าเฉลี่ย ทั้งปี

5 กำหนดเป้าหมาย ลดปัญหาเรื่องน้ำรั่วซึมระบบสุขาภิบาลเฉลี่ยต่อเดือน ≤ 1 ครั้ง/เดือน (ซึ่งก็คือการลดปัญหา ลง 80 %) ระยะเวลา 6 เดือน โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ก่อนโอน(WIP) หลังโอน

6 กำหนดแผนปฏิบัติการ ระยะเวลา/เดือน แผน การปฏิบัติ 1 พ.ค. 2 มิ.ย. 3 ก.ค.
4 ส.ค. 5 ก.ย. 6 ต.ค. 7 พ.ย. 8 ธ.ค. วางแผน(Plan) ลงมือแก้ไขปัญหา(Do) ตรวจสอบผล(Check) แก้ไขปรับปรุง(Action)และตั้งมาตรฐานการทำงาน

7 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา/ปรับปรุง แผนภูมิก้างปลา
วิธีการทำงานไม่ถูกต้อง บุคลากรขาดความพร้อม ใช้ความเคยชินไม่ดูแบบ การแก้ไขงาน ใช้วิธีการที่ ไม่ถูกต้อง ขาดความรู้ความชำนาญ ไม่มีวิธีการ ทำงานที่เป็น รูปธรรม (ต่างคนต่างทำ) ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ขาดการสอนงาน เปลี่ยนชุดช่างบ่อย ขาดการ ประสานงาน วิธีการป้องกันและควบคุม น้ำรั่วซึม ระบบสุขาภิบาล ข้อต่อแตกง่าย ใช้เครื่องมือผิดประเภท อุปกรณ์ไม่ได้มาตราฐาน ใช้วัสดุผิดประเภท เครื่องมือและวัสดุ ไม่ได้มาตราฐาน

8 วางกรอบและแนวทางการทำงาน (P)
สรุปขั้นตอน PDCA ในการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง จากแผนภูมิก้างปลา ด้วยทีมคุณภาพ(PDSM4) วางกรอบและแนวทางการทำงาน (P) จัดอบรมทีมงานตามกรอบและแนวทางที่วางไว้ (D) ปฏิบัติงานตามแผนงานที่วางไว้ (D) ตรวจสอบการปฏิบัติงาน (C) ปรับปรุงแก้ไขงาน (A) ตรวจสอบใหม่อีกครั้ง (C) วางกรอบการทำงานตามที่ได้ปรับปรุงแก้ไขแล้ว P D A C

9 ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง
สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผล เริ่มต้น สิ้นสุด วิธีการทำงาน ไม่ถูกต้อง ไม่มีวิธีการ ทำงานที่เป็น รูปธรรม (ต่างคนต่างทำ) จัดการอบรมขั้นตอนในการทำงานและแบบเป็น Shop แต่ละแบบบ้าน PDSM4 1 พ.ค.54 31 พ.ค.54 การแก้ไขงาน ใช้วิธีการที่ จัดการอบรมขั้นตอนในการทำงาน

10 วิธีการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง จัดการอบรมขั้นตอนในการทำงาน
ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผล เริ่มต้น สิ้นสุด บุคลากรขาดความพร้อม ขาดความรู้ความชำนาญ จัดการอบรมขั้นตอนในการทำงาน PDSM4 1 พ.ค.54 31 พ.ค.54 ขาดความเอาใจใส่ในการทำงาน ชี้ให้เห็นถึงผลที่จะตามมาของงานที่ไม่ได้คุณภาพ เปลี่ยนชุดช่างบ่อย สำหรับชุดช่างที่เข้ามาใหม่

11 จัดการอบรมวิธีการในการทำงาน
ตารางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ปัญหา สาเหตุ วิธีการแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง ผู้รับ ผิดชอบ วัน/เดือน/ปี ผล เริ่มต้น สิ้นสุด เครื่องมือและวัสดุไม่ได้มาตราฐาน อุปกรณ์ไม่ได้มาตราฐาน ตรวจสอบอุปกรณ์และแจ้งฝ่ายก่อสร้างเพื่อเปลี่ยน PDSM4 1 มิ.ย.54 30 มิ.ย.54 ใช้เครื่องมือผิดประเภท จัดการอบรมวิธีการในการทำงาน ใช้วัสดุผิดประเภท

12 สรุปขั้นตอนการดำเนินโครงการTQM ด้วยทีมคุณภาพ(PDSM4)
สำรวจสภาพปัญหา/ข้อมูลก่อนแก้ไขปัญหา/ปรับปรุง นำผลการสำรวจไปจัดลำดับความสำคัญ(ในที่นี้ใช้หัวข้อที่ทุกๆคนสนใจทำร่วมกัน)และลงกราฟพาเรโต จัดทำ PDCA สำรวจสภาพปัญหาหลังทำ นำผลการสำรวจไปลงกราฟพาเรโต ทำตารางเปรียบเทียบกราฟพาเรโตก่อนทำและหลังทำ กำหนดมาตรฐานใหม่


ดาวน์โหลด ppt TQM M4 แจ้งวัฒนะ - ราชพฤกษ์.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google