งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A Study to Propose Design Guide for Instructional Strategies and Virtual Learning Environment to Enhance Creative Thinking ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A Study to Propose Design Guide for Instructional Strategies and Virtual Learning Environment to Enhance Creative Thinking ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A Study to Propose Design Guide for Instructional Strategies and Virtual Learning Environment to Enhance Creative Thinking ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์ โสภณหิรัญ รักษ์ สุมาลี เชื้อชัย

2 หัวข้อนำเสนอ กรอบแนวคิด การพัฒนาแนวทางการออกแบบฯ ผลการวิจัยเอกสารและการสำรวจ แนวทางสำหรับออกแบบกลยุทธ์การ สอนและสภาพแวดล้อมการเรียนรู้เชิง เสมือนเพื่อส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์

3 Creative Thinking Fluency. The total number of interpretable, meaningful, and relevant ideas generated in response to the stimulus. Flexibility. The number of different categories of relevant responses. Originality. The statistical rarity of the responses among the test subjects. Elaboration. The amount of detail in the responses.

4 Virtual Learning Environment A virtual learning environment is a designed information space. A virtual learning environment is a social space. A virtual learning environment integrates multiple tools. (Cited in P. Dillenbourg, http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.5.18.pdf)http://tecfa.unige.ch/tecfa/publicat/dil-papers-2/Dil.7.5.18.pdf

5 การพัฒนาแนวทางการ ออกแบบฯ

6 การพัฒนาแนวทางการออกแบบ ฯ (1) ศึกษากลยุทธ์การสอนที่กระตุ้นความคิด สร้างสรรค์จากการวิจัยเอกสาร พบบทความที่ เกี่ยวข้องกับความคิดสร้างสรรค์ 11 ฉบับ ฐานข้อมูล 8 ฐานข้อมูล กำหนดคำสำคัญ กำหนด ช่วงเวลา 2007- 2012

7 การพัฒนาแนวทางการออกแบบ ฯ (2) การสำรวจสภาพการจัดการเรียนการสอนที่ ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้สอนและ ผู้เรียนในกลุ่มรายวิชาการออกแบบและผลิต สื่อการสอน กลุ่มตัวอย่างผู้สอน ที่มีประสบการณ์การ สอนใน ระดับอุดมศึกษา ใน รายวิชาด้านการ ออกแบบและผลิต สื่อการสอน จำนวน 38 คน กลุ่มตัวอย่างผู้เรียนที่ เรียนในรายวิชาที่ เกี่ยวกับการออกแบบ และผลิตสื่อการสอน จำนวน 462 คน จาก 5 สถาบัน

8 การพัฒนาแนวทางการออกแบบ ฯ (3) - สังเคราะห์ข้อมูลและออกแบบแนวทาง เพื่อแนะนำผู้สอน - เสนอแนวทางการออกแบบเป็นระบบย่อย ภายในรูปแบบ การออกแบบการสอนเพื่อพัฒนาความคิด สร้างสรรค์

9 ผลการวิเคราะห์เอกสาร เทคนิคการสอนความคิด สร้างสรรค์ เทคนิคหมวก 6 ใบ (Six thinking hats) การคิดเชิงเปรียบเทียบ (Analogy/ Synectics) การคิดหลายแง่มุม (Divergent thinking) การคิดเชิงทำนาย (Prediction) การตอบคำถาม (Wh- question) การสุ่มคำ (Random input) การระดมสมอง (Brainstorming) การหาแนวทาง แก้ปัญหา (Problem solving) เทคนิคการสร้าง ความคิดใหม่ (SCAMPER) เทคนิคการคิดรอบด้าน (Plus Minus Interesting: PMI)

10 Instructional strategies

11 ผลการสำรวจสภาพการเรียน การสอน ที่ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ 3 ลำดับแรก การจัดการเรียนการสอนที่เอื้อให้เกิดบรรยากาศ ที่ยืดหยุ่นและสร้างความเป็นกันเอง เพื่อกระตุ้น ให้ผู้เรียนกล้าคิด กล้าแสดงออก การเปิดโอกาสให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ใหม่ๆ จาก แหล่งเรียนรู้ที่ทันสมัย การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม ช่วยในการจัดการเรียนการสอน

12 ผลการสำรวจ เทคนิคการสอน 3 ลำดับแรก

13 สื่อที่ใช้จัดการเรียนการสอน เพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์ 1.PowerPoint Presentation 2.VDO clip 3.E–book 4.CAI/ Multimedia ผู้สอน ผู้เรียน

14 ผลการสำรวจเครื่องมือที่ใช้จัด กิจกรรมการเรียนเพื่อส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ สื่อสังคมออนไลน์ (Social media) เช่น Facebook จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) กระดานสนทนา (Discussion board) ห้องสนทนา (Chatroom)

15 ระบบบริหารจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนใช้ในการจัดการ เรียนการสอนแบบออนไลน์เพื่อส่งเสริมความคิด สร้างสรรค์

16 กิจกรรมที่ผู้สอนใช้ส่งเสริม ความคิดสร้างสรรค์ 3 ลำดับแรก กิจกรรมให้ผู้เรียนฝึกเป็นนักประเมิน เช่น การ วิพากษ์ แสดงความคิดเห็นผลงานของผู้อื่น เป็น กิจกรรมที่ผู้สอนจัดการเรียนการสอนมากที่สุด กิจกรรมให้ผู้เรียนสืบค้นความรู้ใหม่ๆ จากแหล่ง เรียนรู้ที่ทันสมัย กิจกรรมที่ให้ผู้เรียนนำเสนอความคิดที่แปลก ใหม่ ผ่านการสร้างหรือผลิตงานที่สอดคล้องและ สามารถนำไปใช้ได้จริง

17 Instructional systems design common task AnalyzeDesignDevelopImplementEvaluate Richey, Klein, & Tracey, 2011

18 AnalysisDesignDevelopmentImplementationEvaluation วิเคราะห์ความ ต้องการพัฒนา ผู้เรียน วิเคราะห์ผู้เรียน กำหนดจุดมุ่งหมาย หลักและรองของ การพัฒนาผู้เรียน วิเคราะห์เนื้อหา

19 Design Guide

20 Creative thinking Originality Problem solving Elaboration Wh- question Fluency Brainstorming Flexibility Wh- question

21 Creative thinking Technique Media Fluency Brainstorming Synchronous Asynchronous Instant message Discussion board Polling

22 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดความคิด คล่อง เทคนิคการระดมสมอง (Brainstorming) โดยใช้เครื่องมือ เว็บ ห้องสนทนาข้อความสำเร็จรูป กระดานแลกเปลี่ยน แบ่งปัน กระดานอภิปรายการสำรวจออนไลน์ สื่อสาร แบบ ประสา นเวลา สื่อสาร แบบ ต่าง เวลา

23 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิด ละเอียดลออ โดยการใช้ความคิดที่หลากหลาย

24 Creative thinking Technique Media Flexibility Wh- question Synchronous Asynchronous Chat room Social media Blog Elaboration

25 การกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิด ความคิดยืดหยุ่นและความคิด ละเอียดลออ เครื่องมือแบบประสานเวลา เครื่องมือแบบต่างเวลา Video conferencing Chat room Social Media Blog WIKI

26 Creative thinking Technique Media Originality Problem solving Synchronous Asynchronous Audio/Video conferencing Online mind mapping tools Social bookmarking

27 การกระตุ้น ให้เกิดความคิดริเริ่ม เทคนิคการแก้ปัญหา การนำเสนอปัญหา วิเคราะห์ปัญหาและข้อมูลที่ เกี่ยวข้อง รวบรวมข้อมูลตั้งสมมติฐานการประเมินผล

28 การกระตุ้น ให้เกิดความคิดริเริ่ม เครื่องมือแบบประสานเวลา เครื่องมือแบบต่างเวลา Video conferencing Online mind mapping tools Social Bookmarking WIKI

29 Design Guide

30 Q & A


ดาวน์โหลด ppt A Study to Propose Design Guide for Instructional Strategies and Virtual Learning Environment to Enhance Creative Thinking ปราวีณยา สุวรรณณัฐโชติ เสมอกาญจน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google