งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานระบบท่อระบายน้ำ PBA TEEM. สมาชิก คุณวรพันธ์ บัวพูล ที่ปรึกษา 1. คุณพุทฒิ ทวีศักดิ์วิศวกรโครงการ 2. คุณสุรชัย สุขเมตตาเจ้าหน้าที่ เทคนิค 3. คุณรัตติกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานระบบท่อระบายน้ำ PBA TEEM. สมาชิก คุณวรพันธ์ บัวพูล ที่ปรึกษา 1. คุณพุทฒิ ทวีศักดิ์วิศวกรโครงการ 2. คุณสุรชัย สุขเมตตาเจ้าหน้าที่ เทคนิค 3. คุณรัตติกรณ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานระบบท่อระบายน้ำ PBA TEEM

2 สมาชิก คุณวรพันธ์ บัวพูล ที่ปรึกษา 1. คุณพุทฒิ ทวีศักดิ์วิศวกรโครงการ 2. คุณสุรชัย สุขเมตตาเจ้าหน้าที่ เทคนิค 3. คุณรัตติกรณ์ วิลัยปาน ผจก. ส่วนงานบริการ 4. คุณอัถจักร ประสิทธิวงศ์ วิศวกรบริการ 5. คุณนพดล ธีระพรณรงค์ ผจก. บริษัท วีวี ดับบลิว 6. คุณคำแหง พอสินธุ์ผจก. โครงการ บริษัท วีวีดับบลิว 7. คุณทองใส ทำบุญ ผช. โครงการ บริษัท วีวี ดับบลิว 8. คุณพุธ กุลสุวรรณ QF 9. คุณสรายุทธ พุฒพ่วง QF 10. คุณใหม่ หัวหน้าช่าง 11 คุณชู หัวหน้าช่าง

3 ประเด็นปัญหา มีเศษวัสดุในเส้นท่อระหว่างงานก่อสร้าง จึง เป็นเหตุให้การระบายน้ำในตัวอาคารไม่ดี เท่าที่ควร

4 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อป้องกันปัญหาของการระบายน้ำใน อนาคต 2. เพื่อเสริมสร้างมาตรฐานการทำงานที่ ถูกต้อง ขอบเขตการ ทำงาน ทำการศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและหาแนว ทางแก้ไขการระบายน้ำจากตัวบ้านจนกระทั่ง ลงท่อระบายน้ำสาธารณะ ในแปลง G15- G21,H17-H22,Q13-Q16,S9-12 จำนวน ทั้งสิ้น 21 แปลง

5 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. สามารถเพิ่มศักยภาพการทำงานให้ผู้ที่ เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็น ช่าง, QF, FM 2. การระบายน้ำในตัวบ้านถูกต้องตามมาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากที่สุด

6 แนวทางการทำงาน 1. ทำการประชุมพูดคุยถึงปัญหาที่เกิดขึ้น และหาสาเหตุ ของปัญหา (Plan) 2. หาแนวทางการแก้ปัญหาอย่างถูกวิธี จัดทำคู่มือการ ตรวจงาน (Plan) 3. เพิ่มความรู้และหลักการทำงานอย่างถูกวิธีให้แก่ช่าง (Do) 4. ให้ช่างลงมือทำงานในภาคปฏิบัติ (Do) 5. ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยใช้คู่มือการ ตรวจสอบงาน (Check) 6. สรุปและประเมินผลการทำงาน หาจุดด้อยแล้วนำมา ปรับปรุง (Action)

7 แนวทางการทำงาน สาเหตุ - แนว ทางแก้ไข Train,Doing ตรวจสอบ โดยใช้คู่มือ ประเมิน - ปรับปรุง

8 แผนการดำเนินงาน

9 แปลงที่ทำ TQM ระบบท่อระบาย น้ำ

10 หลักเกณฑ์การตรวจวัด ใช้เกณฑ์มาตรฐานงาน QC ตรวจวัด – เก็บสถิติการตรวจงานท่อระบายน้ำในหมวด 6 โดย ใช้ลูกปิงปอง 3 ฝา ทดสอบชักโครกและฝาขาดน้ำ พลาสติกทดสอบ Floor Drain กับ ท่อน้ำทิ้งเครื่อง ซักผ้า แล้วบันทึกลง Zero Deflec – เก็บบันทึกผลการทำงานระบบท่อระบายน้ำต้องไม่ รั่ว - ไม่ตัน เกิน 3 หลัง ของ 39 หลัง

11 ผลการดำเนินงาน ขั้นตอนที่ 1 สรุปปัญหาและ หาสาเหตุ ( คุณพุทฒิ ผู้รับผิดชอบ ) Team PBA ทำการประชุม สรุปประเด็นปัญหา และ สาเหตุได้ดังนี้ ปัญหาสาเหตุของปัญหา ท่อน้ำทิ้งตันมีเศษวัสดุอุดตันในเส้นท่อ ท่อน้ำทิ้งไหลไม่สะดวกท่อไม่ได้ Slope ถังไบไอโทนไม่ได้ระดับช่างขาดความรู้และความเข้าใจ ระดับบ่อพักและการเก็บปูนรอบ ท่อ ช่างขาดความรู้และความเข้าใจ

12 ขั้นตอนที่ 2 แนวทางการแก้ปัญหา และคู่มือตรวจสอบงาน ( คุณพุทฒิ ผู้รับผิดชอบ ) ผลการดำเนินงาน ปัญหาสาเหตุของปัญหาแนวทางแก้ไขคู่มือตรวจสอบ ท่อน้ำทิ้งตันมีเศษวัสดุอุดตันในเส้นท่อเพิ่มความรู้และแนว ทางการทำงานที่ถูกต้อง Request ท่อน้ำทิ้งไหลไม่ สะดวก ท่อไม่ได้ Slope เพิ่มความรู้และแนว ทางการทำงานที่ถูกต้อง Request ถังไบไอโทนไม่ได้ ระดับ ช่างขาดความรู้และความ เข้าใจ เพิ่มความรู้และแนว ทางการทำงานที่ถูกต้อง Request ระดับบ่อพักและการ เก็บปูนรอบท่อ ช่างขาดความรู้และความ เข้าใจ เพิ่มความรู้และแนว ทางการทำงานที่ถูกต้อง 15 รายการ

13 ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มความรู้และหลักการทำงานอย่างถูก วิธีให้แก่ช่าง ( คุณสุระชัย, คุณสรายุทธ ) ผลการดำเนินงาน

14 ขั้นตอนที่ 3 เพิ่มความรู้และหลักการทำงานอย่างถูก วิธีให้แก่ช่าง ( ต่อ ) ( คุณสุระชัย, คุณสรายุทธ ) ผลการดำเนินงาน

15 ขั้นตอนที่ 4 ให้ช่างลงมือทำงานในภาคปฏิบัติ ( คุณสุระ ชัย, คุณสรายุทธ ) ขั้นตอนที่ 5 ติดตามการทำงานอย่างใกล้ชิด โดยใช้คู่มือ การตรวจสอบงาน ( คุณสุระชัย, คุณสรายุทธ ) ขั้นตอนที่ 6 สรุปและประเมินผลการทำงาน หาจุดด้อย แล้วนำมาปรับปรุง ผลการดำเนินงาน

16 ขั้นตอนที่ 6 สรุปและประเมินผลการทำงาน หาจุดด้อย แล้วนำมาปรับปรุง ( คุณพุทฒิ ) ผลการดำเนินงาน

17 ประเมินผลการดำเนินงาน 1. ช่างลงถังไปโอโทน + ลงท่อบ่อพัก หลังจากฝึกอบรมเพิ่มทักษะการทำงานที่ถูกต้อง ช่างสามารถนำไปใช้ได้จริง งานที่ออกมาอยู่ใน เกณฑ์ที่ดี ผลการดำเนินงาน

18 ประเมินผลการดำเนินงาน ( ต่อ ) 2. ช่างประปา ระหว่างการทำงานมีการใส่ปลั๊กอุดท่อ หรือพับ ปลายท่อในตำแหน่งต่างๆ เพื่อป้องกันเศษวัสดุหล่น ลงไปในเส้นท่อ ผลการดำเนินงาน

19 ปัญหาที่พบและต้องปรับปรุง ( ช่างประปา ) ผลการดำเนินงาน ปัญหาแนวทางแก้ไข ช่างไม่พกแบบปรับปรุงลักษณะนิสัยและ ทัศนคติของช่าง ใหม่ เครื่องมือไม่ครบทำการศึกษาเครื่องมือที่ช่างประปาต้องใช้ ว่ามีอะไรบ้าง ระบุให้ครบ และจัดหาให้ช่าง

20 ประเมินผลการดำเนินงาน 3. ช่างปูกระเบื้อง ก่อนที่จะทำ TQM มักจะมีเศษกระเบื้องหรือ เศษขี้ปูน อุดตันอยู่ที่ท่อน้ำทิ้ง หลังจากที่ทำการ อบรมเรียนรู้วิธีการทำงานที่ถูกต้องปัญหาท่อน้ำตัน ลดลงอย่างได้ชัด เนื่องจากช่างปูกระเบื้องเข้าใจ ปัญหาที่เกิดขึ้นตามหลัง ผลการดำเนินงาน

21 ปัญหาที่พบและต้องปรับปรุง ( ช่างปูกระเบื้อง ) ผลการดำเนินงาน ปัญหา ความสะอาดในท่อน้ำดีสาเหตุ น้ำปูนจากการปูกระเบื้องแนวทางการแก้ไข จัดทำเครื่องมือทำความ สะอาดท่อ และให้ทำทันที หลังจากปูกระเบื้องเสร็จ

22


ดาวน์โหลด ppt งานระบบท่อระบายน้ำ PBA TEEM. สมาชิก คุณวรพันธ์ บัวพูล ที่ปรึกษา 1. คุณพุทฒิ ทวีศักดิ์วิศวกรโครงการ 2. คุณสุรชัย สุขเมตตาเจ้าหน้าที่ เทคนิค 3. คุณรัตติกรณ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google