งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ปรึกษา นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทรา วาท นายแพทย์สราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ปรึกษา นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทรา วาท นายแพทย์สราวุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ปรึกษา นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทรา วาท นายแพทย์สราวุธ สุวัณณ ทัพพะ นายแพทย์จีรพัฒน์ ศิริชัย สินธพ ผู้นำเสนอ นางเสาวนิต วิชัยขัทคะ กลุ่มมาลาเรีย สมาชิกกลุ่ม สคร 1-12

2 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข แนวโน้มปัญหาของโรค โรคไข้เลือดออก เกิดแพร่กระจายทั่วประเทศ ปัญหามากในเขตที่ มีประชากรหนาแน่น เกิดในอายุ 15 ปี ขึ้นไป และมีความรุนแรงของ โรคเพิ่มขึ้นในกลุ่มนี้ แพทย์ทางอายุรกรรมในโรงพยาบาลยังให้ความ สนใจในการรักษาโรคไข้เลือดออกในกลุ่ม ผู้ใหญ่น้อย ต้องการมาตรฐานในการป้องกันควบคุมโรคใน ท้องถิ่นที่ชัดเจนมากกว่ากว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน เครือข่าย สำนักงานสาธารณสุข อปท

3 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรคมาลาเรีย ยังคงมีชุกชุมในบริเวณชายแดนไทย / พม่า การแพร่ระบาดเกิดได้บ่อยเนื่องจากกลุ่ม เคลื่อนย้ายระหว่างประเทศบริเวณชายแดน ปี 2550 ทั่วประเทศโรคเพิ่มขึ้นและเริ่มลดลงใน ต้นปี 2551 ร้อยละ 38 ปัญหาการแพร่ระบาดของ โรคในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เพิ่มขึ้น การดำเนินงานอยู่ในระหว่างการบูรณาการงาน เข้าสู่ระบบบริการสาธารณสุขในระดับจังหวัด มีการควบคุมไข้มาลาเรียเสริมโดย สสจ ภายใต้ กองทุนโลกด้านมาลาเรีย มีแนวโน้มการดื้อของเชื้อต่อยาในกลุ่มอนุพันธุ์ อาร์ติมิซินิน

4 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Fiscal Year Malaria Cluster, Department of Disease Control, Ministry of Public Health. Fiscal Year :Oct - Sep * Preliminary data Thai and Non-Thai malaria cases Fiscal Year 2000-2008*

5 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรคเท้าช้าง อยู่ในระหว่างโครงการประเมินผลโครงการกำจัด โรคเท้าช้าง ผู้ป่วยปรากฏอาการยังต้องได้รับการดูแลอย่าง ถูกวิธีและครอบคลุม ปัญหาการพบเชื้อในแรงงานต่างด้าวจาก ประเทศพม่าตลอดเวลา ยังต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในพื้นที่จังหวัด ชายแดนภาคใต้ การพัฒนาศูนย์พิกุลทองซึ่งเป็นโครงการ พระราชดำริให้เป็นศูนย์ความเป็นเลิศในการ วินิจฉัยโรคเท้ช้าง โรคติดต่อนำโดยแมลงอื่น ๆ และโรคที่เป็นปัญหาในท้องถิ่น

6 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โรคติดต่อนำโดยแมลงอุบัติใหม่ แรงงานไทยกลับจากประเทศแหล่งแพร่เชื้อ มีการพบผู้ป่วยรายใหม่ของโรคลิชมาเนีย ที่คาด ว่าติดเชื้อในพื้นที่ตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมา มีพาหะนำโรคแพร่กระจายอยู่ทั่วไป ขาดองค์ความรู้ในเรื่องพาหะ สัตว์รังโรค ขาดบุคลากรที่จะรับผิดชอบโดยตรง โดยเฉพาะ โรคที่ที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น West Nile Virus

7 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข พื้นที่เสี่ยง ไข้เลือดออก กระจายทั่ว ประเทศ มาลาเรีย พื้นที่ป่าเขาชายแดน เท้าช้าง พื้นที่ 11 จังหวัด ชายแดนไทย / พม่า และไทย / มาเลเซีย และทุกจังหวัดที่มีแรงงานพม่า โรคติดต่อนำโดยแมงอุบัติใหม่ จังหวัดที่มี แรงงานกลับจากประเทศตะวันออกกลาง

8 แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข Target สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด อปท หน่วยงานภาคมหาวิทยาลัย องค์กรเอกชน


ดาวน์โหลด ppt แหล่งข้อมูล : สำนักโรคติดต่อนำโดยแมลง กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข กลุ่มที่ 1 โรคติดต่อนำโดยแมลง ที่ปรึกษา นายแพทย์ศิริศักดิ์ วรินทรา วาท นายแพทย์สราวุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google