งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018
นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่กำหนดชีวภาพ ประเทศเกาะในมหาสมุทรเริ่มถูกลบจากแผนที่ ในประเทศเมืองหนาวน้ำแข็งจากขั้วโลกละลายลงมาทำให้กระแสน้ำอุ่นใกล้ขั้วโลกเย็นลงฉับพลันทำให้ประเทศในยุโรปเหนืออุณหภูมิลดลง ส่ ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรอากาศร้อนขึ้นและแปรปรวนมากขึ้น พายุประจำถิ่นต่าง ๆ รุนแรงกว่าทศวรรษที่แล้วอย่างชัดเจน ฝนตกห่างลงแต่ตกหนักขึ้นทำให้เกิดภาวะภัยแล้งสลับกับน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ของโลก

3 โลกร้อนขึ้นจริง !

4 แนวหินทิ้งของเขตบางขุนเทียน
สมุทรสาคร แนวหินทิ้งของเขตบางขุนเทียน นากุ้งเขตบางขุนเทียน คลองขุนราชพินิจใจ สมุทรปราการ ดร.จิรพล สินธุนาวา 4

5 น้ำท่วมฉับพลัน โคลนถล่ม

6 Heat waves 2002 Andhra Pradesh, India heat wave, with temperatures of up to 54 degrees Celsius, took a toll of at least 1400 lives Heat waves ตัวอย่างจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของอากาศ ที่เห็นได้ชัดคือ คลื่นความร้อน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๒ ที่รัฐอันตรประเทศ อินเดีย มีคลื่นความร้อนผ่านทำให้อุณหภูมิขึ้นสูงถึง ๕๔ องศาเซลเซียส ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๑๔๐๐ ราย

7 สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลงในช่วง 10 ปีหน้า
ไข้เลือดออกยังคงสูงขึ้น และระบาดในวงกว้างมากขึ้นตามความเจริญของเขตเมืองและการคมนาคม มาลาเรียจะกลับมาระบาดในพื้นที่ B1มากขึ้น ทำให้มี พื้นที่ A1 และA2 มากขึ้น การระบาดจะเกิดขึ้นแบบคลื่นใต้น้ำ โดยเฉพาะ แหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่ที่จ้างแรงงานต่างชาติ โรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาสและชายแดนจังหวัดตากยังคงมีอยู่ และมีระยะไมโครฟิลาเรียมากขึ้น อาจมีการระบาดจากต่างด้าวสู่คนไทยโดยเฉพาะในจังหวัดระนอง สมุทรสาคร

8 โรคนำโดยแมลงอุบัติใหม่ที่เข้ามากับแรงงานต่างชาติ เช่น
Scrub Typhus มีการรายงานมากขึ้นเนื่องจากการวินิจฉัยดีขึ้นมีการบุกรุกที่อยู่ของหนูป่ามากขึ้น โรคนำโดยแมลงอุบัติใหม่ที่เข้ามากับแรงงานต่างชาติ เช่น ลิชมาเนีย นำโดย ริ้นฝอยทราย โรคอุบัติใหม่อาจจะเข้ามาโดยมีสัตว์เป็นรังโรคเช่น นก สัตว์ป่า เช่น West Nile fever Russian Crimian fever และ Rift Velley fever และนำโดยยุงรำคาญ เห็บ เป็นต้น

9 ไข้สมองอักเสบเวสต์ไนล์
ปัจจัยเสี่ยงของไทย นกอพยพย้ายถิ่น นกนำเข้าจาก ตปท. ยุง ที่มากับเครื่องบินหรือเรือจากพื้นที่เสี่ยง นกและยุงในประเทศ

10 Leishmaniasis Geographic distribution
Major epidemic of VL ; Bangladesh, Brazil, India, Nepal, and Sudan Highlighted areas are parts of the world where leishmaniasis has been reported. Taken from British Medical Journal :378 10

11 บทบาทขององค์กร การปรับโครงสร้างหน่วยงานส่วนกลางให้เล็กลง
หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีหน้าที่เด่นชัด เป็นงานที่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับภูมิภาคดำเนินการไม่ได้ หรือเป็นการดำเนินการที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น การบริการขั้นพื้นฐานเช่น ระบบบริการสาธารณสุขระดับสถานีอนามัย โรงเรียนประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าสู่การบริหารโดยท้องถิ่น ท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคมากขึ้น

12 การจัดการด้านกำลังคน
บุคลากรทดแทนโดยพนักงานของรัฐ การควบคุมโรคจะเป็นลักษณะจ้างเหมาหรือใช้ลูกจ้างชั่วคราว เอกชนจะมีส่วนในการป้องกันและควบคุมโรคมากขึ้น เช่น อบต.วิชิตจ้างเหมาให้เอกชนฉีดพ่นสารเคมีควบคุมไข้มาลาเรีย เป็นต้น การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรเช่น การประเมิน ความสามารถส่วนบุคคล ประสิทธิผลการทำงาน เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีทดแทนกำลังคนมากขึ้น การทำงานเชิงพื้นที่จะมีข้อจำกัดมากขึ้น เนื่องจากการวางแผนจะเน้นการทำงานในสำนักงานมากกว่าในพื้นที่

13 การพัฒนางาน วางแผนด้านพัฒนากำลังคน
สร้างค่านิยมการพัฒนาตน อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่ายในพื้นที่จะต้องประสานและจัดการให้มีส่วนร่วม จัดสรรงบประมาณร่วมด้วย พัฒนาเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ ในฐานะแกนนำและที่ปรึกษา

14 การพัฒนางานวิชาการ การจัดการความรู้ด้านการควบคุมการระบาดของไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก มาตรฐานการควบคุมการระบาด การปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นต้น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและอ้างอิงด้านพาหะนำโรค การจัดตั้งTraining center เพื่อพัฒนาเครือข่ายและการถ่ายโอนภารกิจ การเฝ้าระวังพิเศษเช่น การเฝ้าระวังการดื้อยา การดื้อสารเคมี ประสิทธิภาพของการพ่นเคมี เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google