งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018 นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018 นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018 นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา

2 การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ปัจจัยการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยที่กำหนดชีวภาพ ประเทศเกาะในมหาสมุทรเริ่มถูกลบจากแผนที่ ในประเทศเมืองหนาวน้ำแข็งจากขั้วโลกละลาย ลงมาทำให้กระแสน้ำอุ่นใกล้ขั้วโลกเย็นลง ฉับพลันทำให้ประเทศในยุโรปเหนืออุณหภูมิ ลดลง ส่ ในบริเวณเส้นศูนย์สูตรอากาศร้อนขึ้นและ แปรปรวนมากขึ้น พายุประจำถิ่นต่าง ๆ รุนแรง กว่าทศวรรษที่แล้วอย่างชัดเจน ฝนตกห่างลงแต่ตกหนักขึ้นทำให้เกิดภาวะภัย แล้งสลับกับน้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ส่วนใหญ่ ของโลก

3 โลกร้อนขึ้นจริง !

4 30-10-2007 ดร. จิรพล สินธุนาวา 4 แนวหินทิ้งของเขตบาง ขุนเทียน คลองขุนราชพินิจใจ นากุ้งเขตบางขุน เทียน สมุทรสาคร สมุทรปราการ

5 น้ำท่วม ฉับพลัน โคลนถล่ม

6 2002 Andhra Pradesh, India heat wave, with temperatures of up to 54 degrees Celsius, took a toll of at least 1400 lives Heat waves www.cbc.ca

7 สถานการณ์โรคติดต่อนำโดยแมลง ในช่วง 10 ปีหน้า ไข้เลือดออกยังคงสูงขึ้น และระบาดในวงกว้าง มากขึ้นตามความเจริญของเขตเมืองและการ คมนาคม มาลาเรียจะกลับมาระบาดในพื้นที่ B1 มากขึ้น ทำให้มี พื้นที่ A1 และ A2 มากขึ้น การระบาดจะ เกิดขึ้นแบบคลื่นใต้น้ำ โดยเฉพาะ แหล่ง ท่องเที่ยวและพื้นที่ที่จ้างแรงงานต่างชาติ โรคเท้าช้างในจังหวัดนราธิวาสและชายแดน จังหวัดตากยังคงมีอยู่ และมีระยะไมโครฟิลาเรีย มากขึ้น อาจมีการระบาดจากต่างด้าวสู่คนไทย โดยเฉพาะในจังหวัดระนอง สมุทรสาคร

8 Scrub Typhus มีการรายงานมากขึ้น เนื่องจากการวินิจฉัยดีขึ้นมีการบุกรุกที่อยู่ ของหนูป่ามากขึ้น โรคนำโดยแมลงอุบัติใหม่ที่เข้ามากับ แรงงานต่างชาติ เช่น ลิชมาเนีย นำโดย ริ้นฝอยทราย โรคอุบัติใหม่อาจจะเข้ามาโดยมีสัตว์เป็นรัง โรคเช่น นก สัตว์ป่า เช่น West Nile fever Russian Crimian fever และ Rift Velley fever และนำโดยยุงรำคาญ เห็บ เป็นต้น

9 ไข้สมองอักเสบ เวสต์ไนล์ ปัจจัยเสี่ยง ของไทย  นกอพยพย้ายถิ่น  นกนำเข้าจาก ตปท.  ยุง ที่มากับ เครื่องบินหรือเรือ จากพื้นที่เสี่ยง  นกและยุงใน ประเทศ

10 Leishmaniasis Geographic distribution Leishmaniasis Geographic distribution Major epidemic of VL ; Bangladesh, Brazil, India, Nepal, and Sudan

11 บทบาทขององค์กร การปรับโครงสร้างหน่วยงานส่วนกลางให้เล็กลง หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาคต้องมีหน้าที่ เด่นชัด เป็นงานที่ท้องถิ่นหรือหน่วยงานระดับ ภูมิภาคดำเนินการไม่ได้ หรือเป็นการดำเนินการ ที่ครอบคลุมหลายพื้นที่ มีการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นมากขึ้น การบริการขั้นพื้นฐานเช่น ระบบบริการ สาธารณสุขระดับสถานีอนามัย โรงเรียน ประถมศึกษา และมัธยมศึกษาเข้าสู่การบริหาร โดยท้องถิ่น ท้องถิ่นมีบทบาทในการป้องกันควบคุมโรคมาก ขึ้น

12 การจัดการด้านกำลังคน บุคลากรทดแทนโดยพนักงานของรัฐ การควบคุมโรคจะเป็นลักษณะจ้างเหมาหรือใช้ ลูกจ้างชั่วคราว เอกชนจะมีส่วนในการป้องกันและควบคุมโรค มากขึ้น เช่น อบต. วิชิตจ้างเหมาให้เอกชนฉีด พ่นสารเคมีควบคุมไข้มาลาเรีย เป็นต้น การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เช่น การประเมิน ความสามารถส่วนบุคคล ประสิทธิผลการทำงาน เป็นต้น การใช้เทคโนโลยีทดแทนกำลังคนมากขึ้น การทำงานเชิงพื้นที่จะมีข้อจำกัดมากขึ้น เนื่องจากการวางแผนจะเน้นการทำงานใน สำนักงานมากกว่าในพื้นที่

13 การพัฒนางาน วางแผนด้านพัฒนากำลังคน สร้างค่านิยมการพัฒนาตน อย่างต่อเนื่อง สนับสนุนการเรียนรู้ทุกรูปแบบ เครือข่ายในพื้นที่จะต้องประสานและจัดการให้มี ส่วนร่วม จัดสรรงบประมาณร่วมด้วย พัฒนาเครือข่าย สร้างความสัมพันธ์ ในฐานะ แกนนำและที่ปรึกษา

14 การพัฒนางานวิชาการ การจัดการความรู้ด้านการควบคุมการระบาดของ ไข้มาลาเรีย ไข้เลือดออก มาตรฐานการควบคุมการระบาด การปฏิบัติงาน ภาคสนาม เป็นต้น การจัดตั้งศูนย์ศึกษาและอ้างอิงด้านพาหะนำ โรค การจัดตั้ง Training center เพื่อพัฒนาเครือข่าย และการถ่ายโอนภารกิจ การเฝ้าระวังพิเศษเช่น การเฝ้าระวังการดื้อยา การดื้อสารเคมี ประสิทธิภาพของการพ่นเคมี เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt วิสัยทัศน์โรคติดต่อนำโดยแมลง 2018 นายแพทย์สุวิช ธรรมปาโล สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 สงขลา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google