งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย จัดทำโดย 1.นาย วโรตม์ เกตุรัตน์ เลขที่ 41 2.นางสาว นุชนาถ บัวคำ เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่5/5 เสนอ ครูชยันต์ ยุบล โรงเรียนศรีสำโรงชนูปถัมภ์

2 จุดประสงค์ 1. เพื่อป้องกันจากอาวุธอันตราย 2
จุดประสงค์ เพื่อป้องกันจากอาวุธอันตราย เพื่อหาสิ่งแปลกปลอมของร่างกายมนุษย์ 3. เพื่อสะดวกในการหาสิ่งๆต่างโดยง่ายดาย ใช้เวลาในการสแกนได้รวดเร็ว

3 ขั้นตอนการทำ 1. ศึกษาลักษณะที่ดีตามอุดมคติ ทำการคัดเลือกลักษณะที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการใช้งาน โดยจะมีการรวบรวมข้อมูล 2. หาข้อมูลวิธีการทำอย่างถูกต้องและสมบูรณ์ 3. วิธีการวัดด้วยเครื่องสแกนสามมิติ คือ 1.ขั้นตอนการสแกน และ 2.ขั้นตอนการวัดภาพร่าง

4 การวิเคราะห์ข้อมูล 1.ศึกษาความแม่นยำของการประเมินค่าวัดจากเครื่องสแกนกับการวัดจริงด้วยสายวัด 2.ทำการ ข้อมูลเพื่อแสดงผลเป็นค่าเฉลี่ย ให้สามารถเปรียบเทียบลักษณะที่ต่างไปจากค่าเฉลี่ย เพื่อให้สามารถเปรียบเทียบกระบือแต่ละตัวในแต่ละลักษณะได้ทั้งในเพศผู้และ เพศเมียที่อายุต่าง ๆ กัน 3.ศึกษาความสัมพันธ์ ของลักษณะที่เป็นค่าวัด หรือ คะแนนของบางลักษณะกับคะแนนที่ได้จากปราชญ์ และนักวิชาการ 4.รวบรวมข้อมูลที่ได้จากกระบือที่มีคะแนนดีเยี่ยมคือสูงแปดสิบเปอร์เซน 5.ศึกษาความสัมพันธ์การให้คะแนนของปราชญ์ชาวบ้านและนักวิชาการ 6.นำข้อมูลจุดสำคัญ ๆ ที่ได้จากการวัดด้วยคอมพิวเตอร์มาประเมินน้ำหนักกระบือทั้งเพศผู้และเพศเมีย 7.ศึกษาและรวบรวมข้อมูลของลักษณะอื่น ๆที่ไม่สามารถวัดด้วยเครื่องสแกนสาม มิติแต่นำมาใช้ในการพิจารณาของนักวิชาการและปราชญ์  

5 ตัวอย่างเครื่องสแกนร่างกายของมนุษย์ โดยสรุปก็คือว่าร่างกายเรามีโอกาสได้รับผลกระทบจากรังสีเนื่องจากการตรวจ ด้วย CT scan แต่ก็ถือว่าในปริมาณที่น้อยมาก และการตรวจด้วยวิธี CT scan ก็ยังมีความจำเป็นสำหรับผู้ป่วย VHL เป็นอย่างมาก ซึ่งถ้าจะเปรียบเทียบระหว่างประโยชน์ที่จะได้รับกับความเสี่ยงต่อรังสีที่จะ ได้รับแล้ว การทำ CT scan ถือว่ามีความจำเป็นและมีประโยชน์มากกว่าโทษอย่างเทียบกันไม่ได้ครับ ดังนั้นไม่ต้องกังวลใจไปครับ เข้าไปตรวจด้วยความรู้สึกสบายๆ ที่จริงแล้วควรจะดีใจด้วยซ้ำไปครับที่เราจะได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าไอ้ที่ เราปวดหัว มึนๆ หรืออะไรต่างๆเหล่านั้น มันเกิดจากอะไรกันแน่

6 เครื่องสแกนร่างกายแบบ 3 มิติ
การวัดขนาดร่างกายมนุษย์ด้วยวิธีการสแกนแบบสามมิติได้รับความนิยมมากขึ้น โดยมีการนำมาใช้ในอุตสาหกรรมตัดเย็บเสื้อผ้า งานทางด้านการแพทย์ หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการวัดและวิเคราะห์ลักษณะรูปทรงส่วนต่างๆ ของร่างกายอย่างละเอียดแบบสามมิติ ซึ่งการใช้เทคโนโลยีการหารูปทรงด้วยการสแกนสามแบบมิตินี้ ทำให้การวัดสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้จะมีเครื่องสแกนร่างกายมนุษย์แบบสามมิติออกมาจำหน่าย แต่ยังมีราคาที่ยังสูงอยู่มากสำหรับกลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปที่ไม่ต้องการความ แม่นยำในการวัดมากนัก โครงการนี้นำเสนอการพัฒนาเครื่องสแกนร่างกายแบบสามมิติ โดยใช้หลักการการวัดระยะทางด้วยภาพ

7 ข้อควรระมัดระวัง: บุคคล ที่ควรระวังในการตรวจด้วยเทคโนโลยีนี้คือ หญิงตั้งครรภ์ และบุคคลที่มีโลหะ หรือมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อยู่ในร่างกาย  เช่น เครื่องกระตุ้นหัวใจ 

8 ตัวอย่างการสแกนร่างกาย

9 แหล่งที่มา

10


ดาวน์โหลด ppt แผนผังการสร้างงาน วิชาคอมพิวเตอร์สร้างงาน เรื่อง การสแกนร่างกาย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google