งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบส่งเสริมการเกษตร โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบส่งเสริมการเกษตร โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบส่งเสริมการเกษตร โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร

2

3 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย 20 ตุลาคม 2510 จัดตั้งกรมส่งเสริม การเกษตร 20 ตุลาคม 2510 จัดตั้งกรมส่งเสริม การเกษตร 2510-2517 2510-2517 1. ช่วงแรกของงานส่งเสริมการเกษตร 2. ส่งเสริมผ่านกลุ่ม 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า 4. ถ่ายทอดความรู้เฉพาะจุด

4 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2518 2518 1. ส่งเสริมการเกษตรแบบเน้นหนักเฉพาะ จุดในเขตชลประทาน 2. ริเริ่มนำระบบ Training&Visiting system(T&V system) มาใช้

5 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2520-2521 2520-2521 1. นำระบบ Training&Visiting system(T&V system) ระยะที่ 1 ใน 15 จังหวัด 2. เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบเกษตรกร 1,000 ครอบครัว

6 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2522-2536 2522-2536 1. ระบบ Training&Visiting system(T&V system) ระยะที่ 2 ทุก จังหวัด 2. เจ้าหน้าที่ 1 คน รับผิดชอบเกษตรกร 1,000 ครอบครัว

7 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2537 2537 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ Training&Visiting system(T&V system) 2. ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบ คือ การ ทำงานในพื้นที่และ การสนับสนุนการทำงานในพื้นที

8 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2548 2548 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ Training&Visiting system(T&V system) 2. เน้นการประชาสัมพันธ์และการเชื่อมโยง กับยุทธศาสตร์จังหวัด

9 ความเป็นมาระบบส่งเสริม การเกษตรของประเทศไทย ( ต่อ ) 2549 2549 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ Training&Visiting system(T&V system) 2. เน้นการประสานและสนับสนุนการ ดำเนินงานอาสาสมัครเกษตรกรและ อาสาสมัครยุวเกษตรกร เพื่อช่วยเหลือการ ปฏิบัติงานของหน่วยงานและชุมชนที่ เกี่ยวข้องกับการเกษตร 3. การนำการจัดการความรู้เป็นเครื่องมือใน การดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

10 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550 1. พัฒนาและปรับปรุงระบบ โดยมีพื้นฐาน Training&Visiting system(T&V system) 2. องค์ประกอบของระบบส่งเสริมการเกษตร มี 2 ส่วนคือ -การทำงานในพื้นที่ -การทำงานในพื้นที่ -การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ -การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่

11 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) 3. นำการจัดการความรู้(Knowledge Management :KM)เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร 3. นำการจัดการความรู้(Knowledge Management :KM)เป็นเครื่องมือในการ ดำเนินงานส่งเสริมการเกษตร

12 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) องค์ประกอบที่ 1 การทำงานในพื้นที่ หมายถึงวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ อำเภอ โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค โดนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นกลไกหลัก ในการทำงานในพื้นที่ หมายถึงวิธีการทำงานของเจ้าหน้าที่ในระดับ อำเภอ โดยใช้ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทค โดนโลยีการเกษตรประจำตำบลเป็นกลไกหลัก ในการทำงานในพื้นที่หลักการ 1. ส่งเสริมชุมชนให้มีส่วนร่วมและมีบทบาทหลักใน การบริหารจัดการศูนย์บริการและถ่ายทอดฯ 2. สร้างกระบวนการเรียนรู้แก่ชุมชนโดยจัดเวที ต่อเนื่องสม่ำเสมอเพื่อให้คิดเป็น ทำเป็นและ แก้ปัญหาเองได้

13 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยพัฒนากลุ่ม เครือข่ายมาขับเคลื่นกิจกรรม 3. ดำเนินกิจกรรมตามแผนชุมชนโดยพัฒนากลุ่ม เครือข่ายมาขับเคลื่นกิจกรรม 4.ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครเกษตรกรและอาสาสมัครยุเกษตรกร 4.ประสานและสนับสนุนการดำเนินงานของ อาสาสมัครเกษตรกรและอาสาสมัครยุเกษตรกร 5.กำหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรคือ 5.กำหนดบทบาทของเจ้าหน้าที่ส่งเสริม การเกษตรคือ -เป็นผู้อำนวยความสะดวก -เป็นผู้อำนวยความสะดวก -เป็นที่ปรึกษา แนะนำและกระตุ้น -เป็นที่ปรึกษา แนะนำและกระตุ้น

14 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) -เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ นักวิชาการตามความ เหมาะสมของพื้นที่ -เป็นนักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่ นักวิชาการตามความ เหมาะสมของพื้นที่ -เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ -เป็นผู้ให้บริการและถ่ายทอดความรู้วิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน -เป็นผู้ให้บริการและถ่ายทอดความรู้วิชาการ ที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชน -เป็นผู้ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม -เป็นผู้ติดตามและประเมินผลแบบมีส่วนร่วม

15 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) 6.สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 6.สำนักงานเกษตรอำเภอสนับสนุนการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอดฯและดำเนินกิจกรรมดังนี้ 6.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ แผนปฏิบัติ การประจำปี 6.1 จัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ แผนปฏิบัติ การประจำปี แผนปฏิบัติงานประจำเดือน แผนปฏิบัติงานประจำเดือน 6.2 ส่งเสริม พัฒนากลุ่ม เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ 6.2 ส่งเสริม พัฒนากลุ่ม เครือข่ายในการพัฒนาอาชีพ และคุณภาพชีวิต และคุณภาพชีวิต 6.3 ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริม 6.3 ศึกษา วิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริม การเกษตร การเกษตร 6.4 ประสานและอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ 6.4 ประสานและอำนวยความสะดวกในการบริการแก่ เกษตรกร เกษตรกร 6.5 จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน 6.5 จัดประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอประจำเดือน (district meeting) (district meeting)

16 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ หมายถึง การให้การสนับสนุนทำงานของ เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ โดยทุกส่วนให้การ สนับสนุนตามบทบาทภารกิจตนเองได้แก่ หมายถึง การให้การสนับสนุนทำงานของ เจ้าหน้าที่ในระดับอำเภอ โดยทุกส่วนให้การ สนับสนุนตามบทบาทภารกิจตนเองได้แก่การประชุมสัมมนา การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับ จังหวัด (provincial workshop, PW) ปีละ 1 ครั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับ จังหวัด (provincial workshop, PW) ปีละ 1 ครั้ง การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับ อำเภอ(district workshop, DW) ทุก 1 เดือน การสัมมนาเชิงปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตรระดับ อำเภอ(district workshop, DW) ทุก 1 เดือน การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ทุก 2 เดือน การประชุมเกษตรจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการ ระดับเขต ทุก 2 เดือน

17 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่ (ต่อ) 4.การประชุมเกษตรอำเภอประจำเดือน(Monthly Meeting,MM) เดือนละ 1 ครั้ง การนิเทศงาน ดำเนินงานนิเทศงานในระดับจังหวัด ทุกอำเภอ ได้รับการนิเทศงาน ดำเนินงานนิเทศงานในระดับจังหวัด ทุกอำเภอ ได้รับการนิเทศงาน อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง อย่างน้อย 2 เดือนต่อครั้ง การจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับอำเภอ แผนปฏิบัติงานประจำปี แผนปฏิบัติงาน ประจำเดือน

18 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่(ต่อ) การศึกษาวิจัยเพื่อพัฒนาและปรับปรุงงานส่งเสริม การเกษตร เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริม การเกษตร เพื่อนำผลการวิจัยไปประยุกต์ใช้ในงานส่งเสริม การเกษตรการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการ เพื่อสร้างความเข้าใจและเพื่อประโยชน์ในการบูรณาการการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด เพื่อให้งานส่งเสริมการเกษตรมีความสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ จังหวัด

19 ระบบส่งเสริมการเกษตรปี 2550(ต่อ) องค์ประกอบที่ 2 การสนับสนุนการทำงานในพื้นที่(ต่อ) การจัดทำปฏิทินการปฏิบัติงานตามระบบส่งเสริม การเกษตร โดยในแต่ละเดือนมีการกำหนดกิจกรรมเป็นสัปดาห์ดังนี้ โดยในแต่ละเดือนมีการกำหนดกิจกรรมเป็นสัปดาห์ดังนี้ สัปดาห์ที่ 1 การติดตาม นิเทศงานและการประชุม DM สัปดาห์ที่ 2 จัดกิจกรรมในภาพรวมระดับเขตและ ประเทศ สัปดาห์ที่ 3 การจัด DW สัปดาห์ที่ 4 การติดตาม นิเทศงานและประชุม MM

20 สรุประบบส่งเสริมการเกษตรของ ประเทศไทย เริ่มเมื่อปี 2510 และมีการพัฒนาเป็นลำดับมา เริ่มเมื่อปี 2510 และมีการพัฒนาเป็นลำดับมา การพัฒนาคำนึงถึง นโยบายรัฐบาล สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัย ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศํกกกกกกกกกยภาพของบุคคลากร การพัฒนาคำนึงถึง นโยบายรัฐบาล สถานการณ์ที่ เปลี่ยนแปลงไป ผลการวิจัย ความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติ และศํกกกกกกกกกยภาพของบุคคลากร แนวโน้มการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรจะต้อง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เน้นการมีส่วนร่วม การ บริหารงานที่โปร่งใส คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ แนวโน้มการพัฒนาระบบส่งเสริมการเกษตรจะต้อง เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ เน้นการมีส่วนร่วม การ บริหารงานที่โปร่งใส คำนึงถึงความต้องการของลูกค้า เป็นสิ่งสำคัญ การปรับเปลี่ยนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริม การเกษตร การปรับเปลี่ยนเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริม การเกษตร

21 คำขวัญของกรมส่งเสริมการเกษตร มีคนอยู่ทั่วทิศ เป็นมิตรแท้ของเกษตรกร ปรัชญางานส่งเสริมการเกษตรของไทย ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ภูมิสังคมของเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำส่งเสริมเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของเกษตรกรและการ ส่งเสริมการเกษตรเน้นการส่งเสริมเป็นกลุ่มและใช้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกลไกหรือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่มีการ ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม การเกษตร ส่งเสริมให้เกษตรกรพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน ภายใต้ภูมิสังคมของเกษตรกร โดยเจ้าหน้าที่ทำ หน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำส่งเสริมเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจเป็นเรื่องของเกษตรกรและการ ส่งเสริมการเกษตรเน้นการส่งเสริมเป็นกลุ่มและใช้ ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีเป็นกลไกหรือ เป็นศูนย์กลางการพัฒนาการเกษตรในพื้นที่มีการ ใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการส่งเสริม การเกษตร

22 การส่งเสริมการเกษตรยึดหลักการทรงงาน ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ระเบิดจากข้างใน ระเบิดจากข้างใน ปลูกจิตสำนึก ปลูกจิตสำนึกปฏิบัติอย่างพอเพียง เน้นให้พึ่งตนเองได้ เน้นให้พึ่งตนเองได้ คำนึงถึงภูมิสังคม คำนึงถึงภูมิสังคม ทำตามลำดับขั้น ทำตามลำดับขั้น ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์ สูงสุด ประหยัด เรียบง่าย ประโยชน์ สูงสุด บริการที่จุดเดียว บริการที่จุดเดียว แก้ปัญหาจากจุดเล็ก แก้ปัญหาจากจุดเล็ก ไม่ติดตำรา ไม่ติดตำรา ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติเป้าหมายคือสังคมพอเพียง การมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วม รู้รักสามัคคี รู้รักสามัคคี มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ มุ่งประโยชน์สุขคนส่วนใหญ่ ที่มา: ดร.ปรียนุช พิบูลสราวุธ สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์(2550 ) สำนักงานทรัพย์สินส่วน พระมหากษัตริย์(2550 )


ดาวน์โหลด ppt ระบบส่งเสริมการเกษตร โดย นางธุวนันท์ พานิชโยทัย ผู้อำนวยการกลุ่มงานวิจัยและพัฒนาระบบ ส่งเสริมการเกษตร กองวิจัยและพัฒนางานส่งเสริมการเกษตร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google