งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Internet คืออะไร ?  ระบบเครือข่าย (Network) ที่ใหญ่ มี่สุด  เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกัน เป็นเครือข่ายใหญ่  มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Internet คืออะไร ?  ระบบเครือข่าย (Network) ที่ใหญ่ มี่สุด  เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกัน เป็นเครือข่ายใหญ่  มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Internet คืออะไร ?  ระบบเครือข่าย (Network) ที่ใหญ่ มี่สุด  เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกัน เป็นเครือข่ายใหญ่  มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมี ข้อมูลทุกด้าน  ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยน ข้อมูลกันได้ทั่วโลก

2 LAN - WAN - Internet LAN : Local Area Network ระบบ เครือข่ายขนาดเล็กที่อยู่ในองค์กร WAN : Wide Area Network ระบบ เครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN อาจเป็น เครือข่ายขององค์กรเดียวกันที่สาขา หลายสาขา Internet : Cyberspace เป็นเครือข่าย ของหลายๆ องค์กร และของหลายบุคคล เชือมโยงกัน

3 อะไรเป็นอะไรใน Internet TCP/IP =(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ภาษา สื่อสารหลักในระบบอินเตอร์เน็ต SLIP และ PPP = ภาษาสื่อสารผ่านคู่ สายโทรศัพท์ IP Address Domain Name System (DNS)

4 IP Address : หมายเลขประจำเครื่อง n สำหรับอ้างถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร n IP Address จะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูล n เครื่องแต่ละเครื่องจะมี IP Address ไม่ซ้ำกัน n สำหรับอ้างถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร n IP Address จะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูล n เครื่องแต่ละเครื่องจะมี IP Address ไม่ซ้ำกัน

5 รูปแบบ IP Address ตัวอย่าง 203.151.95.120 แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด (Dot) เครื่องที่ต่อบนเครือข่ายมีได้ถึง 4 พันล้าน แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด (Dot) เครื่องที่ต่อบนเครือข่ายมีได้ถึง 4 พันล้าน 2 8 =256 (0-255)

6 Domain Name n เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address เพื่อให้จำง่าย n มีรูปแบบ 2 รูปแบบ แบบ 2 ระดับ เช่น yahoo.com hotmail.com แบบ 3 ระดับ เช่น riy.ac.th yala.go.th

7 รูปแบบของ Domain Name ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร ประเทศ yahoo com sanookcom thaiallnet riyac th yalago th

8 ตัวย่อประเภทองค์กร n com หรือ co :Commercial organization n edu หรือ ac :Education organization n gov หรือ go :Government organization n mil หรือ mi :Milliary organization n net :Network organization n org หรือ or : Non-commercial organizatin n com หรือ co :Commercial organization n edu หรือ ac :Education organization n gov หรือ go :Government organization n mil หรือ mi :Milliary organization n net :Network organization n org หรือ or : Non-commercial organizatin

9 ชื่อย่อประเทศ n au : ออสเตรเลีย ca : แคนาดา n dk : เดนมาร์ค ru : รัสเฃีย n it : อิตาลี jp : ญีปุ่น n th : ไทย tw : ไต้หวัน n in : อินเดีย uk : อังกฤษ n fr : ฝรั่งเศส us : สหร้ฐ สำหรับประเทศ USA ไม่ต้องใส่ส่วนขยายนี้ก็ได้

10 บริการในอินเตอร์เน็ต n World Wide Web : ข้อมูลมัลติมีเดีย n E-mail : จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ n FTP : บริการรับส่งไฟล์ n Telnet : บริการสื่อสารระหว่างเครื่อง n บริการค้นหาข้อมูล n World Wide Web : ข้อมูลมัลติมีเดีย n E-mail : จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ n FTP : บริการรับส่งไฟล์ n Telnet : บริการสื่อสารระหว่างเครื่อง n บริการค้นหาข้อมูล

11 URL : Uniform Resource Locator โปรโตคอล :// ชื่อโฮสต์. ชื่อโดเมน / ชื่อไฟล์ n โปรโตคอล http ใช้กับบริการ www ftp ใช้กับบริการ FTP n ชื่อ Host คือชื่อเครื่องที่ให้บริการ (Server) n ชื่อ Domain เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address n ชื่อ File เป็นระบุชื่อและตำแหน่งไฟล์ โปรโตคอล :// ชื่อโฮสต์. ชื่อโดเมน / ชื่อไฟล์ n โปรโตคอล http ใช้กับบริการ www ftp ใช้กับบริการ FTP n ชื่อ Host คือชื่อเครื่องที่ให้บริการ (Server) n ชื่อ Domain เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address n ชื่อ File เป็นระบุชื่อและตำแหน่งไฟล์

12 ตัวอย่าง URL n http://www.riy.ac.th n http://raman.riy.ac.th n http://wangpaya.riy.ac.th n http://www.hotmail.com n http://www.thaiall.net n ftp://ftp.riy.ac.th

13 อะไรเป็นอะไรใน WWW (1) n ภาษา HTML (HyperText Markup Lauguage) เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนเพื่อเสนอข้อมูลบน web เป็นภาษาที่เขียนง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วยมาก ทำ Link เชื่อมโยงได้ง่าย สามารถเสนอข้อมูลแบบ Multimedia

14 อะไรเป็นอะไรใน WWW (2) n Web page หมายถึงเอกสารที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML ข้อมูลแต่ละเรื่องอาจจะประกอบด้วย web page หลายหน้า เอกสารข้อมูลแต่ละหน้า อาจมีทั้ง ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

15 อะไรเป็นอะไรใน WWW (3) n Home page หมายถึงเอกสารหน้าแรกของ web page แต่ละ เรื่อง ( เหมือนปกหนังสือ ) อาจมีรายละเอียด ว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องใด อาจมีเมนูหรือหัวข้อต่างๆ ให้เลือก ( เหมือน สารบัญ )

16 อะไรเป็นอะไรใน WWW (4) n Web site เป็นที่เก็บ web page อาจเรียกว่า web server หรือ web site เป็นตัวเครื่องที่เก็บข้อมูลที่เป็น web page ของ องค์กรและต่ออยู่ในระบบเพื่อให้บริการ มักจะตั้งชื่อเป็นชื่อขององค์กร เช่น สำนักงงาน สภาสถาบันราชภัฏ จะชื่อว่า rajabhat.ac.th

17 อะไรเป็นอะไรใน WWW (5) n Web Browser คือโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องของ User ใช้สำหรับอ่านและแสดงผล web page ที่เขียน ขึ้งจากภาษา HTML ตัวอย่างโปรแกรม Netscape Navigator และ Internet Explorer (IE)


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น Internet คืออะไร ?  ระบบเครือข่าย (Network) ที่ใหญ่ มี่สุด  เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกัน เป็นเครือข่ายใหญ่  มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google