งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น
Internet คืออะไร ? ระบบเครือข่าย(Network)ที่ใหญ่มี่สุด เกิดจากเครือข่ายเล็กๆ รวมกันเป็นเครือข่ายใหญ่ มีแหล่งข้อมูลขนาดใหญ่และมีข้อมูลทุกด้าน ติดต่อสื่อสารและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้ทั่วโลก

2 LAN - WAN - Internet LAN : Local Area Network ระบบเครือข่ายขนาดเล็กที่อยู่ในองค์กร WAN : Wide Area Network ระบบเครือข่ายขนาดใหญ่กว่า LAN อาจเป็นเครือข่ายขององค์กรเดียวกันที่สาขาหลายสาขา Internet : Cyberspace เป็นเครือข่ายของหลายๆ องค์กร และของหลายบุคคลเชือมโยงกัน

3 อะไรเป็นอะไรใน Internet
TCP/IP =(Transmission Control Protocol/Internet Protocol) ภาษาสื่อสารหลักในระบบอินเตอร์เน็ต SLIP และ PPP = ภาษาสื่อสารผ่านคู่สายโทรศัพท์ IP Address Domain Name System (DNS)

4 IP Address :หมายเลขประจำเครื่อง
สำหรับอ้างถึงเมื่อมีการติดต่อสื่อสาร IP Address จะถูกส่งไปพร้อมกับข้อมูล เครื่องแต่ละเครื่องจะมี IP Address ไม่ซ้ำกัน

5 รูปแบบ IP Address 28=256 (0-255) ตัวอย่าง 203.151.95.120
แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ๆละ 8 Bit รวม 32 Bit ในแต่ละส่วนจะคั้นด้วยจุด (Dot) เครื่องที่ต่อบนเครือข่ายมีได้ถึง 4 พันล้าน

6 Domain Name เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address เพื่อให้จำง่าย
มีรูปแบบ 2 รูปแบบ แบบ 2 ระดับ เช่น yahoo.com hotmail.com แบบ 3 ระดับ เช่น riy.ac.th yala.go.th

7 รูปแบบของ Domain Name ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร ประเทศ yahoo com
ชื่อองค์กร ประเภทองค์กร ประเทศ yahoo com sanook com thaiall net riy ac th yala go th

8 ตัวย่อประเภทองค์กร com หรือ co :Commercial organization
edu หรือ ac :Education organization gov หรือ go :Government organization mil หรือ mi :Milliary organization net : Network organization org หรือ or : Non-commercial organizatin

9 ชื่อย่อประเทศ au : ออสเตรเลีย ca : แคนาดา dk : เดนมาร์ค ru : รัสเฃีย
it : อิตาลี jp : ญีปุ่น th : ไทย tw : ไต้หวัน in : อินเดีย uk : อังกฤษ fr : ฝรั่งเศส us : สหร้ฐ สำหรับประเทศ USA ไม่ต้องใส่ส่วนขยายนี้ก็ได้

10 บริการในอินเตอร์เน็ต
World Wide Web :ข้อมูลมัลติมีเดีย จดหมายอีเล็กทรอนิกส์ FTP : บริการรับส่งไฟล์ Telnet : บริการสื่อสารระหว่างเครื่อง บริการค้นหาข้อมูล

11 URL : Uniform Resource Locator
โปรโตคอล://ชื่อโฮสต์.ชื่อโดเมน/ชื่อไฟล์ โปรโตคอล http ใช้กับบริการ www ftp ใช้กับบริการ FTP ชื่อ Host คือชื่อเครื่องที่ให้บริการ (Server) ชื่อ Domain เป็นชื่อที่ใช้แทน IP Address ชื่อ File เป็นระบุชื่อและตำแหน่งไฟล์

12 ตัวอย่าง URL http://www.riy.ac.th http://raman.riy.ac.th
ftp://ftp.riy.ac.th

13 อะไรเป็นอะไรใน WWW (1) ภาษา HTML (HyperText Markup Lauguage)
เป็นภาษาคอมพิวเตอร์ เขียนเพื่อเสนอข้อมูลบน web เป็นภาษาที่เขียนง่ายเพราะมีเครื่องมือช่วยมาก ทำ Link เชื่อมโยงได้ง่าย สามารถเสนอข้อมูลแบบ Multimedia

14 อะไรเป็นอะไรใน WWW (2) Web page หมายถึงเอกสารที่เขียนขึ้นด้วยภาษา HTML
เอกสารข้อมูลแต่ละหน้า อาจมีทั้ง ตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียง

15 อะไรเป็นอะไรใน WWW (3) Home page
หมายถึงเอกสารหน้าแรกของ web page แต่ละเรื่อง (เหมือนปกหนังสือ) อาจมีรายละเอียด ว่าข้อมูลนั้นเป็นเรื่องใด อาจมีเมนูหรือหัวข้อต่างๆ ให้เลือก (เหมือนสารบัญ)

16 อะไรเป็นอะไรใน WWW (4) Web site
เป็นที่เก็บ web page อาจเรียกว่า web server หรือ web site เป็นตัวเครื่องที่เก็บข้อมูลที่เป็น web page ขององค์กรและต่ออยู่ในระบบเพื่อให้บริการ มักจะตั้งชื่อเป็นชื่อขององค์กร เช่น สำนักงงานสภาสถาบันราชภัฏ จะชื่อว่า rajabhat.ac.th

17 อะไรเป็นอะไรใน WWW (5) Web Browser
คือโปรแกรมที่ติดตั้งอยู่กับเครื่องของ User ใช้สำหรับอ่านและแสดงผล web page ที่เขียนขึ้งจากภาษา HTML ตัวอย่างโปรแกรม Netscape Navigator และ Internet Explorer (IE)


ดาวน์โหลด ppt อินเตอร์เน็ตเบื้องต้น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google