งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โพรโตคอลในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Protocol). โพรโตคอล (Protocol) - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โพรโตคอลในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Protocol). โพรโตคอล (Protocol) - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โพรโตคอลในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Protocol)

2 โพรโตคอล (Protocol) - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย - คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่าย จะติดต่อสื่อสารกันได้ - คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์เครือข่าย จะติดต่อสื่อสารกันได้ ต้องใช้โพรโตคอลตัวเดียวกัน ต้องใช้โพรโตคอลตัวเดียวกัน - เป็นได้ทั้ง H/W และ S/W ซึ่งจะ สอดคล้องกับโมเดล OSI - เป็นได้ทั้ง H/W และ S/W ซึ่งจะ สอดคล้องกับโมเดล OSI - อาจจะเป็นเพียงส่วนเดียวหรือ ประกอบขึ้นมาเป็นชุดก็ได้ - อาจจะเป็นเพียงส่วนเดียวหรือ ประกอบขึ้นมาเป็นชุดก็ได้ - ที่สำคัญที่พบได้บ่อย มีดังต่อไปนี้ - ที่สำคัญที่พบได้บ่อย มีดังต่อไปนี้

3 โพรโตคอล TCP/IP - โพรโตคอล TCP - โพรโตคอล TCP - โพรโตคอล IP - โพรโตคอล IP - โพรโตคอล UDP - โพรโตคอล UDP - โพรโตคอล DHCP - โพรโตคอล DHCP - โพรโตคอล DNS - โพรโตคอล DNS - WINS (Windows Internet Name Service) - WINS (Windows Internet Name Service)

4 Point-to-Point Protocol Point-to-Point Protocol SLIP ( Serial Line Internet Protocol ) SLIP ( Serial Line Internet Protocol ) - ก่อนที่จะมี SLIP ใช้งานติดต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์สองระบบ - ก่อนที่จะมี SLIP ใช้งานติดต่อ ระหว่างคอมพิวเตอร์สองระบบ ด้วย TCP/IP ด้วย TCP/IP - การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล ผ่านโมเด็ม และสาย - การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ระยะไกล ผ่านโมเด็ม และสาย โทรศัพท์จะใช้ Telnet โทรศัพท์จะใช้ Telnet - เป็นโปรแกรมติดต่อกับ คอมพิวเตอร์ปลายทาง - เป็นโปรแกรมติดต่อกับ คอมพิวเตอร์ปลายทาง

5 Upper Layer Data TCP Segment IP Data Gram Packet Data Unit Slip End IP Header TCP Header Hardware Header การผนึกเฟรมข้อมูล TCP/IP ของ SLIP เพื่อรับส่งผ่านพอร์ตอนุกรม 1 2 3 4 5

6 PPP ( Point to Point Protocol ) PPP ( Point to Point Protocol ) - มีฟังก์ชั่นที่แตกต่างจาก SLIP - มีความสามารถในการผนึก โพรโตคอลระดับสูงได้หลายชนิด - มีความสามารถในการผนึก โพรโตคอลระดับสูงได้หลายชนิด เช่น DECNet, IPX และ AppleTalk นอกเหนือไปจาก TCP/IP เช่น DECNet, IPX และ AppleTalk นอกเหนือไปจาก TCP/IP - สามารถผนึกโพรโตคอลต่างๆ เหล่านี้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ - สามารถผนึกโพรโตคอลต่างๆ เหล่านี้ส่งไปยังคอมพิวเตอร์ ปลายทางพร้อมๆ กันในคราว เดียวกัน ปลายทางพร้อมๆ กันในคราว เดียวกัน

7

8 Protocol Stack - การทำงานตามโปรแกรมประยุกต์ หนึ่ง มักไม่ได้ใช้ทุกโพรโตคอลพร้อม กันทั้งหมด - การทำงานตามโปรแกรมประยุกต์ หนึ่ง มักไม่ได้ใช้ทุกโพรโตคอลพร้อม กันทั้งหมด - หากแต่จะใช้เพียงโพรโตคอลที่ สัมพันธ์กันไปในแต่ละระดับชั้นของ แบบอ้างอิง และเรียกเฉพาะส่วนที๋ สัมพันธ์กันนี้ว่า - หากแต่จะใช้เพียงโพรโตคอลที่ สัมพันธ์กันไปในแต่ละระดับชั้นของ แบบอ้างอิง และเรียกเฉพาะส่วนที๋ สัมพันธ์กันนี้ว่า Protocol Stack Protocol Stack ( ชุดของโพรโตคอลซึ่งใช้ในการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง ( ชุดของโพรโตคอลซึ่งใช้ในการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย ) คอมพิวเตอร์ในเครือข่าย )

9 1. โพรโตคอลตัวหนึ่งอาจจะทำหน้าที่กำหนดการ ติดต่อสื่อสาร 1. โพรโตคอลตัวหนึ่งอาจจะทำหน้าที่กำหนดการ ติดต่อสื่อสาร ระหว่าง การ์ดเชื่อมต่อ เครือข่าย ระหว่าง การ์ดเชื่อมต่อ เครือข่าย 2. ขณะที่โพรโตคอลอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่กำหนดการอ่าน ข้อมูล 2. ขณะที่โพรโตคอลอีกตัวหนึ่งทำหน้าที่กำหนดการอ่าน ข้อมูล จากการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นต้น จากการ์ดเชื่อมต่อเครือข่าย เป็นต้น - Layer ในที่นี้หมายถึงส่วนหนึ่งของ Protocol Stack - Layer ในที่นี้หมายถึงส่วนหนึ่งของ Protocol Stack - ทำหน้าที่ในการรับ - ส่งข้อมูล - ทำหน้าที่ในการรับ - ส่งข้อมูล - แต่ก็มีโพรโตคอลบางตัวที่สามารถทำงานได้ > 1 Function - แต่ก็มีโพรโตคอลบางตัวที่สามารถทำงานได้ > 1 Function - ดังนั้น 1 Layer ใน Protocol Stack อาจจะไม่เท่ากับ - ดังนั้น 1 Layer ใน Protocol Stack อาจจะไม่เท่ากับ 1 Layer ในโมเดล OSI 1 Layer ในโมเดล OSI

10 Protocol IPX / SPX - เป็นการรวมสองโพรโตคอลเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นโพรโตคอลหลักในการ ติดต่อสื่อสารในเครือข่ายที่ใช้ ระบบปฏิบัติการเครือข่าย NetWare - IPX (Internetwork Packet Exchange) - IPX (Internetwork Packet Exchange) - SPX (Sequenced Packet Exchange) - SPX (Sequenced Packet Exchange) - Tunneling - Tunneling - Port - Port

11 Protocol NetBEUI - มักจะพบในเครือข่ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ จาก Microsoft - มักจะพบในเครือข่ายที่ใช้ผลิตภัณฑ์ จาก Microsoft - ผลิตภัณฑ์ Microsoft เชื่อมต่อกัน กับเครือข่ายจะใช้โพรโตคอล - ผลิตภัณฑ์ Microsoft เชื่อมต่อกัน กับเครือข่ายจะใช้โพรโตคอล NetBEUI ปรับแต่งได้ง่าย NetBEUI ปรับแต่งได้ง่าย - เป็นโพรโตคอลที่ Set up ได้ง่ายมาก - เป็นโพรโตคอลที่ Set up ได้ง่ายมาก - ผู้บริหารเครือข่ายเพียงแต่กำหนด - ผู้บริหารเครือข่ายเพียงแต่กำหนด 1. ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำ (Unique name) 1. ชื่อของคอมพิวเตอร์ที่ไม่ซ้ำ (Unique name) 2. กำหนด Work Group ในเครือข่าย เท่านั้น 2. กำหนด Work Group ในเครือข่าย เท่านั้น - ไม่ใช่โพรโตคอลที่หาเส้นทางวิ่งได้ เอง - ไม่ใช่โพรโตคอลที่หาเส้นทางวิ่งได้ เอง

12 จุดด้อย - ที่เห็นได้ชัดคือมันไม่สามารถใช้เป็น โพรโตคอลของเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ - ที่เห็นได้ชัดคือมันไม่สามารถใช้เป็น โพรโตคอลของเครือข่ายขนาดใหญ่ได้ - เนื่องจากเครือข่ายขนาดใหญ่จำนวน มากจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า - เนื่องจากเครือข่ายขนาดใหญ่จำนวน มากจะใช้อุปกรณ์ที่เรียกว่า Router ในการเชื่อมเครือข่ายย่อย เข้าด้วยกัน Router ในการเชื่อมเครือข่ายย่อย เข้าด้วยกัน - ไม่ใช่โพรโตคอลที่หาเส้นทางวิ่งได้ เอง (Non-ropable Protocol) - ไม่ใช่โพรโตคอลที่หาเส้นทางวิ่งได้ เอง (Non-ropable Protocol) ทำให้มันไม่สามารถวิ่งผ่าน Router ได้ ทำให้มันไม่สามารถวิ่งผ่าน Router ได้

13 Hypertext Transfer Protocol (HTTP) และ Hypertext Markup Language (HTML) HTTP HTTP = โพรโตคอลที่ใช้สื่อสาร ระหว่าง Client computer กับ Server computer ทำให้ ทั้งสองเครื่องรู้ว่าจะจัดการ ส่งข้อมูลไปอย่างไร HTML HTML = สื่อภาษาที่ทำให้เอกสารหรือ contents ที่อยู่บน Server computer เมื่อถูก ส่งมาที่ Client computer แล้วจะนำไปแสดงได้ อย่างไร Browser เราเรียกซอฟต์แวร์ที่ใช้ แสดงนี้ว่า Browser

14 การแสดงการสนับสนุนการทำงานระหว่าง โพรโตคอล HTTP และภาษา HTML

15 การติดต่อสื่อสารระหว่าง Web Server และ Client ผ่านโพรโตคอล HTTP

16 แสดงการให้บริการของ Web Server

17 TCP/IP กับเครือข่าย อินเตอร์เน็ต - เครื่องคอมพิวเตอร์บนเครือข่าย อินเตอร์เน็ต สื่อสารระหว่างกันโดยใช้ Transmission Control Protocol (TCP) และ Internet Protocol (IP) รวมเรียกว่า TCP/IP - ข้อมูลที่ส่งจะถูกตัดออกเป็นส่วนๆ เรียก Packet แล้วจ่าหน้าไปยังผู้รับ ด้วยการกำหนด IP Address - IP Address - Domain Name System (DNS)

18 แสดงการแบ่งข้อมูล เป็นแพ็กเกจ

19 แสดงการใช้สายส่งข้อมูลร่วมกัน ของระบบคอมพิวเตอร์

20 การแสดงการส่ง ข้อมูลผ่านเกตเวย์

21 IP Address

22 การผนึกเฟรมข้อมูล TCP/IP ของ PPP เพื่อรับส่งผ่านพอร์ตอนุกรม

23 ced.kmitnb.ac.th DNS : ชื่อโดเมน IP Address ced.kmitnb.ac.th DNS : ชื่อโดเมน IP Address โดเมนระดับบนสุด บอกชื่อประเทศ โดเมนรอง บอกประเภทของเครือข่าย โดเมนรองลงมา บอกชื่อเครือข่าย ท้องถิ่น โดเมนต่ำสุด บอกชื่อเรื่อง 202.44.35.99 ภาพตัวอย่าง Domain และ IP Address

24 โดเ มน กลุ่ม ตัวอย่า ง com Commercial Organizations : กลุ่ม ธุรกิจการค้า yahoo.c om yahoo.c om edu Education Organizations : สถาบันการศึกษา ucla.edu ucla.edu gov Government Organizations : หน่วยงานรัฐบาล whiteho use.gov mil Military Organizations : หน่วยงาน ทหาร navy.mil l navy.mil l net Networking Organizations : หน่วยงานเกี่ยวกับเครือข่าย nyser.ne t nyser.ne t org Non - Commercial Organizations : หน่วยงานไม่หวังผลกำไร ngo.org ngo.org การแบ่งกลุ่มโดเมนของ สหรัฐอเมริกา

25 โดเม น กลุ่ม ตัวอย่า ง ac Academic : สถาบันการศึกษา Academic : สถาบันการศึกษา kmitnb. ac.th kmitnb. ac.th co Commercial : ภาคเอกชน Commercial : ภาคเอกชน bigc.co. th bigc.co. th go Government : หน่วย ราชการ Government : หน่วย ราชการ mfa.go. th mfa.go. th or Organizations : องค์กรที่ ไม่หวังผลกำไร Organizations : องค์กรที่ ไม่หวังผลกำไร nectec. or.th nectec. or.th net Network : องค์กรที่ ให้บริการเครือข่าย Network : องค์กรที่ ให้บริการเครือข่าย ksc.net. th ksc.net. th การแบ่งกลุ่มโดเมนของ ประเทศอื่นๆ

26 โดเมนประเทศโดเมนประเทศโดเมนประเทศ arอาร์เจนตินาfiฟินแลนด์noนอร์เวย์ atออสเตรียfrฝรั่งเศสnzนิวซีแลนด์ auออสเตรเลียgrกรีซplโปแลนด์ beเบลเยี่ยมieไอร์แลนด์ptโปรตุเกส brบราซิลitอิสราเอลruรัสเซีย caแคนาดาinอินเดียseสวีเดน ch สวิตเซอร์แ ลนด์ itอิตาลีsgสิงคโปร์ cnจีนjpญี่ปุ่นthไทย deเยอรมันkrเกาหลีtwไต้หวัน dkเดนมาร์กmxเม็กซิโกuk สหราช อาณาจักร egอียิปต์myมาเลเซียus สหรัฐอเมริ กา esสเปนnl เนเธอร์แลน ด์ ชื่อโดเมนของประเทศ ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt โพรโตคอลในระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ (Protocol). โพรโตคอล (Protocol) - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง อุปกรณ์ต่างๆในเครือข่าย - ข้อตกลงในการสื่อสารระหว่าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google