งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมวิสามัญประจำปี 2557 สภาอาจารย์ คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมวิสามัญประจำปี 2557 สภาอาจารย์ คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมวิสามัญประจำปี 2557 สภาอาจารย์ คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

2 คำถามจากคณาจารย์ สภาอาจารย์มีบทบาท หน้าที่ อย่างไร ติดต่อขอคำปรึกษาจากใคร การร้องเรียนทาง website สามารถรักษาความลับได้ หรือไม่

3 บทบาทและหน้าที่ของ สภาอาจารย์ บทบาทและหน้าที่ของ สภาอาจารย์ สิทธิและหน้าที่ของ อาจารย์

4 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2555-2556 1. จัดทำ ประกาศคณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง สภาอาจารย์ ปี 2556 2. ประธานฯเป็นผู้แทนจากสภา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้า ประชุมสภาคณาจารย์ประจำทุก เดือน

5 3. ดำเนินการสร้าง website ของสภา อาจารย์ อยู่ใน www.ns.mahidol.ac.th ซึ่งเป็น ช่องทางหนึ่งที่คณาจารย์ทุกท่าน สามารถส่งข้อเสนอแนะหรือแจ้งข้อ ร้องเรียนไปยังสภาอาจารย์ได้ตาม อีเมลล์ns.mahidol.ac.th ns.mahidol.senate@gmail.com 4. จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภา คณาจารย์ ในวันที่ 27 กันยายน 2556 ที่ผ่านมา สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2555-2556

6 สภาอาจารย์ ปี 2557

7 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2557 1. ประธานฯเป็นผู้แทนจากสภา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าประชุมสภาคณาจารย์ ประจำทุกเดือน ประธานฯเป็นผู้แทนจากสภา อาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าประชุมสภาคณาจารย์ ประจำทุกเดือน 2. สภาอาจารย์จัดการเลือกตั้ง สมาชิกสภาคณาจารย์ วาระ ปี 2557

8 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2557 3. ประธานฯ เป็นกรรมการในชุด การส่งเสริมความก้าวหน้าของ อาจารย์ และบุคลากร ประธานฯ เป็นกรรมการในชุด การส่งเสริมความก้าวหน้าของ อาจารย์ และบุคลากร 3.1 คัดเลือกรองศาสตราจารย์ ดร ศิริอร สินธุ จากผู้สมัคร 2 ท่าน คือรองศาสตราจารย์ปรางค์ทิพย์ อุจรัตน เป็น อาจารย์ดีเด่นของ สภาอาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เข้ารับคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ของสภาคณาจารย์

9 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2557 3.2 ประธานฯ เป็นกรรมการและ ประชาสัมพันธ์ให้อาจารย์เข้าร่วม การเสวนาวิขาการของสภา คณาจารย์ เรื่อง “ การวิจัยทาง การศึกษา โอกาสความก้าวหน้า ของอาจารย์ ” วันที่ 7 สิงหาคม 2557

10 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2557 4. ประธานฯ เข้าร่วมแสดงความ ยินดี กับสภาอาจารย์ คณะ แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ครบรอบ 40 ปี และอาจารย์ดีเด่น 2 ท่าน pre-clinic ผศ. เกษร ศรีเปา รยะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คลินิก : รศ. นพ. สุพจน์ พงศ์ ประสบชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

11 pre-clinic ผศ. เกษร ศรีเปารยะ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์

12 คลินิก : รศ. นพ. สุพจน์ พงศ์ประสบ ชัย ภาควิชาอายุรศาสตร์

13

14 สรุปผลการดำเนินการของสภา อาจารย์ในปี 2557 5. ประธานฯ เป็นกรรมการฝ่าย กิจการบริหารและ ธรรมาภิบาล โดยการเผยแพร่เอกสารในเรื่อง การอุทธรณ์ร้องทุกข์ตามแนวทาง ของสภามหาวิทยาลัยมหิดลใน email และ website ของสภา อาจารย์ 6. ประธานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557 ประธานเข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในงานรับพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2557

15 แผนการดำเนินการของสภา อาจารย์ต่อไป 1. ให้การสนับสนุนส่วนหนึ่ง สำหรับการดำเนินงานของวง “NS Band” 2. การรับข้อเสนอแนะและข้อ ร้องเรียนต่างๆ สู่ผู้บริหาร คณะฯ สภาคณาจารย์ และ สภามหาวิทยาลัยตามลำดับ 3. ไม่รับบัตรสนเท่ห์โดยเด็ดขาด ตามระเบียบสภาคณาจารย์ ( แต่ปกปิดชื่อ และคณะฯ )

16 แผนการดำเนินการของสภา อาจารย์ต่อไป 4. รวบรวมประวัติและผลงานของสภา อาจารย์ตั้งแต่อดีต ปี พ. ศ. 2532 ??? (25 ปี ) ท่านแรก รองศาสตราจารย์อัจฉรา เตชฤทธิพิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt ประชุมวิสามัญประจำปี 2557 สภาอาจารย์ คณะพยาบาล ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google