งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Botanic resort วันที่ 4 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Botanic resort วันที่ 4 กันยายน 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Botanic resort วันที่ 4 กันยายน 2548

2 องค์ประกอบที่ 1. ข้อเสนอแนะ - วิสัยทัศน์ใหม่มีข้อความยาวเกินไป เสนอให้ปรับปรุงข้อความให้กระชับขึ้น - การเผยแพร่ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ( ทำปฏิทินปีใหม่ )

3 วิสัยทัศน์ ภาควิชากาย วิภาคศาสตร์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ เป็นภาควิชาที่มีมาตรฐานด้าน วิชาการ และบริการวิชาการ เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ และนานาชาติ

4 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ - ควรนำร่างอาจารย์ใหญ่มาช่วยประกอบในการให้ความรู้แก่นักศึกษา และประชาชน (????) - ให้สรุปจำนวนกระบวนวิชาทั้งหมดที่ภาควิชาเปิดสอน ( แฟ้มกระบวนวิชาควร มีให้ครบตามที่เปิดสอน )

5 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ - อาจารย์และนักศึกษาต้องสัมผัสกลิ่นจากสารเคมีในการเรียนภาคปฏิบัติ ระยะสั้น – ให้ใส่ Mask ใส่หมวก, ให้ความรู้เรื่อง Toxicity ระยะกลาง –remodel ห้อง gross, ทำโต๊ะ demonstration ระยะยาว – วางแผนเปลี่ยนแอร์ห้อง gross และพัฒนาวิธีการดอง อาจารย์ใหญ่

6 องค์ประกอบที่ 2. ข้อเสนอแนะ - ห้องอุทิศควรจัดสถานที่ให้เหมาะสมและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ที่มาติดต่อ : วางแผนปรับปรุงห้องปฏิบัติการจุลกายวิภาค : จัดเวรอยู่ในช่วงเวลาพัก ( ตารางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ) : จัดทำป้ายห้องให้เป็นที่สังเกตได้ชัดเจน : การประชาสัมพันธ์

7 องค์ประกอบที่ 3. ข้อเสนอแนะ - ควรจัดให้มีการแนะแนวทางการประกอบอาชีพให้นักศึกษาบัณฑิต อย่างเป็นระบบ : จัดโครงการคืนสู่เหย้าเล่าให้น้องฟัง ( ปีการศึกษา 2548)

8 องค์ประกอบที่ 4. ข้อเสนอแนะ - ควรจัดทำฐานข้อมูลให้เป็นรูปแบบ electronic : ขออาจารย์ทุกท่าน update CV. ภายในสิ้นเดือนตุลาคม 48 - ควรสนับสนุนให้มีการเผยแพร่งานวิจัยมากขึ้น : ขอรายชื่ออาจารย์ที่จะ present ในการประชุมกายวิภาคฯ - ทำอย่างไร ? เพื่อเพิ่มงานวิจัยของภาควิชาฯ ?

9 รายชื่อผู้ที่จะ Present อ. อัจฉรา ปฏิพัทธ์ อัจฉราภรณ์ ไอดา ทรงเกียรติ ?

10 องค์ประกอบที่ 5. ข้อเสนอแนะ - ควรจัดทำฐานข้อมูลบริการวิชาการให้เป็นรูปแบบ electronic : ข้อมูลสื่อการสอนและการบริการฯ ห้องต่างๆ ( สิ้นเดือนตุลาคม )

11 องค์ประกอบที่ 7.

12 องค์ประกอบที่ 8.

13 องค์ประกอบที่ 9.

14 เรื่องอื่นๆ - PowerPoint แนะนำภาควิชาฯPowerPoint แนะนำภาควิชาฯ - ใบกำกับการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง ใบกำกับการใช้งานครุภัณฑ์ที่มีราคาแพง - กลยุทธ์รองรับการประชุมวิชาการนานาชาติ ร่วมกับภาควิชา Ortho. - ใบเสร็จ - เตรียมสถานที่ +cadaver

15


ดาวน์โหลด ppt สัมมนาประกันคุณภาพการศึกษา ปีการศึกษา 2548 ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ Botanic resort วันที่ 4 กันยายน 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google