งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Nonvolatile anesthetic agents. หลับได้โดย ไม่ต้องใช้ anesthesia gas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Nonvolatile anesthetic agents. หลับได้โดย ไม่ต้องใช้ anesthesia gas."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Nonvolatile anesthetic agents

2 หลับได้โดย ไม่ต้องใช้ anesthesia gas

3 จุดประสงค์การ เรียนรู้ 1. สามารถจำแนกยาแต่ละชนิดได้ 2. สามารถบอกข้อดีข้อเสียของยาแต่ละ ชนิดได้ 3. สามารถเลือกใช้ยาได้อย่างเหมาะสม ในผู้ป่วยแต่ละราย

4 Nonvolatile anesthetic agents Opioids Non-opioid –Barbiturates –Benzodiazepine –Ketamine –Etomidate –Propofol

5 Nonvolatile anesthetic agents Induction agent for GA Sedation Analgesia

6 Barbiturate Properties –Sodium salt : water soluble –Markedly alkaline

7 Barbiturate Mechanism of action –Depress RAS –Suppresstion transmission of excitatory neurotransmitters (Ach) –Enhance transmission of inhibitory neurotransmitters (GABA)

8 Phamacokinetics Distribution –High protein binding,great lipid solubility –Duration : redistribution –Maximal brain uptake in 30 s (one arm to brain circulation) Biotransformation : Hepatic oxidation Excretion : renal

9 Effect on organ system Cardiovascular –Decrease BP : Depression of the medullary vasomotor center –Increase HR : Central vagolytic effect –Maintained CO : compensate baroreceptor reflex –Except in hypovolemia,CHF, β -block, old age

10 Respiratory –Decrease ventilatory response to hypercapnia & hypoxia : depress the medullary ventilatory center –Not complete depress noxious airway reflex –Bronchospasm : histamine release,cholinergic n. stimulation Effect on organ system

11 Cerebral –Decrease CBF & ICP Renal –Decrease RBF & GFR : depend on BP Hepatic –Decrease HBF

12 Clinical use Dose 3-5 mg/kg Side effect –Urticarial rash –Pain on injection –Laryngospasm, hiccup

13 Propofol Properties –Oil in water emulsion –Containing : soybean oil,glycerol,egg lecithin (egg yolk) –Pain on injection : decrease by lidocaine

14 Propofol Mechanism –Activation of inhibitory neurotransmitter (GABA)

15 Pharmacokinetics Absorption : IV Distribution : –High lipid solubility (one-arm-to-brain circulation time) –Awakening : redistribution (2-8 min) –Less hangover than other drug Biotransformation –Hepatic & extrahepatic metabolism Excretion : renal

16 Effect on organ system Cardiovascular –Decrease BP : decrease SVR,cardiac contractility,preload –Decrease HR : Impair arterial baroreflex response to hypotension –Transient change in HR & CO but severe in extreme aged,on negative chronotropic medication

17 Effect on organ system Respiratory –Depress ventilatory drive like the barbiturates –Depress upper airway reflexs –Less incidence of bronchospasm Cerebral –Decrease CBF & ICP Other –Anti-emetic effect : preferred for outpatient anesthesia –Anticonvulsant properties

18 Clinical use Dose –Induction : Dose 1-2 mg/kg –Sedation : 10-50 µg/kg/min Side effect –Pain on injection –Anaphylactoid reaction –Propofol infusion syndrome

19 Ketamine Properties –Analogue of phencyclidine –Cause hallucinogenic effect

20 Mechanism of action –Multiple effect on CNS –Dissociative anesthesia –Effect on thalamus & limbic cortex –Appear conscious (eye opening,swallowing,muscle contracture) but unable to process sensory input Ketamine

21 Pharmacokinetics Absorption : IV,IM,oral, rectum Distribution : –More lipid soluble & less protein bound than thiopental –Awakening due to redistribution to peripheral compartment (10-15 min) Biotransformation –liver –Norketamine retain anesthetic activity Excretion : renal

22 Effect on organ system Cardiovascular –Increase BP,HR,CO stimulation of the sympathetic system & inhibition of the reuptake of NE –Increase myocardial work –Avoid in pt. with CAD,HT,CHF,arterial aneurysm –Beneficial to pt. with acute hypovolemic shock

23 Effect on organ system Respiratory –M–Minimal effect to ventilatory drive –P–Potent bronchodilator (good for asthmatic pt.) –R–Remain upper airway reflex –I–Increase salivation

24 Cerebral –I–Increase CBF,ICP Avoid in pt. with space-occupying intracranial lesion –U–Undesirable psychotomimetic S/E (eg. Illusion,disturbing dream & delirium) –A–Analgesia

25 Contraindication Increase ICP Open eye injury MI Vascular aneurysm Psychomimetic patient

26 Clinical use Dose –Induction : Dose 1-2 mg/kg –Sedation : 0.2-0.8 mg/kg Side effect –Emergence reaction (adult 10-30%)

27 Benzodiazepine Mechanism of action –Interact with specific receptor in CNS –enhance the inhibitory neurotransmitter (GABA) Properties –Midazolam : water solubility –Diazepam : water insolubility

28 Pharmacokinetics Absorption : Oral,IV,IM Distribution –Imidazole ring increase lipid solubility of midazolam at physiologic pH Biotransformation : liver Excretion : Urine

29 Benzodiazepines AgentDurationPotency Midazolam Short3 Diazepam Intermediate1 Lorazepam Long5

30 Effect on organ system Cardiovascular –Minimal CVS depressant effect –BP,CO,PVR slightly decline Respiratory –Slightly depress the ventilatory response to CO 2 –Increasing when use with other respiratory depressant drug Cerebral –Slightly reduce CMRO 2 & ICP –Anti-anxiety –Anterograde amnesia

31 Clinical use AgentUseRouteDose (mg/kg) Diazepam Premedication Sedation Induction Oral IV 0.2-0.5 0.04-0.2 0.3-0.6 Midazolam Premedication Sedation Induction IM IV 0,07-0.15 0.01-0.1 0.1-0.4 Lorazepam Premedication Sedation Oral IM IV 0.053 0.03-0.05 0.03-0.04

32 Agent CVSRSCNS HRMAPVentilatory drive Brochodil atation CBFICP 1.Barbiturates++- - - -- 2.Propofol0- - - 0 3.Ketamine++ -+++ 4. Benzodiazepines 0/+-- 0 5.Etomidate0--0- - - 6.Opioids -Meperidine -Morphine -Fentanyl + - ------ - - - --0--0 ------ ------

33 Question ?

34 Test

35 ผู้ป่วยชาย underlying HT มา รับการผ่าตัด appendectomy ยาตัวใดห้ามใช้ในการนำสลบ 1.Propofol 2.Ketamine 3.Thiopental

36 ผู้ป่วยหญิง ไม่มีโรค ประจำตัวใด มารับการส่อง กล้อง ควรใช้ยาตัวใดใน การระงับความรู้สึก 1.Propofol 2.Ketamine 3.Thiopental

37 ผู้ป่วยชาย ไม่มีโรคประจำตัวใด ถูกรถมอเตอร์ไซด์ชน BP 80/50 mmHg PR 105 mmHg แพทย์ เซ็ทมาทำ Explore abdomen ควรใช้ยาตัวใดนำสลบ 1.Propofol 2.Ketamine 3.Thiopental

38 ผู้ป่วยชาย 66 ปี underlying HT,IHD,DM มารับการผ่าตัด total gastrectomy ควรใช้ยา ตัวใดในการนำสลบ 1.Propofol 2.Ketamine 3.Thiopental

39 ผู้ป่วยหญิง underlying severe asthma มารับการ ผ่าตัด LC ยาตัวใดควร หลีกเลี่ยงในการนำสลบ 1.Propofol 2.Ketamine 3.Thiopental

40 Neuromuscular blocking agents

41 Neuromuscular transmission

42 Neuromuscular junction NMJ 1.Nerve terminal 2.Synaptic cleft 3.Motor endplate Ach Nicotinic ®

43 Na Depolarization Muscle action potential Muscle contraction

44 Acetylcholinesterase (cholinesterase) Ach Acetate, choline

45 Muscle relaxant Depolarizing –Succinylcholine Nondepolarizing

46 depolarizing drug Nicotinic ® Sch Na Not metabolized by acetylcholinesterase Prolong depolarization Ach agonist Fasciculation

47 Succinylcholine Rapid onset (30-60 s) Short duration (less than 10 min) Metabolized by pseudocholinesterase

48 Indication Rapid sequent induction Suspected difficult airway

49 Side effect CVS : sinus bradycardia,asystole Fasciculations( 60 – 90%) Hyperkalemia –Increase 0.5 – 1.0 mEq/L Muscle pain ( 1.5 – 89%) –24 – 48 hr. after Sch Increase pressure –IOP –ICP Contraindicatio n Burn injury Spinal cord injury Bed ridden Muscular disease Contraindication Rupture eye globe Brain tumor, ICP↑

50 Side effect Malignant hyperthermia (MH) Prolong paralysis –Phase II block –Dose 7-10 mg/kg –Like a nondepolariazing block but unprediction the result of antgonization

51 Non depolarizing agent

52 Non-depolarizing drug Nicotinic ® Sch Na No muscle contraction Ach antagonist

53 Nondepomuscle relaxants Aminosteroid Vecuronium Pancuronium Benzylisoquinolines Atracurium Cisatracurium

54 Generic name & class Trade nameExcretionComments Short - None Intermediate (35-40 min) - Vecuronium - Rocuronium Long (45-60 min) - Pancuronium Norcuron ® Zemuron ® Pavulon ® Hepatic (80%) Hepatic (70%) Renal (80%)Vagolytic effect Recuralization Aminosteroid

55 Generic name & class Trade nameExcretionComments Benzylisoquinolines Short - Mivacurium Intermediate - Atracurium - Cisatracurium Long - Doxacurium Mivacuron ® Tracrium ® Nimbex ® Nuromax ® Plasma pseudocholinesterase Hoffman elimination & esterase Renal (80%) Histamine release No histamine release Nondepomuscle relaxants

56 การเลือกใช้ยา 1. ไม่มีข้อห้ามในการใช้ เช่น ผู้ป่วย HT ไม่ควรใช้ pavulon 2. มีข้อบ่งชี้ที่ควรใช้ เช่น การใส่ ET แบบ rapid sequence induction ควร ใช้ Sch 3. ระยะเวลาการผ่าตัด เช่น การผ่าตัดระยะเวลาสั้นๆ ควรใช้ยากลุ่ม short- intermediate acting 4. ราคา 5. ความถนัดของผู้ใช้

57 Interaction DrugResult 1.Anesthetic agents 2.Antibiotic (clindamycin, gentamycin) 3.Anticonvulsant 4.Cardiovascular drug ++-+++-+ Condition 1.Myasthenia gravis 2.Magnesium, calcium 3.Hypokalemia 4.Hypothermia ++++++++

58 Monitoring Nerve electrical stimulator

59 ผู้ป่วยชาย underlying asthma มารับการผ่าตัด LC ควรหลีกเลี่ยงยาหย่อน กล้ามเนื้อตัวใด 1.Vecuronium 2.Pancuronium 3.Atracurium 4.Cisatracurium 5.Succinylcholine

60 ผู้ป่วยชาย underlying ESRD มารับการผ่าตัด herniorrhaphy ควรใช้ยา หย่อนกล้ามเนื้อตัวใด 1.Vecuronium 2.Pancuronium 3.Atracurium 4.Cisatracurium 5.Succinylcholine

61 ผู้ป่วยหญิง underlying HT ได้รับการ วินิจฉัยเป็น rupture ovarion cyst มารับการผ่าตัด Explore lap อาหาร มื้อสุดท้าย 3 ชม. ก่อนเข้าห้องผ่าตัด ควรใช้ยาหย่อนกล้ามเนื้อตัวใดใน การใส่ท่อช่วยหายใจ 1.Vecuronium 2.Pancuronium 3.Atracurium 4.Cisatracurium 5.Succinylcholine

62 ผู้ป่วยชาย underlying hepatic cirrhosis childB มารับการผ่าตัด Rt.hemicolectomy ยาหย่อน กล้ามเนื้อตัวใดควรหลีกเลี่ยงมาก ที่สุด 1.Vecuronium 2.Pancuronium 3.Atracurium 4.Cisatracurium 5.Succinylcholine

63 ผู้ป่วยชาย underlying HT มา รับการผ่าตัด appendectomy ยาหย่อนกล้ามเนื้อตัวใดห้าม ใช้ 1.Vecuronium 2.Pancuronium 3.Atracurium 4.Cisatracurium 5.Succinylcholine

64 Antagonism of neuromuscular block

65 Reversal agent Inhibit acetylcholinesterase Increase Ach

66 Acetylcholine effect Muscarinic effect 1.Bradycardia 2.Bronchodilatation 3.Miosis 4.Hypersecretion 5.Increase bowel movement Nicotinic effect NMJ

67 Reversal agent Peak onset (min) Dose (mg/kg) Neostigmine 3-50.04-0.07 Edrophonium 10-200.2-0.3 Pyridostigmine 1-20.5-1

68

69 Anticholinergic agent Agents TachycardiaBronchodilatat ion SedationSecretion Atropine Scopolamine Glycopyrrolate +++ + ++ + ++ + +++ 0 - - - -

70 Adrenergic agonist & antagonists

71 Autonomic nervous system parasympathetic sympathetic

72

73

74 Adrenoceptor physiology Neurotransmitter : Norepinephrine (noradrenaline) ยกเว้น sweat gland & some bl. vv.

75 Adrenergic receptor LocateAction α1α1Smooth m. (eye,lung,vv,uterus,GI) Vasoconstriction,increase PVR,bronchoconstriction,mydriasis α2α2Presynaptic n. termimalReduce sympathetic outflow,peripheral vasodilate β1β1HeartIncrease HR,conduction & contractility β2β2Smooth m. & gland cellsVasodilate,bronchodilate,relax of uterus bladder & gut,glycogenolysis,gluconeogenesis

76 Adrenergic agonists drug Epinephrine Ephedrine Norepinephrine (Levophed) DPM

77 Epinephrine Mechanism β 1: increase contractility & HR α 1: decrease splanchnic & RBF,increase SBP : increase coronary & CPP β 2 : vasodilate may lower DBP

78 Dose Emergency situation IV bolus 0.05-1 mg Continuous infusion 2-20 µg/min

79 Ephedrine Mechanism –Increase BP,HR,CO,contractility Compare with epinephrine –Longer duration –Less potent –Indirect & direct action tachyphylaxis

80 Clinical use Commonly use in anesthesia Most obstetric use Dose –IV bolus 2.5-10 mg –IV blolus in children 0.1 mg/kg

81 Norepinephrine α 1: intense vasocon. of arterial & venous vv. β 1: increase contractility & HR Consideration –Reflex bradycardia –Decrease tissue perfusion

82 Clinical use Septic shock Dose –IV bolus 0.1 µg/kg –Continuous infusion 2-20 µg/min

83 Dopamine Mechanism vary with dose Small (<2 µg/kg/min) –Activate DA ® : vasodilate of renal vv. Moderate (2-10 µg/kg/min) – β 1 stimulation : increase HR,CO,myocardial contractility High (10-20 µg/kg/min) – α 1 effect : increase PVR & fall in RBF

84 Clinical use Treatment of shock to improve CO,support BP & maintain renal function Dose –Continuous infusion : 2-20 µg/kg/min

85 Dobutamine Relatively selective β 1 agonist Slight decline in PVR from β 2 stimulation –Decerase LV pressure & Increase coronary BF

86 Clinical use Good choice for Pt. combine with CHF & CAD Dose Continuous infusion : 2-20 µg/kg/min

87 Receptor selectivity of adrenergic agonists Drugα1α1α2α2β1β1β2β2DA1DA2 Epinephrine++ +++++00 Ephedrine++? +00 Norepinephrine++ 000 Dobutamine00++++00 Dopamine++ ++++

88 Effect of adrenergic agonist on organ systems DrugHRMAPCOPVRBronchodi.RBF Epinephrine+++ +/-++-- Ephedrine++ + -- Norepi.-++++/-+++0--- DBT+++++-0+ DPM+++++++0

89 ผู้ป่วยชายหลังได้รับการทำ SB 5 นาที รู้สึกหน้ามืด เวียน ศรีษะ PR ลดลงเหลือ 40 bpm BP 80/40 mmHg ควร เลือกใช้ยาตัวใดในการให้การ รักษา 1.Levophed 2.Atropine 3.Ephedrine 4.Adrenaline

90 ผู้ป่วยชาย underlying HT,IHD หลังฉีดยานำสลบและใส่ท่อช่วย หายใจ ผ่านไป 10 นาที ความดัน ลดลงเหลือ 75/45 mmHg PR 118 bpm ควรเลือกใช้ยาตัวใดในการให้ การรักษา 1.Levophed 2.Atropine 3.Ephedrine 4.Adrenaline

91 ผู้ป่วยหญิง หลังได้รับการทำ SB ความดันลดลงเหลือ 85/45 mmHg PR 80 bpm ควรเลือกใช้ยาตัวใดในการให้ การรักษา 1.Levophed 2.Atropine 3.Ephedrine 4.Adrenaline

92 ผู้ป่วยหญิง หลังได้รับการทำ SB ความดันลดลงเหลือ 85/45 mmHg PR 80 bpm หลังให้ ephedrine ไป 30 mg ความดันยังเท่าๆเดิม แต่ PR เพิ่มเป็น 120 bpm ควรเลือกใช้ยาตัว ใดในการให้การรักษา 1.Levophed 2.Atropine 3.Ephedrine 4.Adrenaline

93 ผู้ป่วยหญิง underlying DM,HT ได้รับ การวินิจฉัยเป็น NF with Sepsis shock แพทย์เซ็ทมาทำ DB หลังให้ การระงับความรู้สึก ความดันลดลง เหลือ 50/20 mmHg PR 0 bpm ควร เลือกใช้ยาตัวใดในการให้การรักษา 1.Levophed 2.Atropine 3.Ephedrine 4.Adrenaline

94 Question ?


ดาวน์โหลด ppt Nonvolatile anesthetic agents. หลับได้โดย ไม่ต้องใช้ anesthesia gas.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google