งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Trigger Tools นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Trigger Tools นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Trigger Tools นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552

2 Outline ความหมาย Trigger tools Medication Module Trigger Explanation คำถาม

3 Trigger tool เครื่องมือที่ชี้ร่องรอย ข้อมูลทางคลินิก หรือผลทาง ห้องปฏิบัติการ หรือการสั่งการ รักษา หรือ ข้อเสนอแนะ / ร้องเรียน หรือ การกลับเข้ามารับ การรักษาโดยไม่ได้วางแผน ฯลฯ ที่ช่วยบ่งบอกถึงความเสี่ยงที่จะ เกิดเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse events) Ref: J D Rozich, C R Haraden, R K Resar. Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medication related harm. Qual Saf Health Care 2003;12:194– 200

4 Medication Module Trigger Explanation

5 Ref: J D Rozich, C R Haraden, R K Resar. Adverse drug event trigger tool: a practical methodology for measuring medication related harm. Qual Saf Health Care 2003;12:194–200

6 1. Vitamin K ถ้ามีการใช้วิตามิน K เพื่อตอบสนองต่อ prolonged INR ให้ทบทวนเวชระเบียน หาหลักฐานของการมีเลือดออก ดู รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ว่ามีค่า Hct ที่ลดลง หรือการตรวจพบ เลือดในอุจจาระ (guiac-positive stools) หรือไม่ ตรวจสอบ progress notes เพื่อหา หลักฐานของการมีเลือดออก เช่น excessive, การมีเลือดออกในทางเดิน อาหาร, hemorrhagic stroke, hematomas ขนาดใหญ่ หรือ การมี เลือดออกอื่นๆ Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

7 2. Diphenhydramine ให้ทบทวนเวชระเบียนเพื่อพิจารณาว่าเป็น สั่งใช้เพื่อรักษาอาการแพ้ยาหรือไม่ หรือ เพื่อช่วยให้นอนหลับ เป็น pre- op/pre-procedure medication หรือเพื่อ แก้อาการแพ้ตามฤดูกาล Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

8 3. Naloxane เป็น powerful narcotic antagonist ถ้ามีการใช้ยาตัวนี้ มักจะพบการให้ narcotics เกินขนาด (overdosage of narcotics) Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

9 4. Antidote Acetylcysteine ◦ Paracetamol overdose Flumazenil ◦ เนื่องจากเป็นยาแก้ฤทธิ์ benzodiazepine drugs ให้พิจารณา เหตุผลที่มีการใช้ยาตัวนี้ ถ้ามี hypotension หรือ marked, prolonged sedation หลังจากการให้ benzodiazepine แสดงถึงการมี ADR เกิดขึ้น Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

10 5. Anti-emetic เช่น Domperidone, Metoclopramide อาการคลื่นไส้และอาเจียนอาจะเป็น ผลลัพธ์ของพิษของยาหรือการให้ยาเกิน ขนาด มักจะมีการใช้ยาแก้อาเจียนในผู้ป่วยหลัง ผ่าตัดหรือผู้ป่วยที่ได้รับเคมีบำบัด Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

11 6. KCl ใช้รักษาผู้ป่วยที่มีระดับซีรั่มโปแต สเซียมต่ำ รักษาภาวะพิษจากยากลุ่ม digitalis HAD ◦ ติดตามค่า lab  Serum potassium > 4.5 mEq/L  Urine output < 30 mL/hour  ภาวะ arrhythmia โดยสังเกตค่า EKG  ความดันโลหิต BP < 90/60 mmHg

12 7. Abrupt medication stop Amlodipine ◦ ดูอาการบวมที่ขาหรือไม่ Warfarin ◦ ดูว่ามี bleed หรือไม่ ACEI ◦ ติดตามอาการไอ ◦ SCr > 3 หรือ SCr เพิ่มขึ้น > 30% ◦ K >5.5 mEq Ref: Institute for Healthcare Improvement (IHI): Global Trigger Tool Kit Version 6, January 2005.

13 Warfarin trigger ในการกำหนด trigger tools นั้นขึ้นกับ ทีมสหสาขา trigger tools ที่กำหนด อาจใช้เดี่ยวๆ หรือกำหนดเป็นกลุ่มโรค กลุ่มการให้บริการ ซึ่งในกรณีนี้อาจ ประกอบด้วยกลุ่มประเภทหลากหลาย ◦ Trigger ที่เป็นค่าทางห้องปฏิบัติการ ซึ่ง บ่งชี้ ADEs เช่น INR>6, <1.5 ◦ Trigger ที่เป็น adverse events เช่น bleeds, emboli, bruise, cerebrovascular accident ◦ Trigger ที่เป็น การสั่งใช้ยา หรือการ บริการต่อเนื่อง เช่น การให้ vitamin K, protamine หรือ blood transfusion

14 คำถาม ข้อใดคือ trigger tool? a) สั่งเพาะพบเชื้อ C. difficile b) สั่งจ่าย Sodium Polystyrene c) หยุดยา Allopurinol d) ผู้ป่วยมีค่า BUN/ Serum Creatinine มากกว่า Baseline 2 เท่า e) ถูกทุกข้อ

15 เฉลย 1. สั่งเพาะพบเชื้อ C. difficile ในผู้ป่วยที่กำลังหรือเคยได้รับยาต้านจุลชีพ หลายตัว อาจจะพบเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์นี้ ได้ คือการที่เพาะพบเชื้อ C. difficile 2. สั่งจ่าย Sodium Polystyrene Hyperkalemia อาจเกิดจากโรคไต หรือยา 3. หยุดยา Allopurinol อาจจะแพ้ยา allopurinol 4. ผู้ป่วยมีค่า BUN/ Serum Creatinine มากกว่า Baseline 2 เท่า ดูว่ามียาที่ก่อให้เกิดพิษต่อไตหรือไม่ หาสาเหตุอื่นๆ ของภาวะไตวาย เช่น โรคไต หรือเบาหวานที่เป็นอยู่เดิม

16 คำถาม ใบสั่งยาระบุว่ายา simvastatin …! Trigger tool ? ในฐานะของเภสัชกร สามารถให้ การดูแลผู้ป่วยอย่างไร ?

17 DICUSSION Thanks for Attention


ดาวน์โหลด ppt Trigger Tools นศ. ภ. จันทร์นภัสสร์ ชะตาคำ 4710020 คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google