งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Physiology of therapeutic heat Surussawadi Mackawan Department of Physical therapy Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University Khon Kaen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Physiology of therapeutic heat Surussawadi Mackawan Department of Physical therapy Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University Khon Kaen."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Physiology of therapeutic heat Surussawadi Mackawan Department of Physical therapy Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University Khon Kaen Thailand

2 กิจกรรมที่ 1 สรีรวิทยาของการใช้ ความร้อน 1. กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ ก่อนเรียน ; 25 นาที 2. บรรยาย ; 45 นาที 3. กิจกรรมกลุ่มและการนำเสนอ หลังเรียน ; 25 นาที 4. สรุปกิจกรรมและคะแนนกลุ่ม 20 นาที

3 กิจกรรมกลุ่ม (10 นาที ) นำเสนอกลุ่มละ 5 นาที 5 คะแนน 1. อธิบายกลไกการควบคุมอุณหภูมิร่างกาย (2 คะแนน ) 2. อธิบายผลของความร้อนต่อการ เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยา (3 คะแนน )

4 Physiology of Therapeutic heat วั ตถุประสงค์ 1. อธิบายสมดุลความร้อนในร่างกายได้ 2. อธิบายกลไกในการควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกายได้ 3. บอกชนิดของความร้อนเพื่อการรักษาได้ 4. อธิบายคุณสมบัติด้านความร้อนของ เนื้อเยื่อแต่ละชนิดได้ 5. อธิบายผลทางสรีรวิทยาของการใช้ความ ร้อนเพื่อการรักษาได้

5 สมดุลความ ร้อน การสร้างความร้อน - BMR - การเคลื่อนไหวและ การออกกำลังกาย - การรับประทาน อาหาร (SDA ; Specific Dynamic Action) การเสียความร้อน - การนำ (conduction) - การพา (convection) - การแผ่รังสี (radiation) - การระเหยของน้ำ - การขับถ่าย

6 การนำ คือ การส่งผ่านความร้อนระหว่างของ 2 สิ่งที่ สัมผัสกันจากที่ที่มีอุณหภูมิสูงไปที่ที่มีอุณหภูมิ ต่ำ การ นำมากน้อยขึ้นอยู่กับ ความแตกต่างของอุณหภูมิ พื้นที่ผิวสัมผัส ความสามารถในการนำความร้อน การพา คือ การส่งผ่านความร้อนผ่านทางอากาศหรือ น้ำที่สัมผัสรอบตัวคน การแผ่รังสี คือ การส่งผ่านความร้อนในรูป infrared electromagnetic wave 70 % ของความร้อนที่ เสียไป การเสียความร้อน (heat loss)

7 การระเหยของน้ำ - ทางลมหายใจ ( insensible perspiration: 30-50 ml / hour) - sweating : 2.5 ล้านต่อมทั่ว ร่างกาย การขับถ่าย : 1-2% 30 % ของความร้อนที่ เสียไป การเสียความร้อน (heat loss)

8 1. อุณหภูมิแกนกลาง (core temperature ): อุณหภูมิกาย วัดที่ ช่องอก, ช่องท้อง, อุ้งเชิงกราน, ส่วนลึกของ แขนขา, คงที่เสมอ วัดที่ช่องปากและทวารหนัก 2. อุณหภูมิ รอบนอก (surface temperature): อุณหภูมิผิว เปลี่ยนแปลงได้ ตามอุณหภูมิสิ่งแวดล้อม วัดที่ผิวหนัง อุณหภูมิกายเฉลี่ย = 0.33 ของอุณหภูมิผิว + 0.67 ของ อุณหภูมิ ทวารหนัก ช นิดของอุณหภูมิ

9 อุณหภูมิกายเปลี่ยนแปลงได้เพียง 2 องศา เซลเซียส เพื่อการทำงานของเซลล์ต่างๆ การควบคุมอุณหภูมิของ ร่างกาย 1. ทางพฤติกรรม กระบวนการควบคุมอย่างหยาบ และชั่วคราว 2. ทางสรีรวิทยา นอกอำนาจจิตใจ ปรับอย่าง ละเอียด ผ่าน 3 กลไก คือ - การสร้างความร้อนจากเมแทบอลิซึม - การไหลเวียนเลือด - การหลั่งเหงื่อ

10 Detectors or Sensors or receptor Central Controller ( Integrated Control Set Point) Effectors - skeletal muscle - sweat gland - vasomotor control Physiological Control

11 Detectors or Sensors or receptor Cold receptor : Krause, s end bulb ; Dermis ; 12-36 O c ; 28-43 O c Warm receptor : Ruffini, s end organ ; 25-45 O c ; 36-45 O c Pain receptor : free nerve ending ; 45 O c

12 Lateral Spinothalamic Tract Center; Anterior hypothalamus ; Heat sensitive neurons, Decrease heat ; Posterior hypothalamus; Cold sensitive neurons, Increase heat Effectors - Somatomotor system - Sympathetic system receptor

13 การควบคุมการสร้างความร้อน - การสั่นของกล้ามเนื้อลาย : Posterior hypothalamus - การสร้างความร้อนจากการสลายกรด ไขมันอิสระและ brown fats - vasoconstriction และลดการ ไหลเวียนเลือดมาที่ผิวหนัง - counter current heat exchange

14 ก ารควบคุมการระบายความร้อน - sweating ; สำคัญขณะออกกำลังกาย, เสียอิเลคโตรไลต์ ร่างกายขับ aldosterone - vasodilation และเพิ่มการไหลเวียนเลือด มาที่ผิวหนัง

15

16 Therapeutic heat Superficial heat - < 10 mm from skin - deep tissue gain heat from conduction and convection ; tolerance to heat and effective conductivity of skin Hot pack, paraffin bath, whirlpool, IR,UV laser Deep heat deep tissue deep tissue gain heat from conduction and convection SWD, MWD, US

17 Thermophysiology properties of biological tissues Bone จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้เร็วที่สุดเก็บความ ร้อนได้น้อยที่สุด Fat จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นช้ากว่ากระดูกเก็บ ความร้อนได้มากที่สุด Muscle จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ช้ากว่าไขมันเก็บ ความร้อนได้มากกว่า Skin จะมีอุณหภูมิเพิ่มขึ้นได้ช้าที่สุด แต่เก็บ ความร้อนได้น้อย

18 Physiological effects of therapeutic heat - increase skin blood flow - increase joint and muscle blood flow - shifting fluid compartment - increase metabolism - decrease viscosity - increase elasticity 1. Local effect

19 - decrease pain*** - decrease chronic inflammation - decrease chronic injury 1. Local effect 2. Remote effect - improve blood flow - redistribution of blood flow - smooth muscle relaxation - improve cardiac and pulmonary function - anorexia - antidiuresis - sedative effect

20

21 Chemical mediator Bradykinin, 5-HT, Prostaglandins Afferent fiber DRG of spinal cord Substance P Free nerve ending. Tissue damage Noxious stimuli Mast cell Histamine

22 Spinal cord; Neospinothalamic tract (fast pain) ; Paleospinothalamic tract (slow pain) Medulla *Reticular formation Thalamus **Somatosensory cortex... Descending inhibitory pathway

23 1. Dilation of small vessels; axon reflex increase local blood flow wash out chemical mediators; only in chronic condition; pain relieve Cause of pain relief by heat

24 Gate control theory Large fiber (A-delta A -beta) Small fiber (c-fiber) 2. Nerve conduction + + - - Pain pathway Mechanic and thermal pathway T-Cell S- Cell

25 3. Central interfere 4 Sedative effect 5. Increase pain threshold

26


ดาวน์โหลด ppt Physiology of therapeutic heat Surussawadi Mackawan Department of Physical therapy Faculty of Associated Medical Sciences Khon Kaen University Khon Kaen.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google