งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทบทวนประเด็นสำคัญ ยาความเสี่ยงสูง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลส หัสขันธ์ 5 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทบทวนประเด็นสำคัญ ยาความเสี่ยงสูง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลส หัสขันธ์ 5 มกราคม 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทบทวนประเด็นสำคัญ ยาความเสี่ยงสูง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลส หัสขันธ์ 5 มกราคม 2554

2 รายการยาที่มีความเสี่ยงสูง 1. Adrenaline 1 mg/ml Inj 2. Calcium Gluconate inj. 3. Digoxin Inj 4. Dopamine Inj 5. Potassium Chloride Inj 6. Magnesium 10% Inj,50% Inj 7. Morphine Inj 8. Pethidine Inj. 9. Amiodarone Inj 10. Diltiazem Inj 11. Terbutaline Inj

3 Adrenaline (C) Adrenaline Injection (1mg/1ml) = (1:1000) กระตุ้นจุดรับ กระตุ้น alpha,beta-1,beta-2 adrenergic receptors เพิ่มทั้งความดันโลหิต ค่าบนและ ค่าล่าง เพิ่มความแรงในการหด ตัวของกล้ามเนื้อหัวใจ เพื่อเลือดไปเลี้ยงหัวใจ และสมองมากขึ้น

4 Monitor & Consult ชีพจร > 120 ครั้ง / นาที SBP > 160 mmHg. หรือ DBP น้อยกว่า 90 mmHg. หากผู้ป่วยเกิดปวดศีรษะ ผู้ป่วยอาจมี แรงดันโลหิตสูงเนื่องจากได้รับยามาก เกินไป

5 Calcium Gluconate (C) ใช้เพื่อเพิ่มแคลเซียมใน พลาสมาทันที เช่น neonatal tetany หรือเกร็ง กระตุกจากภาวะพร่อง parathyroid hormone วิตามินดี และเลือดเป็น ด่าง ใช้ภายหลัง Open heart surgery เพื่อกระตุ้น กล้ามเนื้อหัวใจ หรือใช้ เสริมการรักษา มีฤทธิ์ช่วยเพิ่มแรงบีบตัว ของกล้ามเนื้อหัวใจและ เพิ่มจังหวะการเต้นของ หัวใจ

6 Monitor & Consult Monitor EKG ระหว่างฉีดยา ตลอดเวลาที่ push จนหมด ( ภายใน 10 นาที )… Arrhythmias, Bradycadias ถ้า heart rate < 60 ครั้ง / นาที ให้หยุดยา ทันทีแล้ว รายงานแพทย์ ถ้ารั่วออกนอกเส้นเลือด (Extravasation) ให้ หยุดยาทันทีและรายงานแพทย์ Hypotension

7 Digoxin (C) ยับยั้งการแลกเปลี่ยน ของ Na+ และ K+ ที่ ผนังเซลล์กล้ามเนื้อ หัวใจ ทำให้ความ เข้มข้นของ Na+ และ K+ ที่ผนังเซลล์เพิ่มขึ้น ระดับ K+ ภายในเซลล์ ลดลง ทำ ให้การบีบตัว ของ กล้ามเนื้อหัวใจ เพิ่มขึ้น ลดความเร็วในการนำ ไฟฟ้าที่ A-V node ลดลง ลดอัตราการเต้นของ หัวใจ เพิ่มปริมาณเลือดที่ออก จากหัวใจใน 1 นาที ลด อัตราการเต้นของหัวใจ

8 Monitor & Consult ดูการเต้นของหัวใจ ถ้ายังเร็วมากแสดงว่า ยาอาจจะยังออกฤทธิ์ไม่เพียงพอ ถ้าช้ามาก แสดงถึงอาการเป็นพิษของยา, สอบถาม อาการคลื่นไส้อาเจียน ที่บ่งถึงความเป็น พิษของยาที่พบได้บ่อยที่สุด ผู้ใหญ่ PR ≤ 60 หรือ ≥ 100 ครั้ง / นาที เด็ก PR ≤ 70 หรือ ≥ 100 ครั้ง / นาที ( กรณีฉีดเข้า IV ต้อง Monitor EKG ) ผู้ป่วยคลื่นไส้ อาเจียนมาก, การมองเห็น ผิดปกติ ( อาการพิษ ของ Digoxin)

9 Dopamine (C) Dopamine เป็นยาที่ใช้ ร่วมในการรักษา ภาวะช็อค ( เช่น MI, open heart surgery, renal failure, cardiacdecompensation) ใช้รักษาภาวะ bradycardia หรือ heart block ที่รักษาด้วย atropine หรือ pacing ไม่ ได้ผล

10 Monitor & Consult 1. ชีพจรเร็วกว่า 120 ครั้ง / นาที 2. ความดันโลหิตสูง >160/90 3. urine output ปัสสาวะออกน้อยกว่า 0.5 cc./kg./ ชั่วโมงทุก 4 ชม 4. EKG,Arrhythmias 5. อาการซีด ขาว,Peripheral ischemia 6. บ่นปวดชาปวดร้อนบริเวณฉีด, Extravasation

11 KCl (A) เพิ่มความเข้มข้นใน เซลล์ โปแต สเซียมมีผลต่อเซลล์ ในเส้นประสาท หัวใจ และกล้ามเนื้อ

12 Monitor & Consult หัวใจเต้นผิดจังหวะ ความดันลดต่ำลง HR 120 ครั้ง / นาที SBP (< 90 mmHg.) ทุก 4 ชม. สอบถามการเจ็บที่หลอดเลือด เนื่องจาก การผสม เข้มข้นมาก อาจระคายเคือง หลอดเลือด ถ้ามี sign ของ Oligurea (Urine output< 400ml in 24 hours) ให้ stop infusion และ รายงานแพทย์ทันที อาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง

13 Magnesium Sulfate (B)

14 Monitor & Consult รักษาอาการชักที่เกิดจาก toxemia of pregnancy, epilepsy หรือมีระดับของ magnesium ต่ำ ซึ่งมีส่วนทา ให้เกิดอาการ ชัก เช่น ภาวะ hypothyroidism,glomerulonephritis ในผู้ป่วย eclampsia ในผู้ป่วยเด็กที่มี acute nephritis เพื่อควบคุมความดัน โลหิตสูง encephalopathy และอาการชัก

15 Monitor & Consult Deep tendon reflex (knee jerk) ลดลง Urine Output ถ้า < 30 cc/hr หรือ Urine Output เก็บใน 4 hrs. < 100 cc. ให้รายงานแพทย์ อัตราการหายใจ < 16 ครั้ง /min. BP ≥ 160/100 mmHg หรือ ≤ 90/60 mmHg

16 Morphine ( B ; D ถ้าใช้ขนาด สูง ) บรรเทาอาการปวดชนิด ปานกลาง รุนแรง รักษาภาวะหัวใจห้อง ล่างซ้ายวายเฉียบพลัน (Myocardial Infarction) โดยลดแรงดัน preload Preanesthetic medication ห้ามฉีดเข้าช่องไขสัน หลัง หรือช่อง รอบเยื่อบุไขสันหลัง (not for intrathecal or epidural use)

17 Monitor & Consult การหายใจ ถ้า < 16 ครั้ง / นาที RR (5x3) then (15X3) BP < 90/60 mmHg BP (5x3) then (15X3) ง่วง หมดสติ หลับปลุกไม่ตื่น ม่านตาหรี่

18 Pethidine ( B ; D ถ้าใช้ขนาดสูง ) บรรเทาอาการปวด ชนิดปานกลาง - รุนแรง ใช้ร่วมกับยาระงับ ความรู้สึกเพื่อการ ผ่าตัดหรือการทา หัตถการที่ก่อให้เกิด ความปวด

19 Monitor & Consult การหายใจ ถ้า < 16 ครั้ง / นาที RR (5x3) then (15X3) BP < 90/60 mmHg, BP (5x3) then (15X3) ง่วง หมดสติ หลับปลุกไม่ตื่น ม่านตาหรี่

20 Amiodarone ( C / enter breast milk,not recommend ) Atrial และ Ventricular tachyarrythymia Rapid atrial arrythymia

21 Monitor & Consult EKG…..BP < 90/60 mmHg HR < 60 BMP จนกระทั่ง BP,RR คงที่ จากนั้นติดตามทุก 2 - 4 ชั่วโมง

22 Diltiazem (C) การเต้นของหัวใจเร็ว ผิดปกติ ภาวะฉุกเฉิน จาก ความดันโลหิตสูง ผิดปกติ ยับยั้ง calcium channels บริเวณ หลอดเลือด และ กล้ามเนื้อหัว ทำให้กล้ามเนื้อเรียบ ที่หลอดเลือด coronary คลายตัว เพิ่มการขนส่ง oxygen ไปยังหัวใจในผู้ป่วย vasospastic angina

23 Monitor & Consult Hypotension (BP < 90/60 mmHg) Bradycadia

24 Terbutaline ( B) IV infusion ให้นาน อย่างน้อย 12 ชั่วโมง และติดตามการหยุด บีบตัวของมดลูก การปรับขนาดยาต้อง ทำอย่างระมัดระวัง ปรับตามการ ตอบสนองต่อการบีบ ตัวของมดลูก ความ ดันโลหิตของแม่ อัตราการเต้นของ หัวใจของแม่และเด็ก

25 Monitor & Consult ประเมิน Contraction, FHS, BP 120 ครั้ง / นาที, การหายใจ ทุก 30 นาที จน no contraction ใน 10 นาที อย่างน้อย 2 ชั่วโมง หลังจากนั้นทุก 1, 2-4 ชั่วโมง ตามสภาพหญิงตั้งครรภ

26 ยาเอ๋ยยา เจ้ายา ความเสี่ยงสูง รวมทั้งฝูง นั้น มี สิบเอ็ดตัว ยาเอ๋ยยา เจ้ายา ความเสี่ยงสูง รวมทั้งฝูง นั้น มี สิบเอ็ดตัว ตัวแรกคือ เจ้าอะดี นารี่ระวัง B P ไว้ อย่าให้สูง ตัวที่สอง นั้นคือ แคลเซี่ยมกลู EK ดู ให้เจ้ารู้ เรื่อง Brady ตัวที่สาม ตามมาไว ไดจอกซี่ใจให้ดี อย่า ดิ้นช้า หรือเร็วไป สี่นั้นคือ ท่านโดป้า อย่าไว้ใจอย่าให้ไฮ ทั้ง Pulse และ BP ตัวที่ห้า นั้นคือ เจ้าเคซี Push IV ชีวี จะสิ้นคิด หัวใจเจ้า จะรัว จนเต้นผิดด้วยเพราะพิษ ความ ดันต่ำ ย้ำอีกที ตัวที่หก ตกไม่ได้ คือแมกนี่ BP ดี Jerk knee อย่า ลงรี่ คู่แฝดคือ มอร์ฟีน และเพร็ตตี่ม่านตารี่ BP ต่ำ ย้ำหายใจ อีกคู่คือ อะมิโอ และดิวที่เฝ้า Brady BP ไว้ อย่าได้ต่ำ สุดท้ายคือ เทอร์บู ต้องเน้นย้ำให้ดูซ้ำ Contact แล Heart Sound ความเสี่ยงสูง ทุกตัว เจ้าต้องเฝ้าจะลดเศร้า แบ่งเบาทุกข์ มีสุขเอย เจ้าชายเภสัช ประพันธ์


ดาวน์โหลด ppt ทบทวนประเด็นสำคัญ ยาความเสี่ยงสูง ฝ่ายเภสัชกรรมชุมชน โรงพยาบาลส หัสขันธ์ 5 มกราคม 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google