งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aminoglycosides Aminoglycosides Pawitra Pulbutr M.Sc. in Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aminoglycosides Aminoglycosides Pawitra Pulbutr M.Sc. in Pharm (Pharmacology)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 Aminoglycosides Aminoglycosides Pawitra Pulbutr M.Sc. in Pharm (Pharmacology)

3 วัตถุประสงค์เชิง พฤติกรรม เข้าใจและอธิบายถึงกลไกการออกฤทธิ์, กลไกการดื้อยา, เภสัชจลนศาสตร์, อาการไม่พึงประสงค์ที่เกิดจากการใช้ยา, การนำไปใช้ประโยชน์ทางคลินิก รวมทั้งข้อดีและข้อเสียของยาต้าน แบคทีเรียในกลุ่ม aminoglycosides และ spectinomycin

4 Aminoglycosides Macromolecule … Polycations +++ Major effective on gram negative Streptomycin Amikacin Gentamicin Tobramycin Sisomicin Netilmicin Neomycin Kanamycin

5 Mechanism of action B Bacterial protein synthesis inhibitors Passive diffusion through outer membrane Active O OO O2 dependent transport through cell membrane Bind at 3 33 30s subunit ribosome – I– I– I– Inhibit initiation complex formation – M– M– M– Miscoding of mRNA … non-function/ toxic peptide – B– B– B– Block of ribosome translocation … Breakdown of polysome into monosome »I»Irreversible … B BB Bactericidal**

6 1. 2. 3.

7 Synergism & antagonism Synergism with beta-lactam antibiotics – b– b– b– beta-lactam act on cell wall – i– i– i– increase AGs penetration A Antagonism with beta-lactam antibiotics – f– f– f– form complex with beta-lactam ring – l– l– l– loss of activity – S– S– S– Should not mix together in drug preparation

8 Once daily Aminoglycosides Concentration dependent killing –H–Higher peak … Higher effect Prolong Post Antibiotic Effects (PAEs) Can be given OD Less toxicity >>> nephrotoxicity*** – Concentration dependent … Saturation – Time dependent – Saturation of tubular uptake

9 ADRs Ototoxic & Nephrotoxic Ototoxic … auditory damage & vestibular damage >>> irreversible Nephrotoxic … decrease CLcr >>> reversible – Continuing use > 5 days – High dose – Elderly patient – Renal insufficiency – Use with nephrotoxic agents … loop diuretics, vancomycin, amphotericin B, cidofovir

10 Clinical use negativeGram negative enteric bacteria infection Enterococcal endocarditis Viridans streptococcal endocarditis Staphylococcal endocarditis Mycobacterium tuberculosis (TB)Others >>> Mycobacterium tuberculosis (TB)

11 Spectinomycin Aminoglycosides like No amino sugar & glycosidic bonds Alternative for gonorrhea in penicillin hypersensitivity in pregnancy*** IM inj. No cross resistance with other drugs used in gonorrhea ADRs … pain at injection site, fever, nausea, nephrotoxic, anemia

12


ดาวน์โหลด ppt Aminoglycosides Aminoglycosides Pawitra Pulbutr M.Sc. in Pharm (Pharmacology)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google