งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด 27/03/58PYK Presentation1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด 27/03/58PYK Presentation1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด 27/03/58PYK Presentation1

2 ประวัติความเป็นมา…

3 ประวัติสหกรณ์ฯ โพนยางคำ เป็นโครงการร่วมมือ ตั้งแต่ปี พ. ศ. 2520 ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำ ประเทศไทย ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ ( Ambassade de France en Thaïlande - Service de coopération et d’action cultural) ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสได้จัดส่งนายฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้เชี่ยวชาญเกษตร มาประจำโครงการ และ รัฐบาลไทย โดย ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป. กลาง (Animal Breeding Promotion Center – ABPC ) ( ปัจจุบัน เป็นสำนักงานทหารพัฒนา ) ฝ่ายไทย ได้มอบหมายให้ พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมเขียนโครงการ “ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ” โดยเป็นโครงการครบวงจร ประกอบด้วย การผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อ การผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์ การจัดการขุนโคลูกผสม การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดการด้านการผลิตเนื้อ ตลอดจนถึงด้านการตลาด

4 การวางเป้าหมายของโครงการ เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้มี ความเห็นสอดคล้องกัน ในการให้เกษตรกรที่ทำนา และเลี้ยงโคพื้นเมืองอยู่แล้ว ทำการปรับปรุงสาย พันธุ์ให้เป็นโคลูกผสมพันธุ์เนื้อ โดยใช้วิธีการผสม เทียม เมื่อมีโคลูกผสมเทียมเพศผู้เกิดขึ้น ให้ทำ การทดสอบสายพันธุ์โคลูกผสมที่เหมาะสมจะทำ การผลิตเนื้อที่ดีที่สุดต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการพัฒนาสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรยากจนในเขต ภาคอิสาน โดยเลือกพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม เป็นเป้าหมายแรก เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงโคลูกผสมที่เกิดจากการผสม เทียม เพื่อผลิตเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อ นำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในระบบสหกรณ์ ตั้งแต่การ รวมกลุ่มสมาชิก ไปจนถึงการจัดการด้านการตลาด 27/03/58PYK Presentation4

5 กำเนิดสหกรณ์ฯโพนยางคำ เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด (สหกรณ์ฯ โพนยางคำ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนนสกลนคร – นาแก บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจาก กรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร 27/03/58PYK Presentation5

6 การกำหนดพื้นที่จัดตั้งกลุ่มในจังหวัดสกลนคร โดย 1 อำเภอเป็น 1 กลุ่ม สมาชิก และมีประธานกลุ่มเป็นแกนนำ

7 โครงสร้าง สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด สมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคำ (1) กลุ่มสมาชิกสามัญ จำนวน 26 กลุ่ม ในพื้นที่ จังหวัดสกลนครทุก อำเภอ นครพนม ( บางอำเภอ ) และจังหวัดหนองคาย ( บาง อำเภอ ) (2) กลุ่มสมาชิกสมทบ จำนวน 0000 กลุ่ม แบ่งเป็น ประเภทบุคคล ธรรมดา นิติบุคคล ( กลุ่มสมทบ ) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการ สหกรณ์

8 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ 27/03/58PYK Presentation8 สมาชิก กลุ่มต่างๆ ประธาน กลุ่ม เลือก รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี ประธาน รองประธาน 1 รองประธาน 2 เลขานุการเหรัญญิก คณะกรรมการ

9 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ 27/03/58PYK Presentation9 ผู้ทรงคุณ วุฒิ ผู้อำนวยกา ร ฝ่าย การตลาด ผู้จัดการ สำนักงาน ใหญ่ ผู้จัดการสาขาวัง ทอง ผู้จัดการสาขา สุขุมวิท แผน ก

10 ภาคการผลิตโค - สกลนคร การลงทะเบียนสมาชิก การผลิตและการเลี้ยงลูกโค การผลิตและการเลี้ยงโคขุน การควบคุมป้องกันโรค และการรักษา(เมื่อป่วย) การคัดเลือกโคขุนเข้าชำแหละ การชำแหละ และ การตัดแต่งเนื้อ การเก็บรักษา การขนส่ง การจัดจำหน่าย การตรวจสอบย้อนกลับ 27/03/58PYK Presentation10


ดาวน์โหลด ppt โดย พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป. กลาง โพนยางคำ จำกัด 27/03/58PYK Presentation1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google