งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำ
โดย พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด 08/04/60 PYK Presentation

2 ประวัติความเป็นมา…

3 ประวัติสหกรณ์ฯ โพนยางคำ
เป็นโครงการร่วมมือ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2520 ระหว่างรัฐบาลฝรั่งเศส โดยสถานเอกอัคราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ฝ่ายวัฒนธรรมและความร่วมมือ(Ambassade de France en Thaïlande - Service de coopération et d’action cultural) ซึ่งฝ่ายฝรั่งเศสได้จัดส่งนายฟรังซัว แดร์โฟซ์ ผู้เชี่ยวชาญเกษตร มาประจำโครงการ และ รัฐบาลไทย โดย ศูนย์ส่งเสริมการขยายพันธุ์สัตว์ กรป.กลาง (Animal Breeding Promotion Center – ABPC ) (ปัจจุบันเป็นสำนักงานทหารพัฒนา) ฝ่ายไทย ได้มอบหมายให้ พันเอกหญิงมัทนา โอสถหงษ์ เป็นผู้ประสานงานและร่วมเขียนโครงการ “ ส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อในประเทศไทย ” โดยเป็นโครงการครบวงจร ประกอบด้วย การผสมเทียมโคพันธุ์เนื้อ การผลิตเมล็ดพืชอาหารสัตว์ การจัดการขุนโคลูกผสม การจัดตั้งสหกรณ์ การจัดการด้านการผลิตเนื้อ ตลอดจนถึงด้านการตลาด

4 การวางเป้าหมายของโครงการ
เพื่อเป็นการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อ ในประเทศไทย ผู้รับผิดชอบโครงการได้มีความเห็นสอดคล้องกัน ในการให้เกษตรกรที่ทำนาและเลี้ยงโคพื้นเมืองอยู่แล้ว ทำการปรับปรุงสายพันธุ์ให้เป็นโคลูกผสมพันธุ์เนื้อ โดยใช้วิธีการผสมเทียม เมื่อมีโคลูกผสมเทียมเพศผู้เกิดขึ้น ให้ทำการทดสอบสายพันธุ์โคลูกผสมที่เหมาะสมจะทำการผลิตเนื้อที่ดีที่สุดต่อไป วัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อการพัฒนาสร้างอาชีพเสริมให้กับราษฎรยากจนในเขตภาคอิสาน โดยเลือกพื้นที่จังหวัดสกลนครและนครพนม เป็นเป้าหมายแรก เพื่อส่งเสริมให้ราษฎรเลี้ยงโคลูกผสมที่เกิดจากการผสมเทียม เพื่อผลิตเป็นเนื้อโคขุนคุณภาพทัดเทียมกับเนื้อนำเข้าจากต่างประเทศ เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการในระบบสหกรณ์ ตั้งแต่การรวมกลุ่มสมาชิก ไปจนถึงการจัดการด้านการตลาด 08/04/60 PYK Presentation

5 กำเนิดสหกรณ์ฯโพนยางคำ
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด (สหกรณ์ฯ โพนยางคำ) ตั้งอยู่ที่ หมู่ 10 ถนนสกลนคร – นาแก บ้านโพนยางคำ ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 630 กิโลเมตร 08/04/60 PYK Presentation

6 การกำหนดพื้นที่จัดตั้งกลุ่มในจังหวัดสกลนคร
โดย 1 อำเภอเป็น 1 กลุ่ม สมาชิก และมีประธานกลุ่มเป็นแกนนำ

7 สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด
โครงสร้าง สหกรณ์การเลี้ยงปศุสัตว์ กรป.กลาง โพนยางคำ จำกัด สมาชิกสหกรณ์ฯ โพนยางคำ (1) กลุ่มสมาชิกสามัญ จำนวน กลุ่ม ในพื้นที่ จังหวัดสกลนครทุกอำเภอ นครพนม(บางอำเภอ) และจังหวัดหนองคาย(บางอำเภอ) (2) กลุ่มสมาชิกสมทบ จำนวน กลุ่ม แบ่งเป็น ประเภทบุคคลธรรมดา นิติบุคคล (กลุ่มสมทบ) คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ฝ่ายจัดการสหกรณ์

8 คณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ
สมาชิกกลุ่มต่างๆ เลือก ประธานกลุ่ม รับคัดเลือกจากที่ประชุมใหญ่ประจำปี ประธาน รองประธาน 1 รองประธาน 2 คณะกรรมการ เลขานุการ เหรัญญิก 08/04/60 PYK Presentation

9 ฝ่ายจัดการสหกรณ์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการตลาด
ผู้จัดการสำนักงานใหญ่ แผนก ผู้จัดการสาขาวังทอง ผู้จัดการสาขาสุขุมวิท แผนก แผนก 08/04/60 PYK Presentation

10 ภาคการผลิตโค -สกลนคร การลงทะเบียนสมาชิก การผลิตและการเลี้ยงลูกโค
การผลิตและการเลี้ยงโคขุน การควบคุมป้องกันโรค และการรักษา(เมื่อป่วย) การคัดเลือกโคขุนเข้าชำแหละ การชำแหละ และ การตัดแต่งเนื้อ การเก็บรักษา การขนส่ง การจัดจำหน่าย การตรวจสอบย้อนกลับ 08/04/60 PYK Presentation


ดาวน์โหลด ppt การผลิตเนื้อโคขุนโพนยางคำ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google