งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ

2 ปรัชญา ปณิธาน จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์
จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์ ปณิธาน กองกลางให้บริการและประสานงาน เพื่อการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย นครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ

3 เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้วยความฉับไว ถูกใจ และถูกต้อง
วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้วยความฉับไว ถูกใจ และถูกต้อง พันธกิจ กองกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร ด้านงานสารบรรณ, งานประชุม, งานการเจ้าหน้าที่, งานประชาสัมพันธ์, งานสภาคณาจารย์, งานอาคารสถานที่, งานเลขานุการ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนดเป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัยนครพนม

4 ประวัติความเป็นมา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนครพนม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2548 ตามความในมาตรา 9 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันกองกลางได้จัดแบ่งโครงสร้างภายในตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองกลางโดยตรง จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ งานสารบรรณ, งานการเจ้าหน้าที่, งานประชาสัมพันธ์, งานสภาคณาจารย์, งานอาคารสถานที่ และ งานศูนย์ประสานงาน-งานเลขานุการ

5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกองกลาง
อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ผู้อำนวยการกองกลาง งาน สารบรรณ ( 2 คน ) งานประชาสัมพันธ์ ( 3 คน ) งานประชุม และพิธีการ ( 2 คน ) งาน สภาคณาจารย์และข้าราชการ งานการเจ้าหน้าที่ ( 2 คน ) งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ( 12 คน ) งานเลขานุการ ( 1 คน )

6 สถิติข้อมูลบุคลากรของกองกลางแยกตามสถานะ พนักงานที่จ้างตามภารกิจ
หน่วยงาน ข้าราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานที่จ้างตามภารกิจ รวม 1 ผู้อำนวยการกองกลาง - 2 งานสารบรรณ 3 งานประชาสัมพันธ์ 4 งานประชุมและพิธีการ 5 งานสภาคณาจารย์และข้าราชการ 6 งานการเจ้าหน้าที่ 7 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ 12 8 งานเลขานุการ 18 24

7 จำแนกวุฒิการศึกษา วุฒิการศึกษา จำนวนคน รวม
ปริญญาเอก - ปริญญาโท 1 ปริญญาตรี 9 ต่ำกว่าปริญญาตรี 14 รวม 24

8 หน่วยบริหารงานทั่วไป หน่วยรับ – ส่งและโต้ตอบหนังสือภายนอก
งานสารบรรณ ( 2 คน ) หน่วยบริหารงานทั่วไป หน่วยรับ – ส่งและโต้ตอบหนังสือภายนอก หน่วยรับ – ส่งและตอบโต้หนังสือภายใน หน่วยรับฝากและเดินหนังสือ หน่วยไปรษณียภัณฑ์ หน่วยจัดเก็บการยืมและทำลายเอกสาร หน่วยสำเนาเอกสาร

9 งานประชาสัมพันธ์ ( 3 คน )
งานสำนักงาน ฝ่ายข่าวและเผยแพร่ ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์ ฝ่ายศิลป์ ฝ่ายข้อมูลและข่าวสาร

10 งานการเงิน / พัสดุ / สารสนเทศ งานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย
งานประชุม ( 2 คน ) งานธุรการ งานการเงิน / พัสดุ / สารสนเทศ งานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย งานการประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคล งานประชุมสภามหาวิทยาลัย งานประชุมรองอธิการบดีและผู้อำนวยการกอง

11 งานการเจ้าหน้าที่ ( 3 คน )
งานธุรการ งานบรรจุแต่งตั้ง งานทะเบียนประวัติ / บำเหน็จบำนาญ งานบริหารงานพนักงานมหาวิทยาลัย งานบริหารงานลูกจ้างประจำ งานบริหารงานลูกจ้างชั่วคราว งานตรวจสอบการลา งานนิติการ

12 งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ ( 12 คน )
หน่วยธุรการ หน่วยบริการยานพาหนะ หน่วยงานบ้าน - งานสวน - งานรักษาความปลอดภัย หน่วยซ่อมบำรุง

13 งานเลขานุการ ( 1 คน ) เลขานุการอธิการบดี

14 สวัสดี http://www.npu.ac.th/Geneal/general.html
330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ , ต่อ 105 โทรสาร


ดาวน์โหลด ppt กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ยินดีต้อนรับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google