งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับ.  ปรัชญา จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์  ปณิธาน กองกลางให้บริการและประสานงาน เพื่อการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย นครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับ.  ปรัชญา จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์  ปณิธาน กองกลางให้บริการและประสานงาน เพื่อการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย นครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับ

2  ปรัชญา จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์  ปณิธาน กองกลางให้บริการและประสานงาน เพื่อการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย นครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล และถูกต้องตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการ

3  วิสัยทัศน์ เป็นหน่วยงานที่ให้บริการ ด้วยความฉับไว ถูกใจ และ ถูกต้อง  พันธกิจ กองกลาง เป็นหน่วยงานกลางในการบริหาร ด้านงานสารบรรณ, งานประชุม, งานการเจ้าหน้าที่, งานประชาสัมพันธ์, งานสภาคณาจารย์, งานอาคาร สถานที่, งานเลขานุการ และการดำเนินงานอื่นๆ ที่มิได้กำหนด เป็นหน้าที่ของหน่วยงานใดๆ ในมหาวิทยาลัย นครพนม

4  ประวัติความเป็นมา กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัย นครพนม ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ. ศ.2548 ตามความใน มาตรา 9 โดยถือเป็นส่วนราชการ สังกัดสำนักงาน อธิการบดี ปัจจุบันกองกลางได้จัดแบ่งโครงสร้าง ภายในตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในความ ควบคุมดูแลของ ผู้อำนวยการกองกลางโดยตรง จำนวน 7 หน่วยงาน ได้แก่ งานสารบรรณ, งานการ เจ้าหน้าที่, งานประชาสัมพันธ์, งานสภาคณาจารย์, งานอาคารสถานที่ และ งานศูนย์ ประสานงาน - งานเลขานุการ

5 แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานกองกลาง อธิการ บดี รองอธิการบดีฝ่าย บริหาร ผู้อำนวยการ กองกลาง งาน สาร บรรณ ( 2 คน ) งาน สาร บรรณ ( 2 คน ) งาน ประชาสัม พันธ์ ( 3 คน ) งาน ประชาสัม พันธ์ ( 3 คน ) งาน ประชุม และพิธี การ ( 2 คน ) งาน ประชุม และพิธี การ ( 2 คน ) งาน สภา คณาจาร ย์และ ข้าราชกา ร งานการ เจ้าหน้าที่ ( 2 คน ) งานการ เจ้าหน้าที่ ( 2 คน ) งานอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ ( 12 คน ) งานอาคาร สถานที่และ ยานพาหนะ ( 12 คน ) งาน เลขานุการ ( 1 คน ) งาน เลขานุการ ( 1 คน )

6 ที่หน่วยงานข้าราชการพนักงาน มหาวิทยาลัย พนักงานที่จ้างตามภารกิจรวม 1 ผู้อำนวยการกองกลาง 1--1 2 งานสารบรรณ 1-12 3 งานประชาสัมพันธ์ -123 4 งานประชุมและพิธีการ -112 5 งานสภาคณาจารย์และ ข้าราชการ ---- 6 งานการเจ้าหน้าที่ -123 7 งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ --12 8 งานเลขานุการ -11 รวม 231824 สถิติข้อมูลบุคลากรของกองกลางแยกตามสถานะ

7 วุฒิการศึกษาจำนวนคน ปริญญาเอก - ปริญญาโท 1 ปริญญาตรี 9 ต่ำกว่าปริญญาตรี 14 รวม 24 จำแนกวุฒิการศึกษา

8 งานสารบรรณ ( 2 คน )  หน่วยบริหารงานทั่วไป  หน่วยรับ – ส่งและโต้ตอบหนังสือภายนอก  หน่วยรับ – ส่งและตอบโต้หนังสือภายใน  หน่วยรับฝากและเดินหนังสือ  หน่วยไปรษณียภัณฑ์  หน่วยจัดเก็บการยืมและทำลายเอกสาร  หน่วยสำเนาเอกสาร

9 งานประชาสัมพันธ์ ( 3 คน )  งานสำนักงาน  ฝ่ายข่าวและ เผยแพร่  ฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  ฝ่ายศิลป์  ฝ่ายข้อมูลและ ข่าวสาร

10 งานประชุม ( 2 คน )  งานธุรการ  งานการเงิน / พัสดุ / สารสนเทศ  งานการประชุม คณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย  งานการประชุมคณะกรรมการ บริหารงานบุคคล  งานประชุมสภามหาวิทยาลัย  งานประชุมรองอธิการบดีและ ผู้อำนวยการกอง

11 งานการเจ้าหน้าที่ ( 3 คน )  งานธุรการ  งานบรรจุแต่งตั้ง  งานทะเบียนประวัติ / บำเหน็จ บำนาญ  งานบริหารงานพนักงาน มหาวิทยาลัย  งานบริหารงานลูกจ้างประจำ  งานบริหารงานลูกจ้าง ชั่วคราว  งานตรวจสอบการลา  งานนิติการ

12 งานอาคารสถานที่และ ยานพาหนะ ( 12 คน )  หน่วยธุรการ  หน่วยบริการยานพาหนะ  หน่วยงานบ้าน - งานสวน - งาน รักษาความปลอดภัย  หน่วยซ่อมบำรุง

13 งานเลขานุการ ( 1 คน )  เลขานุการอธิการบดี

14 330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2511, 0 4251 3729 ต่อ 105 โทรสาร 0 4251 3613 http://www.npu.ac.th/Geneal/general.html E-mail : general@npu.ac.thgeneral@npu.ac.th 330 ถนนอภิบาลบัญชา ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม 48000 โทรศัพท์ 0 4251 2511, 0 4251 3729 ต่อ 105 โทรสาร 0 4251 3613 http://www.npu.ac.th/Geneal/general.html E-mail : general@npu.ac.thgeneral@npu.ac.th


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับ.  ปรัชญา จริงจัง จริงใจ โปร่งใส ทันการณ์  ปณิธาน กองกลางให้บริการและประสานงาน เพื่อการบริหารและจัดการมหาวิทยาลัย นครพนม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google