งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การ Organization. ความหมายขององค์การ องค์การหมายถึง กลุ่มคน ร่วมกันดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การ Organization. ความหมายขององค์การ องค์การหมายถึง กลุ่มคน ร่วมกันดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การ Organization

2 ความหมายขององค์การ องค์การหมายถึง กลุ่มคน ร่วมกันดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน

3 Hicks.1967 1. องค์การต้องประกอบด้วยคน 2. บุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์ กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 3. การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว อาจ อธิบายได้โดยโครงสร้างของ องค์การ ใครอยู่ที่ไหน ทำอะไร และขึ้นอยู่กับใคร

4 4. ทุกคนในองค์การย่อมมี วัตถุประสงค์ที่เป็นของ ตนเอง และวัตถุประสงค์ร่ม กันในการที่จะบรรลุ เป้าประสงค์ร่มกัน ทุกคนใน องค์การจะต้องให้ความ ร่วมมืออย่างเต็มที่

5 5. วัตถุประสงค์ส่วนตัว และวัตถุประสงค์ของ องค์การจะต้องมี ความสัมพันธ์กัน

6 ลักษะองค์ประกอบขององค์การ 1. ความสัมพันธ์ใน หน้าที่การงาน 2. ความสัมพันธ์ในสาย งาน 3. ความสัมพันธ์ในด้าน บุคคล

7 Levitt.1964 1. โครงสร้าง 2. ภารกิจ 3. บุคคล 4. เทคโนโลยี 5. สิ่งแวดล้อม

8 โครงสร้าง เทคโนโลยี ภารกิจ บุคคล

9 ส่วนต่างๆขององค์การ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ระดับสูง (1) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (4) คณะกรรมการที่ ปรึกษา (5) ผู้บริหารระดับกลาง (2) เจ้าหน้าที่และ ผู้ปฏิบัติการ (3)

10 ลักษณะและองค์ประกอบ ขององค์การ

11 1. การแบ่งงาน 2. สายงานและ คณะกรรมการที่ปรึกษา 3. สายการบังคับบัญชา 4. การกระจายงาน

12 ประเภทและรูปแบบ ขององค์การ

13 Blau and Scott.1962 1. องค์การที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน 2. องค์การทางธุรกิจ 3. องค์การที่ให้บริการ 4. องค์การเพื่อสวัสดิภาพ ประชาชน

14 Etzioni.1961 1. องค์การแบบบังคับ 2. องค์การมุ่งผลประโยชน์ 3. องค์การที่กำหนดมาตรฐาน / ค่านิยมได้ด้วยตนเอง 4. องค์การผสมระหว่าง 1 กับ 3 และ 2 กับ 3

15 รูปแบบขององค์การ

16 รูปแบบที่ 1 องค์การกำหนด หน้าที่การงาน แบ่งหน้าที่การงานให้รู้ว่า ใครทำหน้าที่ อะไร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร

17 ข้อดี 1. สามารถแบ่งงานในหน้าที่ และกำหนดความรับผิดชอบ ได้ชัดเจน 2. ขจัดปัญหาการจัดงาน ซ้ำซ้อน 3. ใช้ทรัพยากรด้านบุคลได้ เต็มที่

18 รูปแบบที่ 2 องค์การระบบสำนำ นักงาน / ระบบราชการ ต้องมีการจัดลำดับขั้นการบังคับ บัญชา การเลือกคนเข้าทำงานต้องอาศัย ความสามารถ ไม่ใช่ใช้ระบบเล่น พรรคแล่นพวก จะต้องมีการแบ่งงานออกเป็นงาน พิเศษที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะให้ได้ สัดส่วนกับงานธรรมดา ผู้ที่จะเข้าทำงานจะต้องไม่ยึดตัว บุคคลเป็นหลัก Max Weber

19 กระทรวง สำนักงาน ปลัดกระทรวง กรม.... สำนักงานเลขนุ การกรม กอง....

20 รูปแบบที่ 3 องค์การที่เกี่ยวกับ การผลิต เป็นการรวมระหว่างองค์การรูปแบบที่ 1 กับ แบบที่ 2 มี 3 ฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายการผลิต ฝ่าย การตลาด และฝ่าย การเงินและบริหาร

21 คณะกรรมการอำนวยการ ฝ่ายการเงิน ฝ่ายการผลิต ฝายการตลาด กรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ ส่วนบัญชี ส่วนการเงิน ส่วนบริหาร บุคล ส่วนผลิต ส่วนตรวจสอบ คุณภาพ ส่วน วางแผน และ ควบคุม ส่วนขายภาค กลาง ส่วน ภูมิภาค ส่วน วางแผน การตลาด

22 รูปแบบที่ 4 องค์การรูปแบบแม ททริกซ์ เป็นการนำเอาแบบ 1 และ 3 เข้าด้วยกัน เป็นการพยายามรักษา สมดุลระหว่างการหน้าที่และฝ่ายผลิตให้ พอเหมาะ

23 คณบดี โปแกรม ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก การหน้าที่ การบัญชี การคลัง การจัดการ


ดาวน์โหลด ppt องค์การ Organization. ความหมายขององค์การ องค์การหมายถึง กลุ่มคน ร่วมกันดำเนินการอย่างใด อย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมาย และวัตถุประสงค์ร่วมกัน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google