งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์การ Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์การ Organization."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์การ Organization

2 ความหมายขององค์การ องค์การหมายถึง กลุ่มคนร่วมกันดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่งโดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ร่วมกัน

3 1.องค์การต้องประกอบด้วยคน
Hicks.1967 1.องค์การต้องประกอบด้วยคน 2. บุคคลจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กันทั้งโดยตรงและโดยอ้อม 3.การปฏิสัมพันธ์ดังกล่าว อาจอธิบายได้โดยโครงสร้างขององค์การ ใครอยู่ที่ไหน ทำอะไร และขึ้นอยู่กับใคร

4 4. ทุกคนในองค์การย่อมมีวัตถุประสงค์ที่เป็นของตนเอง และวัตถุประสงค์ร่มกันในการที่จะบรรลุเป้าประสงค์ร่มกัน ทุกคนในองค์การจะต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่

5 5. วัตถุประสงค์ส่วนตัวและวัตถุประสงค์ขององค์การจะต้องมีความสัมพันธ์กัน

6 ลักษะองค์ประกอบขององค์การ
1.ความสัมพันธ์ในหน้าที่การงาน 2. ความสัมพันธ์ในสายงาน 3.ความสัมพันธ์ในด้านบุคคล

7 Levitt.1964 1.โครงสร้าง 2. ภารกิจ 3.บุคคล 4. เทคโนโลยี 5.สิ่งแวดล้อม

8 โครงสร้าง เทคโนโลยี ภารกิจ บุคคล

9 เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค
ส่วนต่างๆขององค์การ ผู้กำหนดนโยบาย ผู้ระดับสูง (1) เจ้าหน้าที่ทางเทคนิค (4) คณะกรรมการที่ ปรึกษา (5) ผู้บริหารระดับกลาง (2) เจ้าหน้าที่และ ผู้ปฏิบัติการ (3)

10 ลักษณะและองค์ประกอบ ขององค์การ

11 1. การแบ่งงาน 2.สายงานและคณะกรรมการที่ปรึกษา 3.สายการบังคับบัญชา 4. การกระจายงาน

12 ประเภทและรูปแบบขององค์การ

13 1.องค์การที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2. องค์การทางธุรกิจ
Blau and Scott.1962 1.องค์การที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 2. องค์การทางธุรกิจ 3.องค์การที่ให้บริการ 4. องค์การเพื่อสวัสดิภาพประชาชน

14 2.องค์การมุ่งผลประโยชน์ 3.องค์การที่กำหนดมาตรฐาน/ค่านิยมได้ด้วยตนเอง
Etzioni.1961 1.องค์การแบบบังคับ 2.องค์การมุ่งผลประโยชน์ 3.องค์การที่กำหนดมาตรฐาน/ค่านิยมได้ด้วยตนเอง 4.องค์การผสมระหว่าง 1 กับ 3 และ 2 กับ 3

15 รูปแบบขององค์การ

16 รูปแบบที่ 1 องค์การกำหนดหน้าที่การงาน
แบ่งหน้าที่การงานให้รู้ว่า ใครทำหน้าที่อะไร ผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร ฝ่ายบริหาร

17 ข้อดี 1.สามารถแบ่งงานในหน้าที่ และกำหนดความรับผิดชอบได้ชัดเจน
2.ขจัดปัญหาการจัดงานซ้ำซ้อน 3.ใช้ทรัพยากรด้านบุคลได้เต็มที่

18 รูปแบบที่ 2 องค์การระบบสำนำนักงาน/ระบบราชการ
ต้องมีการจัดลำดับขั้นการบังคับบัญชา การเลือกคนเข้าทำงานต้องอาศัยความสามารถ ไม่ใช่ใช้ระบบเล่นพรรคแล่นพวก จะต้องมีการแบ่งงานออกเป็นงานพิเศษที่ต้องใช้ความรู้เฉพาะให้ได้สัดส่วนกับงานธรรมดา ผู้ที่จะเข้าทำงานจะต้องไม่ยึดตัวบุคคลเป็นหลัก Max Weber

19 กระทรวง กรม.... กรม.... กรม.... สำนักงาน ปลัดกระทรวง
สำนักงานเลขนุการกรม กอง.... กอง.... กอง....

20 รูปแบบที่ 3องค์การที่เกี่ยวกับการผลิต
เป็นการรวมระหว่างองค์การรูปแบบที่ 1 กับ แบบที่ 2 มี 3 ฝ่ายหลัก คือ ฝ่ายการผลิต ฝ่ายการตลาด และฝ่าย การเงินและบริหาร

21 คณะกรรมการอำนวยการ กรรมการผู้จัดการ สำนักตรวจสอบ ฝ่ายการเงิน
ฝ่ายการผลิต ฝายการตลาด ส่วนบัญชี ส่วนผลิต ส่วนขายภาคกลาง ส่วนการเงิน ส่วนตรวจสอบคุณภาพ ส่วนภูมิภาค ส่วนบริหารบุคล ส่วนวางแผนและควบคุม ส่วนวางแผนการตลาด

22 รูปแบบที่ 4 องค์การรูปแบบแมททริกซ์
เป็นการนำเอาแบบ 1 และ 3 เข้าด้วยกัน เป็นการพยายามรักษา สมดุลระหว่างการหน้าที่และฝ่ายผลิตให้พอเหมาะ

23 โปแกรม คณบดี การหน้าที่ ปริญญาตรี การบัญชี ปริญญาโท การคลัง ปริญญาเอก
การจัดการ


ดาวน์โหลด ppt องค์การ Organization.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google