งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง กิจกรรม / โครงการที่ดำเนินงานโดยไม่ ใช้งบประมาณปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง กิจกรรม / โครงการที่ดำเนินงานโดยไม่ ใช้งบประมาณปกติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง กิจกรรม / โครงการที่ดำเนินงานโดยไม่ ใช้งบประมาณปกติ

2 โครงการเลี้ยงปลาในพื้นที่น้ำ เปรี้ยว ดำเนินการโดย ศูนย์วิจัยและพัฒนา ประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง

3 ประวัติความ เป็นมา สืบเนื่องจากปลายปี 2536 พระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวได้เสด็จเยี่ยมราษฎรพื้นที่บ้าน ปาตา ตีมอ อ. สายบุรี จ. ปัตตานี ได้ทรงทราบถึงความ เดือดร้อนเนื่องจากน้ำพรุไหลบ่าเข้าพื้นที่เลี้ยง ปลาของ เกษตรกรผู้เลี้ยงปลากะพงขาวใน กระชังบริเวณบ้านปาตาตีมอ ต. ตะลุบัน อ. ไม้ แก่น จ. ปัตตานี จึงมีพระกระแสรับสั่งให้ งาน ประมง ศูนย์การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง อัน เนื่องมาจากพระราชดำริ ทำการศึกษา ผลกระทบของน้ำพรุต่อการเลี้ยงปลาน้ำกร่อย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรศูนย์ การศึกษาพัฒนาพิกุลทอง

4 ได้ขอความร่วมมือมายังศูนย์วิจัยและ พัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส โดยได้รับ มอบหมายให้รับผิดชอบทำการศึกษา และวิจัยเพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและ วิธีการแก้ไขตลอดจนหารูปแบบการเลี้ยง ที่เหมาะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ เดือดร้อนของเกษตรกร โครงการนี้ใช้ชื่อเดิมว่า “ โครงการ ทดลองเลี้ยงปลาน้ำกร่อย ( ปลา ร้องไห้ ) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ” เริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2537 จนถึงปี 2540 และปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อ โครงการเป็น โครงการเลี้ยงปลาใน พื้นที่น้ำเปรี้ยว

5 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆ ที่มี ผลกระทบต่ออัตราการตาย และการรอดตาย ของปลากะพงขาวในแหล่งเลี้ยงที่มีน้ำเปรี้ยว ไหลผ่าน 2. เพื่อศึกษาและทดสอบหารูปแบบ และวิธีการ เลี้ยงปลากะพงขาวที่เหมาะสม ในพื้นที่ที่มีการ ไหลบ่าของน้ำเปรี้ยวผ่านแหล่งเลี้ยงปลาใน กระชัง 3. เพื่อนำผลที่ได้รับจากการศึกษา ไปประยุกต์ใช้ ในการแก้ปัญหาให้กับราษฎรผู้ประกอบอาชีพ การเลี้ยงปลากะพงขาวในพื้นที่เป้าหมาย

6 พื้นที่ดำเนินการ พื้นที่บ้านละเวง ต. ดอนทราย อ. ไม้แก่น จ. ปัตตานี มีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 5 กลุ่ม รวม สมาชิกทั้งสิ้น 58 ราย ประกอบด้วย กลุ่มแปดราย มีจำนวนสมาชิกรวม 8 ราย กลุ่มศาลาใหม่ มีจำนวนสมาชิกรวม 14 ราย กลุ่มน้องใหม่ มีจำนวนสมาชิกรวม 13 ราย กลุ่มบางสาย มีจำนวนสมาชิกรวม 14 ราย กลุ่มหัวสะพาน มีจำนวนสมาชิกรวม 9 ราย

7 การติดตามผลโครงการฯและขยายผล การเลี้ยง พื้นที่บ้านละเวง ต. ดอนทราย อ. ไม้แก่น จ. ปัตตานี

8 ตั้งแต่ปี 2547- ปัจจุบัน ศูนย์ฯไม่ได้รับการ สนับสนุนงบประมาณดำเนินการต่อ แต่ศูนย์ฯ ยังคงสนับสนุนวัสดุสำหรับซ่อมแซมกระชังและ พันธุ์ปลากะพงขาวขนาด 4-5 นิ้วทุกปีจนถึง ปัจจุบัน ยกเว้น ปี 2552 ได้งดแจกพันธุ์ปลา เนื่องจากบริเวณที่ตั้งกระชังเลี้ยงมีการก่อสร้าง สะพาน สมาชิกหยุดการเลี้ยงปลาชั่วคราว เมื่อ สร้างสะพานแล้วเสร็จในปี 2553 สมาชิกจะ กลับมาเลี้ยงปลาอีกครั้ง ศูนย์ฯก็ต้องดำเนินการ สนับสนุนต่อไป เนื่องจากเป็นโครงการใน พระราชดำริฯ


ดาวน์โหลด ppt ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งนราธิวาส สำนักวิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่ง กรม ประมง กิจกรรม / โครงการที่ดำเนินงานโดยไม่ ใช้งบประมาณปกติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google