งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเป็นมา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเป็นมา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเป็นมา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ตั้งขึ้นตามมติ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2523 เพื่อสนองพระราชประสงค์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในการฝึกอบรมศิลปาชีพแก่เกษตรกรผู้ยาก ไร้ทั่วประเทศ ให้รู้จักการผลิต งานศิลปหัตถกรรมต่างๆ เพื่อจำหน่ายให้มีรายได้พิเศษเพิ่มขึ้นนอกเหนือจาก อาชีพเกษตรกรรม โดยมอบหมายให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็น เจ้าของเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการจัดตั้งศูนย์ ศิลปาชีพบางไทรฯ ในเขตปฏิรูปที่ดินบนพื้นที่ประมาณ 861-1-85 ไร่ พร้อม ดำเนิน การจัดเป็นชุมชนพิเศษ โดยจัดหาสาธารณูปโภคเข้าพื้นที่ให้สมบูรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงได้ตั้งคณะกรรมการโครงการศูนย์ศิลปาชีพใน เขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยให้คณะกรรมการมีหน้าที่สั่งการในด้าน การกำหนดนโยบาย แผนงาน ควบคุม กำกับ ติดตามผลและประสานงานการ ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกันและให้อำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ ได้ตามความจำเป็น โดยเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เป็น ผู้จัดการโครงการและปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นผู้ช่วยผู้จัดการ โครงการ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเร่งรัดและติดตามผลการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมาย โดยให้แต่งตั้งคณะทำงานได้ตามความจำเป็นและให้ รายงานผลการปฏิบัติงาน ให้คณะกรรมการทราบ ทิศทางการดำเนินงาน ส. ป. ก. เริ่มดำเนินงานโครงการ ตั้งแต่ปี 2524 โดย ได้สนองพระราชดำริ ด้วยการ ช่วยเหลือเกษตรกรและ ผู้ยากไร้เข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ เพื่อเป็นอาชีพเสริมนอกภาค การเกษตร ได้ดำเนินการฝึกอบรม ศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านรวม 30 แผนก ให้กับ ทั้งเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ผู้สนใจ และกลุ่มวิสาหกิจชุมชน

2 เป้าหมาย - เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ ประชาชนผู้สนใจ - ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร เนื้อที่ 861-1-85 ไร่ - พื้นที่เพื่อการเกษตร เนื้อที่ 1,459-3-51 ไร่ - พื้นที่ประมง ( จัดตั้งศูนย์ พัฒนาประมงน้ำจืด ) เนื้อที่ 182-1-40 ไร่ วัตถุประสงค์ - เพื่อให้มีการประกอบอาชีพ ผสมผสานทั้งอาชีพ การเกษตร และสินค้าหัตถกรรม พื้นบ้าน - เป็นแหล่งฝึกทักษะในการ ประกอบอาชีพและ เพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกร - เป็นศูนย์รวบรวมอนุรักษ์ ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน จากทุกภาคของประเทศ ผลการดำเนินงาน ( ปี 2524-2554) - คัดเลือกเกษตรกรในเขตปฏิรูป ที่ดิน 69 จังหวัด เข้ารับการฝึกอบรมศิลปาชีพ แผนกต่างๆ จำนวน 13,974 ราย - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ 1) ก่อสร้างอาคารต่างๆ 43 หลัง 2) ก่อสร้างรั้วด้านหน้าศูนย์ ศิลปาชีพ 860 เมตร 3) ซ่อมปรับปรุงหอพัก เจ้าหน้าที่ฯ 1 หลัง 4) ซ่อมปรับปรุงอาคารหอพัก นักเรียน 6 แห่ง ชาย - หญิง และอาคาร เอนกประสงค์ 5) สิ่งก่อสร้างอื่นๆ 5 แห่ง พื้นที่ดำเนินการ - ที่ดินพระราชทาน เขตตำบลราช คราม ตำบลช้างใหญ่ ตำบลโพแตง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เนื้อที่ 2,503-2-76 ไร่

3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ - นักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปา ชีพบางไทร จะต้อง ตระหนักในความมีคุณธรรมและ จริยธรรม มีจิต - สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และจิตสำนึกใน บุญคุณของแผ่นดิน - นักเรียนศิลปาชีพ ศูนย์ศิลปา ชีพบางไทร ควรมี ความรู้ความสามารถดีเด่นใน งานด้านศิลปหัตถ กรรม โดยมีผลงานผลิตภัณฑ์ที่ ได้รับรางวัล โดย การประเมินของคณะกรรมการ ประเมินคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็น บุคคลภายนอก อย่างน้อย 3 รางวัล - นักเรียนศิลปาชีพ ที่จบ หลักสูตรประกาศนียบัตร ชั้นต้นและชั้นปลาย ต้องไม่ น้อยกว่าร้อยละ 70 ของจำนวนนักเรียนที่เข้ารับการ ฝึกอบรม - ความพึงพอใจของ นักท่องเที่ยว / คณะเยี่ยมชม ที่มีต่อการดำเนินงาน โดย ประเมินจากภูมิทัศน์ ภายในศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ ต้องไม่น้อยกว่า ร้อยละ 85 แผนดำเนินงานปี 2555 งบประมาณ 62,541,600 บาท - ฝึกอบรมศิลปาชีพ สำหรับ ผู้สนใจ 200 ราย - ฝึกอบรมศิลปาชีพ เพื่อวิสาหกิจ ชุมชน 500 ราย - งานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ต่างๆ


ดาวน์โหลด ppt งานศูนย์ศิลปาชีพบางไทร อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความเป็นมา ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google