งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สันติราษฎร์ประชาบำรุง 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก

2 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนะนำนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน จำนวน 217 คน 2. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดย การบูรณาการกับกิจกรรมกลุ่มและ โครงการอาหารกลางวัน มียอดจำหน่าย เป็นเงิน 661,442.- บาท 3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม ยอดเงินฝาก 340, บาท 4. แนะนำให้สหกรณ์นักเรียนบันทึก รายการทางบัญชีให้ถุกต้อง สามารถปิด บัญชีและ จัดทำงบการเงินได้ทุกภาค เรียน 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ ประชุมคณะกรรมการ และ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ( การ เลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ )

3 6. แนะนำสหกรณ์นักเรียนบันทึกรายงานการ ประชุมไห้ถูกต้อง โดยมีการจัดประกวดการบันทึกรายงานการ ประชุม 7. จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่กรรมการสหกรณ์ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานสหกรณ์และการตลาด เพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ จำนวน 41 คน 8. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร กิจกรรมสหกรณ์แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ ประชาบำรุง จำนวน 150,000.- บาท 9. ส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกความดี โดยมี การประกวดการบันทึก ความดีเพื่อพ่อ มีเงินรางวัล 1,000.- บาท กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ ( ต่อ )

4 10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน รายการ สันติราษฏร์ ประชาบำรุงบ้านหินจอกรวม จำนวนสมาชิก ( คน ) ยอดจำหน่ายสินค้า ( บาท ) 494, , , รับฝากเงินออมทรัพย์ ( บาท ) 315, , , แยกเป็น - รับฝากจากนักเรียน ( บาท ) 159, , , รับฝากจากกลุ่มกิจกรรม ( บาท ) 156, , ,

5 10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน ( ต่อ ) รายการ สันติราษฏร์ ประชาบำรุงบ้านหินจอกรวม ทุนของสหกรณ์ นักเรียน ( บาท ) 212, , , แยกเป็น - ทุนเรือนหุ้น ( บาท ) 1, , , ทุนสำรอง ( บาท ) 70, , , ทุนสะสมต่างๆ ( บาท ) 118, , , กำไรสุทธิ ( บาท ) 21, , ,588.06


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google