งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554
การดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง 2.โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหินจอก

2 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ ดังนี้
1. แนะนำนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์นักเรียน จำนวน 217 คน 2. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดยการบูรณาการกับกิจกรรมกลุ่มและโครงการอาหารกลางวัน มียอดจำหน่ายเป็นเงิน 661,442.- บาท 3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม ยอดเงินฝาก 340, บาท 4. แนะนำให้สหกรณ์นักเรียนบันทึกรายการทางบัญชีให้ถุกต้อง สามารถปิดบัญชีและ จัดทำงบการเงินได้ทุกภาคเรียน 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการประชุมคณะกรรมการ และ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ (การเลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ)

3 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ (ต่อ)
6. แนะนำสหกรณ์นักเรียนบันทึกรายงานการประชุมไห้ถูกต้อง โดยมีการจัดประกวดการบันทึกรายงานการประชุม 7. จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่กรรมการสหกรณ์นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานสหกรณ์และการตลาด เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ จำนวน 41 คน 8. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคารกิจกรรมสหกรณ์แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ประชาบำรุง จำนวน 150,000.- บาท 9. ส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกความดี โดยมีการประกวดการบันทึก ความดีเพื่อพ่อ มีเงินรางวัล 1,000.- บาท

4 สันติราษฏร์ประชาบำรุง
10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน รายการ สันติราษฏร์ประชาบำรุง บ้านหินจอก รวม จำนวนสมาชิก (คน) 129 88 217 ยอดจำหน่ายสินค้า (บาท) 494,535.00 166,907.00 661,442.00 รับฝากเงินออมทรัพย์ (บาท) 315,477.00 25,099.75 340,576.75 แยกเป็น - รับฝากจากนักเรียน (บาท) 159,395.00 21,599.75 180,994.75 รับฝากจากกลุ่มกิจกรรม (บาท) 156,082.00 3,500.00 159,582.00

5 สันติราษฏร์ประชาบำรุง
10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน (ต่อ) รายการ สันติราษฏร์ประชาบำรุง บ้านหินจอก รวม ทุนของสหกรณ์นักเรียน (บาท) 212,286.99 92,175.16 304,462.15 แยกเป็น - ทุนเรือนหุ้น (บาท) 1,740.00 8,050.00 9,790.00 ทุนสำรอง (บาท) 70,413.33 21,696.02 92,109.35 ทุนสะสมต่างๆ (บาท) 118,977.19 58,997.55 177,974.74 กำไรสุทธิ (บาท) 21,156.47 3,431.59 24,588.06


ดาวน์โหลด ppt สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google