งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จำนวน 2 โรงเรียน ดังนี้ 1. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน สันติราษฎร์ประชาบำรุง 2. โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านหินจอก

2 กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ ดังนี้ 1. แนะนำนักเรียนเป็นสมาชิกสหกรณ์ นักเรียน จำนวน 217 คน 2. การจัดหาสินค้ามาจำหน่าย โดย การบูรณาการกับกิจกรรมกลุ่มและ โครงการอาหารกลางวัน มียอดจำหน่าย เป็นเงิน 661,442.- บาท 3. ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการออม ยอดเงินฝาก 340,576.75 บาท 4. แนะนำให้สหกรณ์นักเรียนบันทึก รายการทางบัญชีให้ถุกต้อง สามารถปิด บัญชีและ จัดทำงบการเงินได้ทุกภาค เรียน 5. ส่งเสริมให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการ ประชุมคณะกรรมการ และ การประชุมใหญ่ของสหกรณ์ ( การ เลือกตั้งกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการ และการพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิ )

3 6. แนะนำสหกรณ์นักเรียนบันทึกรายงานการ ประชุมไห้ถูกต้อง โดยมีการจัดประกวดการบันทึกรายงานการ ประชุม 7. จัดทัศนศึกษาดูงานให้แก่กรรมการสหกรณ์ นักเรียนและผู้เกี่ยวข้อง ไปศึกษาดูงานสหกรณ์และการตลาด เพื่อ เสริมสร้างประสบการณ์ และเพิ่มทักษะ การเรียนรู้ จำนวน 41 คน 8. สนับสนุนงบประมาณในการปรับปรุงอาคาร กิจกรรมสหกรณ์แก่ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนสันติราษฎร์ ประชาบำรุง จำนวน 150,000.- บาท 9. ส่งเสริมให้นักเรียนจดบันทึกความดี โดยมี การประกวดการบันทึก ความดีเพื่อพ่อ มีเงินรางวัล 1,000.- บาท กิจกรรมสหกรณ์นักเรียน ดำเนินการ ( ต่อ )

4 10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน รายการ สันติราษฏร์ ประชาบำรุงบ้านหินจอกรวม จำนวนสมาชิก ( คน ) 12988217 ยอดจำหน่ายสินค้า ( บาท ) 494,535.0 0 166,907. 00 661,442.00 รับฝากเงินออมทรัพย์ ( บาท ) 315,477.0 0 25,099.7 5 340,576.75 แยกเป็น - รับฝากจากนักเรียน ( บาท ) 159,395.00 21,599.75 180,994. 75 รับฝากจากกลุ่มกิจกรรม ( บาท ) 156,082.00 3,500.00 159,582. 00

5 10 สถานการเงินของสหกรณ์นักเรียนโรงเรียน ( ต่อ ) รายการ สันติราษฏร์ ประชาบำรุงบ้านหินจอกรวม ทุนของสหกรณ์ นักเรียน ( บาท ) 212,286.9 9 92,175.16 304,462. 15 แยกเป็น - ทุนเรือนหุ้น ( บาท ) 1,740.00 8,050.00 9,790.00 ทุนสำรอง ( บาท ) 70,413.33 21,696.02 92,109.35 ทุนสะสมต่างๆ ( บาท ) 118,977.19 58,997.55 177,974.7 4 กำไรสุทธิ ( บาท ) 21,156.47 3,431.59 24,588.06


ดาวน์โหลด ppt การดำเนินงานตามโครงการ พระราชดำริ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดตรัง ปีงบประมาณ 2554 กิจกรรมส่งเสริมสหกรณ์ตามโครงการ พัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google