งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Seminar in Information Knowledge and Technology Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Seminar in Information Knowledge and Technology Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Seminar in Information Knowledge and Technology Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 1. การบริหารองค์กร ดิจิตอล  Strategic  Management  Knowledge  Operation

3 2. บทบาทของระบบ สารสนเทศในองค์กร  ESS (Executive Support System)  MIS (Management Information System)  DSS (Decision Support System)  KWS (Knowledge Work System)  OAS (Office Automation System)  TPS (Transaction Processing System)

4 3. ระบบสารสนเทศ องค์กรและ กระบวนการธุรกิจ  Information Systems Specialists  CIO  Systems Analysts  Systems Designers  Programmers  Network Specialists  Database Administrator  Clerical Hardware Software Data Storage Networks

5 4. องค์กรดิจิตอล : พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  E-Commerce  EDI : Electronic Data Exchange  B2C : Business to Customer  B2B : Business to Business  C2C : Customer to Customer

6 5. การบริหาร ทรัพยากรคอมพิวเตอร์  Hardware  Software  Storage  Training  Support  Maintenance  Network

7 6. การบริหารทรัพยากร ซอฟแวร์  Operating System  Language Translators  Utility Programs  Application Software

8 7. การบริหาร แหล่งข้อมูล  DBMS : Database Management System  RDBMS : Rational DBMS  OODBMS : Object Oriented DBMS

9 8. โทรคมนาคมและ ระบบเครือข่าย  Telecommunication  Wireless  LAN/WAN/MAN/  BUS/STAR/RING  ATM/ISDN/ADSL/  Broadband

10 9. ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบ ข่าวสารในองค์กร  Internet/Intranet  WAP  Client/Server  Web Service  XML (eXtensible Markup Language)

11 10. การออกแบบองค์กรใหม่โดย ใช้ระบบสารสนเทศ  System Lifecycle  Prototyping  Application Software Package  End-user Development ( พัฒนา เอง )  Outsourcing ( จ้างบริษัท ภายนอก )

12 11. คุณค่าของระบบงานและ การเปลี่ยนแปลง  การคืนทุน  อัตราการคืนทุน  ค่าใช้จ่ายต่อผลประโยชน์  มูลค่าสุทธิ  ดรรชนีผลกำไร  อัตราการคืนทุนในองค์กร

13 12. การบริหารความรู้ (Knowledge Management : KM)  Chief Knowledge Officer (CKO)  Artificial Intelligence (AI)  Expert System (ES)

14 13. การขยายความสามารถ ในการตัดสินใจของ ผู้บริหาร  Decision Support System (DSS)  Executive Information System (EIS)  Executive Support System (ESS)  Customer Relationship Management (CRM)  Geographic Information System (GIS)  Balanced Scorecard

15 14. การรักษาความ ปลอดภัยและการควบคุม ระบบสารสนเทศ  Security  Virus  Hacker  Digital Signature

16 15. ผลกระทบทางจริยธรรมและ สังคมของระบบสารสนเทศ  Ethics  Social  Political สิทธิการรับรู้ข่าวสาร และพันธกรณี สิทธิความเป็น เจ้าของ การชี้แจงและการ ควบคุม คุณภาพระบบ คุณภาพชีวิต

17 16. การบริหารจัดการระบบ สารสนเทศ ระหว่างประเทศ  Global Environment  Corporate Global Strategies  Organization Structure  Management and Business Process  Technology Platform

18 Special Lecturer Prachyanun Nilsook, Ph.D –Ph.D. in Educational and Communications Technology –prachyanun@hotmail.com –http//www.prachyanun.com –01-7037515


ดาวน์โหลด ppt Seminar in Information Knowledge and Technology Management ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google