งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

มาตรฐานสากลของระบบคุ้มครอง เงินฝาก การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้าง ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝาก เงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ ฝากรายย่อยซึ่งอาจไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "มาตรฐานสากลของระบบคุ้มครอง เงินฝาก การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้าง ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝาก เงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ ฝากรายย่อยซึ่งอาจไม่สามารถ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 มาตรฐานสากลของระบบคุ้มครอง เงินฝาก การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้าง ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝาก เงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ ฝากรายย่อยซึ่งอาจไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเงินได้ อย่างเพียงพอ การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้าง ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝาก เงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ ฝากรายย่อยซึ่งอาจไม่สามารถ เข้าถึงข้อมูลข่าวสารทางการเงินได้ อย่างเพียงพอ ในกรณีที่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองประสบปัญหา และถูกปิดกิจการ ระบบคุ้มครองเงิน ฝากจะทำหน้าที่จ่ายคืนเงินผู้ฝาก ภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด ช่วยบรรเทาความตื่นตระหนกของผู้ ฝากเงิน ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้าง เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน ในกรณีที่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองประสบปัญหา และถูกปิดกิจการ ระบบคุ้มครองเงิน ฝากจะทำหน้าที่จ่ายคืนเงินผู้ฝาก ภายในวงเงินและระยะเวลาที่กำหนด ช่วยบรรเทาความตื่นตระหนกของผู้ ฝากเงิน ซึ่งนำไปสู่การเสริมสร้าง เสถียรภาพของระบบสถาบันการเงิน

2 สถาบันคุ้มครองเงินฝาก Deposit Protection Agency: DPA บทบาท สถาบันคุ้มครองเงินฝาก เป็นองค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ ปี 2551 ตามพระราชบัญญัติสถาบัน คุ้มครองเงินฝาก พ. ศ. 2551 เพื่อให้ความ คุ้มครองแก่ผู้ฝากเงินในสถาบันการเงิน โดยเฉพาะผู้ฝากเงินรายย่อยที่เป็นคน ส่วนใหญ่ของประเทศที่อาจจะไม่สามารถ เข้าถึงข่าวสารทางการเงินได้อย่าง เพียงพอ ในกรณีที่สถาบันการเงินซึ่งอยู่ ภายใต้ความคุ้มครองถูกปิดกิจการ ผู้ฝาก เงินจะได้รับเงินฝากคืนจากสถาบัน คุ้มครองเงินฝากอย่างรวดเร็วภายใต้ วงเงินและภายในระยะเวลาที่กฎหมาย กำหนดไว้ ส่วนเงินฝากที่มีจำนวนเกิน วงเงินจ่ายคืนดังกล่าว จะได้รับคืนเพิ่มเติม จากการชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ปิด กิจการ

3 หน้าที่หลักของสถาบันคุ้มครอง เงินฝาก คุ้มครองเงินฝากให้แก่ผู้ฝากเงิน โดย จ่ายคืนเงินให้แก่ผู้ฝากโดยเร็วเมื่อ สถาบันการเงินปิดกิจการ เก็บเงินนำส่งจากสถาบันการเงินที่ได้รับ ความคุ้มครอง เพื่อสะสมไว้เป็นกองทุน คุ้มครองเงินฝาก สำหรับใช้ในการจ่าย คืนเงินให้แก่ผู้ฝากเงินตามวงเงินและ ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด หาก สถาบันการเงินใดถูกปิด ชำระบัญชีสถาบันการเงินที่ถูกปิด และ นำเงินที่ได้รับจากการชำระบัญชี จ่าย คืนให้แก่ผู้ฝากในกรณีที่มีเงินฝากเกิน วงเงินที่กำหนด

4 ประโยชน์ของการมีระบบ คุ้มครองเงินฝาก ประโยชน์ต่อผู้ฝากเงิน : เงินฝากใน สถาบันการเงินที่อยู่ภายใต้ระบบนี้ได้รับ การคุ้มครองตาม พ. ร. บ. ฯ โดยอัตโนมัติ ผู้ฝากไม่ต้องกังวล หรือ ดำเนินการใดๆ เพื่อให้ได้รับการคุ้มครองเงินฝาก เมื่อ สถาบันการเงินใดถูกเพิกถอนใบอนุญาต ผู้ฝากจะได้รับเงินคืนอย่างรวดเร็ว อีก ทั้ง จะส่งเสริมให้ผู้ฝากเงินติดตาม ข่าวสารหาข้อมูลทางการเงินมากขึ้น ประโยชน์ต่อระบบการเงิน : สถาบัน การเงินมีความเข้มแข็ง มีการแข่งเสรี ตามกลไกตลาด ซึ่งจะส่งผลให้ต้นทุน ทางการเงินมีความเหมาะสม ประโยชน์ต่อภาครัฐ : ภาครัฐไม่ต้องใช้ เงินภาษีของประชาชนมาจ่ายคืนเงิน ให้แก่ผู้ฝาก

5 วงเงินคุ้มครอง วงเงินคุ้มครองตามพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวน เงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ. ศ. 2555 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2555 เป็นดังนี้ ระยะเวลาที่สถาบันการเงินปิดกิจการ 11 สิงหาคม 2555 - 10 สิงหาคม 2558 ไม่เกิน 50 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2558 - 10 สิงหาคม 2559 ไม่เกิน 25 ล้านบาท 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไปไม่เกิน 1 ล้านบาท ผู้ฝากที่มีเงินฝากจำนวนเกินวงเงินจ่ายคืนดังกล่าว จะได้รับเงินคืนเพิ่มเติมจากการชำระบัญชีสถาบันการเงิน ที่ปิดกิจการ

6 เงินฝากที่คุ้มครอง สถาบันให้ความคุ้มครองเงินฝากสกุลเงิน บาทของบัญชีเงินฝากภายในประเทศ ดังนี้ บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน บัญชีเงิน ฝากออมทรัพย์ สะสมทรัพย์ เผื่อเรียก หรือบัญชีเงินฝากในทำนองเดียวกันที่ เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่ต้องจ่ายคืนเมื่อ ทวงถาม บัญชีเงินฝากจ่ายคืนเมื่อสิ้น ระยะเวลา บัตรเงินฝาก ใบรับฝากเงิน และ บัญชีเงินฝากที่เรียกชื่อเป็นอย่างอื่นที่ สถาบันการเงินรับฝากจากประชาชนหรือ บุคคลใดโดยมีความผูกพันที่จะต้องจ่าย คืนแก่ผู้ฝาก ทั้งนี้ ไม่รวมเงินฝากในบัญชีเงินบาท ของบุคคลที่มีถิ่นที่อยู่นอกประเทศตาม กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการ แลกเปลี่ยนเงิน เงินฝากที่มีอนุพันธ์แฝง และเงินฝากระหว่างสถาบันการเงิน

7 ธพ. จดทะเบียนในประเทศไทย 16 แห่ง สาขาธนาคารต่างประเทศ 15 แห่ง บริษัทเงินทุน 2 แห่ง บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ 3 แห่ง สถาบันการเงินภายใต้ความ คุ้มครอง

8 เงินกองทุนคุ้มครองเงินฝาก เงินที่สถาบันนำมาใช้จ่ายคืนผู้ฝากเงินนั้น เป็นเงินที่สถาบันการเงินสมาชิกนำส่งเข้า กองทุนคุ้มครองเงินฝากตามอัตราที่ กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมาย กำหนดไว้ว่าอัตราดังกล่าวต้องไม่เกินร้อย ละ 1 ต่อปีของยอดเงินฝากถัวเฉลี่ยของ บัญชีที่ได้รับการคุ้มครองตามช่วงเวลาที่ คณะกรรมการกำหนด ปัจจุบันกำหนดอัตราเงินนำส่งไว้ที่ร้อยละ 0.4 ต่อปี ทั้งนี้ หลังจากการชำระบัญชี สถาบันการเงินที่ถูกเพิกถอนใบอนุญาต แล้ว สถาบันจะได้รับชำระคืนสำหรับเงินที่ จ่ายคืนผู้ฝากไปแล้ว ซึ่งจะส่งคืนเข้า กองทุนคุ้มครองเงินฝาก


ดาวน์โหลด ppt มาตรฐานสากลของระบบคุ้มครอง เงินฝาก การคุ้มครองเงินฝากเป็นระบบที่สร้าง ขึ้นเพื่อให้ความคุ้มครองแก่ผู้ฝาก เงินในสถาบันการเงินโดยเฉพาะผู้ ฝากรายย่อยซึ่งอาจไม่สามารถ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google