งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

5.1 การส่งเสริมการนำ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ (3,892.1095 ล้าน บาท ) 5.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น โดยเร่งจัดตั้งอุทยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "5.1 การส่งเสริมการนำ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ (3,892.1095 ล้าน บาท ) 5.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น โดยเร่งจัดตั้งอุทยาน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 5.1 การส่งเสริมการนำ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ (3,892.1095 ล้าน บาท ) 5.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น โดยเร่งจัดตั้งอุทยาน วิทยาศาสตร์ในทุกภาค พัฒนา ระบบทดสอบ วิเคราะห์คุณภาพ และรับรองมาตรฐาน และ ส่งเสริมให้เอกชนเข้ามาลงทุน รวมทั้งพัฒนาศูนย์แห่งความ เป็นเลิศตลอดจนพัฒนา กฎระเบียบ มาตรการ เพื่อจูงใจ ภาคเอกชน พัฒนาขีดความ สามารถทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม แผนภูมิ ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน เป้าหมายการให้บริการ กระทรวง หน่วยงานที่รับผิดชอบและงบประมาณ ปี 2552 5.2.1 สร้างความ ตระหนัก ความรู้ ความเข้าใจใน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรมให้กับ เยาวชน ประชาชน และ นักศึกษา 5.1.1 สร้างกลไกเชื่อมโยง ระหว่างภาคเอกชน สถาบันวิจัย และมหาวิทยาลัย ให้เกิดช่องทางแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ตลอดจนมีกลไกใน การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมใน ระดับท้องถิ่น เพื่อพัฒนาภูมิ ปัญญา และคุณภาพชีวิต เป้าหมายการ ให้บริการที่ 3 การวิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม สามารถนำ ไป เผยแพร่และ ประยุกต์ ใช้ได้ ในภาคการ ผลิต บริการ และชุมชน เป้าหมายการ ให้บริการที่ 5 ภาคการผลิตและ บริการใช้ประโยชน์ จากโครงสร้างพื้นฐาน ในการยกระดับ คุณภาพผลิตภัณฑ์ และบริการให้ได้ มาตรฐาน รวมทั้งการ ขยายโครงสร้าง พื้นฐาน และพัฒนา ระบบสนับสนุนและการ บริหารจัดการที่มี คุณภาพให้เพียงพอ กับความต้องการ เป้าหมาย การ ให้บริการที่ 4 ผู้ประกอบก ารและ ชุมชนได้นำ เทคโนโลยี ไปใช้ ประโยชน์ ทาง เศรษฐกิจ และสังคม เป้าหมายการ ให้บริการที่ 1 กำลังคนทางด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม ที่ได้รับการ เสริมสร้างขีด ความสามารถ โดย การ ศึกษา / อบรม สามารถนำความรู้ไป ประยุกต์ใช้ในการ วิจัย พัฒนา และ นวัตกรรม และ การปฏิบัติงานด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ นวัตกรรม เป้าหมายการ ให้บริการที่ 2 ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและ เยาวชนมี ทัศนคติที่ดีต่อ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (9,316.0713 ล้านบาท ) เป้าหมาย การให้ บริการ กระทรวง แผนงาน ยุทธศาสตร์การ จัดสรรงบประมาณ หน่วยงาน รับผิดชอบ 5.2 การเสริมสร้างความรู้ ความคิดทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีของประชาชน และ เร่งผลิตพัฒนาบุคลากรทางด้าน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้ สอดคล้องกับความต้องการของ ภาคการผลิตและวิสาหกิจ ชุมชน (2,477.7887 ล้าน บาท ) 5.3 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้มี คุณภาพและปริมาณเพียงพอ กับความต้องการ (2,742.4998 ล้านบาท ) 5.2.2 เร่ง ผลิต บุคลากร ด้าน วิทยาศาส ตร์และ เทคโนโล ยีในทุก ระดับ เป้าหมายการ ให้บริการที่ 6 ภาคการผลิต / บริการ และ ภาค สังคม / ชุมชน ได้รับการพัฒนา จากนโยบาย ส่งเสริมและ สนับสนุนการ สร้างความ สามารถทาง วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ นวัตกรรม 5.4.1 พัฒนา ระบบบริหารงาน วิจัยของประเทศ โดยจัดทำและ ผลักดันนโยบาย และยุทธศาสตร์ การวิจัยของ ประเทศแบบมี ส่วนร่วม พัฒนา ระบบฐานข้อมูล และติดตาม ประเมินผล รวมทั้งสร้าง เครือข่าย และ เผยแพร่ นโยบาย / การวิจัย สู่การปฏิบัติ นว. พว. สทน. วว. งบประมาณ ปส. สว ทน. สป. ปส. อพ. สป. วศ. ปส. พว. มว. สซ. สทอภ. สทน. ดร. วว. สป. วศ. พว. สทอภ. สป. วศ. พว. วว. 3,097.55 23 ล้าน บาท 0. 5.4 การปรับปรุง ระบบการวิจัยของ ประเทศ ให้ สอดคล้องกับการ ปรับโครงสร้าง เศรษฐกิจ (203.6733 ล้านบาท ) 794.557 2 ล้าน บาท 479.73 30 ล้าน บาท 1,998.05 57 ล้าน บาท 2,742.4998 ล้านบาท 203.6733 ล้านบาท


ดาวน์โหลด ppt 5.1 การส่งเสริมการนำ งานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีมาใช้ใน การพัฒนาประเทศ (3,892.1095 ล้าน บาท ) 5.3.2 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ที่จำเป็น โดยเร่งจัดตั้งอุทยาน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google