งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE

2 Service Profile แนวคิดหลัก  เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ และสร้างสรรค์ระหว่างประเมิน  จุดเน้นของการประเมิน o ความสอดคล้องกับบริบท o การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ o การประเมินให้เห็น Performance ของตนเอง

3 Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนา คุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร Plan Do Study Act ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ กระบวนการ หลัก พันธกิจ / เจตจำนง ( หน้าที่ & เป้าหมาย ) ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำห นด ทาง วิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ประเด็น สำคัญ ความเสี่ยง สำคัญ ความ ต้องการ ความ คาดหวัง โรค / หัตถการ สำคัญ ออกแบบระบบ ทบท วน ประเ มิน เรียน รู้ ปรับปรุง ( เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย ) บริบ ท หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ / โรค 3

4 ปัญหาที่พบ หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าใจบริบทของ ตัวเอง ประเด็นคุณภาพสำคัญไม่ชัด หน่วยงานไม่ได้นำจุดเน้นขององค์กร มาใช้ร่วมพัฒนา หรืออาจรับเอาจุดเน้น ขององค์กรมาเป็นของหน่วยงานด้วย ความไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าจะเชื่อมโยงกับกิจกรรม คุณภาพอื่นๆ อย่างไร ไม่มีการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่าง คำตอบในส่วนต่างๆ

5 ปัญหาที่พบ ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นพยาบาล การ เขียนไม่สะท้อนการทำงานของทีมสห สาขา เพียงใช้เจ้าของหน่วยงานนั้น เป็นศูนย์กลางของการจัดทำ unit profile เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย หน่วยซักฟอก แทนที่จะเป็น ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยใน ผู้ใช้ผ้า ไม่ได้นำ service profile มาใช้ ตรวจสอบความก้าวหน้าของการ พัฒนาและการบรรลุเป้าหมาย เหตุ เพียงเพื่อส่งให้ พรพ.

6 สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนา คุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร Plan Do Study Act ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ กระบวนการ หลัก พันธกิจ / เจตจำนง ( หน้าที่ & เป้าหมาย ) ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำห นด ทาง วิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร วัตถุประสง ค์ ตัวชี้วัด ประเด็น สำคัญ ความเสี่ยง สำคัญ ความ ต้องการ ความ คาดหวัง โรค / หัตถการ สำคัญ ออกแบบระบบ ทบท วน ประเ มิน เรียน รู้ ปรับปรุง ( เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย ) บริบ ท หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ / โรค Purpose Performance Process

7 1. บริบท ก. หน้าที่และเป้าหมาย ข. ขอบเขตการให้บริการ ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่สำคัญ ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ จ. ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณ ฉ. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ ซ. ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องือ เทคโนโลยี ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 3. กระบวนการสำคัญ 4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและ ป้องกันความเสี่ยง 4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง Key Processes Key Risks KPI ประเด็นคุณภาพ / ความท้าทายวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา

8 1) ศึกษา Service Profile ER ของ โรงพยาบาล A ค้นหาว่าทำให้มองเห็นความ เชื่อมโยงอะไรได้บ้าง 2) ศึกษา Service Profile ของหน่วยงานที่ ได้รับมอบหมาย ทำความเข้าใจบริบทของหน่วยงานว่าเหตุใด ผลงานของหน่วยงานจึงออกมาเช่นนั้น พยายามมองหาข้อจำกัดที่หน่วยงานต้อง เผชิญอยู่ ใช้แผนภูมิเพื่อช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์ และความสัมพันธ์ภายใน Service Profile ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และ ความสัมพันธ์ภายใน Service Profile 3) สรุปสิ่งที่น่าชื่นชมและโอกาสพัฒนาที่ สำคัญอย่างละ 3 ประเด็น กิจกรรมกลุ่ม


ดาวน์โหลด ppt สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google