งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE

2 Service Profile แนวคิดหลัก
เพื่อให้เกิดบรรยากาศแห่งการเรียนรู้และสร้างสรรค์ระหว่างประเมิน จุดเน้นของการประเมิน ความสอดคล้องกับบริบท การวิเคราะห์ประเด็นสำคัญ การประเมินให้เห็น Performance ของตนเอง

3 3 Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนาคุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร
หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด บริบท ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำหนด ทางวิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร ทบทวน ประเมิน เรียนรู้ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ตัวชี้วัด Study พันธกิจ/เจตจำนง (หน้าที่ & เป้าหมาย) Act วัตถุประสงค์ Do ปรับปรุง ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง Plan กระบวนการหลัก ออกแบบระบบ โรค/หัตถการสำคัญ (เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย) ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ/โรค

4 ปัญหาที่พบ หน่วยงานต่างๆ ไม่เข้าใจบริบทของตัวเอง ประเด็นคุณภาพสำคัญไม่ชัด หน่วยงานไม่ได้นำจุดเน้นขององค์กรมาใช้ร่วมพัฒนา หรืออาจรับเอาจุดเน้นขององค์กรมาเป็นของหน่วยงานด้วยความไม่เข้าใจ ไม่เข้าใจว่าจะเชื่อมโยงกับกิจกรรมคุณภาพอื่นๆ อย่างไร ไม่มีการทบทวนความเชื่อมโยงระหว่างคำตอบในส่วนต่างๆ

5 ปัญหาที่พบ ผู้เขียนส่วนใหญ่เป็นพยาบาล การเขียนไม่สะท้อนการทำงานของทีมสหสาขา เพียงใช้เจ้าของหน่วยงานนั้น เป็นศูนย์กลางของการจัดทำ unit profile เช่น ห้องผ่าตัด หอผู้ป่วย หน่วยซักฟอก แทนที่จะเป็นผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยใน ผู้ใช้ผ้า ไม่ได้นำ service profile มาใช้ตรวจสอบความก้าวหน้าของการพัฒนาและการบรรลุเป้าหมาย เหตุเพียงเพื่อส่งให้ พรพ.

6 Purpose Performance Process Service Profile
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล Service Profile กรอบที่ใช้กำกับการพัฒนาคุณภาพ ของแต่ละหน่วยในองค์กร หลักคิดสำคัญ (Core Values & Concepts) ทำงานประจำให้ดี มีอะไรให้คุยกัน ขยันทบทวน เป้าหมายชัด วัดผลได้ ให้คุณค่า อย่ายึดติด บริบท ความต้องการ ของผู้รับผลงาน ข้อกำหนด ทางวิชาชีพ จุดเน้น ขององค์กร ทบทวน ประเมิน เรียนรู้ ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ตัวชี้วัด Study Purpose Performance พันธกิจ/เจตจำนง (หน้าที่ & เป้าหมาย) Act วัตถุประสงค์ Do Process ปรับปรุง ประเด็นสำคัญ ความเสี่ยงสำคัญ ความต้องการ ความคาดหวัง Plan กระบวนการหลัก ออกแบบระบบ โรค/หัตถการสำคัญ (เฉพาะบริการดูแลผู้ป่วย) ประเด็นย่อยในแต่ละ กระบวนการ/โรค

7 ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่สำคัญ
1. บริบท ก. หน้าที่และเป้าหมาย ข. ขอบเขตการให้บริการ ค. ความต้องการของผู้รับผลงานที่สำคัญ ง. ความต้องการในการประสานงานภายในที่สำคัญ จ. ลักษณะสำคัญของงานบริการและปริมาณ ฉ. ประเด็นคุณภาพที่สำคัญ ช. ความท้าทาย ความเสี่ยงสำคัญ ซ. ศักยภาพและข้อจำกัดในด้านผู้ปฏิบัติงาน เครื่องือ เทคโนโลยี ฌ. ประเด็นการสร้างเสริมสุขภาพที่เกี่ยวข้อง 2. วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด การพัฒนา 3. กระบวนการสำคัญ 4. กระบวนการหรือระบบงานเพื่อบรรลุเป้าหมายและมีคุณภาพ 4.1 ระบบงานที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเพื่อให้เป็นไปตามสิ่งที่คาดหวังและป้องกันความเสี่ยง 4.2 การพัฒนาคุณภาพที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 5. แผนการพัฒนาต่อเนื่อง ประเด็นคุณภาพ /ความท้าทาย วัตถุประสงค์ ตัวชี้วัดและผลลัพธ์ กิจกรรมพัฒนา Key Processes Key Risks KPI

8 กิจกรรมกลุ่ม 1) ศึกษา Service Profile ER ของโรงพยาบาล A ค้นหาว่าทำให้มองเห็นความเชื่อมโยงอะไรได้บ้าง 2) ศึกษา Service Profile ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย • ทำความเข้าใจบริบทของหน่วยงานว่าเหตุใดผลงานของหน่วยงานจึงออกมาเช่นนั้น พยายามมองหาข้อจำกัดที่หน่วยงานต้องเผชิญอยู่ • ใช้แผนภูมิเพื่อช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และความสัมพันธ์ภายใน Service Profile ช่วยตรวจสอบความสมบูรณ์และความสัมพันธ์ภายใน Service Profile 3) สรุปสิ่งที่น่าชื่นชมและโอกาสพัฒนาที่สำคัญอย่างละ 3 ประเด็น


ดาวน์โหลด ppt การเรียนรู้ ผ่าน SERVICE PROFILE

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google