งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

BC424 Information Technology1 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "BC424 Information Technology1 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 BC424 Information Technology1 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)

3 BC424 Information Technology2 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำสารสนเทศมาใช้ ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพื่อการนำเสนอ การทำรายงาน การตัดสินใจ การวางแผน ทำ ให้การทำงานภายในองค์กรมี ประสิทธิภาพมากขึ้นในทุก ระดับชั้น

4 3 ระดับชั้นต่าง ๆ ของการ บริหารงานในองค์กร การบริหารงานระดับบน (Top Management) การบริหารงานระดับกลาง (Middle Management) การบริหารงานระดับล่าง (Bottom Management) หรือ การบริหารงานระดับปฏิบัติการ (Operational Management)

5 BC424 Information Technology4 Top Management Middle Management Operational Management

6 BC424 Information Technology5 เป้าหมายของระบบสารสนเทศ 1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. เพิ่มคุณค่าในการบริการลูกค้า 4. ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลิตภัณฑ์ 5. สร้างทางเลือกในการแข่งขันได้ 6. สร้างโอกาสทางธุรกิจ 7. ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่งขัน

7 BC424 Information Technology6 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ InformationManagerDecision feedb ack

8 BC424 Information Technology7 ชนิดของระบบสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) ระบบการจัดทำรายงาน (Management Reporting Systems : MRS) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems : OIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems : BIS)

9 BC424 Information Technology8 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems : DP) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูล อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการ ข้อมูลขั้นพื้นฐาน เน้นที่การประมวลผลรายการประจำวัน มักจะทำงานอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่ง ของธุรกิจเท่านั้น ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager)

10 BC424 Information Technology9 ช่วยในการจัดเตรียมรายงาน จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ใน การพิจารณา เกิดจากการเตรียมข้อมูลในระบบ TPS ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปของข้อสรุป หรือ รายละเอียดก็ได้ ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager) ระบบการจัดทำรายงาน (Management Reporting Systems : MRS)

11 BC424 Information Technology10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information Systems : OIS ใช้ในงานสำนักงาน โดยอาศัยอุปกรณ์พื้นฐาน ทางคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ โทรสาร โมเด็ม รวมถึงระบบโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวล คำ (Word Processing จดหมาย อิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) อาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น CAD/CAM การใช้งานอาจต้องเกี่ยวข้องกับ TPS และ MRS ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager)

12 BC424 Information Technology11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะ ของผู้บริหารแต่ละคน (Made by order) ช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง มีการใช้ตัวแบบ (Model) ในการวางแผน และการทำนาย ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับบน (Top Manager) และระดับกลาง (Middle Manager)

13 BC424 Information Technology12 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและ การตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูง โดยเฉพาะ แยกมาจากระบบ DSS เพื่อเน้นในการ ให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหาร ระดับสูงสุด จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและ ภายนอกองค์กร ออกแบบให้แสดงสารสนเทศของ องค์กรโดยสรุป แต่ขณะเดียวกัน สามารถดูลึกเข้าไปในรายละเอียดที่ ต้องการได้

14 BC424 Information Technology13 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) คล้ายกับระบบอื่นตรงที่ช่วยผู้บริหาร แก้ไขปัญหา ต่างจากระบบอื่นตรงที่ต้องเกี่ยวข้องกับ การจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่า สารสนเทศ ถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดย ใช้วิธีเดียวกับมนุษย์ ใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence)

15 BC424 Information Technology14 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems : BIS) เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุน ให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ ออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติตามหน้าที่ ทางธุรกิจ


ดาวน์โหลด ppt BC424 Information Technology1 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ (Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google