งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ(Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ(Information Systems)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ(Information Systems)
BC424 Information Technology

2 ระบบสารสนเทศ หมายถึง ระบบที่มีการนำสารสนเทศมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เพื่อการนำเสนอ การทำรายงาน การตัดสินใจ การวางแผน ทำให้การทำงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากขึ้นในทุกระดับชั้น BC424 Information Technology

3 ระดับชั้นต่าง ๆ ของการบริหารงานในองค์กร
การบริหารงานระดับบน (Top Management) การบริหารงานระดับกลาง (Middle Management) การบริหารงานระดับล่าง (Bottom Management) หรือ การบริหารงานระดับปฏิบัติการ (Operational Management) BC424 Information Technology

4 Operational Management
Top Management Middle Management Operational Management BC424 Information Technology

5 เป้าหมายของระบบสารสนเทศ
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 2. เพิ่มผลผลิต 3. เพิ่มคุณค่าในการบริการลูกค้า 4. ผลิตสินค้าใหม่และขยายผลิตภัณฑ์ 5. สร้างทางเลือกในการแข่งขันได้ 6. สร้างโอกาสทางธุรกิจ 7. ดึงดูดลูกค้าและป้องกันคู่แข่งขัน BC424 Information Technology

6 การจัดการทรัพยากรสารสนเทศ
Information Manager Decision feedback BC424 Information Technology

7 ชนิดของระบบสารสนเทศ ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS) ระบบการจัดทำรายงาน (Management Reporting Systems : MRS) ระบบสารสนเทศสำนักงาน (Office Information Systems : OIS) ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS) ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS) ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES) ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems : BIS) BC424 Information Technology

8 ระบบประมวลผลรายการ (Transaction Processing Systems : TPS)
หรือ ระบบประมวลผลข้อมูล (Data Processing Systems : DP) หรือ ระบบประมวลผลข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Data Processing : EDP) เป็นการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการจัดการข้อมูลขั้นพื้นฐาน เน้นที่การประมวลผลรายการประจำวัน มักจะทำงานอยู่เฉพาะส่วนใดส่วนหนึ่งของธุรกิจเท่านั้น ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) BC424 Information Technology

9 (Management Reporting Systems : MRS)
ระบบการจัดทำรายงาน (Management Reporting Systems : MRS) ช่วยในการจัดเตรียมรายงาน จัดเตรียมข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการพิจารณา เกิดจากการเตรียมข้อมูลในระบบ TPS ข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปของข้อสรุป หรือ รายละเอียดก็ได้ ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager) BC424 Information Technology

10 ระบบสารสนเทศสำนักงาน Office Information Systems : OIS
ใช้ในงานสำนักงาน โดยอาศัยอุปกรณ์พื้นฐานทางคอมพิวเตอร์ เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ สแกนเนอร์ โทรสาร โมเด็ม รวมถึงระบบโปรแกรม เช่น โปรแกรมประมวลคำ (Word Processing จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( ) อาจต้องใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน เช่น CAD/CAM การใช้งานอาจต้องเกี่ยวข้องกับ TPS และ MRS ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับล่าง (Bottom Manager) และระดับกลาง (Middle Manager) BC424 Information Technology

11 ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (Decision Support Systems : DSS)
พัฒนาขึ้นจากระบบ MIS เป็นระบบที่สนับสนุนความต้องการเฉพาะของผู้บริหารแต่ละคน (Made by order) ช่วยตัดสินใจในกรณีที่มีทางเลือกหลาย ๆ ทาง มีการใช้ตัวแบบ (Model) ในการวางแผนและการทำนาย ใช้งานในระดับผู้บริหารระดับบน (Top Manager) และระดับกลาง (Middle Manager) BC424 Information Technology

12 ระบบสนับสนุนผู้บริหาร (Executive Information Systems : EIS)
สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนสารสนเทศและการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ แยกมาจากระบบ DSS เพื่อเน้นในการให้สารสนเทศที่สำคัญต่อการบริหารระดับสูงสุด จำเป็นต้องใช้ข้อมูลทั้งจากภายในและภายนอกองค์กร ออกแบบให้แสดงสารสนเทศขององค์กรโดยสรุป แต่ขณะเดียวกันสามารถดูลึกเข้าไปในรายละเอียดที่ต้องการได้ BC424 Information Technology

13 ระบบผู้เชี่ยวชาญ (Expert Systems : ES)
คล้ายกับระบบอื่นตรงที่ช่วยผู้บริหารแก้ไขปัญหา ต่างจากระบบอื่นตรงที่ต้องเกี่ยวข้องกับการจัดการความรู้ (Knowledge) มากกว่า สารสนเทศ ถูกออกแบบให้ช่วยในการตัดสินใจโดยใช้วิธีเดียวกับมนุษย์ ใช้หลักการปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) BC424 Information Technology

14 ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ (Business Information Systems : BIS)
เป็นระบบที่ถูกพัฒนาขึ้น เพื่อสนับสนุนให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างเป็นระบบ ออกแบบและพัฒนาให้ปฏิบัติตามหน้าที่ทางธุรกิจ BC424 Information Technology


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 ระบบสารสนเทศ(Information Systems)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google