งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ สอนโดย นายวิเชียร มีสม

3 2 ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง บอกการป้องกันปัญหา สารเสพติดให้โทษและแก้ปัญหา ยาเสพติดในชุมชน นายวิเชียร มีสม

4 3 การป้องกันแก้ไขปัญหา สารเสพติดในชุมชน 1. การป้องกันตนเอง - ศึกษาทำความเข้าใจภัยยาเสพติด - ไม่ทดลองเสพย์ - มีปัญหาปรึกษาพ่อแม่ ครู - ฟังคำสอนของพ่อแม่ ครู

5 นายวิเชียร มีสม 4 - รักษาสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง - ไม่มั่วสุมกับผู้ติดยาเสพติด -อ-อย่าคิดว่าดื่มสุรา สูบบุหรี่ เป็นของโก้เก๋ -ไ-ไม่ใช้ยาทุกชนิดโดยไม่ได้รับ คำแนะนำจากแพทย์ - ยึดมั่นในศาสนา

6 5 - ประพฤติแต่ความดี -ห-หากสงสัยว่าติดยาควรปรึกษา พ่อแม่ ครู แพทย์ - มีผู้ติดยาเสพติดควรบำบัดรักษา

7 6 2. การป้องกันในครอบครัว -ร-รู้บทบาทหน้าที่ของตนเอง สร้างความรักความเข้าใจ ความสัมพันธ์ที่ดี - ขยันทำงานสุจริต ประหยัด -พ-พ่อแม่ต้องคอยดูแลบุตรหลาน ให้อยู่ดีมีสุข คอยแนะนำ ตักเตือน

8 7 - เ- เมื่อเกิดปัญหาในครอบครัว ร่วมกันแก้ปัญหา ไม่ใช้อารมณ์ - จ- จัดสภาพแวดล้อมบ้านให้ ถูกสุขลักษณะ

9 8 3. การป้องกันในโรงเรียนและสถานศึกษา - ใ- ให้ความรู้เกี่ยวกับสารเสพติด - จ- จัดชมรม เพื่อต้านยาเสพติด - ร- ร่วมมือกับหน่วยงานอื่น - ใ- ให้คำปรึกษาแนะแนว - ป- ปลูกฝังค่านิยม - จ- จัดกิจกรรมนันทนาการ

10 9 4. การป้องกันในชุมชน - ข- ขจัดแหล่งอบายมุข - จ- จัดกิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนใช้ เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ - พ- พัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน - พ- พัฒนาความเจริญต่างๆในชุมชน

11 10 5. รัฐบาล - พ- พยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ - ใ- ให้ความรู้ละอันตราย - เ- เผยแพร่สิ่งดีงาม - ป- ปราบปรามและจับคุม - อ- ออกกฏหมายลงโทษ

12 นายวิเชียร มีสม 11 แหล่งบริการด้านการป้องกัน - ป- ป. ป. ส. - ก- กระทรวงสาธารณสุข - ศ- ศูนย์อาสาสมัครต้านยาเสพติด ( ศ. อ. ส.) - ศ- ศูนย์สุขวิทยาจิต - ส- สำนักงานศึกษาป้องกันการติดยา

13 นายวิเชียร มีสม 12 - ส- สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด - ศ- ศูนย์แพทย์และอนามัยทุกแห่ง - โ- โรงพยาบาลประจำอำเภอ จังหวัด - ส- สมาคมสุขภาพจิต

14 นายวิเชียร มีสม 13 การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด 1. เตรียมการก่อนเข้ารักษา 2. ระยะถอนยา 3. ระยะฟื้นฟูสุขภาพจิตและร่างกาย 3. ระยะติดตามผล

15 นายวิเชียร มีสม ภ แหล่งบริการด้านบำบัดรักษา รัฐบาล 1. กรุงเทพมหานคร 2. ส่วนภูมิภาค

16 ถ ยุทธศาสตร์การทำงานเฝ้าระวัง 1. ค้นหา 2. แก้ไข 3. ต่อเนื่อง

17 16 การทำงานเฝ้าระวัง 1. ผู้ผลิต 2. ผู้ค้า 3. ผู้เสพ

18 นายวิเชียร มีสม 17 กลุ่มเป้าหมาย 1. กลุ่มเสี่ยง 2. กลุ่มเสพติด 3. กลุ่มผู้ค้ารายย่อย 4. กลุ่มผู้ค้ารายสำคัญ 5. กลุ่มผู้มีอิทธิพล

19 นายวิเชียร มีสม 18 การทำงานเฝ้าระวังอย่างไร ต้องตอบได้ว่า

20 นายวิเชียร มีสม 19 สิ่งเสพติดในกลุ่มวัยรุ่น รูปแบบวิธีการเสพยา ยาเสพติดชนิดใหม่ๆ ราคายาเสพติดที่ซื้อ วิธีหลบซ้อนการกระทำความผิด เครือข่ายที่ใช้ยาเสพติดด้วยกัน

21 นายวิเชียร มีสม 20 ประเภทสารเสพติด

22 นายวิเชียร มีสม 21 สารเสพติดให้โทษต่อร่างกาย

23 นายวิเชียร มีสม 22 การป้องกันสารเสพติด


ดาวน์โหลด ppt นายวิเชียร มีสม 1 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา พ 43102 หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ เรื่อง สิ่งเสพติดให้โทษ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google