งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2 งานรักษาพยาบาลเปรียบเทียบ ปี

3 การให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบ ปี

4 การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบ ปี

5 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตาม สาเหตุ 5 อันดับแรก ( ราย ) ปี 2557 HTDM ACUTE PHARYNGITIS URI Dyspepsia

6 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตาม คลินิกบริการ ปี 2557

7 ตารางแสดงยอดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อไป สถานบริการอื่น ปี 2557 ปี ประเภทหน่วยงานหลัก รวม SURGORTPEDENTEYEMEDOBSGYNPSY อื่นๆ , , อันดับโรค (Top 5 ผู้ป่วยนอก ) 1. CA ( ทุกชนิด ) 45 ราย 4. HIV 17 ราย 2. HT 28 ราย 5. DM 9 ราย 3. IHD 10 ราย

8 ตารางแสดงสาเหตุการส่งต่อไปสถาน บริการอื่น ปี 2557 ที่สาเหตุที่ส่งรายร้อยละ 1 เพื่อวินิจฉัย ชัณสูตร ส่งกลับ -- 2 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านเครื่องมือ สถานที่ เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านวิชาการ -- 6 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่จำเป็นเช่น การผ่าตัด เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ผู้ป่วยและ ญาติต้องการ เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ต้องการใช้ สิทธิ เพื่อการรักษาเนื่องจากเป็นผู้ป่วยประกันสังคม -- รวม

9 ตัวชี้วัด เป้าหม าย ปีงบประมาณ ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก เฉลี่ย ไม่เกิน 90 นาที อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียนผู้ป่วย นอก > 80% อัตราความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ > 80 % อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วย ภายใน 7 วัน โดยไม่ได้นัด น้อยกว่า 1 %

10 ตัวชี้วัด เป้าหม าย ปีงบประมาณ จำนวนผู้ป่วยรุนแรงไม่ได้รับ การตรวจภายใน 10 นาที 0 ราย 6. จำนวนการคัดกรอง ผิดพลาดในผู้ป่วย AMI 0 ราย 7. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (FBS 80 – 140 mg%) > 60 % อัตราการเกิดแผลที่เท้าใน ผู้ป่วยเบาหวาน < 5%

11 ตัวชี้วัด เป้าหมา ย ปีงบประมาณ อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ - Hypoglycemia < 5 % Hyperglycemia < 5 %

12 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ อัตราผู้ป่วย COPD ได้รับความรู้ เรื่องยา การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน > 50 % อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15% อัตราผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมี Adherance < 95% > 95% อัตราการตรวจคัดกรองวัณโรคใน ผู้ป่วยเอดส์ 100%

13 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ อัตราการลด ละ เลิก บุหรี่ > 20% อัตราผู้ป่วยบำบัด ยาเสพติดครบ โปรแกรม > 60%

14 ปัญหา / อุปสรรค 1. ผู้ป่วยรอตรวจนานเกิน 1 ช. ม. 2. ผู้ป่วยรับบริการแต่ละคลินิกเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข 1. ปรับระบบการนัดเป็นบ่ายถ้าไม่มีการเจาะ เลือด 2. เพิ่ม คลินิกความดันฯ เป็น จันทร์ พุธ พฤหัสฯ 3. เพิ่มคลินิก ARV เป็นทุกวัน 4. เพิ่มคลินิก COPD ในวันศุกร์ที่ 1, 2, 4 ของเดือน 5. เพิ่มคลินิก Asthma เป็นทุกบ่ายวันจันทร์ 6. เพิ่มคลินิกสุขภาพจิตเป็น จันทร์ พุธ ศุกร์

15 แผนที่จะพัฒนาในการดำเนินงาน ปี พัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคตาม Service Plan (COPD,DM,HT,Stroke, ตา, ไต ) 2. พัฒนาระบบคัดกรอง, การประเมินและการ จำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่รุนแรงและโรค ที่เป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบคัดกรอง, การประเมินและการ จำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่รุนแรงและโรค ที่เป็นเข็มมุ่งของ PCT (Pneumonia,MI,DHF) 4. พัฒนางานสุขภาพจิตโดยการจัดบริการ คลินิกจิตเวชสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 5. พัฒนา QA ของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google