งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557
แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อพลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2 งานรักษาพยาบาลเปรียบเทียบ ปี 2555-2557

3 การให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบ ปี 2555-2557

4 การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบ ปี 2555-2557

5 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตามสาเหตุ 5 อันดับแรก(ราย) ปี 2557
HT DM Dyspepsia URI ACUTE PHARYNGITIS 5

6 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตามคลินิกบริการ ปี 2557

7 ตารางแสดงยอดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อไปสถานบริการอื่น ปี 2557
ประเภทหน่วยงานหลัก รวม SURG ORT PED ENT EYE MED OBS GYN PSY อื่นๆ 2555 97 49 95 - 130 862 27 48 16 1,324 2556 202 30 136 107 746 9 67 20 2 1,319 2557 21 46 61 544 4 15 6 718 อันดับโรค (Top 5 ผู้ป่วยนอก) 1. CA (ทุกชนิด) ราย 4. HIV ราย 2. HT ราย 5. DM ราย 3. IHD ราย

8 ตารางแสดงสาเหตุการส่งต่อไปสถานบริการอื่น ปี 2557
ที่ สาเหตุที่ส่ง ราย ร้อยละ 1 เพื่อวินิจฉัย ชัณสูตร ส่งกลับ - 2 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร 0.28 3 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านเครื่องมือ สถานที่ 0.42 4 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ 705 98.18 5 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านวิชาการ 6 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่จำเป็นเช่นการผ่าตัด 0.14 7 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ผู้ป่วยและญาติต้องการ 8 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ต้องการใช้สิทธิ 0.84 9 เพื่อการรักษาเนื่องจากเป็นผู้ป่วยประกันสังคม รวม 718 100.00

9 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 2556 2557
1.ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอกเฉลี่ย ไม่เกิน 90นาที 96.84 102.35 107.00 2. อัตราความสมบูรณ์ของเวชระเบียนผู้ป่วย นอก > 80% 63.57 73.08 79.00 3. อัตราความพึงพอใจของผู้รับบริการ > 80 % 80.88 85.54 90.83 4. อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วยภายใน 7 วัน โดยไม่ได้นัด น้อยกว่า 1 % 3.58 0.28 0.22

10 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 2556 2557
5. จำนวนผู้ป่วยรุนแรงไม่ได้รับการตรวจภายใน 10 นาที 0 ราย 6. จำนวนการคัดกรองผิดพลาดในผู้ป่วย AMI 7. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (FBS 80 – 140 mg%) > 60 % 81.80 26.46 35.87 8. อัตราการเกิดแผลที่เท้าในผู้ป่วยเบาหวาน < 5% 0.19 0.96 1.86

11 ตัวชี้วัด เป้าหมาย ปีงบประมาณ 2555 2556 2557
9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ - Hypoglycemia < 5 % 3.57 4.57 0.29 - Hyperglycemia 4.53 3.25 0.24

12 11. อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15%
ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 10. อัตราผู้ป่วย COPD ได้รับความรู้เรื่องยา การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน > 50 % 38.75 53.10 71.26 11. อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15% 8.86 7.84 6.49 12. อัตราผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมี Adherance < 95% > 95% 98.93 99.15 98.84 13. อัตราการตรวจคัดกรองวัณโรคในผู้ป่วยเอดส์ 100% 82.11 78.34 76.01

13 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 2555 2556 2557 > 20% > 60%
14. อัตราการลด ละ เลิก บุหรี่ > 20% 57.75 66.67 15. อัตราผู้ป่วยบำบัดยาเสพติดครบโปรแกรม > 60% 92.64 82.57 58.82

14 ปัญหา/อุปสรรค แนวทางแก้ไข
ผู้ป่วยรอตรวจนานเกิน 1 ช.ม. ผู้ป่วยรับบริการแต่ละคลินิกเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข ปรับระบบการนัดเป็นบ่ายถ้าไม่มีการเจาะเลือด เพิ่ม คลินิกความดันฯ เป็น จันทร์ พุธ พฤหัสฯ เพิ่มคลินิก ARV เป็นทุกวัน เพิ่มคลินิก COPD ในวันศุกร์ที่ 1, 2 , 4 ของเดือน เพิ่มคลินิก Asthma เป็นทุกบ่ายวันจันทร์ เพิ่มคลินิกสุขภาพจิตเป็น จันทร์ พุธ ศุกร์

15 แผนที่จะพัฒนาในการดำเนินงานปี 2557
พัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคตาม Service Plan (COPD ,DM ,HT ,Stroke ,ตา ,ไต) พัฒนาระบบคัดกรอง ,การประเมินและการจำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่ รุนแรงและโรคที่เป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล พัฒนาระบบคัดกรอง ,การประเมินและการจำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่ รุนแรงและโรคที่เป็นเข็มมุ่งของ PCT (Pneumonia ,MI ,DHF) พัฒนางานสุขภาพจิตโดยการจัดบริการคลินิกจิตเวชสัปดาห์ละ 3 ครั้ง พัฒนา QA ของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google