งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

2 งานรักษาพยาบาลเปรียบเทียบ ปี 2555-2557

3 การให้บริการผู้ป่วยความดันโลหิตสูง เปรียบเทียบ ปี 2555-2557

4 การให้บริการผู้ป่วยเบาหวาน เปรียบเทียบ ปี 2555-2557

5 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตาม สาเหตุ 5 อันดับแรก ( ราย ) ปี 2557 HTDM ACUTE PHARYNGITIS URI Dyspepsia

6 แผนภูมิแสดงการจำแนกผู้ป่วยนอกตาม คลินิกบริการ ปี 2557

7 ตารางแสดงยอดจำนวนผู้ป่วยส่งต่อไป สถานบริการอื่น ปี 2557 ปี ประเภทหน่วยงานหลัก รวม SURGORTPEDENTEYEMEDOBSGYNPSY อื่นๆ 2555974995-1308622748-16 1,32 4 255620230136-107746967202 1,31 9 255721-46-61544214156718 อันดับโรค (Top 5 ผู้ป่วยนอก ) 1. CA ( ทุกชนิด ) 45 ราย 4. HIV 17 ราย 2. HT 28 ราย 5. DM 9 ราย 3. IHD 10 ราย

8 ตารางแสดงสาเหตุการส่งต่อไปสถาน บริการอื่น ปี 2557 ที่สาเหตุที่ส่งรายร้อยละ 1 เพื่อวินิจฉัย ชัณสูตร ส่งกลับ -- 2 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร 20.28 3 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านเครื่องมือ สถานที่ 30.42 4 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านบุคลากร เครื่องมือ สถานที่ 70598.18 5 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถไม่เพียงพอด้านวิชาการ -- 6 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่จำเป็นเช่น การผ่าตัด 10.14 7 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ผู้ป่วยและ ญาติต้องการ 10.14 8 เพื่อการรักษาเนื่องจากขีดความสามารถเพียงพอแต่ต้องการใช้ สิทธิ 60.84 9 เพื่อการรักษาเนื่องจากเป็นผู้ป่วยประกันสังคม -- รวม 718 100.00

9 ตัวชี้วัด เป้าหม าย ปีงบประมาณ 255 5 255 6 255 7 1. ระยะเวลารอคอยผู้ป่วยนอก เฉลี่ย ไม่เกิน 90 นาที 96.84 102.3 5 107.0 0 2. อัตราความสมบูรณ์ของเวช ระเบียนผู้ป่วย นอก > 80%63.5773.0879.00 3. อัตราความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ > 80 %80.8885.5490.83 4. อัตราการกลับมารักษาซ้ำด้วย ภายใน 7 วัน โดยไม่ได้นัด น้อยกว่า 1 % 3.580.280.22

10 ตัวชี้วัด เป้าหม าย ปีงบประมาณ 255525562557 5. จำนวนผู้ป่วยรุนแรงไม่ได้รับ การตรวจภายใน 10 นาที 0 ราย 6. จำนวนการคัดกรอง ผิดพลาดในผู้ป่วย AMI 0 ราย 7. ผู้ป่วยเบาหวานสามารถ ควบคุมระดับน้ำตาลได้ดี (FBS 80 – 140 mg%) > 60 % 81.8026.4635.87 8. อัตราการเกิดแผลที่เท้าใน ผู้ป่วยเบาหวาน < 5%0.190.961.86

11 ตัวชี้วัด เป้าหมา ย ปีงบประมาณ 255525562557 9. อัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อนผู้ป่วยโรคเบาหวานที่เข้ารับ การรักษาในโรงพยาบาลด้วยอาการ - Hypoglycemia < 5 %3.574.570.29 - Hyperglycemia < 5 %4.533.250.24

12 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 255525562557 10. อัตราผู้ป่วย COPD ได้รับความรู้ เรื่องยา การแก้ไขเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน > 50 % 38.7553.1071.26 11. อัตราการ Admitted ด้วยโรค COPD < 15% 8.867.846.49 12. อัตราผู้ป่วยที่กินยาต้านไวรัสมี Adherance < 95% > 95% 98.9399.1598.84 13. อัตราการตรวจคัดกรองวัณโรคใน ผู้ป่วยเอดส์ 100% 82.1178.3476.01

13 ตัวชี้วัด เป้า หมาย ปีงบประมาณ 255525562557 14. อัตราการลด ละ เลิก บุหรี่ > 20% 57.7566.670 15. อัตราผู้ป่วยบำบัด ยาเสพติดครบ โปรแกรม > 60% 92.6482.5758.82

14 ปัญหา / อุปสรรค 1. ผู้ป่วยรอตรวจนานเกิน 1 ช. ม. 2. ผู้ป่วยรับบริการแต่ละคลินิกเพิ่มขึ้น แนวทางแก้ไข 1. ปรับระบบการนัดเป็นบ่ายถ้าไม่มีการเจาะ เลือด 2. เพิ่ม คลินิกความดันฯ เป็น จันทร์ พุธ พฤหัสฯ 3. เพิ่มคลินิก ARV เป็นทุกวัน 4. เพิ่มคลินิก COPD ในวันศุกร์ที่ 1, 2, 4 ของเดือน 5. เพิ่มคลินิก Asthma เป็นทุกบ่ายวันจันทร์ 6. เพิ่มคลินิกสุขภาพจิตเป็น จันทร์ พุธ ศุกร์

15 แผนที่จะพัฒนาในการดำเนินงาน ปี 2557 1. พัฒนาคุณภาพการบริการกลุ่มโรคตาม Service Plan (COPD,DM,HT,Stroke, ตา, ไต ) 2. พัฒนาระบบคัดกรอง, การประเมินและการ จำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่รุนแรงและโรค ที่เป็นเข็มมุ่งของโรงพยาบาล 3. พัฒนาระบบคัดกรอง, การประเมินและการ จำแนกผู้ป่วยตามกลุ่มโรคที่รุนแรงและโรค ที่เป็นเข็มมุ่งของ PCT (Pneumonia,MI,DHF) 4. พัฒนางานสุขภาพจิตโดยการจัดบริการ คลินิกจิตเวชสัปดาห์ละ 3 ครั้ง 5. พัฒนา QA ของหน่วยงาน


ดาวน์โหลด ppt ผลการดำเนินงาน ประจำปี 2556 ตุลาคม 2556 – มีนาคม 2557 แผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลบ่อ พลอย จังหวัดกาญจนบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google