งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element

2 จุดประสงค์การเรียนรู้  ผู้เรียนเข้าใจหลักการจัดหน้าเว็บเพจ ด้วย AP Element  ผู้เรียนสามารถจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

3 เนื้อหาสาระ  การจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์

4 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ AP Element  AP Element (Absolutely Positioned Element) เดิมเรียกว่า เลเยอร์ (layer) เปรียบเสมือนแผ่นใสที่ สามารถใส่เนื้อหาต่างๆลงไปและ นำมาวางเรียงช้อนกันเป็นชั้นๆได้ โดยเนื้อหาชั้นบนที่อยู่ถัดไป ตามลำดับ ส่วนบริเวณที่ไม่มีเนื้อหาก็ จะโปร่งใสทำให้มองผ่านไปเห็นชั้น ถัดไปได้

5 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ AP Element  ประโยชน์ของ AP Element คือใช้ เอฟเฟ็คต์พิเศษ เช่น กำหนดให้แสดงหรือซ่อนเนื้อหา โดยขึ้นกับเงื่อนไขต่างๆ และให้ ผู้ชมลากย้าย AP Element ไปมา บนเว็บเพจได้ เป็นตน

6 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้าง AP Element  วาดด้วยเครื่องมือ Draw AP Div  วาด AP Element โดยใช้คำสั่ง Insert Layout Objects AP Div

7 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การสร้าง AP Element  คลิกวางเคอร์เซอร์ตรงตำแหน่งที่ ต้องการ  เลือก Layout Objects > AP Div

8 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การใส่เนื้อหา AP Element  หลังจากที่สร้าง AP Element แล้วจะ ปรากฏเคอร์เซอร์ขึ้นภายในกรอบซึ่ง สามารถพิมพ์ ข้อความหรือวางเนื้อหา ต่างๆได้ทันที แต่หากต้องการคลิกวาง เคอร์เซอร์ใน AP Element ก่อนหรือไม่ก็ใช่วิธีลากออบเจ็คมาวาง โดยตรง

9 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ซ่อน / แสดงเส้นกรอบ AP Element  view > visual aids > AP Element outlines และ CSS layout outlines แสดง ซ่อน

10 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ซ่อน / แสดงจุดยึด AP Element  Edit > Preferences จากเลือกหมวด Invisible Elements และดูที่ออปชั่น ซึ่งออปชั้นนี้จะต้องถูกเลือกไว้ ไม่เช่นนั้น จะไม่สามารถซ่อน / แสดงจุด ยึดของ AP Element

11 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ซ่อน / แสดงจุดยึด AP Element  ซ่อน / แสดงจุดยึด  เลือก view > Visual Aide > Invisible Elements  คลิกปุ่ม แล้วเลือกคำสั่ง invisible Elements

12 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ เลือก AP Element 1.2.

13 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ ปรับแต่ง AP Element กรณีเลือกหลาย AP กรณีเลือก 1 AP เดียว

14 รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การจัดเรียง AP Element  ในการจัดเรียงจะต้องเลือก AP Element เหล่านี้พร้อมๆกัน และ กำหนดชิ้นใดชิ้นหนึ่งเป็นหลักการซึ่ง จะอยู่คงที่ ส่วนชิ้นอื่นๆจะถูกย้าย ตำแหน่งเพื่อสอดคล้องกับชิ้นหลัก คำสั่งในการจัดเรียง

15 เข้าสู่โปรแกรม รายวิชาการพัฒนาเว็บไซท์ด้วย โปรแกรมสำเร็จรูป ผู้สอน เบญจมาศ รัตน์พิทักษ์


ดาวน์โหลด ppt นางสาวเบญจมาศ รัตน์พิทักษ์ การจัดหน้าเว็บเพจด้วย AP Element.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google