งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง ชายหาดบางเสร่ โดย ดร. เพ่ง บัวหอม ปลัด ทต. บางเสร่

2 วัตถุประสงค์ของการจัดประชุม เพื่อชี้แจงข้อมูล และรวบรวมประเด็นปัญหา และความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อให้จังหวัดมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ด้านการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่ บูรณาการทั้งในส่วนกลางและในท้องถิ่น ของจังหวัด

3 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้รับ มอบหมายภารกิจในการประสานและปฏิบัติงานบูรณา การระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้สามารถ ดำเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งให้ สัมฤทธิ์ผลอย่างเป็นรูปธรรมตามแผนยุทธศาสตร์การ จัดการป้องกันแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง ซึ่งได้รับการพิจารณาเห็นชอบจาก คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2553 โดยได้มอบหมายให้กระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรม ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งเป็นหน่วยงาน รับผิดชอบประสานงานให้เป็นไปตามกรอบแผนบูรณา การงบประมาณการจัดการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ กัดเซาะชายฝั่งทะเล 23 จังหวัด ความเป็นมาของโครงการ

4 การจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งราย จังหวัด 23 จังหวัด จำแนกพื้นที่ชายฝั่งตามภูมิประเทศ แบ่งเป็น 4 ส่วน  พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  พื้นที่อ่าวไทยตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส  พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล การจัดทำยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งราย จังหวัด 23 จังหวัด จำแนกพื้นที่ชายฝั่งตามภูมิประเทศ แบ่งเป็น 4 ส่วน  พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี  พื้นที่อ่าวไทยตอนบนครอบคลุมพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม  พื้นที่อ่าวไทยตอนล่างครอบคลุมพื้นที่ 8 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี นราธิวาส  พื้นที่ชายฝั่งทะเลอันดามันครอบคลุมพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง สตูล พื้นที่ศึกษาโครงการ

5 ขอบเขตและการ แบ่งกลุ่มของ พื้นที่ศึกษา 23 จังหวัด

6 1) เพื่อจัดทำแนวทาง กลยุทธ์ แผนงานและโครงการ ป้องกัน แก้ไข พัฒนาสภาพแวดล้อมชายฝั่งระดับ ท้องถิ่นให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 2) เพื่อบูรณาการแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะ ชายฝั่งให้สอดคล้องกับแผนต่างๆที่มีในท้องถิ่น 3) เพื่อให้จังหวัดมียุทธศาสตร์ระดับจังหวัด ด้านการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งที่บูรณาการ โดยมีแผนงาน ระยะสั้น ( ปี พ. ศ. 2556-2559) และระยะยาวถึงปี พ. ศ. 2570 4) เพื่อให้ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด 5) เป็นยุทธศาสตร์ที่เกิดจากกระบวนการมีส่วนร่วมอย่าง แท้จริง วัตถุประสงค์โครงการ

7 การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสภาพชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ในการ แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไข ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด การจัดประชุมการมีส่วนร่วมรายจังหวัด ขอบเขตของการดำเนินโครงการ

8 ขอบเขตของงาน การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน การศึกษา วิเคราะห์ ประเมินสภาพ ชายฝั่ง และสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่ง การจัดทำยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่งรายจังหวัด การจัดประชุมการมีส่วนร่วมราย จังหวัด

9 การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน สำรวจพื้นที่การกัด เซาะ เพื่อ วิเคราะห์สาเหตุการกัด เซาะชายฝั่งและ จัดลำดับความรุนแรง

10 การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน สำรวจพื้นที่การกัด เซาะ เพื่อ วิเคราะห์สาเหตุการกัด เซาะชายฝั่งและ จัดลำดับความรุนแรง

11 ศึกษารูปแบบ โครงสร้างและ วิธี ป้องกันในบริเวณ ชายฝั่งทะเล และพื้นที่ ใกล้เคียง เพื่อประเมิน ประสิทธิภาพในการ แก้ปัญหา กำแพงป้องกันคลื่นริมชายหาด (Seawall) เขื่อนป้องกันคลื่นนอกชายฝั่ง (Offshore Breakwater) การรวบรวมข้อมูล และสำรวจสภาพพื้นที่ ชายฝั่งในปัจจุบัน ( ต่อ )

12 เขื่อนหินทิ้ง (Revetment) เขื่อนกันทรายและคลื่น (Jetty) รอดักทราย (Groin หรือ Groyne) ไม้ไผ่ชะลอคลื่น

13 เสาเคอนกรีตหรือเสาเข็ม ไส้กรอกทราย

14 ขอบคุณ ครับ ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt โครงการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา การกัดเซาะชายฝั่ง รายจังหวัด 23 จังหวัด ประกอบการประชุมรับฟังความคิดเห็น ครั้งที่ 3 การก่อสร้างเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google