งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

2 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
คือ ซอฟต์แวร์ (Software) ที่นำข้อมูลที่มีอยู่เพื่อจัดทำรายงาน ในรูปแบบต่างๆ ที่เหมาะสมกับมุมมองในการวิเคราะห์   และตรงตามความต้องการของผู้ใช้งาน  

3 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

4 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
หน้ารายงานสรุป ผลการปฏิบัติงาน และลดอุบัติภัยทางถนน

5 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
สรุปข้อมูลจำนวนครั้ง ที่เกิดอุบัติเหตุ

6 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
การเปลี่ยนรูปแบบของตาราง

7 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
เปลี่ยนรูปแบบของตาราง

8 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
การเลือกดูข้อมูล ตามชุดข้อมูล ตัวอย่าง การเลือกดูจำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็นรายจังหวัด

9 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
ตัวอย่าง การเลือกดูจำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็นรายจังหวัด

10 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
การเรียงลำดับจำนวนอุบัติเหตุ วันที่ 28/12/2550 เป็นรายจังหวัด

11 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
ผลการเรียงลำดับจำนวนอุบัติเหตุ จากมากไปหาน้อย วันที่ 28/12/2550 เป็นรายจังหวัด

12 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

13 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

14 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

15 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
รายงานสาธารณภัย ด้านอุทกภัย

16 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
รายงานสาธารณภัย ด้านภัยแล้ง

17 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
รายงานพื้นที่ ประสบอุทกภัย

18 ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)
รายงานพื้นที่ ประสบภัยแล้ง

19 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt ระบบวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์ Business Intelligence (BI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google