งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 เรื่อง งบ การเงิน. สวัสดีครับ... ก่อนอื่นเรา มารู้จักงบ การเงินกัน ดีกว่า.. งบการเงิน หมายถึง เป็นการนำเสนอ ฐานะการเงินและผล ดำเนินการทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 เรื่อง งบ การเงิน. สวัสดีครับ... ก่อนอื่นเรา มารู้จักงบ การเงินกัน ดีกว่า.. งบการเงิน หมายถึง เป็นการนำเสนอ ฐานะการเงินและผล ดำเนินการทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 เรื่อง งบ การเงิน

2 สวัสดีครับ... ก่อนอื่นเรา มารู้จักงบ การเงินกัน ดีกว่า.. งบการเงิน หมายถึง เป็นการนำเสนอ ฐานะการเงินและผล ดำเนินการทางด้าน การเงินของกิจการ อย่างมีแบบแผน

3 รู้เปล่าว่า แนวทางใน การจัดทำงบ การเงินคือ อะไร ไม่รู้สิ ครับ … มัน คืออะไร หรอ มันก็คือ … ใน การจัดทำงบ การเงิน ผู้จัดทำจะต้อง ปฏิบัติตาม ประกาศของ กรมพัฒนา ธุรกิจการค้า

4 อ๋อ … - เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับฐานะ การเงิน - เพื่อประโยชน์ต่อการ ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ - เพื่อแสดงถึงการ บริหารงานของฝ่ายบริหาร นี่ๆ จุดมุ่งหมาย ของงบการเงิน คืออะไรหรอ รู้ปะ

5 พี่ครับ การ รับรองงบ การเงินคือ อะไรครับ อ๋อ หมายถึง งบ การเงินที่ผู้มีหน้าที่ จัดทำบัญชีได้ จัดทำขึ้น ต้องได้รับ การตรวจสอบและ แสดงความเห็นโดย ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาต

6 เพื่อน ๆ วันจะอะธิบายเกี่ยวกับ ระยะเวลาการนำส่งงบการเงินต่อ กรมพัฒนาธุระกิจการค้า - ห่าวหุ่นส่วนจดทะเบียน ต้อง นำส่งงบการเงินต่อธุรกิจการค้า ภายใน 5 เดือนนับตั่งแต่เปิด บัญชี - บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชน โดยจะต้องส่งงบการเงินต่อกรม พัฒนาธุรกิจการค้าภายใน 1 เดือน ฮู้ นายเก่ง จังเลย

7 นี่นาย ผู้ใช้งบการเงินและความ ต้องการของผู้ใช้ - เพื่อประเมินฐานะการเงิน ณ เวลา ไดเวลาหนึ่ง - เพื่อให้ข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับ การจัดหางบการเงิน - เพื่อประเมินโอกาสในการลงทุน ใช่ไหม … อืม ถูกต้อง แล้ว นายเก่ง มากเลย

8 ข้อสมมติที่ใช้ใน การนำเสนองบ การเงินได้แก่ -เ-เกณฑ์คงค้าง - ก- การดำเนินงาน ต่อเนื่อง อืม ขอบใจ นายมากนะที่ บอกเราก็ยังงง อยู่เลย

9 ลักษณะเชิง คุณภาพของ ข้อมูลในงบ การเงิน มัน คืออ่ะ อ๋อ มันคือลักษณะเชิง คุณภาพที่เป็นประโยชน์ ต่อการตัดสินใจเชิง เศรษฐกิจของผู้ใช้งบ การเงิน และลักษณะ เชิงคุณภาพเสริมเพื่อ แยกข้อมูลที่ประโยชน์ ในการตัดสินใจมากกว่า ไงครับ

10 อ้าวเจอพอดีเลย เราอยากรู้ว่า การรับรู้รายการ และ องค์ประกอบ การเงินเป็นไง หรอ อ๋อ การรับรู้รายการ หมายถึงการ รวบรวมรายการเข้า เป็นส่วนหนึ่งของงบ แสดงฐานะการเงิน ( เดิมเรียกว่างบดุล ) หืองบกำไรขาดทุน

11 อ้าว... จะ รีบไปไหน หรอ รีบมาหานายนั้น แหละ.. ฉันไปอ่าน เจอในหนังสือเขา บอกว่า.. การ นำเสนองบการเงิน เปป็นการเสนอ ข้อมูลเกี่ยวกับ สินทรัพย์ หนี้มิน และส่วนของ เจ้าของ อืม.. ขอบใจ นายมากนะที่ อุส่ามาบอก ฉันต้องไป อ่านหนังสือ มั่งแล้ว

12 โอ้โห ทำ ขนมเก่ง แล้วยัง ฉลาดด้วย.. นายรู้ปะว่างบกำไร ขาดทุน คือ กิจการที่ต้องรับรู้ รายได้และค้าใช่ จ่ายทุรายการ สำหรับงวดงบ กำไรขาดทุนเพื่อ คำนวณหาผล กำไร ( ขาดทุน )

13 เห็นไหมครับ... งบการเงิน ไม่อยาก เลยใช่มั๊ย เพียงแค่ รู้จักและทำความ เข้าใจกับมัน เเค่นี้เรา ก็รู้จักงบการเงินมาก ขึ้นแล้ว....


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 เรื่อง งบ การเงิน. สวัสดีครับ... ก่อนอื่นเรา มารู้จักงบ การเงินกัน ดีกว่า.. งบการเงิน หมายถึง เป็นการนำเสนอ ฐานะการเงินและผล ดำเนินการทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google