งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จรรยาบร รณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ สาขา ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จรรยาบร รณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ สาขา ๗."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จรรยาบร รณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ สาขา ๗

2 หมายถึง ประมวล ความประพฤติที่ผู้ ประกอบอาชีพการงาน แต่ละอาชีพกำหนดขึ้น เพื่อรักษาส่งเสริมเกียรติ คุณ ชื่อเสียง และฐานะ ของสมาชิก อาจเขียน เป็นลายลักษณ์อักษร หรือไม่ก็ได้

3  เป็นการควบคุมจากภายใน  เป็นการสมัครใจทำเอง ด้วยจิตสำนึกและความ ภาคภูมิใจในการกระทำที่ ถูกต้อง  เป็นอุดมคติที่สูงกว่า กฎหมาย  ไม่มีเจ้าหน้าที่ดำเนินการ  เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเพื่อป้องกัน การกระทำผิด

4  ความสำคัญต่อ ตนเอง ทำให้บุคคลมีความ ประพฤติที่ดีงาม มี ระเบียบวินัย มีน้ำใจ เอื้ออาทรช่วยเหลือซึ่ง กันและกัน

5  ความสำคัญต่อ ส่วนรวม ทำให้มีความ รับผิดชอบต่อ ส่วนรวม สังคมมี ระเบียบ มีน้ำใจเอื้อ อาทร ซึ่งกันและกัน คนในสังคมอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุข

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ความเป็นอิสระ ความเที่ยงธรรม และความซื่อสัตย์สุจริต

19 ความเป็นอิสระ  วางแผนการตรวจสอบ  ใช้วิธีการตรวจสอบ  แสดงความเห็นในรายงาน การสอบบัญชี  ไม่มีส่วนได้เสียในกองทุน ที่เข้าตรวจสอบ

20  การใช้ดุลพินิจโดย ปราศจากความ ลำเอียง  การพิจารณา ข้อเท็จจริงต่าง ๆ อย่างยุติธรรมและเป็น กลาง ความเที่ยงธรรม

21 การประพฤติตรงจริงใจ ไม่คดโกง ไม่หลอกลวง ไม่ปกปิดข้อเท็จจริงหรือบิดเบือน ความจริง ความซื่อสัตย์ สุจริต

22  ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาด ความเป็นอิสระ  ไม่รับสอบบัญชีในกิจการที่ตนขาด ความเป็นกลางโดยมีผลประโยชน์ หรือตำแหน่งเกี่ยวข้องกับกิจการนั้น  ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความเที่ยง ธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต

23 ความรู้ความสามารถ และมาตรฐานในการ ปฏิบัติงาน

24 -ต้องใช้ความรู้ ความสามารถ และ ความชำนาญงานเป็นพิเศษ -ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิผลและ ประสิทธิภาพ -ผลงานของผู้สอบบัญชีเป็นที่เชื่อถือ ได้

25 -ไม่สอบบัญชีในกิจการที่เกินความรู้ ความสามารถของตน -ปฏิบัติงานสอบบัญชีด้วยความระมัดระวังและ รอบคอบ -ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการ แสดงความเห็นเกี่ยวกับการคาดคะเนรายการ ใด ๆ ของกิจการที่ตนรับสอบบัญชี

26 -ไม่ลงลายมือชื่อรับรองในรายงานโดยการ แสดงความเห็นในการสอบบัญชีของ กิจการใดที่ตนมิได้ปฏิบัติงานสอบบัญชี -ไม่ยินยอมให้ผู้อื่นอ้างว่าตนเป็นผู้ทำการ สอบบัญชีในกิจการใดโดยตนมิได้ ปฏิบัติงาน

27 -ให้บันทึกความเห็นไว้ในรายงานการ สอบบัญชีเมื่อมีการปฏิบัติที่ขัดหรือแย้ง กับหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไปและมี ผลกระทบที่สำคัญต่องบการเงิน -การลงลายมือชื่อรับรอง โดยมีเงื่อนไข หรือไม่แสดงความเห็นหรือแสดง ความเห็นว่างบการเงินไม่ถูกต้อง ต้อง แสดงเหตุผลไว้ในรายงาน

28 มรรยาทต่อลูกค้า

29 -ไม่เปิดเผยความลับของ กิจการที่ตนสอบบัญชี -ไม่ละทิ้งการปฏิบัติงาน สอบบัญชีที่รับไว้แล้วโดย ไม่มีเหตุอันสมควร

30 มรรยาทต่อเพื่อนร่วมวิชาชีพ

31 -ควรให้ความร่วมมือซึ่งกันและกัน -ส่งเสริมและพัฒนาวิชาชีพสอบบัญชี -สร้างความสัมพันธ์อันดี -ไม่ทำงานเกินขอบเขตที่ได้รับ มอบหมาย -ไม่แย่งงานหรือแย่งผู้ช่วยผู้สอบบัญชี

32 -ไม่แย่งงานสอบบัญชีจากผู้สอบบัญชี อื่น -ไม่ทำการสอบบัญชีเกินกว่าที่ได้รับ มอบหมาย

33 มรรยาททั่วไป

34 -ต้องรักษาจรรยาบรรณแห่ง วิชาชีพ -ต้องรักษา และส่งเสริมเกียรติ ศักดิ์แห่งวิชาชีพ -พึงบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ แก่สังคมส่วนรวม

35 -ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำมาซึ่ง ความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ -ไม่โฆษณาหรือยินยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ด้วยประการใด ๆ -ไม่ให้หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ใด ๆ เพื่อเป็นการจูงใจให้ บุคคลอื่นแนะนำหรือจัดหางานการสอบ บัญชีมาให้ตนทำ

36 -ไม่เรียกหรือรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์จากบุคคลใดในเมื่อบุคคล นั้นได้รับงานเพราะการแนะนำหรือ การจัดหางานของตน -ไม่กำหนดค่าธรรมเนียมหรือ ค่าตอบแทนโดยถือเอาอัตราสูงต่ำ ของยอดเงิน หรือของมูลค่า ทรัพย์สินเป็นเกณฑ์

37


ดาวน์โหลด ppt จรรยาบร รณ นางสาวสมลักษณ์ ลวดเงิน พนักงานพัฒนากองทุนหมู่บ้าน สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชน เมืองแห่งชาติ สาขา ๗.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google