งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ActionScript 3.0 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา. Action Panel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ActionScript 3.0 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา. Action Panel."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ActionScript 3.0 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา

2 Action Panel

3

4 Script Pane Toolbar

5 ข้อควรจำ 1. จบคำสั่งใดๆ หรือสิ้นสุด statement ให้ปิดท้ายด้วย semicolons (;) เสมอ 2. พิมพ์ใหญ่ กับ พิมพ์เล็ก คนละตัวกัน 3. ช่องว่าง (Writespace) ไม่มีผลต่อการเขียนโปรแกรม 4.Dot หรือ จุด เราใช้เพื่ออยากแยกชื่อวัตถุออกจาก properties หรือ Method 5. วงเล็บปีกกา (Curly Braces) มักล้อมรอบ Action ที่จะเกิดขึ้น 6. วงเล็ก (parentheses) เราใช้วงเล็บ เพื่อใส่ค่าใดๆ ให้กับ Action นั้นๆ เพื่อให้เกิดการทำงานตามที่เราต้องการ comment // บรรทัดเดียว หลายบรรทัด /* */

6 ทำความรู้จักกับนามสกุล.as Flash นามสกุล.fla Run flash เป็นนามสกุล.swf ActionScript นามสกุล.as เราสามารถเขียน.as ไว้นอก.fla ได้ แล้วมา เชื่อมกันทีหลัง ( จะพูดในเรื่องของ class)

7 Variable and Data type ให้ลองนึกถึงกล่องใบหนึ่ง ที่บรรจุ เลขที่อ้างอิง ไปยังสิ่งของที่เราเก็บไว้บนชั้นวางของ โดย เลขที่อ้างอิงนี้ เราเก็บไว้ในกล่อง เพื่อรอวัน เรียกใช้งาน และเราก็เขียนชื่อติดกล่องไว้เพื่อ ความสะดวกในการเรียกชื่อกล่องใบนั้นๆ มาใช้ งาน (* เจ้ากล่องใบที่เรายกมาเป็นตัวอย่างคือ variable) Variable คือ สิ่งที่เราใช้ชื่อหรือสัญลักษณ์ใดๆ กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้อ้างอิงตำแหน่งใดๆ บน หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลนั้นๆ โดยข้อมูลที่ อ้างถึงสามารถมีชนิดข้อมูลแบบใดก็ได้ และยัง สามารถเปลี่ยนแปลงได้

8 กฏการตั้งชื่อตัวแปร ชื่อของตัวแปรนั้น ต้องขึ้นต้นด้วยตัวอักษร เครื่องหมาย $ (Dollar sign) หรือเครื่องหมาย _ (underscore) เท่านั้น ห้ามตั้งชื่อของตัวแปรขึ้นต้นด้วยตัวเลข เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์อื่นๆ นอกเหนือจาก หัวข้อที่กล่าวมา ถัดจากตัวอักษรตัวแรก จะตามด้วยตัวเลข ตัวอักษร เครื่องหมาย $ หรือ _ ก็ได้ ( แต่ห้าม เป็นเครื่องหมาย *,#,@ หรือเว้นช่องว่าง ) ตัวแปรใน ActionScript ถือเป็น Case Sensitive คือ ตัวใหญ่ตัวเลข มีความหมายต่างกัน ถือว่า เป็นคนละตัวแปรกัน การตั้งชื่อตัวแปร ต้องไม่ไปซ้ำกับคำสงวน (Reserved words)

9 คำสงวน

10 Data Type Number = ตัวเลขทั้งหมด int = จำนวนเต็ม -2,147,483 ถึง 2,147,483 unit = จำนวนเต็มบวกเท่านั้น 0 – 4,294,967,295 String = ตัวอักษร คำ และ สัญลักษณ์ต่างๆ Boolean = ตรรก มี 2 ค่า true และ false เท่านั้น

11 การประกาศตัวแปร var variableName: Datatype; Ex. var food:String; food = “pizza”; ประกาศตัวแปรและกำหนดค่าบรรทัดเดียว var myName:String = “Piyask”; ประกาศหลายๆ ตัวแปร โดยใช้ Comma(,) Var breakfast:String, lunch:String, dinner:String;

12 Constants ตัวแปรคงที่ Const BOILING_POINT:int=555;

13 Operators X = 2+2*3-5 ได้คำตอบเท่าไหร่

14 Arithmetic Operators ตัวดำเนินการทางคณิตศาสตร์ var a:Number = 1; var b:Number = 2; var c:Number = 4; a+b a-- a/b a++ c%b a*b a-b ( ถ้าเป็นจำนวนเต็มจะได้จำนวนเจ็มเสมอ แม้จะหารปัดเศษ ) 3 0 (a=a-1) 0.5 2 (a=a+1) 0 หารเอาเศษ 2 1

15 Comparison Operators ตัวดำเนินการเปรียบเทียบ == > >= != < <= === (a===b จะเป็นจริงเมื่อ a เท่ากับ b ในทุกๆ ด้าน ) !==

16 Logical Operations ตัวดำเนินการทางด้านตรรกศาสตร์

17 Control Stament

18 Ex. If statement var number:Number = 6; If (number>5) { trace(“ ค่าของ number มากกว่า 5”); }

19 Ex. If else statement var number: Number = 6; if (number >5) { trace(“ ค่าของ number มากกว่า 5”); } else { trace(“ ค่าของ number น้อยกว่า 5”); }

20 อาร์เรย์ (Array)


ดาวน์โหลด ppt ActionScript 3.0 อาจารย์ปิยศักดิ์ ถีอาสนา. Action Panel.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google