งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

PROGRAMMING WITH C INTRODUCTION TO C LANGUAGE. • พัฒนาโดย Mr. Dennis Ritchie (1970) • ภาษามาตรฐานบนระบบ UNIX • เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง • ทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "PROGRAMMING WITH C INTRODUCTION TO C LANGUAGE. • พัฒนาโดย Mr. Dennis Ritchie (1970) • ภาษามาตรฐานบนระบบ UNIX • เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง • ทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นๆ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 PROGRAMMING WITH C INTRODUCTION TO C LANGUAGE

2 • พัฒนาโดย Mr. Dennis Ritchie (1970) • ภาษามาตรฐานบนระบบ UNIX • เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง • ทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นๆ • ทำงานบนไมโครคอมพิวเตอร์ถึง เมนเฟรม • มาตรฐานของภาษาซีเรียกว่า ANSI C

3 C PROGRAMING STRUCTURE # PREPROCESSING DIRECTIVE DECLARATION GLOBAL VARIABLE DECLARATION FUNCTION PROTOTYPE DECLARATION main( ) { LOCAL VARIABLE DECLARATION............ STATEMENTS............ }

4 C PROGRAMING STRUCTURE # Pre-processing directive เป็นการกำหนดให้มีการกระทำใดๆ ก่อน จะเข้าสู่การทำงานของคำสั่งต่างๆ ใน โปรแกรม เช่น # include – อ่านไฟล์ภายนอกเข้ามารวมใน โปรแกรม #define - กำหนดค่าคงที่หรือมาโคร Global Variable เป็นการประกาศตัวแปรแบบรวม เพื่อให้ สามารถถูกเรียกใช้ได้จากทุกส่วนใน โปรแกรม Function Prototype declaration เป็นการประกาศรูปแบบของฟังก์ชั่นที่ สร้างขึ้น เพื่อเรียกใช้งานในโปรแกรม

5 C Programming Structure #include void main() { printf(“This is my first progarm in C”); } Pre-Processing Directive Statement Main program

6 C Programming Structure #include การนำไฟล์จากหน่วยความจำ ภายนอก ( ดิสก์ ) มาผนวกรวมใน โปรแกรมด้วย ( กรณีนี้คือไฟล์ stdio.h) void main( ) การกำหนดโมดูลหรือฟังก์ชั่นหลัก ของโปรแกรม ซึ่งจะเป็นจุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของโปรแกรม ภายในฟังก์ชั่น main จะบรรจุคำสั่ง (Statement) เพื่อกำหนดการทำงาน ของโปรแกรม

7 C Programming Structure #include // Include Header file #define SIZE 10// Constant Declaration int result;// Global Variable Declaration void sum(int, int);// Function Prototype Declaration void main( ) { int num;// Local Variable Declaration... Statement..................... } void sum(int num1, int num2)// User-defined Function { int val1, val2;// Local Variable Declaration... Statement... }

8 Comment •Single (Short) Comment (//) In C++, comments are prefaced by //. All characters following // are treated as part of the comment. •Block Comment (/*…*/) •Bold comment /* ************************** ************************** */

9 ข้อกำหนดในการเขียน โปรแกรมภาษาซี • ตัวอักษรแบบพิมพ์เล็กและพิมพ์ ใหญ่ถือว่าเป็นคนละตัว • คำสั่งต้องเขียนด้วยตัวอักษร ตัวพิมพ์เล็ก • ต้องปิดท้ายคำสั่งด้วยเครื่องหมาย ; • เขียนคำสั่งได้หลายคำสั่งใน 1 บรรทัด • โดยทั่วไปการตั้งชื่อตัวแปร (Variable) และฟังก์ชั่น (Function) เพื่อใช้งานในโปรแกรม จะใช้ ตัวอักษรพิมพ์เล็ก แต่จะใช้ตัวอักษร พิมพ์ใหญ่สำหรับชื่อของค่าคงที่ (Constant)

10 การตั้งชื่อตัวแปรและ ฟังก์ชั่นในภาษาซี 1. ห้ามใช้คำสงวน (Keyword) ที่ภาษาซี กำหนดไว้ 2. ต้องเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษ และ ตัวเลขเท่านั้น ห้ามใช้สัญลักษณ์ และเครื่องหมายใดๆ ในการตั้งชื่อ ( ยกเว้นเครื่องหมายขีดเส้นใต้ _ ซึ่ง ภาษาซีถือเป็นตัวอักษร ) 3. ต้องขึ้นต้นชื่อด้วยตัวอักษรเท่านั้น 4. ห้ามมีช่องว่างระหว่างชื่อ 5. ตัวอักษรพิมพ์เล็กและใหญ่ ถือว่า เป็นคนละตัว 6. ความยาวของชื่อไม่เกิน 32 ตัวอักษร

11 Guidelines for Specifying Variable Names •Begin with a letter of the alphabet. •First character to be followed by a sequence of letters and / or digits. •Avoid using letter O in situations where it can be confused with the number 0 and the lowercase letter l can be mistaken with the number 1.

12 •Uppercase and lowercase letters are treated different. •Name of the variable should be descriptive of the value it holds. Guidelines for Specifying Variable Names (cont.)

13 Keywords in C Language •Names reserved for specific purpose and cannot be used by the programmer. •All data types are reserved as keywords •Integer can be a variable name even though int is a part of integer.

14 Keywords in C Language autodefaultfloatregisterstruct breakdoforreturnswitch casedoublegotoshorttypedef charelseifsignedunion constenumintsizeofunsigned continueexternlongstatic volatilewhile

15 การตั้งชื่อตัวแปรและ ฟังก์ชั่นในภาษาซี ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ไม่ ถูกต้อง 32deg ขึ้นต้นด้วยตัวเลข num 10 มีช่องว่างภายในชื่อ var-5 ใช้เครื่องหมาย – ค่าที่ 1 ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ

16 การตั้งชื่อตัวแปรและ ฟังก์ชั่นในภาษาซี ตัวอย่างการตั้งชื่อที่ถูกต้อง _32deg var5 WIDTH loop_counter status_of_file

17 Steps of Programming with C Text Editor Compiler Linker *.C Source File *.OBJ Object File *.OBJ Object File *.EXE Executable File *.EXE Executable File


ดาวน์โหลด ppt PROGRAMMING WITH C INTRODUCTION TO C LANGUAGE. • พัฒนาโดย Mr. Dennis Ritchie (1970) • ภาษามาตรฐานบนระบบ UNIX • เป็นภาษาที่มีประสิทธิภาพสูง • ทำงานได้รวดเร็วกว่าภาษาอื่นๆ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google