งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ ล่วงหน้า ลุ่มน้ำป่าสัก

2 วัตถุประสงค์ โครงการ ใช้เพื่อการ บริหารจัดการน้ำ ในเขตลุ่มน้ำป่า สัก ให้เกิด ประสิทธิภาพ

3 ข้อมูล เบื้องต้น 1. โปรแกรม Microsoft Office Excel

4 ข้อมูลเบื้องต้น 2. พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก สถานีโทรมาตรพื้นที่ ( ตร. กม.) TS-1 หล่มเก่า 1,338 TS-2 หล่มสัก 1,067 TS-3 ป่าเลา 808 TS-4 เพชรบูรณ์ 1,253 TS-5 หนองไผ่ 2,131 TS-6 วิเชียรบุรี 2,092 TS-7 บัวชุม 1,168 TS-8 ลำสนธิ 1,392 TS-10 เขื่อนป่าสักฯ 1,261 ** พื้นที่ตอนบนของ อ่างเก็บน้ำ **

5 ข้อมูลเบื้องต้น 3. สถานีวัดน้ำฝนในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ลำดับที่ชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี ใช้วัดแทน ตำบลอำเภอจังหวัด 1 อบต. โป่งโป่งด่านซ้ายเลย 2 บ้านวังก้นหวดศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์ TS บ้านวังขอนห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์ 4 คุ้มบ้านติ้วน้อย เพชรบูรณ์ 5 ร. ร. บ้านพร้าวบ้านเนินหล่มเก่าเพชรบูรณ์ 6 หล่มสัก เพชรบูรณ์ TS อบต. ทุ่งสมอทุ่งสมอเขาค้อเพชรบูรณ์ 8 ร. ร. บ้านปากออกปากช่องหล่มสักเพชรบูรณ์ 9 เมืองเพชรบูรณ์ TS-3, TS-4 10 วัดอภัยมณีรัตน์ห้วยโป่งหนองไผ่เพชรบูรณ์ TS-5 11 บ้านบึงสามพันบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 12 ร. ร. บ้านซับอีลุมโคกปรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ 13 วิเชียรบุรีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ TS-6 14 อบต. นิยมชัยนิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี 15 อบต. ชัยนารายณ์ชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี 16 กลุ่มอุตุนิยมวิทยา อุทกบัวชุมบัวชุมชัยบาดาลลพบุรี TS -7, TS-8 17 ม่วงค่อมม่วงคอมชัยบาดาลลพบุรี 18 โคกสลุง พัฒนานิคมลพบุรี 19 หนองบัว พัฒนานิคมลพบุรี TS -10

6 ข้อมูลเบื้องต้น 4. สูตรที่ใช้ในการคำนวณ Q = C.I.A Q = ปริมาณน้ำหลาก ( ลบ. ม./ วินาที ) C = Runoff Coefficient ( 0.35 ) I = Rainfall Intensity (mm./hr) A = Watershed Area (Sq.Km.)

7 ข้อมูลเบื้องต้น 5. ข้อมูลการคาดการณ์จากเว็บไซต์ ต่างประเทศและในประเทศ -http://www.hamweather.com/http://www.hamweather.com/ -http://www.haii.or.th/ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร ( องค์การมหาชน )http://www.haii.or.th/ -http://www.tmd.go.th/index.php กรม อุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th/index.php -http://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาhttp://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/

8

9

10 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำตารางการคาดการณ์น้ำ พร้อมทั้งใส่สูตรการคำนวณในตาราง กรอก ข้อมูล ปริมาณ น้ำฝนที่ได้ จากสถานี วัดน้ำฝน ปริมาณน้ำฝน x พื้นที่รับ น้ำฝน ( ปริมาณน้ำท่า ที่ได้เป็น ล้าน ลบ. ม.) วั น เดื อน ปี รวมปริมาณน้ำท่า ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่า x Runoff Coefficient x % ฝนตกในพื้นที่

11 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำตารางการคาดการณ์น้ำ พร้อมทั้งใส่สูตรการคำนวณในตาราง รวมปริมาณน้ำท่าคาดการณ์ สะสมรายวัน ปริมาณการระบายน้ำและปริมาณ ระบายสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างแล้วจริงและน้ำไหลลง อ่างแล้วจริงสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่าที่คาดการณ์ว่ายังเหลืออยู่ตอนบน = ปริมาณน้ำท่าสะสมตอนบนที่คาดการณ์ - ปริมาณน้ำไหลลง อ่างแล้วจริงสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.)

12 ขั้นตอนการดำเนินการ 2. การคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำท่า และการวิเคราะห์ ข้อมูล ปริมาณฝนที่ได้ จากสถานีวัด น้ำฝนในพื้นที่ ปริมาณฝนคาดการณ์ที่ได้จากการ อ่านค่าสีแผนภาพการคาดการณ์ฝน

13 ขั้นตอนการดำเนินการ ปริมาณฝนคาดการณ์ที่ได้จากการอ่านค่าสีแผนภาพการ คาดการณ์ฝน จากเว็บไซต์ต่างประเทศ

14 ขั้นตอนการดำเนินการ การใช้ค่าร้อยละของปริมาณฝนที่พื้นที่ลุ่มน้ำ จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา

15 การสรุปผลการคาดการณ์และการน้ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ วันที่คำนวณ ว / ด / ป ปริมาณน้ำท่า ตอนบน ( ล้าน ลบ. ม.) สะสมปริมาณ น้ำท่าตอนบน ( ล้าน ลบ. ม.) Inflow ไหล เข้าอ่างแล้ว ( ล้าน ลบ. ม.) สะสม Inflow ไหลเข้าอ่าง แล้ว ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่า คงเหลือ ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.) คาดการณ์ ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.) 10 ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย ก. ย , ก. ย , ต. ค ต. ค ต. ค ต. ค การคาดการณ์

16 การนำไปประยุกต์ใช้ สามารถนำตารางการ คาดการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ กับทุกลุ่มน้ำ เพื่อให้การ บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ นั้นๆมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google