งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ ล่วงหน้า ลุ่มน้ำป่าสัก

2 วัตถุประสงค์ โครงการ ใช้เพื่อการ บริหารจัดการน้ำ ในเขตลุ่มน้ำป่า สัก ให้เกิด ประสิทธิภาพ

3 ข้อมูล เบื้องต้น 1. โปรแกรม Microsoft Office Excel

4 ข้อมูลเบื้องต้น 2. พื้นที่ลุ่มน้ำป่าสัก สถานีโทรมาตรพื้นที่ ( ตร. กม.) TS-1 หล่มเก่า 1,338 TS-2 หล่มสัก 1,067 TS-3 ป่าเลา 808 TS-4 เพชรบูรณ์ 1,253 TS-5 หนองไผ่ 2,131 TS-6 วิเชียรบุรี 2,092 TS-7 บัวชุม 1,168 TS-8 ลำสนธิ 1,392 TS-10 เขื่อนป่าสักฯ 1,261 ** พื้นที่ตอนบนของ อ่างเก็บน้ำ **

5 ข้อมูลเบื้องต้น 3. สถานีวัดน้ำฝนในเขตลุ่มน้ำป่าสัก ลำดับที่ชื่อสถานี ที่ตั้งสถานี ใช้วัดแทน ตำบลอำเภอจังหวัด 1 อบต. โป่งโป่งด่านซ้ายเลย 2 บ้านวังก้นหวดศิลาหล่มเก่าเพชรบูรณ์ TS - 1 3 บ้านวังขอนห้วยไร่หล่มสักเพชรบูรณ์ 4 คุ้มบ้านติ้วน้อย เพชรบูรณ์ 5 ร. ร. บ้านพร้าวบ้านเนินหล่มเก่าเพชรบูรณ์ 6 หล่มสัก เพชรบูรณ์ TS - 2 7 อบต. ทุ่งสมอทุ่งสมอเขาค้อเพชรบูรณ์ 8 ร. ร. บ้านปากออกปากช่องหล่มสักเพชรบูรณ์ 9 เมืองเพชรบูรณ์ TS-3, TS-4 10 วัดอภัยมณีรัตน์ห้วยโป่งหนองไผ่เพชรบูรณ์ TS-5 11 บ้านบึงสามพันบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 12 ร. ร. บ้านซับอีลุมโคกปรงวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ 13 วิเชียรบุรีเทศบาลเมืองวิเชียรบุรีเพชรบูรณ์ TS-6 14 อบต. นิยมชัยนิยมชัยสระโบสถ์ลพบุรี 15 อบต. ชัยนารายณ์ชัยนารายณ์ชัยบาดาลลพบุรี 16 กลุ่มอุตุนิยมวิทยา อุทกบัวชุมบัวชุมชัยบาดาลลพบุรี TS -7, TS-8 17 ม่วงค่อมม่วงคอมชัยบาดาลลพบุรี 18 โคกสลุง พัฒนานิคมลพบุรี 19 หนองบัว พัฒนานิคมลพบุรี TS -10

6 ข้อมูลเบื้องต้น 4. สูตรที่ใช้ในการคำนวณ Q = C.I.A Q = ปริมาณน้ำหลาก ( ลบ. ม./ วินาที ) C = Runoff Coefficient ( 0.35 ) I = Rainfall Intensity (mm./hr) A = Watershed Area (Sq.Km.)

7 ข้อมูลเบื้องต้น 5. ข้อมูลการคาดการณ์จากเว็บไซต์ ต่างประเทศและในประเทศ -http://www.hamweather.com/http://www.hamweather.com/ -http://www.haii.or.th/ สถาบันสารสนเทศทรัพยากร น้ำและการเกษตร ( องค์การมหาชน )http://www.haii.or.th/ -http://www.tmd.go.th/index.php กรม อุตุนิยมวิทยาhttp://www.tmd.go.th/index.php -http://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/ สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยาhttp://water.rid.go.th/hydhome/hydrology/

8

9 http://www.hamweather.com/ http://www.haii.or.th/

10 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำตารางการคาดการณ์น้ำ พร้อมทั้งใส่สูตรการคำนวณในตาราง กรอก ข้อมูล ปริมาณ น้ำฝนที่ได้ จากสถานี วัดน้ำฝน ปริมาณน้ำฝน x พื้นที่รับ น้ำฝน ( ปริมาณน้ำท่า ที่ได้เป็น ล้าน ลบ. ม.) วั น เดื อน ปี รวมปริมาณน้ำท่า ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่า x Runoff Coefficient x % ฝนตกในพื้นที่

11 ขั้นตอนการดำเนินการ 1. จัดทำตารางการคาดการณ์น้ำ พร้อมทั้งใส่สูตรการคำนวณในตาราง รวมปริมาณน้ำท่าคาดการณ์ สะสมรายวัน ปริมาณการระบายน้ำและปริมาณ ระบายสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำไหลลงอ่างแล้วจริงและน้ำไหลลง อ่างแล้วจริงสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่าที่คาดการณ์ว่ายังเหลืออยู่ตอนบน = ปริมาณน้ำท่าสะสมตอนบนที่คาดการณ์ - ปริมาณน้ำไหลลง อ่างแล้วจริงสะสมรายวัน ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.)

12 ขั้นตอนการดำเนินการ 2. การคำนวณคาดการณ์ปริมาณน้ำท่า และการวิเคราะห์ ข้อมูล ปริมาณฝนที่ได้ จากสถานีวัด น้ำฝนในพื้นที่ ปริมาณฝนคาดการณ์ที่ได้จากการ อ่านค่าสีแผนภาพการคาดการณ์ฝน

13 ขั้นตอนการดำเนินการ ปริมาณฝนคาดการณ์ที่ได้จากการอ่านค่าสีแผนภาพการ คาดการณ์ฝน จากเว็บไซต์ต่างประเทศ http://www.hamweather.com/

14 ขั้นตอนการดำเนินการ การใช้ค่าร้อยละของปริมาณฝนที่พื้นที่ลุ่มน้ำ จากข้อมูลกรมอุตุนิยมวิทยา

15 การสรุปผลการคาดการณ์และการน้ำข้อมูลไปใช้ในการบริหารจัดการน้ำ วันที่คำนวณ ว / ด / ป ปริมาณน้ำท่า ตอนบน ( ล้าน ลบ. ม.) สะสมปริมาณ น้ำท่าตอนบน ( ล้าน ลบ. ม.) Inflow ไหล เข้าอ่างแล้ว ( ล้าน ลบ. ม.) สะสม Inflow ไหลเข้าอ่าง แล้ว ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำท่า คงเหลือ ( ล้าน ลบ. ม.) ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.) คาดการณ์ ปริมาณน้ำใน อ่าง ( ล้าน ลบ. ม.) 10 ก. ย. 56 46.46 6.55 39.91218.47258.38 11 ก. ย. 56 65.84112.3010.2216.7795.52227.71323.23 12 ก. ย. 56 32.56144.8513.9730.74114.12240.80354.92 13 ก. ย. 56 33.78178.6310.9141.65136.98250.81387.79 14 ก. ย. 56 39.18217.8110.1651.81166.00260.05426.05 15 ก. ย. 56 18.84236.6511.7263.53173.13270.83443.96 16 ก. ย. 56 45.45282.1013.2776.80205.30283.15488.45 17 ก. ย. 56 26.35308.4512.5489.34219.11294.77513.88 18 ก. ย. 56 5.41313.8715.37104.71209.15309.20518.35 19 ก. ย. 56 59.88373.7436.47141.19232.56344.72577.28 20 ก. ย. 56 135.65509.4055.38196.57312.83399.11711.94 21 ก. ย. 56 173.90683.3074.24270.81412.49472.37884.86 22 ก. ย. 56 7.90691.2061.06331.87359.33532.46891.79 23 ก. ย. 56 0.57691.7871.41403.28288.50602.84891.34 24 ก. ย. 56 0.00691.7855.61458.89232.89656.66889.55 25 ก. ย. 56 0.81692.5947.82506.71185.88698.06883.94 26 ก. ย. 56 46.39738.9842.23548.94190.04731.18921.22 27 ก. ย. 56 76.74815.7250.58599.52216.20769.82986.02 28 ก. ย. 56 24.57840.2948.28647.80192.49800.75993.24 29 ก. ย. 56 68.98909.2763.72711.52197.75839.251,037.00 30 ก. ย. 56 0.00909.2764.64776.16133.11870.751,003.86 01 ต. ค. 56 13.14922.40 776.16146.24 02 ต. ค. 56 52.85975.25 776.16199.09 03 ต. ค. 56 16.53991.79 776.16215.63 04 ต. ค. 56 15.141006.93 776.16230.77 การคาดการณ์

16 การนำไปประยุกต์ใช้ สามารถนำตารางการ คาดการณ์ไปประยุกต์ใช้ได้ กับทุกลุ่มน้ำ เพื่อให้การ บริหารจัดการน้ำในลุ่มน้ำ นั้นๆมีประสิทธิภาพมาก ยิ่งขึ้น

17


ดาวน์โหลด ppt โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเขื่อนป่า สักชลสิทธิ์ สำนักชลประทานที่ ๑๐ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โครงการ “1 หน่วยงาน 1 ความรู้ ” การคาดการณ์พยากรณ์น้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google