งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4/8/2017 4:03 AM ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (จังหวัด) Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1

2 วัตถุประสงค์ เรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม
1. เรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งานโปรแกรม เพื่อให้เข้าใจการทำงาน และความสัมพันธ์ในแต่ละโปรแกรมภายในระบบ 2. Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2

3 โครงสร้างระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1. ข้อมูลรายเดือน 2. ข้อมูลรายปี 3. ข้อมูลแบบ Offline 4. AlphaBlox 5. Crystal Report 6. Cognos Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3

4 สิทธิ์การใช้งานในระบบ
4/8/2017 4:03 AM สิทธิ์การใช้งานในระบบ สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ตัวเอง แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ตัวเอง จนท. อปท. สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้จังหวัด แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้จังหวัด จนท. คลังจังหวัด สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้เขต แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้เขต จนท. คลังเขต สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน แสดงข้อมูลรายเดือน และรายปีทุก อปท. แสดงรายงานข้อมูลรายเดือนและรายปีทุก อปท. จนท. CFO กำหนดสิทธิ์การใช้งาน และข้อมูล อปท. แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปี ทุกอปท. แสดงรายงานการเปลี่ยนสถานะของอปท. จนท. IT 4

5 การเข้าใช้งานระบบ Production
Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 5

6 การเข้าใช้งานระบบ เครื่องอบรม
Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 6

7 ไอคอนการใช้งานในระบบ
เพิ่ม สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ เพิ่ม ข้อมูลที่เป็น Level (ประเภทรายได้, รายจ่าย) Refresh ข้อมูล แสดง ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แก้ไข เป็นการแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ ลบ ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการออกจากระบบ Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 7

8 ตัวอย่างข้อความจากระบบ
ตัวอย่าง กรณีทำงานไม่สำเร็จ Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 8

9 ตัวอย่างข้อความจากระบบ
ตัวอย่าง กรณีทำงานสำเร็จ Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 9

10 ส่วนกรอกข้อมูลรายเดือน
ค้นหา – ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย ค้นหา – ข้อมูลเงินกู้ ค้นหา – ผลสรุปการกรอกข้อมูลรายเดือน ค้นหา – ตารางแสดงข้อมูลรายได้-รายจ่าย แยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค้นหา - ตารางแสดงข้อมูลรายได้-รายจ่าย แยกเป็นรายเดือน ค้นหา - สถิติการนำเข้าข้อมูลรายได้ - รายจ่าย แยกเป็นรายเดือน Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 10

11 ส่วนกรอกข้อมูลรายปี ค้นหา - ข้อมูลงบดุล ค้นหา - ข้อมูลงบทรัพย์สิน
ค้นหา - ข้อมูลงบรายรับ – รายจ่าย ค้นหา - ข้อมูลงบกระแสเงินสด ค้นหา - ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด ค้นหา - ผลสรุปการกรอกข้อมูลรายปี Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 11

12 ส่วนกรอกข้อมูลแบบ Offline
Download / Upload แบบฟอร์มกรอกข้อมูล Offline Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 12

13 ส่วนแสดงรายงานโดยโปรแกรม AlphaBlox
รายงานรายได้ รายงานรายจ่าย รายงานเงินกู้ รายงานงบดุล รายงานงบทรัพย์สิน รายงานงบรายรับ – รายจ่าย รายงานงบกระแสเงินสด รายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 13

14 ส่วนแสดงรายงานโดยโปรแกรม Crystal Report
รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้ (keyin) รายงานยอดการชำระหนี้ (keyin) รายงานยอดการชำระหนี้สะสม (keyin) รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานงบดุลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานทรัพย์สินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานรับ-จ่ายขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานกระแสเงินสดขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 14

15 ส่วนแสดงรายงานโดยโปรแกรม Cognos
รายงานรายได้-รายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานรายได้ รายงานรายจ่าย รายงานเงินกู้ รายงานงบดุล รายงานงบทรัพย์สิน รายงานงบรายรับ - รายจ่าย รายงานงบกระแสเงินสด รายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 15

16 Professional Computer Co.,Ltd.
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 16

17 Thank You! Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง
17


ดาวน์โหลด ppt ระบบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google