งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1 ระบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( จังหวัด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1 ระบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( จังหวัด )"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1 ระบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( จังหวัด )

2 วัตถุประสงค์ 1. 2. เรียนรู้และเข้าใจวิธีการใช้งาน โปรแกรม เพื่อให้เข้าใจการทำงาน และ ความสัมพันธ์ในแต่ละ โปรแกรมภายในระบบ Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 2

3 3. ข้อมูลแบบ Offline 6. Cognos 4. AlphaBlox 1. ข้อมูลราย เดือน 2. ข้อมูลรายปี โครงสร้างระบบองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 5. Crystal Report Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 3

4 สิทธิ์การใช้งานในระบบ สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้จังหวัด แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้จังหวัด แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้จังหวัด สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้เขต แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้เขต แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปีของ อปท. ภายใต้เขต สามารถบันทึกข้อมูลพื้นฐาน แสดงข้อมูลรายเดือน และรายปีทุก อปท. แสดงรายงานข้อมูลรายเดือนและรายปีทุก อปท. กำหนดสิทธิ์การใช้งาน และข้อมูล อปท. แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปี ทุก อปท. แสดงรายงานการเปลี่ยนสถานะของอปท. จนท. อปท. จนท. คลัง จังหวัด จนท. คลังเขต จนท. IT จนท. CFO สามารถบันทึกข้อมูลรายเดือน และรายปี ของ อปท. ตัวเอง แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปี ของ อปท. ตัวเอง แสดงรายงานข้อมูลรายเดือน และรายปี ของ อปท. ตัวเอง 4

5 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. การเข้าใช้งานระบบ Production 5 http://cfodb.cgd.go.th/wps/portal/cfo/

6 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. การเข้าใช้งานระบบ เครื่อง อบรม 6 http://58.137.175.151/wps/portal/cfo

7 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ไอคอนการใช้งานในระบบ 7 เพิ่ม สำหรับเพิ่มข้อมูลใหม่ Refresh ข้อมูล แสดง ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้ แก้ไข เป็นการแก้ไขข้อมูลที่เคยบันทึกไว้ ลบ ลบข้อมูลที่ไม่ต้องการ ออกจากระบบ เพิ่ม ข้อมูลที่เป็น Level ( ประเภทรายได้, รายจ่าย )

8 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ตัวอย่างข้อความจากระบบ 8 ตัวอย่าง กรณีทำงานไม่สำเร็จ

9 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ตัวอย่างข้อความจากระบบ 9 ตัวอย่าง กรณีทำงานสำเร็จ

10 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนกรอกข้อมูลรายเดือน 10 1. ค้นหา – ข้อมูลรายได้ - รายจ่าย 2. ค้นหา – ข้อมูลเงินกู้ 3. ค้นหา – ผลสรุปการกรอกข้อมูลรายเดือน 4. ค้นหา – ตารางแสดงข้อมูลรายได้ - รายจ่าย แยกเป็นรายองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 5. ค้นหา - ตารางแสดงข้อมูลรายได้ - รายจ่าย แยกเป็นรายเดือน 6. ค้นหา - สถิติการนำเข้าข้อมูลรายได้ - รายจ่าย แยกเป็นรายเดือน

11 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนกรอกข้อมูลรายปี 11 1. ค้นหา - ข้อมูลงบดุล 2. ค้นหา - ข้อมูลงบทรัพย์สิน 3. ค้นหา - ข้อมูลงบรายรับ – รายจ่าย 4. ค้นหา - ข้อมูลงบกระแสเงินสด 5. ค้นหา - ข้อมูลพื้นฐานจังหวัด 6. ค้นหา - ผลสรุปการกรอกข้อมูลรายปี

12 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนกรอกข้อมูลแบบ Offline 12 1.Download / Upload แบบฟอร์มกรอก ข้อมูล Offline

13 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนแสดงรายงานโดย โปรแกรม AlphaBlox 13 1. รายงานรายได้ 2. รายงานรายจ่าย 3. รายงานเงินกู้ 4. รายงานงบดุล 5. รายงานงบทรัพย์สิน 6. รายงานงบรายรับ – รายจ่าย 7. รายงานงบกระแสเงินสด 8. รายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

14 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนแสดงรายงานโดยโปรแกรม Crystal Report 14 1. รายงานรายละเอียดสัญญาเงินกู้ (keyin) 2. รายงานยอดการชำระหนี้ (keyin) 3. รายงานยอดการชำระหนี้สะสม (keyin) 4. รายงานรายได้ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 5. รายงานรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 6. รายงานงบดุลขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น 7. รายงานทรัพย์สินขององค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น 8. รายงานรับ - จ่ายขององค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น 9. รายงานกระแสเงินสดขององค์การ ปกครองส่วนท้องถิ่น

15 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. ส่วนแสดงรายงานโดย โปรแกรม Cognos 15 1. รายงานรายได้ - รายจ่ายขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น 2. รายงานรายได้ 3. รายงานรายจ่าย 4. รายงานเงินกู้ 5. รายงานงบดุล 6. รายงานงบทรัพย์สิน 7. รายงานงบรายรับ - รายจ่าย 8. รายงานงบกระแสเงินสด 9. รายงานข้อมูลพื้นฐานจังหวัด

16 กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. 16

17 Thank You! กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง Professional Computer Co.,Ltd. 17


ดาวน์โหลด ppt Professional Computer Co.,Ltd. กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง 1 ระบบองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ( จังหวัด )

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google