งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมที่ เครือข่ายและ Internet explorer จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมที่ เครือข่ายและ Internet explorer จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมที่ เครือข่ายและ Internet explorer จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่ WebPage บนเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่ WebPage บนเครือข่าย ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Internet ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Internet ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้โปรแกรม IE ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้โปรแกรม IEจุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่ WebPage บนเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่ WebPage บนเครือข่าย ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Internet ให้ผู้เรียนเข้าใจความหมายของ ศัพท์เทคนิคต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับ Internet ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้โปรแกรม IE ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการใช้โปรแกรม IE 33

2 NETWORK พงศ์ศักดิ์ ลีละวัฒนพันธ์ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ นครศรีธรรมราช

3 ระบบ เครือข่าย เป็นการนำคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมา เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดย ใช้สายเคเบิล หรือระบบไร้ สาย เพื่อประโยชน์ในการ ใช้ ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน เป็นการนำคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปมา เชื่อมโยงเข้าด้วยกัน โดย ใช้สายเคเบิล หรือระบบไร้ สาย เพื่อประโยชน์ในการ ใช้ ทรัพยากรต่างๆ ร่วมกัน

4 ประเภทของ ระบบเครือข่าย LAN (Local Area Network) LAN (Local Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) MAN (Metropolitan Area Network) Wan (Wide Area Network) Wan (Wide Area Network)

5 LAN (Local Area Network) หมายถึง เครือข่ายขนาด เล็ก หรือที่ เรียกว่า เครือข่าย ท้องถิ่น เป็น การเชื่อม คอมพิวเตอร์ ที่ อยู่ในอาคาร เดียวกัน หรือ กลุ่มอาคารที่อยู่ ใกล้เคียงกันเข้า ด้วยกัน

6 MAN (Metropolitan Area Network) หมายถึง เครือข่ายระดับ เมือง เป็นการเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ที่อยู่ในจังหวัด เดียวกัน หรือจังหวัด ใกล้เคียงเข้าด้วยกัน

7 Wan (Wide Area Network) หมายถึง เครือข่าย นานาชาติ เป็นการเชื่อม ต่อคอมพิวเตอร์ที่อยู่ ห่างไกลคนละประเทศ เข้า ด้วยกัน

8 ประโยชน์ของ เครือข่าย  แบ่งปันการใช้ไฟล์  การโอนย้ายไฟล์  การแบ่งปันการใช้โปรแกรม ต่าง ๆ  การป้อนข้อมูลเข้าใน โปรแกรมพร้อม ๆ กัน  การแบ่งปันการใช้เครื่องพิมพ์  ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

9 องค์ประกอบของ ระบบเครือข่าย  เซอร์เวอร์ (SERVER)  เวิร์กสเตชั่น (Workstation)  แผงวงจรเน็ตเวิร์ก (NIC)  ตัวกลางนำข้อมูล  โปรแกรม ระบบปฏิบัติการเครือข่าย (NOS)

10 SERVER ทำหน้าที่ให้บริการ ด้านต่างๆ แก่ Workstation ที่อยู่ ในเครือข่าย

11 SERVER แบ่งตาม หน้าที่  FILE SERVER ให้บริการในการจัดเก็บ ข้อมูล  PRINT SERVER ให้บริการและควบคุม เครื่องพิมพ์  COMMUNICATION SERVER ให้บริการและ ควบคุมอุปกรณ์ สื่อสาร  INTERNET SERVER ให้บริการด้านอินเตอร์เน็ต

12 SERVER แบ่งตาม หน้าที่  MAIL SERVER ให้บริการด้านจดหมายอิเล็กโทร นิกส์  WEB SERVER ให้บริการจัดเก็บ และเผยแพร่ HomePage  NEWS SERVER ให้บริการเรื่องข่าว  CD SERVER ให้บริการเรื่องซีดี

13  Dedicated File Server  Dedicated File Server SERVER ทำหน้าที่ ให้บริการเครื่องอื่นเพียง อย่างเดียว  Non-dedicated File Server  Non-dedicated File Server SERVER สามารถใช้ได้ เหมือนไมโครคอมพิวเตอร์ ทั่วไป เซอร์เวอร์ แบ่งเป็น 2 แบบ

14 WorkSta tion สถานีงาน ทำหน้าที่ เป็นลูกข่าย ขอใช้ บริการต่างๆ ที่เซอร์ เวอร์ เปิดบริการ

15 Network Interface Card เป็นแผงวงจรที่ติดตั้ง ในคอมพิวเตอร์ ทำ หน้าที่เป็นตัวกลางใน การติดต่อ สื่อสาร ระหว่างคอมพิวเตอร์ที่ อยู่ ในเครือข่าย

16 ตัวกลางนำ ข้อมูล ได้แก่สายสัญญาณ ที่ใช้เชื่อมต่อ ระหว่าง คอมพิวเตอร์แต่ละ ตัวที่ อยู่ใน เครือข่าย

17 ระบบปฏิบัติการ ของเครือข่าย Windows 3.11 for workgroup Windows 95/98 Windows NT Netware 3.12 / 4.XX Linux

18 รูปร่างของ เครือข่าย  แบบดาว (STAR)  แบบบัส (BUS)  แบบวงแหวน (RING)

19 แบบ ดาว

20 HUB SERVERWORKSTATION

21 แบบบัส

22 แบบบัส SERVER WORKSTATION WORKSTATION WORKSTATION WORKSTATION WORKSTATION

23 แบบวงแหวน

24 แบบวงแหวน SERVERWORKSTATION WORKSTATION WORKSTATIONWORKSTATION WORKSTATION

25 แบบผสม

26 ผู้ใช้ในระบบ เครือข่าย  ผู้ควบคุมระบบ เครือข่าย (Supervisors)  ผู้ปฏิบัติงาน (Operator)  ผู้ใช้ระบบเครือข่าย ทั่วไป (Users)


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมที่ เครือข่ายและ Internet explorer จุดมุ่งหมาย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักการใช้ประโยชน์ จากเครือข่าย ให้ผู้เรียนรู้จักวิธีการเผยแพร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google