งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การถอดบทเรียน หลังจากการดำเนินกิจกรรม โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การถอดบทเรียน หลังจากการดำเนินกิจกรรม โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การถอดบทเรียน หลังจากการดำเนินกิจกรรม โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล

2 ประวัติความเป็นมา สงครามเวียดนาม 1965 - 1975 อเมริกัน เริ่มต้นใน การทบทวน ผลการปฏิบัติการซ้อมรบ ที่ครอบคลุมถึง ผลจากการรบจริงด้วย (Operation หรือ Action) After Action Review : AAR ทหารในปัจจุบันใช้มาก ต้องถอดบทเรียนเสมอ หา Best practice บทเรียนที่เป็นวิธีการที่ทำได้ดีที่สุด ทุกหน่วยงานใช้มาก แต่เราไม่ค่อยกล่าวถึง เช่น พูดคุยกัน อย่างไม่เป็นทางการ ถึงประสบการณ์การ เรียนรู้จากการดำเนินงาน หรือ กิจกรรม ปัจจุบัน พบมาก ในการวิจัยแบบ Participatory Action Research: PAR

3 การถอดบทเรียนหลังจากการ ประเมินผล หัวใจสำคัญของการถอดบทเรียนคือ การ ทบทวนผลการดำเนินกิจกรรมตามที่ได้ ปฏิบัติไป เน้น CIPP Model Content Input Process Product ต้องมีการนำเสนอผลงานก่อน แล้ว ถอดบทเรียน เป็นอย่างไรบ้าง มีปัญหาและอุปสรรค อย่างไร จุดเด่น จุดแข็งและแนวทางปฏิบัติ ที่ต้องนำไปพัฒนาให้ก้าวหน้าเป็นอย่างไร บ้าง ในการถอดบทเรียนจะต้องประกอบไปด้วย คณะผู้ดำเนินโครงการทั้งหมดเข้ามามีส่วน ร่วม และต้องมีผู้รับประโยชน์ร่วมด้วย

4 และให้ข้อเสนอแนะ โดยในการนี้ จะต้องมีผู้ที่เป็นผู้ได้รับประโยชน์ จากกิจกรรมดำเนินงานเข้าร่วมด้วย หลักการสำคัญในการถอดบทเรียน คือ ต้องเปิดโอกาสให้ทุกภาคี แสดงความคิดเห็นและให้ ข้อเสนอแนะในทุกๆด้าน ได้อย่าง เสรี นอกจากนี้จะต้องมีการกำหนด แนวทางที่จะเป็นหัวใจหลักในการ ถอดบทเรียนด้วย

5 ขั้นตอนของการถอดบทเรียน ในขั้นตอนของการเตรียมการต้อง จัดให้มีองค์ประกอบดังนี้ ห้องประชุม อุปกรณ์ต่างๆที่ใช้ในการประชุม เพื่อการนำเสนอผลการดำเนินงาน และเทคโนโลยี่สารสนเทศ กระดาน และเครื่องเขียน เลขานุการการประชุมเพื่อถอด บทเรียน

6 แผนที่ชุมชนที่ดำเนินงานหาก เป็นกรณีศึกษา ประธานที่ประชุมเพื่อถอด บทเรียน ผู้นำการสนทนาและชี้ประเด็น เพื่อให้เกิดการให้ข้อเสนอแนะ ที่นั่งสำหรับผู้สังเกตการณ์ที่จะ นำผลการถอดบทเรียนไป ประยุกต์ใช้ในสังคมอื่น

7 การเริ่มต้นของการถอดบทเรียน 1) กำหนดให้มีการนำเสนอผล การดำเนินงานประมาณหนึ่ง ชั่วโมง 2) ให้ภาคีต่างๆกล่าวถึงผลที่ได้รับ ความคุ้มทุน ปัญหาและอุปสรรค ตลอดจนปัจจัยเอื้อและปัจจัยเสริม ที่เกิดขึ้น 3) แนวทางในการพัฒนาต่อยอด หรือที่จะดำเนินการต่อไป

8 การเขียนรายงานการถอดบทเรียน บทนำ บรรยาย ความเป็นมาของ โครงการ และกล่าวถึงเป้าหมายของการ ถอดบทเรียน ที่เป็นประสบการณ์ เรียนรู้ (lesson learned) ค้นหา บทเรียนที่ดีที่สุด (Best practice) ประมาณ หนึ่งหน้า

9 วิธีการถอดบทเรียน เน้นกระบวนการแบบการประชุม ลักษณะห้องประชุม แบบตัวยู (U- shape) ที่ทุกคน มองเห็นกันหมด มีประธาน เลขานุการ มีอุปกรณ์การ นำเสนอผลงาน กระดาน กระดาษ เครื่องเขียน ฯลฯ ทุกภาคส่วน ภาคี ที่มีบทบาทในการ ดำเนินกิจกรรม โครงการฯ มีส่วนร่วม พูด แนะนำ ตำหนิ ความเห็นได้ อย่างเสรี ประมาณ ครึ่ง หรือ หนึ่งหน้า

10 ผลการถอดบทเรียน เน้น CIPP Model และกล่าวตามประเด็น SWOT อาจเขียนเรียงเป็นข้อก็ได้ และ ต้องชี้ให้เห็น Best practice ถ้ามี อาจประมาณ สอง ถึง สี่หน้า แล้วแต่ประเด็น ต้องมีรูปภาพ ประกอบด้วย

11 สรุป ย่อผลข้างต้นให้เหลือประมาณ ครึ่งหน้า เน้นปัญหาที่แก้ไม่ได้ และเน้น โชว์ที่ทำได้ดีที่สุด


ดาวน์โหลด ppt การถอดบทเรียน หลังจากการดำเนินกิจกรรม โครงการ เสร็จสิ้นแล้ว รศ. ดร. โยธิน แสวงดี สถาบันวิจัยประชากรและสังคม ม. มหิดล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google