งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1. วัฒนธรรมด้านที่ อยู่อาศัยมีความ แตกต่างกันไปตาม อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1. วัฒนธรรมด้านที่ อยู่อาศัยมีความ แตกต่างกันไปตาม อะไร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3 1. วัฒนธรรมด้านที่ อยู่อาศัยมีความ แตกต่างกันไปตาม อะไร

4 มีความแตกต่างกันไปตามสภาพ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทั้งใน เรื่องของการใช้วัสดุและรูปทรง เช่น คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม เนื่องจากคนไทยส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ำ ออกแบบ ให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้ อากาศถ่ายเทและให้ความร่มเย็น แก่ผู้อยู่อาศัย

5 2. คนไทยนิยมสร้าง บ้านลักษณะ อย่างไร

6 มีความแตกต่างกันไปตามสภาพ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทั้งใน เรื่องของการใช้วัสดุและรูปทรง เช่น คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม เนื่องจากคนไทยส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ำ ออกแบบ ให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้ อากาศถ่ายเทและให้ความร่มเย็น แก่ผู้อยู่อาศัย

7 3. ลักษณะที่คนไทย นิยมสร้างนั้นเพื่อ อะไร

8 มีความแตกต่างกันไปตามสภาพ ภูมิประเทศและภูมิอากาศ ทั้งใน เรื่องของการใช้วัสดุและรูปทรง เช่น คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มีใต้ถุนสูง เพื่อให้บ้านโปร่ง สบาย น้ำไม่ท่วม เนื่องจากคนไทยส่วน ใหญ่ ประกอบอาชีพเกษตรกรรม จึงนิยมปลูกบ้านริมแม่น้ำ ออกแบบ ให้เป็นหลังคาทรงสูง เพื่อให้ อากาศถ่ายเทและให้ความร่มเย็น แก่ผู้อยู่อาศัย

9 4. คนไทยมักสร้าง บ้านที่มีชายคาที่ ยื่นยาวออกมาปก คลุมตัวบ้าน มากกว่าบ้านทรง ยุโรปเพื่ออะไร และ เนื่องจากอะไร

10 นอกจากนี้ยังมีชายคาที่ยื่นยาว ออกมาปกคลุมตัวบ้านมากกว่าบ้าน ทรงยุโรป เพื่อป้องกันแดดและฝน เนื่องจากประเทศไทยอยู่ในภูมิ ประเทศเขตร้อน มีฝนตกชุก ในขณะที่คนจีนนิยมสร้างบ้านด้วย ดินเหนียวผสมหญ้าหรือหญ้าฟาง รูปทรงคล้ายตึก เพราะอยู่ในภูมิ ประเทศที่มีอากาศหนาว จึงต้อง สร้างบ้านให้กันลมหนาวได้ ส่วน ชาวยุโรปมักสร้างบ้านเรือนเป็นตึก ก่ออิฐหรือเทคอนกรีต

11 5. คนไทยกับชาว ยุโรปสร้างบ้าน แตกต่างกัน อย่างไร 5. คนไทยกับชาว ยุโรปสร้างบ้าน แตกต่างกัน อย่างไร

12 คนไทยนิยมสร้างบ้านด้วยไม้ มี ใต้ถุนสูงนอกจากนี้ยังมีชายคา ที่ยื่นยาวออกมาปกคลุมตัวบ้าน มากกว่าบ้านทรงยุโรป เพื่อ ป้องกันแดดและฝน เนื่องจาก ประเทศไทยอยู่ในภูมิประเทศ เขตร้อน มีฝนตกส่วนชาวยุโรป มักสร้างบ้านเรือนเป็นตึกก่ออิฐ หรือเทคอนกรีต


ดาวน์โหลด ppt 1. วัฒนธรรมด้านที่ อยู่อาศัยมีความ แตกต่างกันไปตาม อะไร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google