งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Aesthetic of Home and Garden Dr. Naris Sinsiri Dr. Wantana Sinsiri.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Aesthetic of Home and Garden Dr. Naris Sinsiri Dr. Wantana Sinsiri."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Aesthetic of Home and Garden Dr. Naris Sinsiri Dr. Wantana Sinsiri

2 บทที่ 1 ความเป็นมาของบ้าน และ ความหมายของบ้าน ความเป็นมาของบ้าน มนุษย์กับมันสมองอันเฉลียวฉลาด มนุษย์มีสัดส่วนสมองต่อน้ำหนักมากที่สุด เมื่อเทียบกับสัตว์อื่น มนุษย์กับความเป็นผู้ช่างสังเกต จดจำและ แก้ไขปัญหา มนุษย์กับปัจจัยสี่ในการดำรงชีพ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่ อาศัย

3 บ้าน : ความหมาย ที่คุ้มกำบังกายให้พ้นจากภัยอันตรายของ สิ่งแวดล้อมทั้งจากภัยธรรมชาติ ภัยจาก สัตว์ ภัยจากมนุษย์ หมายร่วมถึงความต้องการด้านจิตใจ และ ความต้องด้านกายภาพ

4 บ้านกับสภาวะแวดล้อม ความสัมพันธ์ระหว่างบ้านกับสภาวะ แวดล้อม ปัจจัยภูมิประเทศ - แต่ละภูมิภาคของโลกมีลักษณะภูมิประเทศ แตกต่างกันส่งผลให้ลักษณะ สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัยแตกต่างกันด้วย ปัจจัยภูมิอากาศ - ปริมาณแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน การตกของฝน หิมะ ลม ( ที่อยู่ อาศัยต้องปกป้องให้พ้นจากสิ่งเหล่านี้ ) การสืบสานด้านวัฒนธรรม - สะสมภูมิปัญญาและถ่ายทอดไปสู่ลูกหลาน

5 บ้านกับกลุ่มชนในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก บ้าน เอสกิโม บ้าน อินเดียแดง บ้านใน อิรัก อิหร่าน บ้าน ยุโรป บ้าน อเมริกันสไตล์ บ้าน มาไซ (masai) บ้านทรงไทย บ้าน จีน

6 Victorian Italian

7 Tudor

8 Vanderbiltmarble house

9 Cotswold (American house)

10

11 บ้านทรงไทย ภาคกลาง

12 บ้านทรงไทยประยุกต์

13 ปัจจัยภูมิประเทศ สภาพการระบายน้ำในพื้นที่ ความลาดชัน ช่องเขาที่ลาดชันระวังเรื่องน้ำป่า แผ่นดิน ถล่ม บนเขา หลุบเขา ริมทะเล สภาพภูมิประเทศ ที่ลุ่ม ที่ดอน สร้างบ้านอย่างไรจึงจะเหมาะสมต่อ ภูมิประเทศ

14 ปัจจัยภูมิอากาศ ปริมาณแสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ ปริมาณน้ำฝน การตกของฝน หิมะ กระแสลมและทิศทางลม ลักษณะฤดูกาล สร้างบ้านอย่างไรจึงจะเหมาะสมต่อ ภูมิอากาศ

15 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างบ้านให้อยู่ใน สภาวะน่าสบาย ปัจจัยสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านความต้องการทางจิตใจ - ความเป็นอยู่ของครอบครัว - ความรักความผูกพัน ความพร้อมในเครื่องใช้ไม้สอยสิ่งอำนวยความ สะดวกที่เหมาะสม พื้นที่เพียงพอสะดวกสบาย การจัดวางความเป็นระเบียบ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

16 องค์ประกอบของบ้าน วัตถุประสงค์ และ การใช้งาน ห้องรับแขก ห้องนอน ห้องพักผ่อน ห้องรับประทาน อาหาร ห้องครัว ห้องน้ำ ห้อง ส้วม ห้องทำงาน ห้องเด็ก ห้องสมุด เฉลียง ระเบียง ห้องพระ ที่จอดรถ

17 การใช้ประโยชน์และพื้นที่ใช้สอย หน้าที่ของห้องต่าง ๆ เฟอร์นิเจอร์ที่ใช้ ตำแหน่งที่ตั้งที่เหมาะสม การใช้สีที่เหมาะสม การใช้แสงสว่างที่เหมาะสมและการอนุรักษ์ พลังงาน โปรดเลือกและ Design ห้องในฝันของคุณให้ ตอบสนองต่อหน้าที่ข้างต้น

18 ห้องนอน

19

20 ห้องเด็ก

21

22 ห้องน้ำ ห้องส้วม

23

24 ห้องครัว

25

26 ห้องรับแขก

27 ห้องรับประทานอาหาร

28


ดาวน์โหลด ppt Aesthetic of Home and Garden Dr. Naris Sinsiri Dr. Wantana Sinsiri.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google