งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกลกังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
21 การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายสำคัญอย่างไร ได้ความคิดเห็นที่แตกต่าง เพื่อนำมาแก้ปัญหา ปัญหาทุกปัญหาสามารถแก้ไข ได้ด้วยการสัมมนา

3 การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายสำคัญอย่างไร
22 การสัมมนาพระพุทธศาสนามีความมุ่งหมายสำคัญอย่างไร ค. หาข้อสรุปของสาเหตุและวิธีการ แก้ปัญหาที่ถูกต้อง ง. พัฒนาตามขีดความสามารถของ

4 ๒. ทฤษฎีใหม่ของในหลวงเรื่อง.. เศรษฐกิจพอเพียง..ทำให้คนไทย
23 ๒. ทฤษฎีใหม่ของในหลวงเรื่อง.. เศรษฐกิจพอเพียง..ทำให้คนไทย มีคุณธรรมหลายเรื่อง ยกเว้น ข้อใด ขยัน และประหยัด ประกอบอาชีพสุจริต สร้างฐานะให้มั่งคั่งร่ำรวย มีน้ำใจ ช่วยเหลือผู้อื่น

5 ๓. การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ความสุข
24 ๓. การดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ทำให้ความสุข กาย สบายใจ นับว่าสอดคล้องกับ หลักธรรมใด สังคหวัตถุ ๔ อิทธิบาท ๔ มัชฌิมาปฏิปทา ขันติ - โสรัจจะ

6 ๔. จุดมุ่งหมายทางจริยธรรมของพระ พุทธศาสนาคือข้อใด
25 ๔. จุดมุ่งหมายทางจริยธรรมของพระ พุทธศาสนาคือข้อใด ให้คนชอบธรรมบุญ ให้มีความรู้ความเข้าใจธรรมะ ให้ทำความดีเพื่อตนเองและ ครอบครัว ง. ไม่ให้เบียดเบียนกัน แต่ให้รู้จักเสีย สละช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

7 ๕. การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาอย่างไร
26 ๕. การพัฒนาที่ยั่งยืนหมายถึงการพัฒนาอย่างไร การพัฒนาแล้วไม่ต้องพัฒนาอีก การพัฒนาเป็นไปตามกระแสโลก การพัฒนาที่ไม่ก่อให้เกิดปัญหา ตามมาในภายหลัง ง. พัฒนาตามขีดความสามารถของ ทรัพยากรธรรมชาติ

8 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคมมากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อจะลดปัญหา
27 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคมมากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อจะลดปัญหา สังคมควรทำวิธีใดดีที่สุด ให้อภัยคนทำผิดเพื่อให้โอกาส ทำความดี ข. จับคนทำผิดเข้าคุก เพราะเป็น พิษภัยต่อสังคม

9 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคมมากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อจะลดปัญหา
28 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคมมากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อจะลดปัญหา สังคมควรทำวิธีใดดีที่สุด ค. จัดการศึกษาให้คนมี ความรู้ คู่ คุณธรรม เพื่อให้รู้จักผิดชอบ ชั่ว ดี ง. เลี้ยงคนดี ตีคนชั่ว และถือว่า ปัญหาสังคมเป็นเรื่องธรรมดา

10 ๗.แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริสัมพันธ์กับหลัก
29 ๗.แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราชดำริสัมพันธ์กับหลัก พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด หลักสันโดษ หลักความพอดี หลักการพึ่งตนเอง หลักการบริโภคนิยม

11 ๘. การส่งเสริมให้มีการบริโภคมากที่สุดและผลิตสินค้าเพื่อการตลาด
30 ๘. การส่งเสริมให้มีการบริโภคมากที่สุดและผลิตสินค้าเพื่อการตลาด จัดเป็นลักษณะของระบบเศรษฐกิจ แบบใด แบบพึ่งพา ข. แบบทุนนิยม ค. แบบสังคมนิยม ง. แบบเอารัดเอาเปรียบ

12 ๙. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช ดำริมีลักษณะอย่างไร
31 ๙. เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราช ดำริมีลักษณะอย่างไร พึ่งตนเองได้ ผลิตเพื่อพออยู่พอกิน เป็นการแข่งขันผลิต บริโภค ซื้อขาย อาศัยหลักการสันโดษ ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับภายนอก ผลผลิตที่ได้เป็นของส่วนกลางโดย นำมาแจกจ่ายอย่างทั่วถึงกัน


ดาวน์โหลด ppt สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สาระที่ ๑ : ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google