งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา

2 21 ๑.การสัมมนา พระพุทธศาสนามี ความมุ่งหมายสำคัญ อย่างไร ก. ได้ความคิดเห็นที่ แตกต่าง เพื่อนำมาแก้ปัญหา ข.ปัญหาทุกปัญหา สามารถแก้ไข ได้ด้วยการสัมมนา

3 ครูธีระพล เข่งวา 22 ๑.การสัมมนา พระพุทธศาสนามี ความมุ่งหมายสำคัญ อย่างไร ค. หาข้อสรุปของสาเหตุ และวิธีการ แก้ปัญหาที่ถูกต้อง ง. พัฒนาตามขีด ความสามารถของ

4 ครูธีระพล เข่งวา 23 ๒. ทฤษฎีใหม่ของใน หลวงเรื่อง.. เศรษฐกิจพอเพียง.. ทำให้คนไทย เศรษฐกิจพอเพียง.. ทำให้คนไทย มีคุณธรรมหลาย เรื่อง ยกเว้น มีคุณธรรมหลาย เรื่อง ยกเว้น ข้อใด ข้อใด ก. ขยัน และ ประหยัด ข. ประกอบอาชีพ สุจริต ค. สร้างฐานะให้มั่ง คั่งร่ำรวย ง. มีน้ำใจ ช่วยเหลือ ผู้อื่น

5 ครูธีระพล เข่งวา 24 ๓. การดำเนินชีวิตแบบ เศรษฐกิจแบบ เศรษฐกิจพอเพียง ทำ ให้ความสุข เศรษฐกิจพอเพียง ทำ ให้ความสุข กาย สบายใจ นับว่า สอดคล้องกับ หลักธรรมใด ก. สังคหวัตถุ ๔ ข. อิทธิบาท ๔ ค. มัชฌิมาปฏิป ทา ง. ขันติ - โสรัจจะ

6 ครูธีระพล เข่งวา 25 ๔. จุดมุ่งหมายทาง จริยธรรมของพระ พุทธศาสนาคือข้อใด พุทธศาสนาคือข้อใด ก. ให้คนชอบธรรมบุญ ข. ให้มีความรู้ความ เข้าใจธรรมะ ค. ให้ทำความดีเพื่อ ตนเองและ ครอบครัว ง. ไม่ให้เบียดเบียนกัน แต่ให้รู้จักเสีย สละช่วยเหลือซึ่งกัน และกัน

7 ครูธีระพล เข่งวา 26 ๕. การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึงการพัฒนา อย่างไร ก. การพัฒนาแล้วไม่ต้อง พัฒนาอีก ข. การพัฒนาเป็นไปตาม กระแสโลก ค. การพัฒนาที่ไม่ ก่อให้เกิดปัญหา ตามมาในภายหลัง ง. พัฒนาตามขีด ความสามารถของ ทรัพยากรธรรมชาติ

8 ครูธีระพล เข่งวา 27 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคม มากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อ จะลดปัญหา คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อ จะลดปัญหา สังคมควรทำวิธีใดดี ที่สุด สังคมควรทำวิธีใดดี ที่สุด ก. ให้อภัยคนทำผิด เพื่อให้โอกาส ทำความดี ข. จับคนทำผิดเข้าคุก เพราะเป็น พิษภัยต่อสังคม

9 ครูธีระพล เข่งวา 28 ๖. ปัจจุบัน มีปัญหาสังคม มากขึ้น การ คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อ จะลดปัญหา คิด แก้ปัญหาสังคมเพื่อ จะลดปัญหา สังคมควรทำวิธีใดดี ที่สุด สังคมควรทำวิธีใดดี ที่สุด ค. จัดการศึกษาให้คนมี ความรู้ คู่ คุณธรรม เพื่อให้รู้จัก ผิดชอบ ชั่ว ดี ง. เลี้ยงคนดี ตีคนชั่ว และ ถือว่า ปัญหาสังคมเป็นเรื่อง ธรรมดา

10 ครูธีระพล เข่งวา 29 ๗. แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ พอเพียงตาม แนวพระราชดำริ สัมพันธ์กับหลัก แนวพระราชดำริ สัมพันธ์กับหลัก พระพุทธศาสนาต่อไปนี้ ยกเว้น ข้อใด ก. หลักสันโดษ ข. หลักความพอดี ค. หลักการ พึ่งตนเอง ง. หลักการบริโภค นิยม

11 ครูธีระพล เข่งวา 30 ๘. การส่งเสริมให้มีการ บริโภคมากที่สุดและ ผลิตสินค้าเพื่อ การตลาด จัดเป็นลักษณะของ ระบบเศรษฐกิจ แบบใด ก.แบบพึ่งพาข. แบบ ทุนนิยม ค. แบบสังคมนิยม ง. แบบเอารัดเอาเปรียบ

12 ครูธีระพล เข่งวา 31 ๙. เศรษฐกิจพอเพียงตาม แนวพระราช ดำริมีลักษณะอย่างไร ดำริมีลักษณะอย่างไร ก.พึ่งตนเองได้ ผลิตเพื่อ พออยู่พอกิน ข.เป็นการแข่งขันผลิต บริโภค ซื้อขาย ค.อาศัยหลักการสันโดษ ไม่ยุ่ง เกี่ยวกับภายนอก ง.ผลผลิตที่ได้เป็นของ ส่วนกลางโดย นำมาแจกจ่ายอย่าง ทั่วถึงกัน


ดาวน์โหลด ppt ครูธีระพล เข่งวา 1 ครูผู้สอน นายธีระพล เข่งวา โรงเรียนวังไกล กังวล ครูธีระพล เข่งวา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google