งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอ ( ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม ) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอ ( ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม ) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอ ( ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม ) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล เป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ความร้อนที่เหลือจาก กระบวนการอื่นกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่เข้าข่าย โครงการหรือกิจการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อ ชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติ เป็นเชื้อเพลิง มีประสิทธิภาพสูง ค่าอัตราการระบาย มลพิษทางอากาศต่อขนาดกำลังการผลิตต่ำที่สุด เมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่ สำคัญ คือ NO x มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ NO 2 ของ ประเทศไทย 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศ เข้าใกล้ค่ามาตรฐาน โดยแบบจำลอง SCREEN3 ได้อัตราการระบาย NO x เท่ากับ 586 กรัมต่อวินาที เทียบขนาดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก๊าซ ธรรมชาติเท่ากับ 5,734 เมกกะวัตต์

3 กรณีไม่รวมค่า Background โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle) - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (Lean- Premix/Dry Low NO x ) 6,879 เมกกะ วัตต์ - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (water/steam Injection) 5,239 เมกกะ วัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - กรณีใช้ถ่านหิน 871 เมกกะวัตต์ หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3

4 กรณีรวมค่า Background โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle) - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (Lean- Premix/Dry Low NO x ) 5,734 เมกกะ วัตต์ - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (water/steam Injection) 4,367 เมกกะ วัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - กรณีใช้ถ่านหิน 726 เมกกะวัตต์ หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3

5 ผลกระทบต่อสุขภาพ จาก NO 2 ผลกระทบระดับเฉียบพลัน (acute effects) ต้องมี ค่าสูงมาก (WHO,2003) 560,000-940,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะ ทำให้อันตราย (Grayson,1956) 940 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ยังไม่ปรากฏผลเป็นอันตรายต่อมนุษย์ (EPA,1976) 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ( มาตฐานของประเทศไทย ) ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ที่เปิดดำเนินการจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพ อย่างรุนแรง

6 ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) มีการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงอย่าง คุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากเป็นโรงไฟฟ้าที่มี ประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงที่สุด สามารถทำการเกษตรได้โดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า

7 มีการปลูกข้าวรอบโรงไฟฟ้า แปลงสาธิตการเกษตร ( โรงไฟฟ้าราชบุรี )

8

9 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิด ดำเนินการจริง ที่มา : The Top 100 the world’s largest Power Plant. www.industcards.com

10 No. 1 โรงไฟฟ้า Three Gorges 18,460 MW (China) โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใหญ่ ที่สุด

11 โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุด No. 5 โรงไฟฟ้า Kashiwazaki 8,206 MW (Japan)

12 โรงไฟฟ้าถ่านหิน ใหญ่ ที่สุด No. 14 โรงไฟฟ้า Taichung 5,834 MW (Taiwan)

13 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

14 โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้า แม่เมาะ (4-13) 2,400 MW (Thailand)

15 โรงไฟฟ้าน้ำมันเตา ใหญ่ที่สุด No. 25 โรงไฟฟ้า Surgut-2 4,800 MW (Russia)

16 No. 24 โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ใหญ่ที่สุด

17 No. 24 โรงไฟฟ้า Kawagoe 4,802 MW (Japan) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

18 No. 58 โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

19 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาด ใหญ่ ในประเทศไทย

20 No. 78 โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,645 MW (Thailand) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

21 No. 79 โรงไฟฟ้าบางปะกง 3,634 MW (Thailand) โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ

22 โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable) ขนาดใหญ่

23 โรงไฟฟ้าพลังลม โรงไฟฟ้า Roscoe Wind Farm 782 MW (USA)

24 โรงไฟฟ้าชีวมวล No. 58 โรงไฟฟ้า Alholmens Kraft 256 MW (Finland)

25 โรงไฟฟ้า Solar Thermal โรงไฟฟ้า Andasol Solar 100 MW (Spain)


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอ ( ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม ) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google