งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม)
ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม) โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) และโรงไฟฟ้าระบบ Cogeneration ที่ใช้ก๊าซ ธรรมชาติหรือน้ำมันดีเซลเป็นเชื้อเพลิง หรือใช้ความร้อนที่เหลือจาก กระบวนการอื่นกลับมาใช้ประโยชน์ ไม่เข้าข่าย โครงการหรือกิจการที่อาจ ก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง ทั้งทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2 ผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม ใช้ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง มี ประสิทธิภาพสูง ค่าอัตราการระบายมลพิษทางอากาศต่อขนาดกำลังการผลิต ต่ำที่สุดเมื่อเทียบกับโรงไฟฟ้าที่ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิล มลพิษทางอากาศจากโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่สำคัญ คือ NOx มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศ NO2 ของประเทศไทย 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในบรรยากาศเข้าใกล้ค่ามาตรฐาน โดย แบบจำลอง SCREEN3 ได้อัตราการระบาย NOx เท่ากับ 586 กรัมต่อวินาที เทียบขนาดของโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมก๊าซธรรมชาติเท่ากับ 5,734 เมกกะวัตต์

3 กรณีไม่รวมค่า Background
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle) - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (Lean-Premix/Dry Low NOx) 6,879 เมกกะวัตต์ - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (water/steam Injection) 5,239 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - กรณีใช้ถ่านหิน 871 เมกกะวัตต์ หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3

4 กรณีรวมค่า Background
โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม (Combined-Cycle) - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (Lean-Premix/Dry Low NOx) 5,734 เมกกะวัตต์ - กรณีใช้ก๊าซธรรมชาติ (water/steam Injection) 4,367 เมกกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน - กรณีใช้ถ่านหิน 726 เมกกะวัตต์ หมายเหตุ : โดยแบบจำลอง SCREEN3

5 ผลกระทบต่อสุขภาพ จาก NO2
ผลกระทบระดับเฉียบพลัน (acute effects) ต้องมีค่าสูงมาก (WHO ,2003) 560, ,000 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจะทำให้อันตราย (Grayson ,1956) 940 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ยังไม่ปรากฏผลเป็น อันตรายต่อมนุษย์ (EPA ,1976) 320 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (มาตฐานของประเทศ ไทย) ยังไม่มีหลักฐานที่ชี้ชัดได้ว่าโรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติที่เปิดดำเนินการจริง ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพอย่างรุนแรง

6 ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม (Combined Cycle Power Plant) มีการใช้ทรัพยากรเชื้อเพลิงอย่างคุ้มค่ามากที่สุด เนื่องจากเป็น โรงไฟฟ้าที่มีประสิทธิภาพด้านพลังงานสูงที่สุด สามารถทำการเกษตรได้โดยรอบพื้นที่ตั้งโรงไฟฟ้า

7 แปลงสาธิตการเกษตร (โรงไฟฟ้าราชบุรี)
มีการปลูกข้าวรอบโรงไฟฟ้า

8

9 โรงไฟฟ้าขนาดใหญ่ที่เปิดดำเนินการจริง
ที่มา : The Top 100 the world’s largest Power Plant.

10 No. 1 โรงไฟฟ้า Three Gorges 18,460 MW (China)
โรงไฟฟ้าพลังน้ำ ใหญ่ที่สุด No. 1 โรงไฟฟ้า Three Gorges 18,460 MW (China)

11 No. 5 โรงไฟฟ้า Kashiwazaki 8,206 MW (Japan)
โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ ใหญ่ที่สุด No. 5 โรงไฟฟ้า Kashiwazaki 8,206 MW (Japan)

12 No. 14 โรงไฟฟ้า Taichung 5,834 MW (Taiwan)
โรงไฟฟ้าถ่านหิน ใหญ่ที่สุด No. 14 โรงไฟฟ้า Taichung 5,834 MW (Taiwan)

13 โรงไฟฟ้าถ่านหินขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

14 โรงไฟฟ้า แม่เมาะ (4-13) 2,400 MW (Thailand)
โรงไฟฟ้าถ่านหิน โรงไฟฟ้า แม่เมาะ (4-13) 2,400 MW (Thailand)

15 No. 25 โรงไฟฟ้า Surgut-2 4,800 MW (Russia)
โรงไฟฟ้าน้ำมันเตา ใหญ่ที่สุด No. 25 โรงไฟฟ้า Surgut-2 4,800 MW (Russia)

16 No. 24 โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ ใหญ่ที่สุด No. 24 โรงไฟฟ้า Poryong 5,954 MW (Repulic of Korea)

17 No. 24 โรงไฟฟ้า Kawagoe 4,802 MW (Japan)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ No. 24 โรงไฟฟ้า Kawagoe 4,802 MW (Japan)

18 No. 58 โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ No. 58 โรงไฟฟ้า Chita 3,968 MW (Japan)

19 โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติขนาดใหญ่ ในประเทศไทย

20 No. 78 โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,645 MW (Thailand)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ No. 78 โรงไฟฟ้าราชบุรี 3,645 MW (Thailand)

21 No. 79 โรงไฟฟ้าบางปะกง 3,634 MW (Thailand)
โรงไฟฟ้าก๊าซธรรมชาติ No. 79 โรงไฟฟ้าบางปะกง 3,634 MW (Thailand)

22 โรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน (Renewable) ขนาดใหญ่

23 โรงไฟฟ้า Roscoe Wind Farm 782 MW (USA)
โรงไฟฟ้าพลังลม โรงไฟฟ้า Roscoe Wind Farm 782 MW (USA)

24 No. 58 โรงไฟฟ้า Alholmens Kraft 256 MW (Finland)
โรงไฟฟ้าชีวมวล No. 58 โรงไฟฟ้า Alholmens Kraft 256 MW (Finland)

25 โรงไฟฟ้า Andasol Solar 100 MW (Spain)
โรงไฟฟ้า Solar Thermal โรงไฟฟ้า Andasol Solar 100 MW (Spain)


ดาวน์โหลด ppt ข้อเสนอ (ตามเอกสารของ กลุ่มผู้ผลิตไฟฟ้า สภาอุตสาหกรรม)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google