งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1

2 1. เป็นยุทธศาสตร์ ระบบบริการสุขภาพที่ คานงัดสำคัญระยะยาว - รพ. ใหญ่แน่นขึ้น ๆ - สอ, รพ. เล็กบทบาทน้อยลง - ล้มละลายทางการเงินประกันสุขภาพ - ชุมชนพึ่งตนเองน้อยลง - คานงัดหัก - รพ. ใหญ่ ทำงานยาก, ใหญ่ แต่ผู้ป่วยน้อยลง - ชุมชนศรัทธา, เชื่อมั่น - พึ่งพาตนเองมากขึ้น - ระบบยั่งยืนไม่ล้มละลาย - ดูแลบ้าน, ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น - คานงัดขึ้น

3 2. เป็นการจัดบริการที่ใกล้ชิด ชุมชน ทั้ง กาย, จิต, สังคม - บริการตามสูตร 1A4C -Accessibility ใกล้บ้าน, ใกล้ใจ -Comprehensives care – Integrate – Holistic -Continuous care – พัฒนา Long term care -Coordination หน่วยงานใน - นอก Health -Community participle – จนมี Self Reliance

4 KEY OF SUCESS ดอกที่ 1. ดอกที่ 1. เชื่อมั่น ศรัทธา แนวคิด พร้อมเรียนรู้ ดอกที่ 2. ดอกที่ 2. Leadership องค์กรนำ บริหารการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ดอกที่ 3. ดอกที่ 3. Team Building องค์กรการนำ ระดับต่าง ๆ ดอกที่ 4. ดอกที่ 4. ทิศทางการพัฒนา ชัด มี เป้าหมาย สร้างศรัทธา รพ. สต. จากน้อย ไปมาก

5 – จาก Hospital สอ., หมู่บ้าน – จาก Drug therapy non drug – จาก ทีละ Care Mass care Whole Count – จาก Clinical Life style Change context KEY OF SUCESS ดอกที่ 5. ดอกที่ 5. มีเครื่องมือนำทาง 1ºcare 7 ชั้นหรือ ? ชั้น ที่เป็น community tool ดอกที่ 6. ดอกที่ 6. กุญแจ 2 ด้าน จาก Disease oriented to 2ºprevention

6 KEY OF SUCESS ดอกที่ 7. ดอกที่ 7. NEED BASE + COUNTUNUOS

7 หลุมพราง 1. สูตร DEFINITION รพ. สต. ≠ รพ. ย่อส่วน ≥ รพ. ฯลฯ รพ. สต.= [ รักษาพยาบาล มากกว่า สอ.+ ป้องกัน + สร้างเสริมสุขภาพ + ฟื้นฟู ] การป่วย +[ ร่วมกับประชาสังคมพัฒนาสุข ภาวะ ]* ความรักเกื้อกูลอาทร ในชุมชนนั้นๆ รพ. สต.= [Px+P+P+R] Love x DARE x COM x CARE = [Px+2P+R+C 2 +CS.DE] LD

8 หลุมพราง 2. รพ. สต. ≠ £ แผนก ต่างๆ = Polyvalent x Low Tech.[High touch.] = Small Team. Flexible function = Intergraded [Services Work process] = Holistic care ( กาย, จิต, สังคม, ชุมชน ) = Comprehensive ( พัฒนา ) = Cost Containment = Net Working [Hospital Zone]

9 หลุมพราง 2. รพ. สต. ≠ £ แผนก ต่างๆ ( ต่อ ) = Long term care = Home care. com care 3. รพ. สต. ≠ ทำเอง ทุกอย่าง = เครือข่าย ( ชุมชน, อสม, อปท, ผู้สูงอายุ, กลุ่มชน, วัย ต่างๆ = ส่งต่อไป กลับ (NCD, พิการ,Disability) = ส่งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อสุขภาพ ( ออกกำลังกาย, เหล้า, บุหรี่, อุบัติเหตุ, เอดส์ ) - เภสัช - รถร่วมกันใช้ - Lab

10 หลุมพราง 4. ขยายรพ. สต. ใหญ่ขึ้น ๆ C7+1+…. = ธุรการ, การเงิน, ทำเอง, ทำทั้งเครือข่าย = เครือข่าย & เดี่ยว ผอก. รพ. สต. คนเดียว, หลายคน 5. อนาคตจะขยาย มีเตียงคนไข้ในมาก ขึ้น มี x-ray, มี ultrasound ฯลฯ = ได้ตาม Real Need = ไม่ทิ้ง 1ºcare concept = Balance,Hos care&Com care

11 หลุมพราง 6. จะมีอิสระ บริหารเองทุกอย่างไม่ ขึ้นกับ สสอ. รพ. = เชื่อมโยงต้องมีเครือข่าย ? = บริหารกองทุนเอกทุกอย่าง ? 7. มีหมอบางเวลา ( เต็มเวลา ) - ลด การพึ่งพาตนเอง พยาบาลรักษามากขึ้นกว่าเดิม - ลด ศักยภาพหมออนามัย 2 ไม่ - ไม่ใช่ Coextended opd - ไม่ใช่ Outreach opd

12 หลุมพราง 2 ต้อง - ต้อง 1. หมอ, พยาบาล รักษาที่เดิมทำไม่ได้ เช่น NCD ทำการสอน จนท. หมออนามัยให้เก่งขึ้น มั่นใจขึ้น เพิ่มศรัทธา รพ. สต. ไม่แย่งรักษา ปวดหัว, ตัวร้อน ฯลฯ ไม่ลดหมออนามัย ทำบัตร, ลงทะเบียน, เรียก คนไข้ เยี่ยม Case ทำ Home visit, Home Care ใน กลุ่ม โรคเรื้อรัง – ล้างไต – พิการ – มะเร็ง Disability

13 หลุมพราง - ต้อง 2. ส่งเสริมการรักษาตนเองที่ถูกต้อง พึ่งพา ตนเองมากขึ้น Palliative Home Hospice care 8. จนท. แบ่งหน้าที่แบบผู้เชี่ยวชาญ ?? แบ่งหมู่บ้าน ?? - 5 เสือ 1. รักษาพยาบาล 2.IT 3. ยุทธศาสตร์ SRM, RM 4. ปรับพฤติกรรม 5. สร้างสุขภาพ หรือ แมว 5 ตัว 9 ชีวิต

14 หลุมพราง 9. อยู่เวร 24 ชั่วโมง เพราะเป็น รพ. แล้ว - ตาม NEED จริง ๆ เช่น บาง period - ไม่ตาม want ชุมชน, จนท - อยู่ตามจำเป็น ประหยัด 10. บ้าตัวชี้วัด, บ้าวัดผลระยะสั้น ?? - ต้องวัด แต่อย่าระห่ำจนเป็นภาระ - มุ่งวัด Critical process สำหรับ Long Term Impact Outcome

15 ภารกิจ 4 ด้าน Chronic Care - โรคเรื้อรัง DM/HT - พิการ, ผู้สูงอายุ - Home care/ bed - ยาเสพติด - อาชีวอนามัย Acute Care - ทำได้มากกว่าเก่า - หนักๆ – EMS ช่วย - ดูทั้งครอบครัว/ชุมชน - ใกล้บ้านใกล้ใจ P.P/ Rehab. Good Health - ส่งเสริมฯ - ป้องกัน - ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด ชุมชนสังคมเข้มแข้ง -มาตรการทางสังคมดีต่อ สุขภาพ -จุนเจือสนับสนุนงานที่ เป็นปัญหาในพื้นที่ -กำกับ รับทราบปัญหา - เป็นเจ้าของ ILL HEALTH - ศูนย์เด็กเล็ก - คนไม่ป่วย - ออกกำลังกาย - ตลาดดี/ส้วม - ผลิตภัณฑ์ดี GOOD/ILL HEALTH

16 ระบบง าน -ความรู้และทักษะ เพิ่ม - ทำงานเป็นทีม -Polyvalent - สำรวจชุมชน - รุกทำภารกิจ - Home Care Px, PP, Rehab - Home Bed -โรคติดต่อ – ป้องกัน/ ควบคุม - เครื่องมือชุมชน -ไร้รอยต่อรพศ.ถึงหมู่บ้าน (Lean& Seamless) - สร้างศรัทธา รพ.ใหญ่ถึง ชุมชน -ลดภาระบริหารจัดการทาง บริหาร - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (living Organization) -ฐานข้อมูลชุมชน - แฟ้มครอบครัว - ระบบ IT - เชื่อมต่อจากรพ.ถึง ชุมชน - ประมวล เรียนรู้ ทีมงา น เชิงรุกใน ชุมชน การ จัดกา ร MIS/IT

17 - องค์รวม - ผสมผสาน - ต่อเนื่อง - คิดถึงเขา - วัฒนธรร ม ศาสนา / มิติทางใจ - งานที่ทำ - ชุมชนที่อยู่ - วิธีการทำงาน กับชุมชน - Knowledge - Attitude - Practice - Skill - ลดผลกระทบ จากโรค - ภัยคุกคาม สุขภาพ

18 Key of Success Leadership - คปสอ.CUP - ใจ /คน /ของ Concept ถูก ทิศถูกทาง Primary care เชื่อมต่อ 3030 2020 การพัฒนาคน - ทีม, เรียนรู้ตลอด - CBLเครือข่าย ฯลฯ Community Tool -เครื่องมือชุมชน 7 ชั้น - Hospital Base to community - Drug – Non Drug - Clinical approach – life style change - Bed size care – MASSCARE

19 หลุมพราง / ขวาก หนาม ขวาก หนาม -ไม่ทำเองทุกอย่าง - ไม่อิสระ(ดังแล้วแยก วง) - ไม่ Budding -ไม่บ้าตัวชี้วัด แต่วัดได้ - ไม่ฟุ่มเฟือย - ต้นทุนระยะยาว - ไม่แบ่งหน้าที่ Specialist เกินไป - ไม่ นามธรรมแต่ ปฏิบัติไม่ได้ -ไม่ใช่แพทย์หมุนเวียน - Only extended OPD - ไม่ใช่ รพ. ย่อส่วน - ไม่เลียนแบบ รพ.ทุก อย่าง - ไม่ Balance (Hos/Com Care)

20 ดุลยภาพของการ พึ่งตนเองและพึ่งบริการ บริการตติยภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการ ปฐมภูมิ การดูแล สุขภาพ อนามัย การดูแล ตนเองเมื่อ เจ็บป่วย พึ่งตนเอง พึ่งบริการ ทิศทางการ พัฒนา หมอนอก ระบบ อสม. สถานี อนามัย คลินิก เอกชน รพ. เอกชน รพ. รัฐบาล ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การใช้ บริการ การกิน การนอน การดำรง ชีพ การ พักผ่อน การออก กำลังกาย ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การ พักผ่อน การซื้อยา กินเอง การดูแลทาง กายภาพ ( อาบน้ำเช็ดตัว / นวด ) ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ พฤติกรรม สุขภาพ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความต้องการจำเพาะ พื้นที่ และกลุ่ม ปชก.

21 Paradigm Shift and Behavior Change Old Paradigm Obstacles Paradigm Shift Supportive System New Paradigm Behavior Change

22 Company LOGO


ดาวน์โหลด ppt นพ. สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google