งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1
นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1

2 1.เป็นยุทธศาสตร์ ระบบบริการสุขภาพที่คานงัดสำคัญระยะยาว
- คานงัดหัก รพ.ใหญ่แน่นขึ้น ๆ สอ,รพ.เล็กบทบาทน้อยลง ล้มละลายทางการเงินประกันสุขภาพ ชุมชนพึ่งตนเองน้อยลง - คานงัดขึ้น รพ.ใหญ่ ทำงานยาก,ใหญ่ แต่ผู้ป่วยน้อยลง ชุมชนศรัทธา,เชื่อมั่น พึ่งพาตนเองมากขึ้น ระบบยั่งยืนไม่ล้มละลาย ดูแลบ้าน,ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น

3 2.เป็นการจัดบริการที่ใกล้ชิด ชุมชน ทั้ง กาย, จิต, สังคม
- บริการตามสูตร 1A4C Accessibility ใกล้บ้าน,ใกล้ใจ Comprehensives care – Integrate – Holistic Continuous care – พัฒนา Long term care Coordination หน่วยงานใน-นอก Health Community participle – จนมี Self Reliance

4 KEY OF SUCESS ดอกที่ 1. เชื่อมั่น ศรัทธา แนวคิด พร้อมเรียนรู้
ดอกที่ 1. เชื่อมั่น ศรัทธา แนวคิด พร้อมเรียนรู้ ดอกที่ 2. Leadership องค์กรนำ บริหารการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง ดอกที่ 3. Team Buildingองค์กรการนำระดับต่าง ๆ ดอกที่ 4. ทิศทางการพัฒนา ชัด มีเป้าหมาย สร้างศรัทธา รพ.สต.จากน้อยไปมาก

5 KEY OF SUCESS ดอกที่ 5. มีเครื่องมือนำทาง 1ºcare 7 ชั้นหรือ ? ชั้น ที่เป็น community tool ดอกที่ 6. กุญแจ 2 ด้าน จาก Disease oriented to 2ºprevention – จาก Hospital สอ.,หมู่บ้าน – จาก Drug therapy non drug – จาก ทีละ Care Mass care Whole Count – จาก Clinical Life style Change context

6 KEY OF SUCESS ดอกที่ 7. NEED BASE + COUNTUNUOS

7 หลุมพราง 1. สูตร DEFINITION รพ.สต. ≠ รพ. ย่อส่วน ≥ รพ.ฯลฯ
รพ.สต.= [รักษาพยาบาล มากกว่า สอ.+ป้องกัน+สร้างเสริมสุขภาพ+ฟื้นฟู] การป่วย+[ร่วมกับประชาสังคมพัฒนาสุขภาวะ]*ความรักเกื้อกูลอาทร ในชุมชนนั้นๆ รพ.สต.= [Px+P+P+R] Love x DARE x COM x CARE = [Px+2P+R+C2+CS.DE] LD

8 หลุมพราง 2.รพ.สต. ≠ £ แผนกต่างๆ = Polyvalent x Low Tech.[High touch.]
= Small Team. Flexible function = Intergraded [Services Work process] = Holistic care (กาย , จิต , สังคม , ชุมชน) = Comprehensive (พัฒนา) = Cost Containment = Net Working [Hospital Zone]

9 หลุมพราง 2.รพ.สต. ≠ £ แผนกต่างๆ (ต่อ) = Long term care
= Home care. com care 3.รพ.สต. ≠ ทำเองทุกอย่าง = เครือข่าย (ชุมชน,อสม,อปท,ผู้สูงอายุ,กลุ่มชน,วัยต่างๆ = ส่งต่อไป กลับ (NCD,พิการ,Disability) = ส่งเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมเอื้อสุขภาพ (ออกกำลังกาย,เหล้า,บุหรี่,อุบัติเหตุ,เอดส์) - เภสัช - รถร่วมกันใช้ - Lab

10 หลุมพราง 4.ขยายรพ.สต.ใหญ่ขึ้น ๆ C7+1+….
= ธุรการ,การเงิน,ทำเอง,ทำทั้งเครือข่าย = เครือข่าย & เดี่ยว ผอก.รพ.สต.คนเดียว,หลายคน 5.อนาคตจะขยาย มีเตียงคนไข้ในมากขึ้น มี x-ray,มี ultrasound ฯลฯ = ได้ตาม Real Need = ไม่ทิ้ง 1ºcare concept = Balance,Hos care&Com care

11 หลุมพราง 6.จะมีอิสระ บริหารเองทุกอย่างไม่ขึ้นกับ สสอ. รพ.
= เชื่อมโยงต้องมีเครือข่าย ? = บริหารกองทุนเอกทุกอย่าง ? 7.มีหมอบางเวลา (เต็มเวลา) ลดการพึ่งพาตนเอง พยาบาลรักษามากขึ้นกว่าเดิม ลดศักยภาพหมออนามัย 2 ไม่ - ไม่ใช่ Coextended opd - ไม่ใช่ Outreach opd

12 หลุมพราง 2 ต้อง - ต้อง 1. หมอ,พยาบาล รักษาที่เดิมทำไม่ได้ เช่น NCD
2 ต้อง - ต้อง 1. หมอ,พยาบาล รักษาที่เดิมทำไม่ได้ เช่น NCD ทำการสอน จนท. หมออนามัยให้เก่งขึ้น มั่นใจขึ้น เพิ่มศรัทธา รพ.สต. ไม่แย่งรักษา ปวดหัว,ตัวร้อน ฯลฯ ไม่ลดหมออนามัย ทำบัตร , ลงทะเบียน , เรียกคนไข้ เยี่ยม Case ทำ Home visit , Home Care ในกลุ่ม โรคเรื้อรัง – ล้างไต – พิการ – มะเร็ง Disability

13 หลุมพราง หรือ แมว 5 ตัว 9 ชีวิต
- ต้อง 2. ส่งเสริมการรักษาตนเองที่ถูกต้อง พึ่งพาตนเองมากขึ้น Palliative Home Hospice care 8.จนท. แบ่งหน้าที่แบบผู้เชี่ยวชาญ ?? แบ่งหมู่บ้าน ?? - 5 เสือ 1.รักษาพยาบาล IT ยุทธศาสตร์ SRM , RM 4.ปรับพฤติกรรม 5.สร้างสุขภาพ หรือ แมว 5 ตัว 9 ชีวิต

14 หลุมพราง ตาม NEED จริง ๆ เช่น บาง period ไม่ตาม want ชุมชน , จนท
9.อยู่เวร 24 ชั่วโมง เพราะเป็น รพ.แล้ว ตาม NEED จริง ๆ เช่น บาง period ไม่ตาม want ชุมชน , จนท อยู่ตามจำเป็น ประหยัด 10.บ้าตัวชี้วัด,บ้าวัดผลระยะสั้น ?? ต้องวัด แต่อย่าระห่ำจนเป็นภาระ มุ่งวัด Critical process สำหรับ Long Term Impact Outcome

15 ภารกิจ 4 ด้าน Acute Care Chronic Care ILL HEALTH GOOD/ILL HEALTH
- ทำได้มากกว่าเก่า - หนักๆ – EMS ช่วย - ดูทั้งครอบครัว/ชุมชน - ใกล้บ้านใกล้ใจ Chronic Care โรคเรื้อรัง DM/HT พิการ, ผู้สูงอายุ Home care/ bed ยาเสพติด อาชีวอนามัย ILL HEALTH ภารกิจ 4 ด้าน ชุมชนสังคมเข้มแข้ง มาตรการทางสังคมดีต่อสุขภาพ จุนเจือสนับสนุนงานที่เป็นปัญหาในพื้นที่ กำกับ รับทราบปัญหา เป็นเจ้าของ GOOD/ILL HEALTH P.P/ Rehab. Good Health ส่งเสริมฯ ป้องกัน ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด ศูนย์เด็กเล็ก คนไม่ป่วย ออกกำลังกาย ตลาดดี/ส้วม ผลิตภัณฑ์ดี

16 ระบบงาน การจัดการ ทีมงาน เชิงรุกในชุมชน MIS/IT - สำรวจชุมชน
ความรู้และทักษะเพิ่ม ทำงานเป็นทีม Polyvalent ไร้รอยต่อรพศ.ถึงหมู่บ้าน(Lean& Seamless) สร้างศรัทธา รพ.ใหญ่ถึงชุมชน ลดภาระบริหารจัดการทางบริหาร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (living Organization) การจัดการ ทีมงาน ระบบงาน - สำรวจชุมชน - รุกทำภารกิจ - Home Care Px, PP, Rehab Home Bed โรคติดต่อ – ป้องกัน/ควบคุม เครื่องมือชุมชน ฐานข้อมูลชุมชน แฟ้มครอบครัว ระบบ IT เชื่อมต่อจากรพ.ถึงชุมชน ประมวล เรียนรู้ MIS/IT เชิงรุกในชุมชน

17 วิธีการทำงานกับชุมชน ลดผลกระทบจากโรค ภัยคุกคามสุขภาพ
Knowledge Attitude Practice Skill งานที่ทำ ชุมชนที่อยู่ วิธีการทำงานกับชุมชน ลดผลกระทบจากโรค ภัยคุกคามสุขภาพ

18 20 30 การพัฒนาคน Key of Success Leadership Concept ถูกทิศถูกทาง
คปสอ.CUP ใจ /คน /ของ Community Tool เครื่องมือชุมชน 7 ชั้น Hospital Base to community Drug – Non Drug Clinical approach – life style change Bed size care – MASSCARE Concept ถูกทิศถูกทาง Primary care เชื่อมต่อ Key of Success 20 30 การพัฒนาคน ทีม, เรียนรู้ตลอด CBLเครือข่าย ฯลฯ

19 หลุมพราง / ขวากหนาม ไม่แบ่งหน้าที่ Specialist เกินไป ไม่ทำเองทุกอย่าง
ไม่ นามธรรมแต่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่ทำเองทุกอย่าง ไม่อิสระ(ดังแล้วแยกวง) ไม่ Budding หลุมพราง / ขวากหนาม ไม่ใช่แพทย์หมุนเวียน Only extended OPD ไม่ใช่ รพ. ย่อส่วน ไม่เลียนแบบ รพ.ทุกอย่าง ไม่ Balance (Hos/Com Care) ไม่บ้าตัวชี้วัด แต่วัดได้ ไม่ฟุ่มเฟือย ต้นทุนระยะยาว

20 ดุลยภาพของการพึ่งตนเองและพึ่งบริการ การดูแล ตนเองเมื่อเจ็บป่วย
ทิศทางการพัฒนา ทิศทางการพัฒนา พึ่งบริการ การกิน หมอนอกระบบ การนอน การดำรงชีพ การดูแล สุขภาพอนามัย บริการปฐมภูมิ อสม. การพักผ่อน การออกกำลังกาย สถานีอนามัย ฯ ล ฯ บริการทุติยภูมิ คลินิกเอกชน การพักผ่อน รพ.เอกชน การดูแล ตนเองเมื่อเจ็บป่วย การซื้อยากินเอง บริการตติยภูมิ รพ. รัฐบาล การดูแลทางกายภาพ ฯ ล ฯ ( อาบน้ำเช็ดตัว/นวด) ฯ ล ฯ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ การใช้บริการ ความต้องการจำเพาะพื้นที่ และกลุ่ม ปชก.

21 Paradigm Shift and Behavior Change
New Paradigm Supportive System Obstacles Paradigm Shift Old Paradigm

22 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt นพ.สุรเชษฐ์ สถิตนิรามัย ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 1

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google