งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ก้าวสู่องค์กรไร้พุงมุ่งสู่ความยั่งยืน โด ย พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ก้าวสู่องค์กรไร้พุงมุ่งสู่ความยั่งยืน โด ย พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ก้าวสู่องค์กรไร้พุงมุ่งสู่ความยั่งยืน โด ย พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

2 ทำไมต้องทำ องค์กรไร้พุง ???  ปัญหา วิกฤต สุก งอม  ผลกระทบต่อชาติสู่ ความหายนะ  พบมากสุดในวัย ทำงาน  เข้าแก้ปัญหาใน องค์กรง่ายสุด

3 ปัญหา วิกฤต สุก งอม  ตายวันละ 236 ศพ เพราะ โรคหัวใจหลอดเลือด  อัมพฤกษ์ อัมพาต พิการ เต็มประเทศ  คนป่วย เบาหวาน ความดันสูง ไขมันหลอดเลือด ล้นโรงพยาบาล

4 ผลกระทบต่อชาติสู่ ความหายนะ  ค่ารักษาพยาบาล ค่ายาพุ่งสูงขึ้น อย่างน่าตกใจ  วัยทำงานควรจะอยู่ในที่ทำงานแต่ กลับไปนอน โรงพยาบาล  พิการ ทำงาน ไม่เต็มตามศักยภาพ  รายได้น้อย ขาดรายได้  แล้วใครจะเลี้ยงครอบครัว ชุมชน  ประเทศไทยจนลงเพราะมุ่งรักษาคน ป่วย

5 ต้นเหตุแห่งปัญหา ??  พุงใหญ่ เพราะไขมันล้น เกิน  ไขมันที่พุงเป็นไขมัน อันตราย  อันตรายเพราะนำไปสู่ โรคหัวใจหลอดเลือด เบาหวาน ความดัน โลหิตสูง อัมพาต อัมพฤกษ์

6 ลดพุง ไขมัน ลด ลด โรค สุขภา พดี

7 พุงใหญ่ พบมากในวัย ทำงาน

8 วัยทำงานอยู่ที่ องค์ กร ชุมช น

9 จึงต้องลดพุง คนในองค์กร / ชุมชน เริ่มด้วย พัฒนาให้เป็นองค์กร / ชุมชนต้นแบบ

10 การดำเนินการเพื่อป้องกัน / รักษาโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

11 องค์กรต้นแบบ นำร่อง  รพ. / รพ. สต. / สอ. / สสจ.  อบต./ เทศบาล  ชมรม อสม.  ชมรมสร้างเสริม สุขภาพ

12 องค์กรต้นแบบ อื่นๆ  โรงเรียน  สถาบันการศึกษา  สถานที่ราชการ  บริษัทเอกชน / รัฐวิสาหกิจ

13 องค์กรต้นแบบ 2 ประเภท  องค์กรไร้พุง  องค์กรต้นแบบ เรียนรู้ไร้พุง

14 แนวคิดก้าวสู่ องค์กรไร้พุง  นำผลงานเดิมมา ต่อยอด  ยึดการพึ่งพา ตนเอง  กัดไม่ปล่อย  หวังผลระยะยาว  คนในองค์กรทุก คนมีส่วนร่วม

15 เส้นทางสู่องค์กร ต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข ) 1. ผู้นำองค์กรลงมาเล่น 2. กำหนดเป็นนโยบายของ องค์กร 3. มีคณะแกนนำขับเคลื่อน 4. มีแผนปฏิบัติงานชัดเจน 5. สร้างสิ่งแวดล้อมให้เอื้อ ลดพุง

16 เส้นทางสู่องค์กร ต้นแบบไร้พุง (9 เงื่อนไข ) 6. มีกติกาสังคม / มาตรการ / กฎระเบียบ 7. สร้างกระแส / สื่อสาร ตลอดเวลา 8. สร้างแรงจูงใจต่อเนื่อง 9. สร้างผู้นำการ เปลี่ยนแปลง

17 หากองค์กรใดทำได้ ครบ 9 เงื่อนไข คนในองค์กรจะพุง ยุบ องค์กรไร้พุง

18 สร้างสิ่งแวดล้อมให้ เอื้อลดพุง o ให้โรงอาหารมีเมนูไร้ พุง o จัดสถานที่ออกกำลัง กาย o สร้างบรรยากาศลด พุงในองค์กร o ให้เป็นองค์กรปลอด น้ำอัดลม ขนมหวานจัด

19 ตัวอย่างมาตรการ / กติกาสังคม o ใช้บันไดแทนลิฟท์ o กำหนดที่จอดรถของคน อ้วนให้ไกล o ห้ามนำสินค้าอาหารที่หวาน มัน เค็ม ขาย o จัดอาหารว่างประชุมให้มี แคลอรี่ต่ำ o ห้ามกินจุบจิบเวลาทำงาน

20 ตัวอย่างมาตรการ / กติกาสังคม o ใช้ผลไม้ น้ำเปล่า แทนขนม หวาน o จันทร์ พุธ ศุกร์ ทุกคนต้อง ยืดเหยียด o ร้านอาหารต้องระบุแคลอรี่

21 ผู้นำการ เปลี่ยนแปลง o อสม. o ผู้นำองค์กร / ชุมชน o คนต้นแบบ o ผู้มีชื่อเสียง

22 การสร้างผู้นำ เปลี่ยนแปลง พัฒนาองค์ความรู้เรื่อง ลดพุง พัฒนาองค์ความรู้การ สื่อสาร เปลี่ยนแปลงตนเอง ก่อน แสวงหาลูกข่าย ลักษณะ ดาวกระจาย สลายพุง สร้างแรงจูงใจ

23 คุณสมบัติผู้นำ เปลี่ยนแปลง อาจเป็นได้ทั้งคนปกติ / คนเสี่ยง สื่อสารเก่ง มนุษย สัมพันธ์ดี คนชื่นชอบ ยอมรับ มีเวลาและความมุ่งมั่น จิตอาสา

24 เป็นองค์กรไร้พุงแล้ว ได้อะไร ??? คนในองค์กร ป่วย น้อยลง ลางานน้อยลง เบิกค่า รักษาพยาบาล น้อยลง สมรรถนะการทำงาน ดีขึ้น ผลผลิตองค์กร เพิ่มขึ้น ภาพลักษณ์ที่ สวยงาม

25 ใน ที่สุด คนในองค์กร หรือ ชุมชน สุขภาพดี ประเมินค่าเป็นตัว เงินไม่ได้

26


ดาวน์โหลด ppt ก้าวสู่องค์กรไร้พุงมุ่งสู่ความยั่งยืน โด ย พัชรี วงศ์ษา นักโภชนาการ ชำนาญการ ศูนย์อนามัยที่๔ ราชบุรี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google