งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG. หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG. หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG

3 ระบบบริการสุขภาพของไทย
ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (746) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10, ,000) รพ.สต. (9,750) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) PCU ศสมช สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัว

4 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยตามระดับของสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข
จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยตามระดับของสถานบริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข 16.9% (29.6) รพศ./รพท. รพช สอ./สสช. 2552 35.3% (61.7) 47.8% (83.5) ( ) : จำนวนผู้ป่วยนอกล้านคน

5 ดุลยภาพของการพึ่งตนเองและพึ่งบริการ การดูแล ตนเองเมื่อเจ็บป่วย
ทิศทางการพัฒนา ทิศทางการพัฒนา พึ่งบริการ การกิน หมอนอกระบบ การนอน การดำรงชีพ การดูแล สุขภาพอนามัย บริการปฐมภูมิ อสม. การพักผ่อน การออกกำลังกาย สถานีอนามัย ฯ ล ฯ บริการทุติยภูมิ คลินิกเอกชน การพักผ่อน รพ.เอกชน การดูแล ตนเองเมื่อเจ็บป่วย การซื้อยากินเอง บริการตติยภูมิ รพ. รัฐบาล การดูแลทางกายภาพ ฯ ล ฯ ( อาบน้ำเช็ดตัว/นวด) ฯ ล ฯ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม พฤติกรรมสุขภาพ การใช้บริการ ความต้องการจำเพาะพื้นที่ และกลุ่ม ปชก.

6

7 เกณฑ์ 4 ข้อ คน กก. รพ.สต ป้าย ระบบสื่อสาร พยาบาล/แพทย์ 1: 1,250
สังคมรับรู้ กก. รพ.สต เกณฑ์ 4 ข้อ ป้าย มีส่วนร่วมสังคม กองทุนสุขภาพ ตำบล แผน/กำกับ เชื่อมโยง ความรู้จาก รพ.สูงกว่า ฯลฯ ระบบสื่อสาร

8 ภารกิจ 4 ด้าน Acute Care Chronic Care ILL HEALTH GOOD/ILL HEALTH
- ทำได้มากกว่าเก่า - หนักๆ – EMS ช่วย - ดูทั้งครอบครัว/ชุมชน - ใกล้บ้านใกล้ใจ Chronic Care โรคเรื้อรัง DM/HT พิการ, ผู้สูงอายุ Home care/ bed ยาเสพติด อาชีวอนามัย ILL HEALTH ภารกิจ 4 ด้าน ชุมชนสังคมเข้มแข้ง มาตรการทางสังคมดีต่อสุขภาพ จุนเจือสนับสนุนงานที่เป็นปัญหาในพื้นที่ กำกับ รับทราบปัญหา เป็นเจ้าของ GOOD/ILL HEALTH P.P/ Rehab. Good Health ส่งเสริมฯ ป้องกัน ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด ศูนย์เด็กเล็ก คนไม่ป่วย ออกกำลังกาย ตลาดดี/ส้วม ผลิตภัณฑ์ดี

9 ระบบงาน การจัดการ ทีมงาน เชิงรุกในชุมชน MIS/IT - สำรวจชุมชน
ความรู้และทักษะเพิ่ม ทำงานเป็นทีม Polyvalent ไร้รอยต่อรพศ.ถึงหมู่บ้าน(Lean& Seamless) สร้างศรัทธา รพ.ใหญ่ถึงชุมชน ลดภาระบริหารจัดการทางบริหาร พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (living Organization) การจัดการ ทีมงาน ระบบงาน - สำรวจชุมชน - รุกทำภารกิจ - Home Care Px, PP, Rehab Home Bed โรคติดต่อ – ป้องกัน/ควบคุม เครื่องมือชุมชน ฐานข้อมูลชุมชน แฟ้มครอบครัว ระบบ IT เชื่อมต่อจากรพ.ถึงชุมชน ประมวล เรียนรู้ MIS/IT เชิงรุกในชุมชน

10 วิธีการทำงานกับชุมชน ลดผลกระทบจากโรค ภัยคุกคามสุขภาพ
Knowledge Attitude Practice Skill งานที่ทำ ชุมชนที่อยู่ วิธีการทำงานกับชุมชน ลดผลกระทบจากโรค ภัยคุกคามสุขภาพ

11 20 30 การพัฒนาคน Key of Success Leadership Concept ถูกทิศถูกทาง
คปสอ.CUP ใจ /คน /ของ Community Tool เครื่องมือชุมชน 7 ชั้น Hospital Base to community Drug – Non Drug Clinical approach – life style change Bed size care – MASSCARE Concept ถูกทิศถูกทาง Primary care เชื่อมต่อ Key of Success 20 30 การพัฒนาคน ทีม, เรียนรู้ตลอด CBLเครือข่าย ฯลฯ

12 หลุมพราง / ขวากหนาม ไม่แบ่งหน้าที่ Specialist เกินไป ไม่ทำเองทุกอย่าง
ไม่ นามธรรมแต่ปฏิบัติไม่ได้ ไม่ทำเองทุกอย่าง ไม่อิสระ(ดังแล้วแยกวง) ไม่ Budding หลุมพราง / ขวากหนาม ไม่ใช่แพทย์หมุนเวียน Only extended OPD ไม่ใช่ รพ. ย่อส่วน ไม่เลียนแบบ รพ.ทุกอย่าง ไม่ Balance (Hos/Com Care) ไม่บ้าตัวชี้วัด แต่วัดได้ ไม่ฟุ่มเฟือย ต้นทุนระยะยาว

13 งานระดับจังหวัด (อำเภอ) ทำอย่างไร
Problem solving Evaluation Learning วิธีการทำงาน Visualize Conceptualize Prioritize Implementation Monitor

14 งานระดับจังหวัด (อำเภอ) ทำอย่างไร
งานที่ต้องทำ Supervisor Suggestion Coordinator Reviewer Inspector Accreditation Law Enforcer

15 คิดให้ไกล ฝันอย่างมีสุข (หวาน) เอื้อมให้ถึง เริ่มให้เร็ว
อยู่ในโลกความจริง เดินอย่างมั่นคง คิดให้ไกล เรียนรู้ตลอดเวลา

16 Paradigm Shift and Behavior Change
New Paradigm Supportive System Obstacles Paradigm Shift Old Paradigm

17 คนที่ต้องการ IQ EQ AQ CQ SQ TQ MQ 1) ≥ 7Q

18 คนที่ต้องการ ปรับตัวทันต่อการเปลี่ยนแปลง
เข้าใจบริบท สังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ ฯลฯ เล่นหลายบท RE THINK RE TRAIN RE ROLE RE PLAY RE BORN INITIATOR DIRECTOR LISTENING CO-ORDINATOR CONDUCTOR

19

20


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG. หัวใจ 4 ดวง BOOMERANG ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง โรงพยาบาลศูนย์/ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google