งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หัวใจ 4 ดวง BOOMER ANG โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (746) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หัวใจ 4 ดวง BOOMER ANG โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (746) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 หัวใจ 4 ดวง BOOMER ANG

3 โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (746) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000) รพ. สต. (9,750) บริการปฐมภูมิ ตำบล (1,000-10,000) ศสมช. สาธารณสุขมูลฐาน หมู่บ้าน (80,000) SELF CARE ครอบครัว ระบบบริการสุขภาพของไทย ศูนย์การแพทย์เฉพาะ ทาง

4 16.9% (29.6) 35.3% (61.7) 47.8% (83.5) รพศ./ รพท. รพช. สอ./ สสช. 2552 จำนวนและสัดส่วนผู้ป่วยตามระดับของสถาน บริการ สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ( ) : จำนวนผู้ป่วยนอกล้านคน

5 ดุลยภาพของการ พึ่งตนเองและพึ่งบริการ บริการตติยภูมิ บริการทุติยภูมิ บริการ ปฐมภูมิ การดูแล สุขภาพ อนามัย การดูแล ตนเองเมื่อ เจ็บป่วย พึ่งตนเอง พึ่งบริการ ทิศทางการ พัฒนา หมอนอก ระบบ อสม. สถานี อนามัย คลินิก เอกชน รพ. เอกชน รพ. รัฐบาล ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การใช้ บริการ การกิน การนอน การดำรง ชีพ การ พักผ่อน การออก กำลังกาย ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ การ พักผ่อน การซื้อยา กินเอง การดูแลทาง กายภาพ ( อาบน้ำเช็ดตัว / นวด ) ฯ ล ฯ ฯ ล ฯ พฤติกรรม สุขภาพ บริบททางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ความต้องการจำเพาะ พื้นที่ และกลุ่ม ปชก.

6

7 คนคนคนคน ป้า ย กก. รพ. สต เกณฑ์ 4 ข้อ ระบบสื่อ สาร พยาบาล / แพทย์ 1: 1,250 - มีส่วนร่วมสังคม - กองทุนสุขภาพ ตำบล - แผน / กำกับ สังคม รับรู้ - เชื่อมโยง - ความรู้จาก รพ. สูงกว่า ฯลฯ

8 ภารกิจ 4 ด้าน Chronic Care - โรคเรื้อรัง DM/HT - พิการ, ผู้สูงอายุ - Home care/ bed - ยาเสพติด - อาชีวอนามัย Acute Care - ทำได้มากกว่าเก่า - หนักๆ – EMS ช่วย - ดูทั้งครอบครัว/ชุมชน - ใกล้บ้านใกล้ใจ P.P/ Rehab. Good Health - ส่งเสริมฯ - ป้องกัน - ฟื้นฟู/กายภาพบำบัด ชุมชนสังคมเข้มแข้ง -มาตรการทางสังคมดีต่อ สุขภาพ -จุนเจือสนับสนุนงานที่ เป็นปัญหาในพื้นที่ -กำกับ รับทราบปัญหา - เป็นเจ้าของ ILL HEALTH - ศูนย์เด็กเล็ก - คนไม่ป่วย - ออกกำลังกาย - ตลาดดี/ส้วม - ผลิตภัณฑ์ดี GOOD/ILL HEALTH

9 ระบบง าน -ความรู้และทักษะ เพิ่ม - ทำงานเป็นทีม -Polyvalent - สำรวจชุมชน - รุกทำภารกิจ - Home Care Px, PP, Rehab - Home Bed -โรคติดต่อ – ป้องกัน/ ควบคุม - เครื่องมือชุมชน -ไร้รอยต่อรพศ.ถึงหมู่บ้าน (Lean& Seamless) - สร้างศรัทธา รพ.ใหญ่ถึง ชุมชน -ลดภาระบริหารจัดการทาง บริหาร - พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (living Organization) -ฐานข้อมูลชุมชน - แฟ้มครอบครัว - ระบบ IT - เชื่อมต่อจากรพ.ถึง ชุมชน - ประมวล เรียนรู้ ทีมงา น เชิงรุกใน ชุมชน การ จัดกา ร MIS/IT

10 - องค์รวม - ผสมผสาน - ต่อเนื่อง - คิดถึงเขา - วัฒนธรร ม ศาสนา / มิติทางใจ - งานที่ทำ - ชุมชนที่อยู่ - วิธีการทำงาน กับชุมชน - Knowledge - Attitude - Practice - Skill - ลดผลกระทบ จากโรค - ภัยคุกคาม สุขภาพ

11 Key of Success Leadership - คปสอ.CUP - ใจ /คน /ของ Concept ถูก ทิศถูกทาง Primary care เชื่อมต่อ 3030 2020 การพัฒนาคน - ทีม, เรียนรู้ตลอด - CBLเครือข่าย ฯลฯ Community Tool -เครื่องมือชุมชน 7 ชั้น - Hospital Base to community - Drug – Non Drug - Clinical approach – life style change - Bed size care – MASSCARE

12 หลุมพราง / ขวาก หนาม ขวาก หนาม -ไม่ทำเองทุกอย่าง - ไม่อิสระ(ดังแล้วแยก วง) - ไม่ Budding -ไม่บ้าตัวชี้วัด แต่วัดได้ - ไม่ฟุ่มเฟือย - ต้นทุนระยะยาว - ไม่แบ่งหน้าที่ Specialist เกินไป - ไม่ นามธรรมแต่ ปฏิบัติไม่ได้ -ไม่ใช่แพทย์หมุนเวียน - Only extended OPD - ไม่ใช่ รพ. ย่อส่วน - ไม่เลียนแบบ รพ.ทุก อย่าง - ไม่ Balance (Hos/Com Care)

13 งานระดับจังหวัด ( อำเภอ ) ทำอย่างไร วิธีการ ทำงาน –Visualize –Concept ualize –Prioritize –Impleme ntation –Monitor –Problem solving –Evaluatio n –Learning

14 งานระดับจังหวัด ( อำเภอ ) ทำอย่างไร งานที่ต้องทำ –Superviso r –Suggestio n –Coordinat or –Reviewe r –Inspect or –Accredit ation –Law Enforcer

15 ฝันอย่างมีสุข ( หวาน ) เอื้อมให้ถึง เริ่มให้เร็ว อยู่ในโลกความจริง เดินอย่างมั่นคง คิดให้ไกล เรียนรู้ตลอดเวลา

16 Paradigm Shift and Behavior Change Old Paradigm Obstacles Paradigm Shift Supportive System New Paradigm Behavior Change

17 คนที่ต้องการ ≥ 7Q 1) ≥ 7Q

18 ปรับตัวทันต่อการ เปลี่ยนแปลง  เข้าใจบริบท สังคม, การเมือง, เศรษฐกิจ ฯลฯ  เล่นหลายบท  RE THINK RE TRAIN RE TRAIN RE ROLE RE ROLE RE PLAY RE PLAY RE BORN คนที่ต้องการ INITIATOR DIRECTOR LISTENING CO- ORDINATOR CONDUCTOR

19

20


ดาวน์โหลด ppt หัวใจ 4 ดวง BOOMER ANG โรงพยาบาลศูนย์ / ทั่วไป (95) บริการตติยภูมิ จังหวัด ( 200,000-2M.) โรงพยาบาลชุมชน (746) บริการทุติยภูมิ อำเภอ (10,000-100,000)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google