งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประมาณปี ๒๕๓๒ คณะนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม. ๖ ได้เรียนวิชาภาษาไทย และประทับใจ บทประพันธ์ เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ที่ว่า “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประมาณปี ๒๕๓๒ คณะนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม. ๖ ได้เรียนวิชาภาษาไทย และประทับใจ บทประพันธ์ เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ที่ว่า “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประมาณปี ๒๕๓๒ คณะนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม. ๖ ได้เรียนวิชาภาษาไทย และประทับใจ บทประพันธ์ เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ที่ว่า “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ ถ้ามีน้อยจ่ายน้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ” จึงจัดตั้งชุมนุมออมทรัพย์ขึ้น หลังจาก นั้นรุ่นน้องก็เข้ามาดำเนินการต่อกันมาเรื่อยๆ ทุกปี ไม่ขาดสาย จนกระทั่งบัดนี้ ได้เปลี่ยนชื่อ ว่า “ ชุมนุมยุวธนาคาร ”

2 ๑. เพื่อรับฝากเงินที่ได้มาจากการออมทรัพย์อย่าง ต่อเนื่อง ๒. เพื่อให้สมาชิกมีความตระหนัก มีนิสัยในการ ประหยัดอดออม และมีวินัยในการใช้จ่ายเงิน อย่างประหยัด ๓. เพื่อให้สมาชิกได้ทำงานร่วมกันเป็นทีมด้วย ความสามัคคี และมีความเป็น ประชาธิปไตย ๔. เพื่อให้สมาชิกสามารถทำงานตามลำดับ ขั้นตอน มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีวินัยใน การทำงานและผลงานมีประสิทธิภาพ

3 ๑. สมาชิกทุกคนต้องมีสมุดบัญชีออมทรัพย์ ของธนาคารออมสิน ๒. สมาชิกที่ฝากประจำ จะต้องฝากสัปดาห์ละ ๑ ครั้ง ตลอดปีการศึกษา ๓. สมาชิกทั่วไปฝาก ๕ สัปดาห์ต่อ ๑ ครั้ง

4 ปีการศึกษา ๒๕๓๒ – ๒๕๔๖ ไม่มีหลักฐานที่เก็บเป็น ลายลักษณ์อักษร ปีการศึกษา ๒๕๔๗ ๙๖ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๘ ๑๒๕ คน ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ๑๐๘ คน ปีการศึกษานี้ เริ่มรับฝากเงินเพื่อเข้าธนาคารออมสิน จาก บุคลากรอื่นๆในโรงเรียน สมาชิกจึงแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ ๑. ประเภทฝากประจำ ( สมาชิกในชุมนุม ) ๒. ประเภทฝากทั่วไป ( สมาชิกนอกชุมนุม )

5 “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท อย่าให้ขาดสิ่งของต้องประสงค์ถ้ามีน้อยใช้น้อยค่อยบรรจง อย่าจ่ายลงให้มากจะยากนาน ” ( จากเรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ) วันเปิดทำการของยุวธนาคาร วันจันทร์ เวลา ๑๕. ๒๐ – ๑๖. ๑๕ น

6 นางสาวเพ็ญนภา อุ้มชูวัฒนา ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 ( ผู้จัดการ ) นางสาวนฤมล กาฬคลอด ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 ( สมุหบัญชี ) นางสาวภิรมญา รอดภัย ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/6 เหรัญญิกฝากประจำ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 นางสาวฐิตาภา จันทร์กุล ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 เหรัญญิกฝากประจำช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 2 นางสาวกนกวรรณ ดำเพ็ง ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/6 พนักงานรับฝากประจำ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 – 2 นางสาววรรณิดา เศษเพชร ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/6 ปฏิคมช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 1 นางสาวจิราภรณ์ ลีละพันธ์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/6 ปฏิคมช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 2 นางสาวเกษราพร ทับจันทร์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 เหรัญญิกฝากประจำช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3 นางสาววรรณา นาภรณ์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 เหรัญญิกฝากทั่วไป นางสาวอลิษา ถูกต้อง ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/1 พนักงานรับฝากประจำ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3 และทั่วไป นางสาวดวงดาว ชลสินธุ์ ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/6 ปฏิคมช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3 นางสาววารุณี ศรีสว่าง ช่วงชั้นที่ 3 ปีที่ 3/5 ปฏิคมทั่วไป

7 คุณกรองกาญจน์ เบ็ญจกุล ธนาคารออมสิน สาขาสิชล คุณณิวรรณ ไชยพงศ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาสิชล ติดต่อสอบถาม t tt aaaa nnnn aaaa ssss rrrr eeee eeee @@@@ hhhh oooo tttt mmmm aaaa iiii llll.... cccc oooo mmmm pp eeee nnnn nnnn aaaa ---- pppp aaaa @@@@ hhhh oooo tttt mmmm aaaa iiii llll.... cccc oooo mmmm ดูยอดเงินได้ที่ - http://www.krujin.th.gs

8


ดาวน์โหลด ppt ประมาณปี ๒๕๓๒ คณะนักเรียนรุ่นพี่ ชั้น ม. ๖ ได้เรียนวิชาภาษาไทย และประทับใจ บทประพันธ์ เรื่องสุภาษิตสอนหญิง ของสุนทรภู่ ที่ว่า “ มีสลึงพึงบรรจบให้ครบบาท.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google