งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม
บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชาพิมพ์ดีดอังกฤษ อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน ตรวจสอบหูฟังหรือลำโพงให้พร้อมเพื่อฟังคำบรรยายในบทเรียน เมื่อพร้อมแล้ว กดปุ่ม Play เพื่อเข้าสู่บทเรียน

2 แบบทดสอบ ก่อนเรียน Next

3 จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้
หัวข้อวันนี้ เนื้อหาบทเรียน สาระการเรียนรู้ จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านพุทธิพิสัย จดหมายแบบ Full Blocked จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย จดหมายแบบ Modified Blocked จุดประสงค์การเรียนรู้ ด้านจิตพิสัย จดหมายแบบ SemiBlocked

4 ศึกษาความรู้จากเนื้อหาบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย
ศึกษาความรู้จากเนื้อหาบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย @ จดหมายธุรกิจแบบ Full Blocked Style @ จดหมายธุรกิจแบบ Modified Block Style @ จดหมายธุรกิจแบบ Semiblocked Style ส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย Back 1. หัวจดหมาย (Letterhead) วันที่ (Date Line) 3. ชื่อและที่อยู่ (Inside Address) Attention Line 5. คำขึ้นต้น (Salutation) ข้อความจดหมาย (Body of the letter) 7. คำลงท้าย (The Complimentary Closing) ผู้ลงนาม (Signer) 9. ชื่อย่ออ้างอิง (Identification) สิ่งที่ส่งมาด้วย (Enclosure)

5 สาระการเรียนรู้ Back ส่วนต่าง ๆ ของจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ
การวางรูปแบบจดหมายและขนาดของกระดาษพิมพ์จดหมาย แบบของเครื่องหมายวรรคตอน แบบ Open Punctuation, แบบ Mixed Punctuation, แบบ Close Punctuation 4. หลักการพิมพ์จดหมายของแต่ละแบบที่นิยมคือ Full Blocked, Modified Block และ Semiblocked 5. การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยม 3 แบบ 6. การพิมพ์จดหมาย 2 หน้า Back

6 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านพุทธิพิสัย ด้านพุทธิพิสัย 1. บอกส่วนต่าง ๆ ของจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษได้ 2. บอกหลักการวางรูปจดหมายและขนาดของกระดาษ พิมพ์ของจดหมายได้ 3. บอกหลักการใช้เครื่องหมายวรรคตอนได้ 4. บอกหลักการพิมพ์จดหมายธุรกิจแบบที่นิยม และหลักการพิมพ์จดหมาย 2 หน้าได้ Back

7 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านทักษะพิสัย สามารถพิมพ์จดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ แบบ Full Blocked, Modified Block และ Semiblocked ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถพิมพ์จดหมาย 2 หน้าได้ถูกต้อง 3. สามารถออกแบบหัวจดหมายธุรกิจอังกฤษ ได้ถูกต้องเหมาะสมและสวยงาม Back

8 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านจิตพิสัย ตระหนักถึงความถูกต้อง สะอาด สวยงามและประณีต มีความเอาใจใส่ต่องาน ตรวจทานอย่างละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบให้งานเสร็จภายในเวลาที่กำหนด มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ Back

9 Back July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building
Full Blocked Style July 15, Louis Company Limited 456 Professional Building 2100 Grayson Street St.Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next in ceredays, So that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Back

10 Back July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building
Modified Block Style July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building Grayson Street St. Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next inceredays, so that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Back

11 Back July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building
Semiblocked Style July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building Grayson Street St.Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next in ceredays, So that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Back

12 แบบทดสอบ หลังเรียน Next


ดาวน์โหลด ppt อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google