งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ตรวจสอบหูฟังหรือลำโพงให้พร้อมเพื่อ ฟังคำบรรยายในบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ตรวจสอบหูฟังหรือลำโพงให้พร้อมเพื่อ ฟังคำบรรยายในบทเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ตรวจสอบหูฟังหรือลำโพงให้พร้อมเพื่อ ฟังคำบรรยายในบทเรียน 2. เมื่อพร้อมแล้ว กดปุ่ม Play เพื่อเข้าสู่ บทเรียน

2

3

4 ศึกษาความรู้จากเนื้อหาบทเรียน ซึ่งประกอบไปด้วย @ จดหมายธุรกิจแบบ Full Blocked Style @ จดหมายธุรกิจแบบ Modified Block Style @ จดหมายธุรกิจแบบ Semiblocked Style ส่วนต่าง ๆ ของ จดหมาย 1. หัวจดหมาย (Letterhead) 2. วันที่ (Date Line) 3. ชื่อและที่อยู่ (Inside Address) 4. Attention Line 5. คำขึ้นต้น (Salutation) 6. ข้อความ จดหมาย (Body of the letter) 7. คำลงท้าย (The Complimentary Closing) 8. ผู้ลงนาม (Signer) 9. ชื่อย่ออ้างอิง (Identification) 10. สิ่งที่ส่งมาด้วย (Enclosure)

5 1. ส่วนต่าง ๆ ของจดหมายธุรกิจภาษาอังกฤษ 2. การวางรูปแบบจดหมายและขนาดของ กระดาษพิมพ์จดหมาย 3. แบบของเครื่องหมายวรรคตอน แบบ Open Punctuation, แบบ Mixed Punctuation, แบบ Close Punctuation 4. หลักการพิมพ์จดหมายของแต่ละแบบที่นิยมคือ Full Blocked, Modified Block และ Semiblocked 5. การพิมพ์จดหมายธุรกิจอังกฤษแบบที่นิยม 3 แบบ 6. การพิมพ์จดหมาย 2 หน้า สาระการ เรียนรู้

6 ด้านพุทธิพิสัย 1. บอกส่วนต่าง ๆ ของจดหมาย ธุรกิจภาษาอังกฤษได้ 2. บอกหลักการวางรูปจดหมายและ ขนาดของกระดาษ พิมพ์ของจดหมายได้ 3. บอกหลักการใช้เครื่องหมาย วรรคตอนได้ 4. บอกหลักการพิมพ์จดหมายธุรกิจ แบบที่นิยม และหลักการพิมพ์จดหมาย 2 หน้าได้ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ด้านพุทธิ พิสัย

7 1. สามารถพิมพ์จดหมายธุรกิจ ภาษาอังกฤษ แบบ Full Blocked, Modified Block และ Semiblocked ได้อย่าง ถูกต้อง 2. สามารถพิมพ์จดหมาย 2 หน้าได้ ถูกต้อง 3. สามารถออกแบบหัวจดหมายธุรกิจ อังกฤษ ได้ถูกต้องเหมาะสมและสวยงาม จุดประสงค์การ เรียนรู้ ด้านทักษะพิสัย

8 1. ตระหนักถึงความถูกต้อง สะอาด สวยงามและประณีต 2. มีความเอาใจใส่ต่องาน ตรวจทาน อย่างละเอียดรอบคอบ 3. มีความรับผิดชอบให้งานเสร็จภายใน เวลาที่กำหนด 4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ จุดประสงค์ การเรียนรู้ ด้านจิตพิสัย

9 July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building 2100 Grayson Street St.Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next in ceredays, So that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Full Blocked Style

10 July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building 2100 Grayson Street St. Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next inceredays, so that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Modified Block Style

11 July 15, 2013 Louis Company Limited 456 Professional Building 2100 Grayson Street St.Louis 6, Missouri Attention Mr. George W. Wells Your new lease is ready. Please stop at the office at your convenience within the next in ceredays, So that we may add the necessary signatures. Sincerely yours, George A. Green Managing Editor GAG Semiblocked Style

12


ดาวน์โหลด ppt บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) วิชา พิมพ์ดีดอังกฤษ อาจารย์เสาวณีย์ พุ่มท้วม การใช้สื่อคอมพิวเตอร์ช่วยสอน 1. ตรวจสอบหูฟังหรือลำโพงให้พร้อมเพื่อ ฟังคำบรรยายในบทเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google