งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน
เนื้อหาบทเรียน ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) บันทึกข้อความ (Minute) บันทึกสั้น (Memorandum)

2 ระเบียบวาระการประชุม (Agenda)
ส่วนประกอบ สถานที่ วันและเวลาที่ประชุม (Date and place of meeting) รายงานการประชุมครั้งที่แล้วและรับรองรายงานการประชุม (Approval, amendment, or correction of minutes of previous meeting) จดหมายที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปรึกษาแล้วตอบ (Reading of correspondence) รายงานของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (Reports of committee or subcommittee)

3 ส่วนประกอบ รายงานการปฏิบัติงานหรือธุรกิจที่คงค้าง (Reports of unfinished business from previous meetings) ธุรกิจหรือหัวข้อเรื่องใหม่ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม (New business) เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ(Announcements) เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผู้เตรียมนำเข้าที่ประชุมแต่มิได้ระบุในวาระ (Matters arising)

4 ส่วนประกอบ เรื่องอื่นๆ หรือข่าวที่ต้องการให้ที่ประชุมทราบหรือหัวข้อการประชุมคราวหน้า (Any other business, A.O.B) ปิดการประชุม (Adjournment)

5 บันทึกข้อความ (Minutes)
ส่วนประกอบ ชื่อของหน่วยงาน ประเภทการประชุม สถานที่และวันเวลาที่ประชุม ชื่อของประธานในที่ประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม บันทึกหัวข้อสำคัญทั้งหมดของการประชุม และมติที่ประชุม

6 บันทึกสั้น (Memorandum, Memo)
ส่วนประกอบ ส่วนหัว (The Heading) ชื่อองค์กรหรือแผนก (Name of organization) วันและเดือน (Date) ชื่อผู้รับ (To line or Address line) ชื่อผู้เขียนบันทึก (From line or Sender line) หัวข้อสั้น ๆ ของเรื่องที่บันทึก (Subject line) เนื้อเรื่องที่ต้องการติดต่อ (The Message or the Body) จบการนำเสนอแล้วค่ะ


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google