งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน เนื้อหาบทเรียน ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) บันทึกข้อความ (Minute) บันทึกสั้น (Memorandum)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน เนื้อหาบทเรียน ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) บันทึกข้อความ (Minute) บันทึกสั้น (Memorandum)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน เนื้อหาบทเรียน ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) บันทึกข้อความ (Minute) บันทึกสั้น (Memorandum)

2 ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) สถานที่ วันและเวลาที่ประชุม (Date and place of meeting) รายงานการประชุมครั้งที่แล้วและรับรอง รายงานการประชุม (Approval, amendment, or correction of minutes of previous meeting) จดหมายที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องปรึกษาแล้ว ตอบ (Reading of correspondence) รายงานของคณะกรรมการหรืออนุกรรมการ (Reports of committee or subcommittee) ส่วนประกอบ

3 รายงานการปฏิบัติงานหรือธุรกิจที่คงค้าง (Reports of unfinished business from previous meetings) ธุรกิจหรือหัวข้อเรื่องใหม่ที่นำเข้าสู่ที่ประชุม (New business) เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (Announcements) เรื่องอื่นๆ ที่อาจมีผู้เตรียมนำเข้าที่ประชุมแต่ มิได้ระบุในวาระ (Matters arising) ส่วนประกอบ

4 เรื่องอื่นๆ หรือข่าวที่ต้องการให้ที่ประชุม ทราบหรือหัวข้อการประชุมคราวหน้า (Any other business, A.O.B) ปิดการประชุม (Adjournment) ส่วนประกอบ

5 บันทึกข้อความ (Minutes) ชื่อของหน่วยงาน ประเภทการประชุม สถานที่และวันเวลาที่ประชุม ชื่อของประธานในที่ประชุม รายชื่อผู้เข้าร่วมและไม่เข้าร่วมประชุม บันทึกหัวข้อสำคัญทั้งหมดของการ ประชุม และมติที่ประชุม ส่วนประกอบ

6 บันทึกสั้น (Memorandum, Memo) ส่วนประกอบ ส่วนหัว (The Heading) ชื่อองค์กรหรือแผนก (Name of organization) วันและเดือน (Date) ชื่อผู้รับ (To line or Address line) ชื่อผู้เขียนบันทึก (From line or Sender line) หัวข้อสั้น ๆ ของเรื่องที่บันทึก (Subject line) เนื้อเรื่องที่ต้องการติดต่อ (The Message or the Body)


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 6 การสื่อสารในสำนักงาน เนื้อหาบทเรียน ระเบียบวาระการประชุม (Agenda) บันทึกข้อความ (Minute) บันทึกสั้น (Memorandum)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google